Teksti suurus:

Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2006, 21, 346

Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord1

Vastu võetud 16.02.2006 nr 21

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 37 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse taimetervise saatekirja vorm ning selle kasutamise kord.

§ 2. Taimetervise saatekiri

Taimetervise saatekiri on dokument, mille alusel lubatakse taimed, taimsed saadused ning muud objektid pärast piiripunktis tehtud kaubasaadetise dokumentide kontrolli toimetada identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolliks Eestis või teises Euroopa Ühenduse liikmesriigis asuvasse tunnustatud sihtkohta.

§ 3. Taimetervise saatekirja vormi nõuded

(1) Taimetervise saatekirja vorm on toodud lisas.

(2) Taimetervise saatekiri täidetakse masinakirjas või käsitsi trükitähtedega.

(3) Taimetervise saatekiri vormistatakse kahes eksemplaris.

§ 4. Taimetervise saatekirja kasutamise kord piiripunktis

(1) Taimetervise saatekirja punktid 3 ja 4 täidab ning punkti 4 allkirjastab kaubasaaja või kaubasaadetise valdaja Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku (edaspidi järelevalveametnik) juuresolekul piiripunktis.

(2) Taimetervise saatekirjaga varustatud kaubasaadetist on lubatud toimetada piiripunktist tunnustatud sihtkohta, kui järelevalveametnik on piiripunktis kontrollinud kaubasaadetisega kaasasolevaid dokumente ja lõikes 1 nimetatud punktides toodud andmete õigsust ning täitnud taimetervise saatekirja punktid 5.1, 5.2, 6 ja 7.

(3) Lõigete 1 ja 2 kohaselt täidetud taimetervise saatekirja esimene eksemplar jääb piiripunkti, kus tehti kaubasaadetise dokumentide kontroll, ning teine eksemplar lisatakse sihtkohta toimetatava kaubasaadetise juurde.

(4) Kaubasaaja või kaubasaadetise valdaja teavitab pärast piiripunktis tehtud kaubasaadetise dokumentide kontrolli sihtkoha liikmesriigi pädevat asutust taimetervise kontrolli alla kuuluva kaubasaadetise saabumisest, teatades järgmised andmed:
1) tunnustatud sihtkoha nimi ja aadress;
2) kaubasaadetise sihtkohta jõudmise kavandatav kuupäev ja kellaaeg;
3) võimaluse korral taimetervise saatekirja number;
4) võimaluse korral taimetervise saatekirja koostamise aeg ja koht;
5) kaubasaaja nimi, aadress ja registreerimisnumber liikmesriigi ametlikus taimetervise registris;
6) fütosanitaarsertifikaadi või reekspordi fütosanitaarsertifikaadi number.

(5) Lõikes 4 toodud andmete muutumisest teavitab kaubasaaja või kaubasaadetise valdaja sihtkoha liikmesriigi pädevat asutust.

§ 5. Taimetervise saatekirja kasutamise kord Eestis asuvas tunnustatud sihtkohas

(1) Järelevalveametnik täidab taimetervise saatekirja punktid 8 ja 9 pärast tunnustatud sihtkohas kaubasaadetise identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli tegemist.

(2) Järelevalveametnik märgib taimetervise saatekirja punkti 10 tunnustatud sihtkohas järelevalvetulemuste alusel otsuse kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lubamise kohta otsuse tegemise koha, kuupäeva ja oma nime ning kinnitab need oma allkirja ja pitseriga. Taimepassi väljastamise vajaduse korral märgib järelevalveametnik taimetervise saatekirjale taimepassile kantava kaubasaadetise numbri või muu identifitseeriva tunnuse.

(3) Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada lubatud kaubasaadetisega kaasasolev taimetervise saatekirja teine eksemplar jääb taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli teinud Taimetoodangu Inspektsiooni maakonnabüroosse. Isiku nõudmisel väljastab järelevalveametnik talle taimetervise saatekirja ametlikult kinnitatud koopia.

