Teksti suurus:

Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.12.2013
Avaldamismärge:

Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

Vastu võetud 04.12.2003 nr 307
RT I 2003, 77, 518
jõustumine 20.12.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2004RT I 2004, 29, 20201.05.2004
06.02.2006RT I 2006, 9, 5101.04.2006

Määrus kehtestatakse « Kalapüügiseaduse» § 136 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

  Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) «Kalapüügiseaduses» sätestatud erisustega.

§ 2.  Kalalaevatunnistus

  (1) Kalalaevatunnistus antakse kalalaeva registreerimisel «Kalalaevade riiklikus registris» (edaspidi kalalaevaregister) , lähtudes EL nõukogu määruses 3690/93/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse süsteem, mis sätestab eeskirjad kalapüügilitsentsides sisalduva miinimumteabe kohta (Euroopa Liidu Teataja L 341, 31.12.1993, lk 93–95), sätestatust.

  (2) Kalalaevatunnistuse annab kalalaevaregistri volitatud töötleja.
[RT I 2006, 9, 51 - jõust. 01.04.2006]

2. peatükk KALALAEVATUNNISTUSE SISU- JA VORMINÕUDED 

§ 3.  Kalalaevatunnistuse vorm

  (1) Kalalaevatunnistus vormistatakse A4-formaadis turvaelementidega plangile (lisa), mille esiküljel on sõnad «EESTI VABARIIK», väikese riigivapi kujutis, sõna «KALALAEVATUNNISTUS» ja dokumendi number.

  (2) Kalalaevatunnistuse plangi tagaküljel on sõnad «REPUBLIC OF ESTONIA», väikese riigivapi kujutis ja sõnad «FISHING LICENCE».

  (3) Kalalaevatunnistuse plangil on laeva kujutise kontuurid.

  (4) Kalalaevatunnistuse plangi värvus on sinine.

§ 4.  Kalalaevatunnistuse vormistamine

  (1) Kalalaevatunnistus vormistatakse eesti ja inglise keeles. Kalalaevatunnistuse ingliskeelne nimetus on fishing licence.

  (2) Eestikeelne tekst kantakse kalalaevatunnistuse plangi esiküljele ja ingliskeelne tekst kalalaevatunnistuse tagaküljele.

  (3) Kalalaevatunnistusele kantakse andmed kalalaevaregistri kehtivate andmete alusel.

  (4) Kalalaevatunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) tekst «Kalalaevatunnistus tõendab, et kalalaev on kantud Eesti Vabariigi kalalaevade riiklikusse registrisse. Järgmised andmed vastavad «Kalalaevade riiklikusse registrisse» kantud andmetele.»;
  2) kalalaevatunnistuse andmise õiguslik alus;
  3) EL nõukogu määruse 3690/93/EÜ lisas nimetatud andmed;
  4) kalalaevatunnistuse andja (asutus ja struktuuriüksus, tunnistusele alla kirjutanud isiku ees- ja perekonnanimi);
  5) väljaandmise kuupäev.

  (5) Kalalaevatunnistuse tagaküljele kantakse järgmised andmed:
  1) tekst «Certifies that the fishing vessel is registered in the state register of fishing vessels of the Republic of Estonia. The information given below corresponds to the information contained in the fishing vessel register.»;
  2) EL nõukogu määruse 3690/93/EÜ lisas nimetatud andmed;
  3) issuer of licence (agency and structural unit, name of the signed person);
  4) date of issue.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

  (6) [kehtetu - RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 5.  Kalalaevatunnistuse kinnitamine

  Kalalaevatunnistus kinnitatakse kalalaevatunnistuse andja allkirja ja asutuse või struktuuriüksuse pitseriga.

3. peatükk KALALAEVATUNNISTUSE VÄLJAANDMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 6.  Kalalaevatunnistuse väljaandmine

  (1) Kalalaevatunnistus antakse välja ühes eksemplaris.

  (2) Kalalaevatunnistus antakse välja:
  1) kalalaeva omanikule või,
  2) kui laevale on seatud kasutusvaldus – kasutusvaldajale või,
  3) kui väikelaeva puhul kalalaevaregistrisse kantud valdaja erineb laeva omanikust – laeva valdajale.

  (3) Kalalaevatunnistus antakse välja kolme tööpäeva jooksul alates laeva kalalaevaregistrisse kandmise päevast või kalalaevaregistri andmete muutumisest.

  (4) Kalalaevatunnistuse esmakordsel andmisel kalalaevaregistrisse kantud laevale või kalalaevaregistri andmete muutumisel uue kalalaevatunnistuse saamiseks taotluse esitamist ei nõuta.

  (5) Registriandmete muutumisest viie tööpäeva jooksul tuleb kalalaevaregistri pidajale tagastada senine kalalaevatunnistus.

  (6) Uus kalalaevatunnistus antakse välja senise kalalaevatunnistuse tagastamisel. Senine tagastatud kalalaevatunnistus kriipsutatakse punase diagonaaljoonega läbi.

§ 7.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui kalalaevaregistri pidaja leiab, et kalalaevatunnistusele on kantud ebaõiged andmed, teatab ta sellest viivitamata kirjalikult § 6 lõikes 2 nimetatud isikule ning määrab tähtaja kalalaevatunnistuse tagastamiseks.

