Teksti suurus:

Vabariigi Valimiskomisjoni töökord

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.03.2009
Avaldamismärge:

Vabariigi Valimiskomisjoni töökord

20.12.2012 10:47
Veaparandus - Parandatud vastuvõtmise kuupäev. Alus: Riigi Teataja seadus § 10 lõige 4.

Vastu võetud 11.09.2002 nr 17
RTL 2002, 107, 1592
jõustumine 28.09.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

31.01.2006 nr 10 (RTL 2006, 16, 298) 20.02.2006


Määrus kehtestatakse «Riigikogu valimise seaduse» § 14 lõike 7 ja § 15 lõike 4 punkti 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Vabariigi Valimiskomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse Riigikogu valimise seaduse §-des 10 ja 14 sätestatud korras ning tema volituste kestus on neli aastat.

(2) Komisjoni ülesanne on kindlaks teha üleriigilised hääletamise- ja valimistulemused, tagada Riigikogu valimise, Vabariigi Presidendi valimise, kohaliku omavalitsuse volikogude valimise ning Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimise ning rahvahääletuse läbiviimise ühetaolisus, juhendada teisi valimiskomisjone, valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.

(3) Komisjon asub Tallinnas aadressil Toom-Kooli 3 ja tema postiaadress on Lossi plats 1a 15165 Tallinn.

(4) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast töökorrast.

(5) Komisjoni asjaajamise ja tehnilise teenindamise tagab Riigikogu Kantselei.

(6) Komisjonil on oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, eelarve ning kontod krediidiasutustes. Komisjoni kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 2. Komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

(1) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast komisjoni esimesel koosolekul avalikul hääletamisel, kui ükski komisjoniliige ei nõua salajast hääletamist.

(2) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valimisel on komisjoniliikmel üks hääl. Esmalt valitakse esimees ja seejärel aseesimees.

(3) Valituks osutub kõige rohkem hääli saanud kandidaat. Kui hääled jagunevad vähemalt kahe kandidaadi vahel võrdselt, viiakse läbi valimise lisavoor. Kui ka lisavoorus jagunevad hääled vähemalt kahe kandidaadi vahel võrdselt, heidetakse nende kandidaatide vahel liisku.

(4) Kui komisjoni esimees või aseesimees astub tagasi või tema volitused komisjoniliikmena lõpevad enne tähtaega vastavalt seadusele, valitakse uus esimees või aseesimees käesolevas töökorras sätestatud korras komisjoni järgmisel koosolekul.

§ 3. Komisjoni esimehe volitused

(1) Komisjoni esimees:
1) koostab komisjoni koosoleku päevakorraprojekti;
2) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
3) juhatab komisjoni koosolekut;
4) jaotab tööülesanded komisjoniliikmete vahel;
5) otsustab, keda kutsuda osa võtma komisjoni koosolekust;
6) kirjutab alla komisjoni õigusaktidele, hääletamis- ja valimistulemuste ning rahvahääletuse tulemuse kohta koostatud komisjoni protokollile, Vabariigi Presidendi valimise ja Riigikogu esimehe ning aseesimeeste valimisteks koostatud valijate nimekirjale, komisjoni koosoleku protokollile, komisjoni poolt vaatlejale antavale tunnistusele ja muudele dokumentidele;
7) tagab komisjoni pitsati hoidmise ja kasutamise;
8) esindab komisjoni ilma erivolituseta ning tal on edasivolitamise õigus.

(2) Komisjoni esimehe volitusel või tema äraolekul täidab komisjoni esimehe ülesandeid komisjoni aseesimees.

§ 4. Komisjoni õigusaktid

(1) Komisjoni õigusaktid on määrus ja otsus.

(2) Komisjon annab määrusi seadustes sätestatud juhtudel.

(3) Komisjoni pädevuses oleva üksikküsimuse lahendamiseks võtab komisjon vastu otsuse.

(4) Komisjoni õigusaktides märgitakse pealkiri, allakirjutamise kuupäev ja järjekorranumber.

