Teksti suurus:

Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.08.2011
Avaldamismärge:

Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus1

Vastu võetud 28.02.2002 nr 89
RT I 2002, 24, 141
jõustumine 08.03.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2002RT I 2002, 52, 33429.06.2002
10.09.2002RT I 2002, 77, 45920.09.2002
05.08.2003RT I 2003, 57, 38215.08.2003
09.03.2004RT I 2004, 14, 9918.03.2004
06.02.2006RT I 2006, 9, 5201.04.2006

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 13 lõike 5 ja «Andmekogude seaduse» § 32 lõike 1 alusel.

1. peatükk KALALAEVADE RIIKLIKU REGISTRI ASUTAMINE 

§ 1.  Registri asutamine ja ametlik nimi

  Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Kalalaevade riiklik register» (edaspidi register).

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav ja volitatud töötleja on Põllumajandusministeerium.
[RT I 2006, 9, 52 - jõust. 01.04.2006]

2. peatükk «KALALAEVADE RIIKLIKU REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 3.  Registri asutamise ja pidamise eesmärk

  Registri asutamise ja pidamise eesmärk on Eesti riigilipu all sõitvaid või Eesti laevakinnistusraamatusse või väikelaevaregistrisse kantud kalalaevu puudutavate andmete kogumine, töötlemine ja väljastamine kalavarude kaitse ja säilitamise eesmärgil ning kalapüügi korraldamiseks ja püügivõimsuse kontrollimiseks.
[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18.03.2004]

§ 4.  Registri pidamise viis ja registri struktuur

  (1) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja registriandmed säilitatakse digitaalselt ja paberkandjal.

  (2) Register on ühetasandiline.

  (3) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) kalalaevade andmebaas digitaalkujul, mis sisaldab määruses nimetatud andmeid registrisse kantud kalalaevade kohta;
  2) kanderaamat;
  3) registritoimikud;
  4) registri arhiiv.

  (4) Kanderaamatusse tehakse kanne andmete registrisse vastuvõtmise või registrist andmete väljastamise aja, registriandmete esitaja ning andmete saaja ja registrisse vastuvõetud andmete kohta.

  (5) Registritoimikus hoitakse laeva registreerimisega seotud dokumente: andmete esitajale ja teistele isikutele väljastatud kirjade ja dokumentide ärakirju ning andmete alusdokumente. Registritoimikus hoitakse ka registrisse kantud andmete muutmise ja kalalaeva registrist kustutamise avaldusi ning sellega seotud dokumente.

  (6) Registri arhiivis säilitab volitatud töötleja registrist kustutatud laevade andmeid digitaalse andmebaasina ja toimikutena.

2. jagu Andmete registrisse kandmine 

§ 5.  Andmete esitaja

  Registrisse andmete esitaja (edaspidi andmete esitaja) on kalalaeva omanik või tema poolt kirjalikult volitatud isik. Kui kalalaev on teise isiku õiguspärases valduses, on andmete esitajaks ka laeva kasutusvaldaja või väikelaevaregistrisse kantud laeva puhul reeder (edaspidi valdaja).

§ 6.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Laevakinnistusraamatu ja väikelaevaregistri andmete alusel kantakse kalalaevade registrisse järgmised andmed:
  1) laeva registreerimisnumber;
  2) laeva nimi;
  3) kodusadam;
  4) raadiokutsung;
  5) pardanumber;
  6) üldpikkus;
  7) perpendikulaaride vaheline pikkus;
  8) kogumahutavus;
  9) peamasina võimsus;
  10) laevakere materjal;
  11) ehitamise aasta ja koht ning ehitaja ;
  12) laeva omaniku nimi, elu- või asukoht, registreerimisnumber või isikukood;
  13) laevakinnistusraamatusse kantud laeva valdaja nimi, elu- või asukoht, registreerimisnumber või isikukood.

  (2) Laeva omaniku või tema esindaja või laeva valdaja või tema esindaja poolt volitatud töötlejale esitatud andmete alusel kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kalapüügivahendi tüüp;
  2) abimasina võimsus;
  3) väikelaevaregistrisse kantud laeva valdaja nimi, elu- või asukoht, registreerimisnumber või isikukood;
  4) segment, kuhu kalalaeva soovitakse kanda.

  (3) Vastavalt määruse või muude «Kalapüügiseaduse» alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele kannab volitatud töötleja registrisse järgmised andmed:
  1) ajakohastamise põhjus;
  2) registri sisenumber;
  3) registreeriv riik;
  4) lipuriik;
  5) kasutuselevõtu kuupäev;
  6) laevastiku osa;
  7) sündmuse kuupäev;
  8) mahakandmise toetusskeem;
  9) importiv või eksportiv riik.

