Teksti suurus:

Rahvahääletuse korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:

Rahvahääletuse korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord

Vastu võetud 21.05.2003 nr 28
RTL 2003, 70, 1019
jõustumine 16.06.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2006RTL 2006, 16, 29820.02.2006


Määrus kehtestatakse rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 4 punkti 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Valimiskomisjonide rahastamise alused

 (1) Käesolev määrus reguleerib riigieelarvest rahvahääletuse korraldamiseks eraldatud raha kasutamist:
 1) Vabariigi Valimiskomisjoni poolt;
 2) maakonna valimiskomisjonide ning Tallinna ja Tartu linna valimiskomisjoni poolt;
 3) jaoskonnakomisjonide poolt;
 4) Välisministeeriumi ja välisesinduste poolt.

 (2) Tallinna ja Tartu linna valimiskomisjonile kohaldatakse maakonna valimiskomisjoni kohta sätestatut, arvestades määruses nimetatud erandeid.

§ 2. Valimiskomisjonide rahastamine riigieelarvest

 (1) Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjonide, jaoskonnakomisjonide ja Välisministeeriumi kulude eelarved, lähtudes rahvahääletuse korraldamiseks riigieelarvest ettenähtud assigneeringute suurusest.

 (2) Vabariigi Valimiskomisjon saadab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse ärakirja Rahandusministeeriumile.

 (3) Valimiskomisjonide ja Välisministeeriumi kassalise teenindamise tagab Rahandusministeeriumi riigikassa osakond (edaspidi riigikassa), lähtudes käesoleva määrusega kehtestatud põhimõtetest ning rahandusministri määrusega kinnitatud kassalise teenindamise eeskirjast.
[RTL 2006, 16, 298 - jõust. 20.02.2006]

2. peatükk VALIMISKOMISJONIDE KULUD JA ARUANDLUS 

§ 3. Vabariigi Valimiskomisjoni kulud

 (1) Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega Vabariigi Valimiskomisjoni kulude eelarve riigieelarve kulude klassifikaatori kolmekohaliste kuluartiklite kaupa.

 (2) Vabariigi Valimiskomisjoni kassalise teenindamise tagab Tallinna riigikassa.

§ 4. Maakonna valimiskomisjoni kulud

 (1) Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega maakonna valimiskomisjoni kulude eelarve riigieelarve kulude klassifikaatori kolmekohaliste kuluartiklite kaupa.

 (2) Maakonna valimiskomisjoni kulude eelarve sisaldab selle maakonna jaoskonnakomisjonide kulusid.

 (3) Maavanem nimetab maasekretäri ettepanekul maavalitsuse ametnike hulgast maakonna valimiskomisjoni raamatupidamise eest vastutava isiku. Tallinnas ja Tartus nimetab linnasekretär linnakantselei ametnike hulgast linna valimiskomisjoni raamatupidamise eest vastutava isiku.

 (4) Maakonna valimiskomisjoni nimel kirjutavad maksekorraldustele alla komisjoni esimees ja raamatupidamise eest vastutav isik. Nimetatud isikud täidavad ka rahandusministri määrusega kinnitatud kassalise teenindamise eeskirjas kinnitatud vormi maksete tagamise korraldusi kinnitama ja alla kirjutama volitatud ametiisikute kohta.

 (5) Maakonna valimiskomisjoni kassalise teenindamise tagab maavalitsus (Tallinnas ja Tartus linnavalitsus) asukohajärgse riigikassa kaudu.

§ 5. Jaoskonnakomisjonide kulud

 (1) Jaoskonnakomisjonide kulud otsustab maakonna valimiskomisjon, lähtudes Vabariigi Valimiskomisjoni otsuses määratud jaoskonnakomisjoni kulunormidest.

 (2) Maakonna valimiskomisjon võib jaoskonnakomisjonile kulunormide alusel ettenähtud vahendeid kuni 20% ulatuses suurendada või vähendada, lähtudes jaoskonna asukohast, hääletajate arvust jaoskonnas ja jaoskonnakomisjoni töömahust ning vajadusest korraldada jaoskonnakomisjonide tööd maakonna tasemel.