(5) Komisjoni õigusaktide nummerdamist alustatakse komisjoni uue koosseisu esimesest määrusest või otsusest.

(6) Komisjoni õigusaktidele kirjutab alla komisjoni esimees.

(7) Komisjoni õigusakti originaaleksemplar lisatakse koosoleku protokollile.

(8) Komisjoni määrus jõustub kolmandal päeval arvates Riigi Teatajas avaldamisest.

(9) Komisjoni otsus jõustub allakirjutamisega.

(10) Komisjoni määrused, samuti komisjoni otsused Vabariigi Presidendi kandidaatide registreerimise, Vabariigi Presidendi, Riigikogu ja Riigikogu juhatuse valimise ning rahvahääletuse tulemuste kohta avaldatakse Riigi Teatajas.

§ 5. Komisjoni koosolek

(1) Komisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees, nende mõlema äraolekul komisjoni noorim liige.

(2) Komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku eelmise komisjoni esimees või aseesimees hiljemalt seitsmendal päeval pärast komisjoni volituste algust.

(3) Kuni esimehe valimiseni juhatab komisjoni koosolekut komisjoni eelmise koosseisu esimees.

(4) Komisjoni koosolek toimub komisjoni asukohas, kui komisjoni esimees ei otsusta teisiti.

(5) Komisjoni koosolek on avalik. Komisjoni koosoleku aeg, koht ja päevakorraprojekt avalikustatakse.

(6) Komisjoni esimees teeb aegsasti komisjoniliikmetele teatavaks koosoleku aja, koha ja päevakorraprojekti.

(7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt neli komisjoniliiget, nende hulgas esimees või aseesimees.

(8) Kui komisjoni põhiliige ei saa komisjoni koosolekust osa võtta, asendab teda asendusliige, kellel on kõik põhiliikme õigused ja kohustused, välja arvatud esimehe või aseesimehe õigused ja kohustused.

(9) Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema volitusel või äraolekul komisjoni aseesimees.

(10) Komisjon kinnitab koosoleku alguses päevakorra.

(11) Komisjon otsustab tema pädevuses olevaid asju poolthäälte enamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, otsustab koosoleku juhataja hääl.

(12) Hääletamine on avalik. Koosoleku juhataja hääletab viimasena.

(13) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse:
1) koosoleku järjekorranumber;
2) koosoleku aeg ja koht;
3) koosolekust osa võtnud komisjoniliikmete nimed;
4) koosolekule kutsutud ja koosolekust osa võtnud isikute nimed;
5) koosolekul toimunud arutelu käik ja põhisisu;
6) tehtud otsustused ja hääletamistulemused;
7) komisjoniliikme eriarvamus.

(14) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 6. Komisjoni liikmete tasustamine

(1) Komisjoni liige saab tasu komisjoni koosolekust osavõtmise ja komisjoni muude ülesannete täitmise eest. Komisjoni liikme tunnitasu suuruse kehtestab komisjon oma otsusega, lähtudes Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tunnipalga alammäärast.

(2) Komisjoni liikmele hüvitatakse lähetuskulud, väljaspool valimiskomisjoni asukohta elavale komisjoniliikmele ka komisjoni koosolekust osavõtmisega seotud kulud (sõidu- ja majutuskulud ning päevaraha) vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud teenistuslähetuse kulude hüvitamise tingimustele, ulatusele ja korrale.

§ 7. Komisjoni sekretariaat

(1) Komisjoni abistamiseks valimiste või rahvahääletuse ettevalmistamisel ja korraldamisel võib komisjon oma otsusega moodustada sekretariaadi, määrates selle koosseisu ja volituste kestuse. Komisjon nimetab sekretariaadi liikmete hulgast sekretariaadi juhataja ja tema asetäitja.

(2) Sekretariaadi liige saab tasu sekretariaadi tööst osavõtu eest, lähtudes Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast.

(3) Sekretariaadi liikmele tasu maksmise otsustab komisjoni esimees sekretariaadi juhataja ettepanekul.

§ 8. [Käesolevast tekstist välja jäetud]


 Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki SIBUL