  (2) Kui § 6 lõikes 2 nimetatud isik leiab, et kalalaevatunnistusele on kantud ebaõiged andmed, teatab ta sellest viivitamata kirjalikult kalalaevaregistri pidajale ja tagastab kalalaevatunnistuse.

  (3) Kalalaevatunnistuse tagastamisest ühe tööpäeva jooksul annab kalalaevaregistri pidaja uue kalalaevatunnistuse, kuhu on kantud kalalaevaregistri kehtivad andmed.

§ 8.  Kalalaevatunnistuse kättetoimetamine

  (1) Vastavalt § 6 lõikes 2 nimetatud isiku soovile antakse kalalaevatunnistus üle või saadetakse posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

  (2) Kui isik ei ole kalalaevatunnistuse kättetoimetamise viisi osas soovi avaldanud, saadetakse kalalaevatunnistus posti teel väljastusteatega tähtkirjaga kalalaevaregistris märgitud aadressil.

  (3) Kalalaevatunnistus antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel.

§ 9.  Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamine ja kehtivuse peatamine

  (1) «Kalapüügiseaduse» § 136 lõikes 4 sätestatud asjaolude ilmnemisel tunnistab kalalaevaregistri volitatud töötleja kalalaevatunnistuse kehtetuks. «Kalapüügiseaduse» § 13 6 lõikes 42 sätestatud asjaolu ilmnemisel peatab kalalaevaregistri volitatud töötleja kalalaevatunnistuse kehtivuse.

  (2) Kalalaevaregistri volitatud töötleja teatab kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsuse tegemisest viivitamata § 6 lõikes 2 nimetatud isikule.

  (3) Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse ärakiri saadetakse § 6 lõikes 2 nimetatud isikule ja Keskkonnainspektsioonile kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  (4) Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamise või peatamise otsus jõustub otsuses märgitud tähtpäeval, mis ei või olla varasem kui neljas tööpäev otsuse tegemisest arvates. Kui kalalaevatunnistus tunnistatakse kehtetuks laeva kalalaevaregistrist kustutamise tõttu, jõustub kehtetuks tunnistamise otsus samaaegselt laeva registrist kustutamisega.
[RT I 2006, 9, 51 - jõust. 01.04.2006]

  (5) Kalalaevatunnistus, mille kehtivus peatati, hakkab uuesti kehtima, kui esitatakse taotlus kalalaevale kalapüügiloa saamiseks. Sel juhul annab kalalaevaregistri pidaja kalalaevatunnistuse kalapüügiloa taotlejale koos esimese väljastatava kalapüügiloaga ning teeb vastava märke ka kalalaevatunnistuse peatamise otsusele.

§ 10.  Materjalide säilitamine

  Kalalaevatunnistuste väljaandmisega seotud dokumendid, sealhulgas kalalaevatunnistuse koopia, lisatakse kalalaevaregistri registritoimikusse vastava laeva materjalide juurde.

4. peatükk DUPLIKAAT 

§ 11.  Duplikaat

  (1) Kui kalalaevatunnistus on hävinud, kadunud või kasutamiskõlbmatu, antakse välja § 6 lõikes 2 nimetatud isikule duplikaat.

  (2) Duplikaadi suhtes kohaldatakse esmase kalalaevatunnistuse kohta sätestatut, arvestades käesolevast peatükist tulenevate erisustega.

§ 12.  Duplikaadi taotlemine ja väljastamine

  (1) Duplikaadi saamiseks esitatakse kalalaevaregistri pidajale kirjalik taotlus, kuhu märgitakse laeva nimi ja kalalaevaregistri sisenumber ning duplikaadi taotlemise põhjus. Taotlusele peab olema lisatud kasutuskõlbmatuks muutunud kalalaevatunnistus või peab taotluses või sellele lisatud materjalides olema tõendatud kalalaevatunnistuse hävimine või kadumine.

  (2) Kui kalalaevaregistri pidaja leiab, et taotlusele lisatud materjalid varem antud kalalaevatunnistuse hävimise või kadumise kohta ei tõenda seda piisavalt, määrab ta tähtaja täiendavate materjalide esitamiseks.

  (3) Kolme tööpäeva jooksul lõikes 1 toodud nõuetele vastava taotluse saabumise päevast arvates annab kalalaevaregistri pidaja välja duplikaadi.

§ 13.  Duplikaadi vormistamine

  (1) Duplikaat vormistatakse kalalaevatunnistuse plangile, mille esikülje paremasse ülanurka kantakse sõna «DUPLIKAAT».

  (2) Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. Duplikaadile ei kanta algdokumendi numbrit ega algdokumendile allakirjutanud isikute nimesid.

§ 14.  Uue duplikaadi väljaandmine

  Duplikaadi omanik võib §-s 11 nimetatud aluste esinemise korral taotleda uue duplikaadi väljaandmist.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 15.  [käesolevast tekstist välja jäetud]
__________

 

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a määruse nr 307 «Kalalaevatunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm1»
lisaKALALAEVATUNNISTUSE VORM

[kalalaevatunnistuse esikülg][kalalaevatunnistuse tagakülg]

/otsingu_soovitused.json