Teksti suurus:

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja “Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 22, 380

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja “Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 20.02.2006 nr 13

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 572 lõike 5 alusel.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määrust nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2004, 4, 45; 2005, 80, 1133) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 25 järgmises sõnastuses:

« 25) vorm INF 12 «Mitteresidendile makstud intressi deklaratsioon» (lisa 25).»;

2) määrust täiendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 25 «Vorm INF 12. Mitteresidendile makstud intressi deklaratsioon».

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 25
(rahandusministri 20. veebruari 2006. a määruse nr 13 sõnastuses)

Vorm INF 12

MITTERESIDENDILE makstud intressi deklaratsioon
_______________________aasta

Märkused

1. Deklaratsiooni vormil INF 12 esitab residendist juriidiline isik, Eestis asutatud juriidilise isiku staatuseta isikuteühendus või varakogum, mitteresident, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus ning füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi intressi maksja), kes on kalendriaasta jooksul maksnud:
1) Euroopa Liidu teises liikmesriigis või punktis 5 nimetatud territooriumil elavale füüsilisele isikule «Tulumaksuseaduse» § 17 lõikes 1 või § 572 lõikes 32 nimetatud intressi või
2) muule mitteresidendile «Tulumaksuseaduse» § 17 lõikes 1 nimetatud intressi.

2. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele intressi maksmise aastale järgneva aasta 10. aprilliks.

3. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

4. Deklaratsiooni parandused on võimalik esitada e-Maksuametis ning kuni 10-realise deklaratsiooni korral ka paberkandjal.

Paranduste esitamise korral paberkandjal näidatakse andmed vormil INF 12 ja iga rea ette märgitakse üks järgmistest tähistest:
lisa – märgitakse juhul, kui eelnevalt deklareeritud andmetele lisatakse juurde rida uute andmetega, või kui selle perioodi kohta esitatakse andmeid küll esmakordselt, ent pärast deklaratsiooni esitamise tähtaega (10. aprilli). Real näidatakse uued andmed;
kustuta – märgitakse juhul, kui soovitakse kustutada eelnevalt deklareeritud andmerida. Reas näidatakse selle rea andmed, mida soovitakse kustutada;
paranda – märgitakse juhul, kui soovitakse parandada eelnevalt deklareeritud andmereas näidatud andmeid. Reas märgitakse parandatava (eelnevalt deklareeritud) rea andmed (vt ka järgmist tähist);
parandatud – märgitakse juhul, kui parandatakse eelnevalt esitatud deklaratsiooni andmereas näidatud andmeid. Reas märgitakse korrektsed (uued) andmed, mis peavad olema parandatud reas (vt ka eelmist tähist). Parandatud reas märgitakse korrektsed andmed kõikide veergude osas.

EL liikmesriigi elanikule makstud intress

5. Deklaratsioonis näidatakse füüsilisele isikule makstud intress, kui intressi saaja elukohariik on Euroopa Liidu teine liikmesriik või kui isiku elukoht on mõnel järgmistest territooriumitest: Guernsey, Jersey või Mani saar, Aruba, Hollandi Antillid, Briti Neitsisaarte asumaa või Montserrati asumaa.

6. Deklaratsioon esitatakse ka juhul, kui intressi on kalendriaasta jooksul makstud Euroopa Liidu teises liikmesriigis või punktis 5 nimetatud territooriumil elava füüsilise isiku kasuks teises liikmesriigis või sellisel territooriumil asutatud juriidilise isiku staatuseta isikuteühendusele või varakogumile. Sellisel juhul täidetakse ühe väljamakse saaja kohta üks rida, näidates veergudes 3, 8 ja 10 andmed väljamakse saaja kohta, veerus 13 makstud intresside summa ning veerus 14 intressi maksmise vääring. Veerus 16 märgitakse deklaratsiooni esitamise alusena «TMS § 572 lg 2». Deklaratsiooni ei esitata, kui väljamakse saaja tõendab, et tema puhul on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
1) ta on juriidiline isik, välja arvatud Soomes asutatud avoin yhtiö või kommandiittiyhtiö ja Rootsis asutatud handelsbolag või kommanditbolag;
2) tema asukoha liikmesriigi või territooriumi pädeva asutuse antud tõendi kohaselt maksustatakse tema kasumit äriühingute kasumi maksustamise sätete alusel;
3) ta on eurofond «Investeerimisfondide seaduse» § 4 tähenduses;
4) teda käsitatakse tema asukoha liikmesriigi või territooriumi pädeva asutuse antud tõendi kohaselt intressimakse saamise korral eurofondina.
Enne 2005. aasta 1. juulit makstud intressi deklareerimine kohustuslik ei ole.

