Teksti suurus:

Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 18, 319

Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord

Vastu võetud 07.02.2006 nr 17

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsätted

Määrusega kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord.

§ 2. Taotluse esitamine

(1) Isik, kes soovib sorti registreerida (edaspidi taotleja) või kes taotleb sordi kaitse alla, sordilehte või põllukultuuride soovitatud sordilehte võtmist, esitab lisas kehtestatud vormi kohase taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile (edaspidi registripidaja).

(2) Taotlusele kantakse järgmised andmed:
1) taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, sidevahendite numbrid, e-posti aadress ja kontaktisiku nimi, registrikood või isikukood;
2) liigi nimi ladina ja eesti keeles;
3) sordinimi ja aretusnumber;
4) sordi omaniku nimi, elu- või asukoha aadress, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress, registrikood või isikukood;
5) sordi säilitaja nimi, elu- või asukoha aadress, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress, registrikood või isikukood;
6) sordi esindaja nimi, elu- või asukoha aadress, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress, registrikood või isikukood;
7) sordi aretaja nimi, elu- või asukoha aadress, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress, registrikood või isikukood;
8) andmed registreerimiskatse kohta;
9) andmed selle kohta, kas sort on geneetiliselt muundatud;
10) sordi soovitatud kasutusvaldkond;
11) andmed selle kohta, kas sordi kaitse alla või sordilehte võtmise taotlus või patendi taotlus on varem esitatud mõnes Euroopa Liidu või Rahvusvahelise Uute Taimesortide Kaitse Liidu (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) liikmesriigis, kas taotlus on esitatud sama sordinime all kui Eestis ja kas selline taotlus on rahuldatud;
12) sordikaitse taotlemise korral prioriteedi nõue;
13) sordikaitse taotlemise korral andmed sordi esmakordse müügi kohta;
14) märge taotlusele lisatavate sordiga seotud avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid sisaldavate dokumentide kohta.

§ 3. Taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

(1) Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:
1) sordikaitse taotlemise korral sordi omandiõigust tõendavad dokumendid;
2) esindaja korral volitus sordi esindamise kohta;
3) täidetud tehniline küsimustik sordi kohta;
4) geneetiliselt muundatud organismi puhul geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise loa koopia;
5) marja- ja dekoratiivkultuuri sordi puhul sorti iseloomustavad fotod;
6) sordikaitse taotlemise korral prioriteeti tõendav dokument;
7) avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid sisaldavad dokumendid.

(2) Lõike 1 punktis 3 nimetatud tehnilise küsimustiku vormi avaldab registripidaja oma veebilehel.

(3) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud dokumendid võib vajaduse korral esitada registripidaja määratud tähtpäevaks.

§ 4. Sordi registreerimise taotlemise kord

(1) Sordi registreerimise taotlus esitatakse registripidajale allkirjastatult ühes eksemplaris kas paberkandjal või elektrooniliselt.

(2) Sordi sordilehte ja põllukultuuride soovitatud sordilehte kandmise taotlus esitatakse registripidajale suvikultuuri puhul hiljemalt 15. märtsiks ja talikultuuri puhul hiljemalt 15. juuliks.

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 12. märtsi 1999. a määrus nr 8 «Sordilehte võetavate ja sertifitseerimisele kuuluvate taimeliikide loetelu ja sortide Sordilehte võtmise korra kinnitamine1» (RTL 1999, 51, 640; 2005, 107, 1659) lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT
 

Põllumajandusministri  7. veebruari 2006. a määruse nr 17 «Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord»
lisa

Kantsler    Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json