Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 24 "Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 19, 329

Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 24 "Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel" muutmine

Vastu võetud 16.02.2006 nr 11

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 91 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 24 «Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel» (RTL 2004, 49, 850; 2005, 124, 1971) lisa 1 punktid 4, 12, 23, 30, 31, 34, 40, 56, 81, 83, 84, 94, 103, 106, 113, 115, 136, 138, 141, 146, 149, 154, 157, 160, 177, 185, 199, 224, 232, 240, 245, 263, 269, 275, 277, 295, 297, 306, 314, 315, 332, 340, 358, 359, 375, 385, 389, 419, 428, 434, 443 ja 445 tunnistatakse kehtetuks.

__________________
1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ja EÜ Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18; L 291, 19.11.1979, lk 111; L 319, 07.11.1981, lk 3–15; L 233, 30.08.1985, lk 33–41; L 302, 15.11.1985, lk 218; L 100, 16.04.1986, lk 22–25; L 115, 08.05.1991, lk 41–55; L 164, 30.06.1994, lk 9–14; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 223, 13.08.1997, lk 9–17; L 236, 23.09.2003, lk 667–702).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

/otsingu_soovitused.json