Teksti suurus:

Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiõiguse tasu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiõiguse tasu
[RTL 2006, 19, 330 - jõust. 26.02.2006]

Vastu võetud 01.04.2004 nr 11
RTL 2004, 40, 661
jõustumine 19.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.2006RTL 2006, 19, 33026.02.2006

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 14 lõike 4 ja «Keskkonnatasude seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel.


[RTL 2006, 19, 330 - jõust. 26.02.2006]

§ 1.  Eripüügiluba

  Eripüügiluba annab õiguse eriotstarbeliseks kalapüügiks «Kalapüügiseaduses» ning eripüügiloal määratud tingimustel ja vahenditega.

§ 2.  Loa andja

  Eripüügiloa annab Keskkonnaministeerium (edaspidi loa andja ).

§ 3.  Eripüügiloa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Eripüügiloa saamiseks esitab loa taotleja loa andjale kirjaliku taotluse, milles peab olema märgitud:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi või ärinimi ning aadress, juriidilisel isikul esindaja ees- ja perekonnanimi ning aadress;
  2) püügi eesmärk;
  3) veekogu ja piirkond, kus püük toimub;
  4) ajavahemik, millal püük toimub;
  5) püügivahendid ja nende arv ning püügivõimsust iseloomustavad näitajad (silmasuurus jms);
  6) püütava kala või kogutava veetaime liigid;
  7) püütava kala või kogutava kalamarja kogus;
  8) taotletavad eritingimused (püük keeluajal, -kohas või keelatud vahenditega, alamõõdulise kala kaaspüük jne);
  9) kalapüügil kasutatava laeva või paadi nimi, pardanumber, omanik;
  10) kui taotleja ei püüa kala ise, vahetult kala püüdva isiku (edaspidi püüdja) nimi ning ametikoht; andmed püüdja pädevuse kohta (püügikogemus, teaduri- või kaluristaaž);
  11) milleks püütud kala kasutatakse;
  12) loa taotlemisel teadusuuringute otstarbeks – teadusuuringute tegemiseks sõlmitud lepingu andmed (number, sisu);
  13) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
  14) haldusakti või muu dokumendi kättetoimetamise soovitav viis.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotluse võib esitada ka elektrooniliselt. Elektrooniliselt edastatud taotlusel peab olema «Digitaalallkirja seadusega» (RT I 2000, 26 150; 92, 597; 2001, 56, 338; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 88, 591 ja 594) sätestatud nõetele vastav digitaalallkiri.

  (3) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) eripüügiloa taotlemisel kalapüügiks eraveekogul – veekogu omaniku kirjalik nõusolek;
  2) eripüügiloa taotlemisel kalapüügiks kalade ümberasustamise eesmärgil – Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 1996. a määrusega nr 75 kinnitatud «Kalade veekogudesse asustamise korra» (RT I 1996, 20, 377; 2000, 34, 213) kohaselt antud asustamisluba.

§ 4.  Taotluse vastuvõtmine ja menetlemine

  (1) Loa andja registreerib saabunud taotluse, kontrollib taotluse vastavust selle määruse nõuetele ning hindab eripüügi vajalikkust ja põhjendatust.

  (2) Kui taotlus vastab nõuetele ning on põhjendatud, koostab loa andja 15 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates eripüügiloa, mis on ühtlasi eripüügiloa andmise otsus.

  (3) Kui taotlus ei vasta selle määruse § 3 nõuetele, teavitab loa andja sellest taotlejat ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Sel juhul pikeneb käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaeg puuduste kõrvaldamisele kuluva aja võrra.

§ 5.  Taotluse põhjendatus

  Taotlus loetakse põhjendatuks, kui:
  1) see vastab kalanduse uuringuprogrammile, mis on taotluse esitamise alus;
  2) see vastab «Kalapüügiseaduse» §-s 14 märgitud eriotstarbelise kalapüügi eesmärkidele;
  3) selles märgitud püügitingimused ja püüdja pädevus tagavad püügi eesmärgi saavutamise kalavaru kõige vähem mõjutaval viisil.

§ 6.  Eripüügiloa andmisest keeldumine

  (1) Loa andja teeb otsuse eripüügiloa andmisest keeldumise kohta, kui:
  1) loa andja on loa taotlejat taotluses esinevatest puudustest teavitanud ja puudusi ei ole nende kõrvaldamiseks antud tähtaja jooksul kõrvaldatud;
  2) taotlus ei ole põhjendatud.

