Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 18, 327

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 16.02.2006 nr 113

«Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 10 punkti 8 alusel ning kooskõlas «2006. aasta riigieelarve seaduse» §-ga 1 (osa 6 jagu 2) ja Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 51 «Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine»:

1. Määrata innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest 500 000 krooni suurune riigi teaduspreemia Ago Samosonile (kollektiivi juht), Tiit Tuhermile, Jaan Pastile, Andres Reinholdile ja Tiit Anupõllule – tööde eest teemal «Ülikiire proovirotatsiooni tehnika arendamine».

2. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad Lembit Allikmetsale ja Mihkel Veidermale.

3. Määrata eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:
1) Arvi Freibergile (kollektiivi juht), Margus Rätsepale ja Kõu Timpmannile – täppisteaduste alal uurimuste tsükli «Fotosünteetiliste valgusergastuste polaron-iseloom» eest;
2) Ülo Niinemetsale – keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli «Lenduvate orgaaniliste ühendite emissiooni füsioloogia» eest;
3) Enn Mellikovile (kollektiivi juht), Mare Altosaarele, Sergei Beresnevile ja Andres Öpikule – tehnikateaduste alal teadustöö «Päikeseelementide uued materjalid ja konstruktsioonid» eest;
4) Kalle Ollile – geo- ja bioteaduste alal uurimistööde tsükli «Funktsionaalsed protsessid ja bioloogilised interaktsioonid planktonikooslustes» eest;
5) Ülle Jaakmale (kollektiivi juht), Triin Hallapile, Jevgeni Kurõkinile ja Andres Valdmannile – põllumajandusteaduste alal teadustööde tsükli «Veiste sigimise füsioloogia ja patoloogia, rõhuasetusega viljakust mõjutavatele teguritele ja reproduktsiooni biotehnoloogia meetodite edasiarendamisele» eest;
6) Talis Bachmannile – sotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli «Kognitiivsete protsesside eksperimentaalne ja teoreetiline uurimine» eest;
7) Anu Männile – humanitaarteaduste alal monograafia «Linna pühadering. Pidukultuur Läänemere idaranniku hansalinnades 1350–1550» eest.

4. Premeeritud kollektiivi juhile makstakse 50% preemiast, 50% jagatakse kollektiivi teiste liikmete vahel.

5. Vastava tasemega teadustööde puudumise tõttu jätta välja andmata 150 000 krooni suurune teaduspreemia arstiteaduse valdkonnas.

6. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2006. aasta eelarves teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes   Edgar SAVISAAR

Riigisekretär   Heiki LOOT