7. Kui intressi maksjal on põhjendatud kahtlus, et füüsiline isik, kellele väljamakse tehakse, ei ole intressi tegelik saaja, püüab intressi maksja teha kindlaks intressi saaja. Kui see ebaõnnestub või ei ole mõistliku aja- ja rahakuluga võimalik, käsitatakse intressi saajana väljamakse saajat, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et:
1) ta tegutseb ise intressi maksjana;
2) ta tegutseb juriidilise isiku (välja arvatud Soomes asutatud avoin yhtiö või kommandiittiyhtiö ja Rootsis asutatud handelsbolag või kommanditbolag) nimel;
3) ta tegutseb sellise juriidilise isiku staatuseta isikuteühenduse või varakogumi nimel, kelle kasumit maksustatakse äriühingute kasumi maksustamise sätete alusel (vajalik isikuteühenduse või varakogumi asukoha liikmesriigi või territooriumi pädeva asutuse antud tõend);
4) ta tegutseb eurofondi nimel;
5) ta tegutseb sellise juriidilise isiku staatuseta isikuteühenduse või varakogumi nimel, kes ei ole esitanud tõendit enda eurofondina käsitamise kohta, ja teatab intressi maksjale ühenduse nime või nimetuse, asukohariigi ja aadressi. Sellisel juhul näitab intressi maksja nimetatud andmed intressideklaratsiooni veergudes 3, 8 ja 10, veerus 13 makstud intresside summa ja veerus 14 intressi maksmise vääringu ning märgib veerus 16 deklaratsiooni esitamise alusena «TMS § 572 lg 2»;
6) ta on tulusaaja esindaja ja teatab intressi maksjale tulusaaja nime, elukohariigi ja aadressi ning numbri või koodi, mida kasutatakse tulusaaja identifitseerimiseks tema elukohariigi maksukohustuslaste registris. Kui selline number või kood ei nähtu isikut või residentsust tõendavast dokumendist, tuleb selle asemel teatada tulusaaja sünniaeg ja sünnikoht. Intressi maksja näitab nimetatud andmed intressideklaratsiooni veergudes 1, 2 ja 4–10.

8. Veerus 4 märgitakse ametlik number, mida kasutatakse intressi saaja identifitseerimiseks tema elukohariigi (punktis 9 nimetatud juhul residendiriigi) maksukohustuslaste registris. Kui sellist numbrit ei ole, märgitakse veergudes 5–7 isiku sünniaeg ja -koht. Kui intressi makstakse enne 01.01.2004 alanud lepingulise suhte alusel, ei ole veergude 4–7 täitmine kohustuslik.

9. Veerus 8 näidatakse intressi saaja elukohariigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti koostatud loetelule. Kui intressi saaja on intressi maksjale esitanud residentsust tõendava dokumendi, veergu 8 ei täideta ja veerus 9 märgitakse intressi saaja residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti koostatud loetelule. Kui intressi saaja intressi maksjale residentsust tõendavat dokumenti esitanud ei ole, veergu 9 ei täideta.

Isiku elukohariigina käsitatakse riiki või territooriumi, kus on väljastatud tema pass või isikutunnistus. Kui isikul on liikmesriigi või territooriumi väljastatud pass või isikutunnistus, kuid ta teatab, et tema elukoht on kolmandas riigis, tõendab kolmandas riigis asuvat elukohta (ja residentsust) kolmanda riigi maksuhalduri antud residentsuse tõend. Kui residentsuse tõendit ei esitata, loetakse isiku elukohariigiks riik või territoorium, kus isikut tõendav dokument on välja antud.

10. Lepingulise suhte korral, mis on alanud 01.01.2004 või hiljem, tehakse veergudes 1–10 nimetatud andmed kindlaks passi või isikutunnistuse (ID-kaart) ja vajadusel ka residentsuse tõendi alusel. Kui dokumendil ei ole märgitud intressi saaja aadressi elukohariigis, teeb intressi maksja selle kindlaks muude talle kättesaadavate andmete põhjal.

Kui intressi makstakse tulenevalt enne 01.01.2004 alanud lepingulisest suhtest, teeb intressi maksja veergudes 1, 2, 8 ja 10 nimetatud andmed kindlaks talle kättesaadavate andmete põhjal ning veergu 4 täitma ei pea.

11. Veerus 11 märgitakse intressimakse liik järgmiste koodide kohaselt.

1 – laenult, väärtpaberilt või muult võlakohustuselt makstud intress (sealhulgas summa, mille võrra on suurendatud esialgse võlakohustuse summat). Veerus 13 näidatakse intressi väljamakse summa.

2 – võlakohustuse tagasiostmisel, tagasivõtmisel või lunastamisel tasutud summa, mis sisaldab võlakohustuselt arvutatud intressi. Veerus 13 näidatakse tasutud summa, eristamata intressi osa.

