Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 68 “Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 21, 345

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 68 “Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 22.02.2006 nr 20

Määrus kehtestatakse «Kaubandustegevuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» § 1 punktiga 1.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruses nr 68 «Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded» (RTL 2004, 41, 688; 145, 2186) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lõpus esitatud normitehniline märkus 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 96/74/EÜ tekstiilinimetuste kohta (EÜT L 32 03.02.1997, lk 38–55); Komisjoni direktiiv 97/37/EÜ, millega direktiivi 96/74/EÜ I ja II lisa kohandatakse tehnilise arenguga (EÜT L 169, 27.06.1997, lk 74–75); Komisjoni direktiiv 2004/34/EÜ, millega direktiivi 96/74/EÜ I ja II lisa kohandatakse tehnilise arenguga (ELT L 89, 26.03.2004, lk 35); Komisjoni direktiiv 2006/3/EÜ millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/74/EÜ I ja II lisa, et kohandada neid tehnilise arenguga (ELT L 5, 10.01.2006, lk 14).»;

2) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrusega kehtestatakse tarbijale pakutavate või müüdavate karusnahast, nahast ja tekstiilist rõivaste ning muude tekstiiltoodete märgistamise või muul viisil teabe edastamise nõuded.

(2) Määrusega kehtestatud nõudeid tekstiiltoote kiukoostise märgistusele kohaldatakse kõigile turule lastud tekstiiltoodetele enne nende tööstuslikku töötlemist, selle jooksul või mis tahes turustamisetappidel.»;

3) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantud rõivastele ja muudele kasutatud tekstiiltoodetele, kui neid sellistena määratletakse;»;

4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tarbijale pakutavate või müüdavate rõivaste ja tekstiiltoodete märgistuses peab sisalduma vähemalt:
1) toote nimetus, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada;
2) rõiva suurustähistus;
3) toote kiukoostis (välja arvatud karusnahast ja nahast rõivastel);
4) juhised toote hooldamiseks (edaspidi hooldustähistus).»;

5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Tarbijale pakutavate või müüdavate tekstiiltoodete mõõtmed märgitakse tootel või esitatakse müügikohas.»;

6) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Karusnahast ja nahast rõivaste puhul märgitakse tootel või esitatakse müügikohas lisaks lõikes 1 nimetatule järgmised andmed:
1) materjali liik (naturaalne nahk, tehisnahk, naturaalne karusnahk, tehiskarusnahk);
2) naturaalse karusnaha puhul looma liik.»;

7) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Paragrahvi 4 lõikes 5 nimetatud üksiktooted võivad olla märgistatud ühes ühenduse keeltest, kui rühmapakendil olev märgistus on esitatud eesti keeles.»;

8) paragrahvi 6 lõike 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Suurustähistuse märkimisel suurustunnuste ja nende arvväärtuste abil on soovitatav lähtuda Eesti standardist EVS-EN 13402 või muust samaväärsest standardist.»;

9) paragrahvi 7 lõike 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Rõivaste ja muude tekstiiltoodete hooldustähistuse märkimisel on soovitatav lähtuda Eesti standardist EVS-EN ISO 3758 või muust samaväärsest standardist.»;

10) paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Tekstiiltoodete kiukoostise määramisel ning tekstiiltoodete kiukoostise vastavuse hindamisel märgistuses esitatud teabele kasutatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määrusega nr 70 «Tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodid» kehtestatud tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodeid, arvestades lisas 2 sisalduvaid vastavaid kokkuleppelisi massilisasid.»;

11) lisa 1 punktis 33a esitatud kiu kirjeldus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kiud, mis on moodustatud lineaarsetest makromolekulidest, mille ahel koosneb vähemalt 85 massiprotsendi ulatuses looduslikult esinevatest suhkrutest saadud piimahappe estri rühmadest, ja mille sulamistemperatuur on vähemalt 135 EC.»;

12) lisa 1 täiendatakse punktiga 45 järgmises sõnastuses:

45 Elastomultiester Kiud, mis on tekkinud kahe või enama keemiliselt erineva lineaarse makromolekuli koostoimel kahes või enamas eri faasis (millest ühegi osakaal ei ületa 85 massiprotsenti), mis sisaldab estrirühmi kui domineerivaid funktsionaalseid lülisid (vähemalt 85%) ja mis pärast sobivat töötlust esialgse pikkusega võrreldes poolteist korda pikemaks venitatuna ja vabastatuna taastab kiiresti ja peaaegu täielikult oma esialgse pikkuse

13) lisa 2 täiendatakse punktiga 45 järgmises sõnastuses:

45 Elastomultiester 1,50

14) lisa 3 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 14) kasutatutena määratletud tekstiilist õmblustooted;».

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json