Teksti suurus:

"Keskkonnatasude seadusega" seotud keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 19, 330

"Keskkonnatasude seadusega" seotud keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 17.02.2006 nr 12

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1, «Veeseaduse» § 9 lõike 14, «Maapõueseaduse» § 40 lõike 2 ja «Keskkonnatasude seaduse» § 11 lõike 2 punktide 2 ja 3 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 89 «Keskkonnainspektsiooni põhimäärus» (RTL 2004, 3, 30) paragrahvi 6 punkti 12 sõnastust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «täidab «Keskkonnatasude seadusega» pandud ülesandeid;».

§ 2. Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruses nr 18 «Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid» (RTL 2002, 48, 664) asendatakse läbivalt sõnad «saastetasu seaduse» sõnadega ««Keskkonnatasude seaduse»» ning sõnad «vee-erikasutuse tasu» sõnadega «vee erikasutusõiguse tasu».

§ 3. Keskkonnaministri 21. aprilli 2005. a määruses nr 26 «Maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise ja kaevandamisõiguse tasu maksmise kord» (RTL 2005, 47, 647) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja sõnastust muudetakse ja jäetakse välja sõnad «ja kaevandamisõiguse tasu maksmise»;

2) määrusest jäetakse välja sõnad:

«1. peatükk
MAAVARAVARU KAEVANDAMISE MAHU ARUANNE, SELLE ESITAMINE JA KONTROLLIMINE»;

3) määruse 2. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Keskkonnaministri 1. aprilli 2004. a määruses nr 11 «Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiloa tasu» (RTL 2004, 40, 661) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõnad «eripüügiloa tasu» sõnadega «eripüügiõiguse tasu»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 14 lõike 4 ja «Keskkonnatasude seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel.»;

3) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

« § 101. Eripüügiõiguse tasu

Eripüügiõiguse tasumäärad isendi kohta on järgmised:
1) haug – 10 krooni;
2) jõeforell – 30 krooni;
3) jõevähk – 15 krooni;
4) koha – 20 krooni;
5) latikas – 10 krooni;
6) linask – 10 krooni;
7) lõhe – 100 krooni;
8) merisiig – 15 krooni;
9) meriforell – 30 krooni.»

§ 5. Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruses nr 11 «Kalastuskaardi vorm ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu» (RTL 2005, 28, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 12, 15 ja 16 ning «Keskkonnatasude seaduse» § 11 lõike 2 punkti 3 alusel.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

« § 121. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu

(1) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu suurus sõltub tasumist tõendavale dokumendile märgitud harrastuspüügiõiguse kehtivusajast.

(2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu, välja arvatud «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigetes 11, 111 ja 112 sätestatud juhtudel, on järgmine:
1) 1 nädala eest – 25 krooni;
2) 6 kuu eest – 120 krooni;
3) 12 kuu eest – 180 krooni.»

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json