  (4) Andmete määratlus, välja laius ja joondamine on toodud Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 26/2004 ühenduse kalalaevastiku registri kohta (ELT L 5, 9.01.2004, lk 25–35) lisas 1.
[RT I 2006, 9, 52 - jõust. 01.04.2006]

§ 7.  Andmete alusdokumendid

  (1) Andmete registrisse kandmise aluseks olevateks alusdokumentideks (edaspidi alusdokumendid) on:
  1) kirjalik avaldus, mis on laeva omaniku või tema esindaja või laeva valdaja või tema esindaja poolt allkirjastatud ja mis sisaldab järgmisi andmeid: kalalaeva omaniku ja tehingust tuleneva esinduse puhul ka tema esindaja nimi, aadress ja sidevahendite numbrid, kui laev on teise isiku õiguspärases valduses, valdaja ja tehingust tuleneva esinduse puhul ka tema esindaja nimi, aadress ja sidevahendite numbrid, registrisse kantava kalalaeva nimi ja pardanumber, segment, kuhu laeva soovitakse kanda, andmed kalalaeval kasutatavate kalapüügivahendite kohta (lisa tabel 3) ning abimasina võimsus. Esinduse puhul tuleb esitada ka volikiri;
  2) kui väikelaevaregistrisse kantud laev on teise isiku õiguspärases valduses - valduse üleandmist tõendav dokument;
  3) laevakinnistusraamatu või väikelaevaregistri väljavõte - esitatakse juhul, kui §-s 8 nimetatud ristkasutust ei toimu.

  (2) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreerib volitatud töötleja andmete registrisse kandmise aluseks olevate alusdokumentide kohta järgmised andmed:
  1) number;
  2) nimetus;
  3) väljaandmise kuupäev;
  4) väljaandja;
  5) volitatud töötlejale esitamise kuupäev.
[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18.03.2004]

§ 8.  Andmete ristkasutus

  Paragrahvi 6 lõikes 1 nimetatud andmete registrisse kandmiseks ning registrisse kantud andmete kontrolliks toimub andmete ristkasutus Veeteede Ametiga ning laevakinnistusraamatu elektroonilise pidamise korral Justiitsministeeriumi Registrikeskusega.

§ 9.  Kalalaeva registrisse kandmine

  (1) ja (2)
[kehtetud - RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18.03.2004]

  (3) Kalalaeva registrisse kandmiseks esitab laeva omanik või valdaja taotluse, mis koosneb § 7 lõike 1 punktis 1 ja väikelaevaregistrisse kantud laeva puhul, mis on teise isiku õiguspärases valduses, ka § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud alusdokumendist.

  (31) Lõikes 3 nimetatud taotlus esitatakse registrile paberkandjal või digitaalselt. Taotluse esitamisel digitaalselt peab taotlusel olema digitaalallkiri.

  (4) Andmete esitaja võib esitada § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendi ametlikult kinnitatud koopia.

  (5) Volitatud töötleja registreerib saabunud taotluse ja kontrollib selle vastavust nõuetele ning esitatud andmete õigsust viieteistkümne päeva jooksul taotluse esitamisest. Kui volitatud töötleja tagastab taotluse puuduste kõrvaldamiseks, peatub käesolevas lõikes nimetatud tähtaeg puuduste kõrvaldamise ajaks.

  (6) Volitatud töötlejal on õigus teha andmete esitajale järelepärimisi, kui tal on tekkinud põhjendatud kahtlus esitatud andmete õigsuses. Kui taotlus ei vasta lõike 3 või 4 nõuetele, määrab volitatud töötleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei või olla lühem kui kümme päeva. Taotluses esinevad puudused ning puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja teeb volitatud töötleja taotlejale teatavaks posti teel.

  (7) Kui kalalaeva omanik või valdaja ei ole kõrvaldanud taotluses esinevaid puudusi lõikes 6 nimetatud teates märgitud tähtpäevaks, jätab volitatud töötleja taotluse läbi vaatamata.

  (8) Kümne tööpäeva jooksul nõuetele vastava taotluse volitatud töötlejani jõudmise päevast arvates teeb volitatud töötleja otsuse kalalaeva registrisse kandmise või registrisse kandmisest keeldumise kohta. Kalalaeva registrisse kandmisest võib keelduda «Kalapüügiseaduse» § 13 lõikes 13 loetletud asjaoludel.

  (9) Volitatud töötleja edastab taotlejale ärakirja kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise otsusest kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest. Kalalaeva registrisse kandmise otsust asendab kalalaevatunnistus, mis antakse välja «Kalapüügiseaduse» § 13 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras.
[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18.03.2004]

§ 10.  [kehtetu - RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18.03.2004]

§ 11.  Registri andmete õigsus

  Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab registriandmete esitaja.

§ 12.  Andmete õiguslik tähendus

  (1) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Seaduses sätestatud juhul on registrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.

3. jagu Registri sisenumber 

§ 13.  Registri sisenumber

  (1) Kalalaeva esmakordsel registreerimisel annab volitatud töötleja kalalaevale registri sisenumbri (edaspidi registrinumber).

  (2) Registrinumber on unikaalne. Kord kasutusele võetud registrinumbrit ei tohi muuta ega anda teisele kalalaevale.