3 – väljamakse intressimaksetest, mis on saadud:
1) eurofondilt;
2) ühenduselt, keda käsitatakse intressimakse korral eurofondina;
3) kolmandas riigis asutatud investeerimisfondilt.

Koodiga 3 märgitakse ka väljamakse sellistest intressimaksetest, mida nimetatud isik on teinud juriidilise isiku staatuseta isikuteühenduse või varakogumi vahendusel, kui isikuteühendus või varakogum ei ole esitanud tõendit enda eurofondina käsitamise kohta. Veerus 13 näidatakse väljamakse summa.

4 – väljamakse, mis on saadud eurofondi või intressi maksmisel eurofondina käsitatava ühenduse või kolmandas riigis asutatud investeerimisfondi aktsiate või osakute tagasiostmisel, tagasivõtmisel või lunastamisel, tingimusel, et tema varast on otseselt või ülalnimetatud investeerimisfondi või ühenduse või muu investeerimisfondi kaudu üle 40% investeeritud võlakohustustesse. Investeeringute määr tehakse kindlaks fondi tingimuste või põhikirja alusel; kui see ei ole võimalik, siis varade tegeliku koosseisu alusel. Kui intressi maksjal ei ole võimalik nimetatud määra kindlaks teha, eeldatakse, et see on üle 40%. Veerus 13 näidatakse väljamakse summa.

Enne 01.05.2006 makstud intressi korral on kohustuslik ainult koodi 1 kohaselt tehtud väljamakse deklareerimine.

12. Veerus 12 märgitakse intressi saaja konto number või selle puudumisel intressimakse aluseks oleva võlanõude andmed (näiteks viide väärtpaberile või laenulepingule).

Veeru täitmisel märgitakse enne kontonumbrit või võlanõude andmeid sobivaim järgmistest lühenditest koos kooloniga:
IBAN (pangakonto rahvusvaheline identifitseerimisnumber IBAN formaadis)
OBAN (pangakonto identifitseerimisnumber muus formaadis)
ISIN (rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber ehk ISIN kood)
OSIN (muu väärtpaberite identifitseerimisnumber)
OTHER (muu identifikaator).
Näiteks:
IBAN:DK5000400440116242

13. Veerus 13 näidatakse intressi summa vastavalt veeru 11 koodide juures toodud selgitustele.

14. Veerus 14 märgitakse intressi maksmise vääring.

15. Veerus 15 näidatakse intressimäär arvuna. Muutuva intressimäära (näiteks «6 kuu EURIBOR + 2,1%») korral arvutatakse välja tegelik intressimäär. Kui ühelt pangakontolt või võlanõudelt intressi arvutamise aluseks on kalendriaasta jooksul olnud mitu intressimäära, toimitakse ühel viisil alljärgnevatest:
– makstud intressisumma ja muud andmed esitatakse ühe reana ning veerus 15 näidatakse kalendriaasta kõrgeim intressimäär;
– ühelt pangakontolt või võlanõudelt erinevate intressimäärade alusel arvutatud ja tasutud intressid deklareeritakse eraldi ridadena, intressimäärade lõikes.

Aastal 2005 makstud intressi korral intressimäära deklareerimine kohustuslik ei ole.

16. Veerus 16 märgitakse deklaratsiooni esitamise alusena «TMS § 572 lg 1», kui intressi maksti füüsilisele isikule või «TMS § 572 lg 2», kui intressi maksti juriidilise isiku staatuseta isikute ühendusele või varakogumile.

Muule mitteresidendile makstud intress

17. Kui kalendriaasta jooksul on makstud intressi muule mitteresidendile kui EL liikmesriigis elavale füüsilisele isikule, täidetakse veerud 1–4, 8 või 9 ja 12–16. Intress näidatakse deklaratsioonis juhul, kui see vastab märkuste punktis 11 kirjeldatud koodile 1.

Aastal 2005 muule mitteresidendile makstud intressi deklareerimine kohustuslik ei ole.

18. Veerus 4 märgitakse ametlik number, mida kasutatakse intressi saaja identifitseerimiseks tema elu- või asukohariigi (residendiriigi) maksukohustuslaste registris.

19. Veerus 9 märgitakse residentsuse tõendi olemasolu korral intressi saaja residendiriik. Tõendi puudumisel märgitakse veerus 8 intressi saaja elukohariik või riik, kus juriidiline isik on registreeritud.

20. Veerus 12 näidatakse intressi maksmise aluseks oleva võlakohustuse liik (nt laen, väärtpaber, liising).

21. Veerus 13 märgitakse intressi väljamakse summa.

22. Veerus 14 märgitakse intressi maksmise vääring.

23. Veerus 15 märgitakse intressimäär, lähtudes märkuste punktis 15 kirjeldatust.

24. Veerus 16 märgitakse deklaratsiooni esitamise alusena «muu».

/otsingu_soovitused.json