Teksti suurus:

Põllumajandustoodete analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded, volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volitamise kriteeriumid ja volituse taotlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RTL 2006, 16, 292

Põllumajandustoodete analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded, volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volitamise kriteeriumid ja volituse taotlemise kord

Vastu võetud 10.02.2006 nr 19

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 48 lõike 31 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorralduste raames põllumajandustoodete analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded, volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volitamise kriteeriumid ja volituse taotlemise kord.

§ 2. Volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded

Analüüside tegemiseks võib volitada laboratooriumi, kes:
1) on sõltumatu ning osaleb ametlikes laboratooriumidevahelistes võrdluskatsetes;
2) järgib analüüside tegemisel asjakohaseid ühise põllumajanduspoliitika turukorraldust reguleerivaid õigusakte, kehtestatud analüüsimeetodeid või nende puudumise korral rahvusvahelistele standarditele või muudele õigusaktidele vastavaid meetodeid;
3) kasutab analüüside tegemisel akrediteeritud ja valideeritud analüüsimetoodikaid, mis vastavad korduvuse ja korratavuse nõuetele.

§ 3. Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volitamise kriteeriumid

(1) Laboratoorium on akrediteeritud volituses kirjeldatud analüüside tegemiseks kehtiva standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 «Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded» kohaselt.

(2) Laboratoorium peab vastama määruse §-s 2 toodud nõuetele.

§ 4. Volituse taotlemine

(1) Analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumina tegutsemise volituse saamiseks esitatakse põllumajandusministrile kirjalik taotlus, milles märgitakse:
1) taotleja nimi;
2) taotleja asukoha aadress ja laboratooriumi aadress;
3) taotleja äriregistri kood või muu registri kood;
4) vastutava isiku nimi ja ametikoht;
5) taotletava volituse ulatus;
6) taotleja kontaktandmed (telefon, faks, e-post).

(2) Taotlusele lisatakse akrediteerimistunnistuse ja selle lisa koopia.

(3) Taotleja teavitab kirjalikult taotluses esitatud andmete muutumisest põllumajandusministrit 10 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

§ 5. Volitamine

(1) Volitus antakse või põhjendatud kirjalik otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta tehakse ning toimetatakse taotlejale kätte postiga või elektrooniliselt 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

(2) Volitus antakse määramata tähtajaks.

Põllumajandusminister  Ester TUIKSOO

Välissuhete ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes   Ruve ŠANK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json