§ 6. Välisministeeriumi ja välisesinduste hääletamise korraldamise kulud

 (1) Rahvahääletamisega seonduvad Välisministeeriumi kulud kaetakse Vabariigi Valimiskomisjoni eelarvest. Välisministeeriumi kulud sisaldavad rahvahääletuse korraldamisega seonduvaid välisesinduste kulusid.

 (2) Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega Välisministeeriumi kulude eelarve riigieelarve kulude klassifikaatori kolmekohaliste kuluartiklite kaupa.

 (3) Välisesindus esitab Välisministeeriumile teatise tehtud kulude kohta, millele on lisatud kuludokumendid Välisministeeriumi määratud tähtajaks.

 (4) Välisministeerium katab teatises märgitud põhjendatud kulud.

 (5) Välisministeeriumi kassalise teenindamise tagab asukohajärgne riigikassa.

 (6) Vabariigi Valimiskomisjonil on õigus taotleda Välisministeeriumilt lisadokumentide esitamist tehtud kulude kohta.

§ 7. Töötasu

 (1) Valimiskomisjoni liige saab tasu komisjoni koosolekust osavõtmise ja komisjoni tööülesannete täitmise eest.

 (2) Vabariigi Valimiskomisjoni liikme ja Vabariigi Valimiskomisjoni sekretariaadi liikme töötasustamise alused sätestatakse Vabariigi Valimiskomisjoni töökorras.

 (3) Maakonna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni liikme tasustamise otsustab valimiskomisjoni esimees.

 (4) Valimiskomisjoni liikmete koosolekust osavõtmise ja komisjoni tööülesannete täitmise arvestust peab valimiskomisjonis selle esimehe määratud valimiskomisjoni liige.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel määratud valimiskomisjoni liige esitab komisjoni esimehele tema määratud tähtpäevaks arvestuse kokkuvõtte koos ettepanekuga komisjoni liikmete töö tasustamiseks.

 (6) Valimiskomisjoni poolt töövõtulepingu alusel tööle võetud isikutele makstakse tasu lepingus märgitud ulatuses ja korras.

 (7) Välisriigis hääletamist ette valmistanud ja korraldanud isikute töötasustamise otsustab Välisministeeriumi kantsler.
[RTL 2006, 16, 298 - jõust. 20.02.2006]

§ 8. Majandamiskulud

 (1) Majandamiskuludeks ettenähtud vahendeid kasutatakse vastavalt rahandusministri määrusega kinnitatud riigieelarve kulude klassifikaatorile.

 (2) Valimiskomisjoni liikmele hüvitatakse lähetuskulud, väljaspool valimiskomisjoni asukohta elavale komisjoniliikmele ka komisjoni koosolekust osavõtmisega seotud kulud (sõidu- ja majutuskulud ning päevaraha) vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevarahade maksmise tingimustele, ulatusele ja korrale.

 (3) Valimiskomisjoni liikmele, kes on rahvahääletuse korraldamisel komisjoni kirjaliku otsustuse alusel kasutanud isiklikus omandis olevat või liisingulepingu alusel kasutatavat sõiduautot, hüvitatakse tekkinud kulu kuni 1000 krooni ulatuses kuus.

§ 9. Aruandlus

 (1) Maakonna valimiskomisjonid ja Välisministeerium esitavad Vabariigi Valimiskomisjonile rahvahääletuse päevast arvates kolme nädala jooksul oma asukohajärgse riigikassa väljastatud ja allkirjastatud valimisteks ettenähtud assigneeringute eelarve täitmise aruande riigikassas arvestatavate kuluartiklite kaupa.

 (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule esitavad maakonna valimiskomisjonid ja Välisministeerium Vabariigi Valimiskomisjonile rahvahääletuse päevast arvates kolme nädala jooksul tegelike kulude aruande riigieelarve kulude klassifikaatori viiekohaliste artiklite kaupa.


Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki SIBUL

[RTL 2006, 16, 298 - jõust. 20.02.2006]

/otsingu_soovitused.json