Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 "Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 20, 343

Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 "Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis" muutmine

Vastu võetud 17.02.2006 nr 24

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määrust nr 1 «Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis» (RTL 2004, 6, 75; 157, 2366) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 20 punktis 3 asendatakse sõnad «teabe- ja nõuandeosakond» sõnaga «teabeosakond»;

2) paragrahvi 20 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) põllumajandusseire ja uuringute osakond, mille ülesanne on põllumajanduse keskkonnaprogrammi seire, maaparandusseire, mullaseire ja muldade omaduste kaardistamine ja analüüsimine; hea põllumajandustava, taimekasvatuse, agrokeemia ja muldade uuringute ning teaduskoostöö korraldamine teadus- ja arendusasutustega katsejaamade võrgustiku ja laboratooriumide baasil;»;

3) paragrahvi 20 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 20 punktis 11 asendatakse sõnad «taimse materjali analüüsi laboratoorium» sõnadega «taimse materjali laboratoorium»;

5) paragrahv 30 sõnastatakse järgmiselt:

« § 30. Keskuse struktuur ja töötajate koosseis kinnitatakse järgmiselt:

§ 2. Määrus jõustub 1. märtsil 2006. a.

Struktuuriüksus ja töökoht Asutuse juhid Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid ja peaspetsialistid Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid Oskustöölised ja abipersonal Kokku
Direktor 1         1
Asedirektor 3         3
Siseaudiitor   1       1
Akrediteerimise peaspetsialist   1       1
Personalitöö peaspetsialist   1       1

Üldosakond

Juhataja   1       1
Juhataja asetäitja   1       1
Töökeskkonna peaspetsialist   1       1

Tehnikabüroo

Juhataja   1       1
Peainsener   1       1
Peaelektroonik   1       1
Peaelektrik   1       1
Insener     1     1
Autojuht-lukksepp       1   1
Lukksepp         1 1

Teenindusbüroo

Juhataja   1       1
Koristaja         4 4
Majahoidja         1 1

Infotehnoloogia büroo

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist       1   1

Vastuvõtubüroo

Juhataja   1       1
Spetsialist     1     1

Raamatupidamise osakond

Juhataja-pearaamatupidaja   1       1
Peaspetsialist   4       4
Spetsialist     1     1

Teabeosakond

Juhataja   1       1
Juhiabi     1     1
Peaspetsialist   3       3

Vastavustõendamise ja sertifitseerimise osakond

Juhataja   1       1
Juhataja asetäitja   1       1
Peainspektor   6       6

Põllumajandusseire ja uuringute osakond

Juhataja   1       1

Põllumajanduskeskkonna seire büroo

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   3       3
Spetsialist     1     1

Mullaseire büroo

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Juhtivspetsialist     4     4

Põllumajandusuuringute büroo

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Agrokeemia peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist     1     1

Seemnekontrolli laboratoorium

Juhataja   1       1
Juhataja asetäitja   1       1

Haiguste määramise sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Idanevuse ja niiskuse määramise sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Puhtuse määramise sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist     1     1

Agrokeemia laboratoorium

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Mullaanalüüside sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   5       5
Spetsialist     3     3

Väetiseanalüüside sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium

Juhataja   1       1
Kvaliteedijuht   1       1

Taimetervise sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist-viroloog   1       1
Peaspetsialist-nematoloog   2       2
Peaspetsialist-mikrobioloog   1       1
Peaspetsialist-entomoloog   1       1
Peaspetsialist-mükoloog   1       1
Peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist     1     1
Spetsialist     1 1   2

Mikrobioloogia sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Juhtivspetsialist     2     2

Jääkide ja saasteainete laboratoorium

Juhataja   1       1
Kvaliteedijuht   1       1
Spetsialist     1     1

Taimekaitsevahendite sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   3       3
Juhtivspetsialist     1     1
Spetsialist       1   1

Mükotoksiinide sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Metallide analüüsi sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Spetsialist     1     1

Taimse materjali laboratoorium

Juhataja   1       1
Kvaliteedijuht   1       1

Teravilja ja õlikultuuride sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Juhtivspetsialist     1     1

Sööda ja söödalisandite sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Juhtivspetsialist     2     2
Spetsialist     1     1

Viljandi katsekeskus

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Töökoja juhataja   1       1
Valvur         1 1
Koristaja         1 1

Sordikontrolli osakond

Juhataja   1       1
Peaagronoom   1       1
Agronoom     3     3
Spetsialist     2     2

Majanduskatsete osakond

Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Agronoom     1     1
Spetsialist     2     2

Teaduskatsete osakond

Juhataja   1       1
Peaagronoom   1       1
Spetsialist     1     1

Võru katsejaam

Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Spetsialist     1     1
Koristaja         0,5 0,5

Rõhu katsekeskus

Juhataja   1       1
Agronoom     1     1
Spetsialist     4 2   6

Kuusiku katsekeskus

Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Peaspetsialist   1       1
Peainsener   1       1
Agronoom     3     3
Spetsialist     4 2   6
Koristaja         1 1
KOKKU 4 110 47 8 9,5 178,5
Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json