(4) Taimetervisenõuetele mittevastava, saastunud või saastumiskahtlase kaubasaadetise puhul teeb järelevalveametnik otsuse rakendatava meetme kohta ja teeb sellekohase märke taimetervise saatekirjale.

§ 6. Taimetervise saatekirja säilitamine

Taimetervise saatekirja säilitatakse Taimetoodangu Inspektsiooni maakonnabüroos vähemalt üks aasta dokumendi väljastamisest arvates.

_________________
1 nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 056, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17–17) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EÜ) nr 2004/882 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141); komisjoni direktiiv 2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi (ELT L 313, 12.10.2004, lk 16–20).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 16. veebruari 2006. a määruse nr 21 «Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord1»
lisa
1. Komisjoni direktiivi 2004/103/EÜ artikli 1 lõike 3 punktis c nimetatud taimetervise saatekiri
2. TAIMETERVISE SAATEKIRI
nr EÜ/EE/...

3. Kaubasaadetise tuvastamine – kaubasaadetis sisaldab taimetervise kontrolli alla kuuluvaid tooteid

Taimed, taimsed saadused või muud objektid (tariifne klassifikatsioon): ...........................................

Fütosanitaarsertifikaadi number: ......................................................................................................

Välja andnud riik: ...........................................................................................................................

Väljastamise kuupäev: ....................................................................................................................

Eraldusmärgid, numbrid, pakendite koguarv, kogus (mass/ühik): .....................................................

.....................................................................................................................................................

Viide nõutavale tollidokumendile: ..................................................................................................

4. Kaubasaaja taimetervise registri number:

Mina, allakirjutanu, taotlen, et vastutav ametiasutus kontrolliks eespool nimetatud taimede,
taimsete saaduste ja muude objektide vastavust taimetervisenõuetele punktis 6 nimetatud
sihtkohas, ning kohustun järgima vastutava ametiasutuse kehtestatud eeskirju ja menetluskorda.

Kuupäev, kaubasaaja või kaubasaadetise valdaja nimi ja allkiri: .....................................................

....................................................................................................................................................

5.1. Piiripunkt:

5.2. Kuupäev, järelevalveametniku nimi,
pitser ja allkiri:

...............................................................

................................................................

6. Tunnustatud sihtkoht

A- .............................................................

..................................................................

     

      B- (asendus) ......................................

     ...........................................................

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid viiakse eespool nimetatud sihtkohta ...................... ja
....................... vahel sõlmitud kokkuleppe nr ....... kohaselt

Ilma ametliku kooskõlastuseta ei või kaubasaadetist viia mujale kui eespool loetletud sihtkohta.

7. Dokumentide kontroll 8. Identsuse kontroll 9. Taimetervisenõuetele
vastavuse kontroll
Koht ja kuupäev:
...................................................

Nimi: ..........................................

Pitser ja allkiri: ............................

Koht ja kuupäev:
.................................................

Nimi: ........................................

Pitser ja allkiri: .........................

Koht ja kuupäev:
............................................

Nimi: ...................................

Pitser ja allkiri: ....................

 

10. Otsus:

Lubatud ühendusevälisest riigist Eestisse / teise Euroopa Ühenduse liikmesriiki toimetada:

Koht ja kuupäev: ............................................................................................     

Nimi: ..............................................................................................................     

Pitser ja allkiri: ................................................................................................     

Taimepassi väljastamise korral kaubasaadetise number või muu identifitseeriv tunnus:

.....................................................................................................................................................

Ametlik meede

            Eestisse / teise Euroopa Ühenduse liikmesriiki toimetamise keeld

            Eestist / teisest Euroopa Ühenduse liikmesriigist väljatoimetamine/tagasisaatmine

            Hävitamine

            Saastumiskahtlase või taimetervisenõuetele mittevastava kaubasaadetise paigutamine kohta,
kus on välistatud teise kauba saastumine ohtliku taimekahjustajaga kuni proovi tulemuste
selgumiseni või taimetervisenõuetega vastavusse viimiseni

            Saastumiskahtlaste ning saastunud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide eemaldamine

            Muu asjakohane töötlus

Märkus: ........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kantsler Ants NOOT