Teksti suurus:

Keskkonnakompleksloa taotluse lisade vormid ja nende täitmise juhis

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RTL 2006, 18, 318

Keskkonnakompleksloa taotluse lisade vormid ja nende täitmise juhis

Vastu võetud 09.02.2006 nr 10

Määrus kehtestatakse «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» § 9 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse keskkonnakompleksloa (edaspidi kompleksluba) taotluse lisade vormid ja nende täitmise juhis.

§ 2. Määruses kasutatav mõiste

Taotlusmaterjalid on kõik dokumendid, mille taotleja esitab loa andjale kompleksloa menetlemiseks.

§ 3. Kompleksloa taotluse koosseis

(1) Kompleksloa taotleja esitab loa andjale selle määruse lisas esitatud vormi kohase allkirjastatud taotluse.

(2) Kompleksloa taotluse lisadeks ja nende täitmise juhiseks on keskkonnaministri 20. jaanuari 2006. aasta määruse nr 6 «Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid» §-de 4–16 kohane teave ja lisad 2–9.

(3) Kompleksloa taotleja esitab lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse ja taotlusmaterjalid võimaluse korral loa andjale ka digitaalselt formaadis, mis on töödeldav.

(4) Kui taotlejal ei ole kõiki keskkonnaministri 20. jaanuari 2006. aasta määruse nr 6 «Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid» §-des 4–16 ning lisades 2–9 nõutud andmeid, annab ta taotlusmaterjalides kirjaliku lühiselgituse andmete puudumise kohta.

§ 4. Määruse rakendamine

Enne määruse jõustumist esitatud kompleksloa taotluste menetlus viiakse lõpule taotluse esitamise ajal kehtinud õigusaktide kohaselt.

§ 5. Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 29. novembri 2002. aasta määrus nr 68 «Keskkonnakompleksloa taotluse lisade vormid ja nende täitmise juhis» (RTL 2002, 140, 2035) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

Keskkonnaministri  9. veebruari 2006. a määruse nr 10 «Keskkonnakompleksloa taotluse lisade vormid ja nende täitmise juhis»
lisa

KESKKONNAKOMPLEKSLOA TAOTLUS

Loa taotluse esitamise kuupäev

 

Loa taotluse registreerimisnumber (täidab loa andja)

 

Loa andja nimetus ja aadress

 

Loa taotluse konfidentsiaalsed osad

 

1. Käitaja andmed

1.1. Ärinimi/Nimi  
1.2. Registrikood/Isikukood  
1.3. Aadress  
telefon/faks  
e-post  

2. Käitise andmed

2.1. Käitise nimetus  
2.2. Käitise aadress  
2.3. Kontaktisik: nimi, ametikoht  
telefon/faks  
e-post  
2.4. Territoriaalkood1 ja L-EST2 koordinaadid  
2.5. Tootmisterritooriumi pindala hektarites  

3. Tegevusala

3.1. Põhitegevusala nimetus ja kood3  
3.2. Muude tegevusalade nimetused ja koodid3  
3.3. Tegevus- või alltegevusvaldkond (-valdkonnad), millele luba taotletakse  
3.4. Käitise töötamisaeg  
3.5. Käitise aastane tootmismaht  
3.6. Käitises ülesseatud tootmisvõimsus  

Käitajale otsuse kättetoimetamise viis: [] tavapostiga  [] tähitud postiga

Käitaja: ………………………………………….
                    (nimi, allkiri, ametikoht, kuupäev)

__________________
1 Territoriaalkoodi saab Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist (EHAK) või teisest samaväärsest Eestis kehtivast klassifikaatorist. EHAK on kättesaadav Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee.
2 L-EST on Eesti põhiline riiklik ristkordinaatsüsteem.
3 Tegevusala koodi saab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) või teisest samaväärsest Eestis kehtivast klassifikaatorist. EMTAK on kättesaadav Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee.

/otsingu_soovitused.json