  (3) Registrinumber moodustatakse kaheteistkümnekohalise eesti tähestiku suurtähtede EST ja numbrite kombinatsioonina. Esimesed kuus numbrit tähistavad laeva registreerimise kuupäeva ning viimased kolm numbrit laeva registreerimise järjekorda jooksvas kuus.

4. jagu Registrisse kantud andmete muutmine ja parandamine, kalalaeva registrist kustutamine 

§ 14.  Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Andmete esitaja on kohustatud volitatud töötlejat kirjalikult teavitama § 6 lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest 7 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates. Teate võib esitada ka digitaalselt digitaalallkirjastatuna.

  (2) Kui väikelaevaregistrisse kantud laev antakse teise isiku õiguspärasesse valdusesse või vahetub valdaja, edastab andmete esitaja koos andmete muutumise teatega § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud alusdokumendi ametlikult kinnitatud koopia.

  (3) Volitatud töötleja teeb muudatused registrisse kantud andmetes 10 päeva jooksul lõikes 1 nimetatud teate kättesaamisest, välja arvatud lõikes 4 nimetatud juhul.

  (4) Volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale täiendavate andmete saamiseks järelepärimisi. Sel juhul pikeneb lõikes 3 nimetatud tähtaeg järelepärimise esitamisest vastuse saamiseni kulunud aja võrra.
[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18.03.2004]

§ 15.  Registrisse kantud andmete parandamine

  (1) Juhul kui registrisse kantud andmed erinevad alusdokumentides märgitud andmetest, parandab volitatud töötleja viivitamatult registrisse kantud andmed.

  (2) Juhul kui andmete ristkasutuse tulemusel selgub, et registrisse kantud andmed ei vasta laevakinnistusraamatusse või väikelaevaregistrisse kantud andmetele, teavitab volitatud töötleja sellest viivitamatult kalalaeva omanikku ning vastava registri pidajat. Andmete mittevastavuse põhjuse selgitab välja volitatud töötleja.

§ 16.  Kalalaeva kustutamine registrist

  (1) Kalalaev kustutatakse registrist «Kalapüügiseaduse» § 13 lõikes 14 sätestatud juhtudel.

  (2) Kalalaeva kustutamisel registrist tehakse vastav kanne digitaalses andmebaasis ja registrist kustutatud kalalaeva andmed säilitatakse registri arhiivis.
[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18.03.2004]

5. jagu Juurdepääs registrisse kantud andmetele, järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ja registri likvideerimine 

§ 17.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on avalikud.

  (2) Registrist väljastatakse andmeid andmete taotleja kirjaliku taotluse alusel väljatrükina paberkandjal või digitaalselt vastavalt andmete taotleja soovile.

  (3) Andmed väljastab volitatud töötleja 5 tööpäeva jooksul, arvates taotluse kättesaamise päevast.

  (4) Volitatud töötleja registreerib andmete väljastamise aja ja andmete saaja.

  (5) Registrist väljastatakse andmeid tasuta.

§ 18.  Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja registri pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 19.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena vastutava töötleja eelarverealt.

§ 20.  Registri likvideerimise kord

  Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise registrisse või säilitamiseks riiklikku arhiivi.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 21.  Registri pidamise alustamine

  Keskkonnaministeerium alustab «Kalalaevade riikliku registri» pidamist määruse jõustumise päeval.

§ 22.  Kalalaevade segmentidesse kandmine

  (1) Määruse jõustumise ajaks registrisse kantud laevade segmentidesse kandmiseks teeb registri volitatud töötleja vastava kirjaliku järelepärimise laeva omanikule või valdajale. Järelepärimises näitab volitatud töötleja segmendi, kuhu laev registrisse kantud andmete alusel tuleks kanda ning määrab tähtaja vastuväidete esitamiseks, mis ei või olla lühem kui 10 päeva.

  (2) Kui kalalaeva omanik või valdaja segmendiga nõustub või kui ta määratud tähtajaks vastuväiteid ei esita, kannab volitatud töötleja laeva järelepärimises näidatud segmenti.

  (3) Kui kalalaeva omanik või valdaja segmendiga ei nõustu, peab ta esitama taotluse kalalaeva kandmiseks enda määratud segmenti. Volitatud töötleja võib keelduda kalalaeva sellesse segmenti kandmisest «Kalapüügiseaduse» § 13 lõike 13 punktis 1 sätestatud juhul. Taotluse menetlemisel kohaldatakse §-s 9 sätestatut niivõrd, kuivõrd käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti.
[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18.03.2004]

§ 23.  [kehtetu - RT I 2006, 9, 52 - jõust. 01.04.2006]

 

 

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 lisa
[kehtetu - RT I 2004, 14, 99 - jõust. 01.05.2004]


1 nõukogu määrus (EÜ) nr 2371/2002 (ELT L 358, 31.12.2002, lk 59–80) ning komisjoni määrus (EÜ) nr 26/2004 (ELT L 5, 9.01.2004, lk 25–35).
[RT I 2006, 9, 52 - jõust. 01.04.2006]

/otsingu_soovitused.json