  (2) Loa andja edastab taotlejale ärakirja otsusest eripüügiloa andmisest keeldumise kohta kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (3) Loa andja otsus eripüügiloa andmisest keeldumise kohta on kirjalik ning peab sisaldama vähemalt:
  1) otsuse tegemise kuupäeva;
  2) otsuse tegemise aluseks olevat õigusnormi;
  3) otsuse sisu;
  4) põhjendust;
  5) loa andja esindaja nime ja allkirja;
  6) pitserit.

§ 7.  Eripüügiloa koostamine ja registreerimine

  (1) Loa andja koostab eripüügiloa käesoleva määruse lisas esitatud vormi kohaselt.

  (2) Juhul kui püütava kala kogust ei ole võimalik ette määrata, tehakse eripüügiloale vastav märge.

  (3) Eripüügiloa omanikuna märgitakse eripüügiloale taotleja.

  (4) Reale «Püügi eesmärk» märgitakse teadusuuringu tegemiseks sõlmitud lepingu rekvisiidid või muu asjakohane selgitus.

  (5) Loa andja märgib eripüügiloale registreerimisnumbri vastavalt eripüügilubade andmise järjekorrale.

  (6) Loa andja teeb eripüügiloast koopia, mida säilitab koos eripüügiloa taotlusega.

§ 8.  Eripüügiloa väljastamine

  Juhul kui eripüügiloa eest tuleb tasuda, väljastatakse eripüügiluba pärast eripüügiloa tasu maksmist tõendava dokumendi loa andjale esitamist.

§ 9.  Eripüügiloa kehtetuks tunnistamine

  (1) «Kalapüügiseaduse» § 161 lõikes 2 sätestatud asjaolude ilmnemisel tunnistab loa andja eripüügiloa kehtetuks. Loa andja teatab viivitamata eripüügiloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest eripüügiloa omanikule.

  (2) Eripüügiloa kehtetuks tunnistamise otsuse ärakiri saadetakse eripüügiloa omanikule ja Keskkonnainspektsioonile kahe päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  (3) Eripüügiloa kehtetuks tunnistamise otsus jõustub otsuses märgitud tähtpäeval, mis ei või olla varem kui kolmandal päeval pärast otsuse tegemist.

  (4) Eripüügiloa kehtetuks tunnistamise otsus peab vastama § 6 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

§ 10.  Eripüügiloa tasu

  (1) Eripüügiloa tasu arvestamisel lähtutakse isendi kohta järgmistest hindadest:
  1) haug – 10 krooni;
  2) jõeforell – 30 krooni;
  3) jõevähk – 15 krooni;
  4) koha – 20 krooni;
  5) latikas – 10 krooni;
  6) linask – 10 krooni;
  7) lõhe – 100 krooni;
  8) merisiig – 15 krooni;
  9) meriforell – 30 krooni.

  (2) Eripüügiloa tasu arvutamisel korrutatakse lõikes 1 märgitud hind eripüügiloale märgitava püüda lubatud isendite arvuga.

§ 101.  Eripüügiõiguse tasu

  Eripüügiõiguse tasumäärad isendi kohta on järgmised:
  1) haug - 10 krooni;
  2) jõeforell - 30 krooni;
  3) jõevähk - 15 krooni;
  4) koha - 20 krooni;
  5) latikas - 10 krooni;
  6) linask - 10 krooni;
  7) lõhe - 100 krooni;
  8) merisiig - 15 krooni;
  9) meriforell - 30 krooni.
[RTL 2006, 19, 330 - jõust. 26.02.2006]

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 13. veebruari 2001. a määrus nr 11 «Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ning kehtetuks tunnistamise kord» (RTL 2001, 25, 323) tunnistatakse kehtetuks.

Keskkonnaministri 1. aprilli 2004. a määruse nr 11 «Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiloa tasu»
lisaERIPÜÜGILUBA

nr ……

Loa omanik ____________________________________________________________________________________________________

Püügi eesmärk _________________________________________________________________________________________________

Veekogu, püügipiirkond _____________________________________________________________________________________

Loa kehtivuse aeg:

 

algus: _____________________________________

 

lõpp: ______________________________________

Püüdja(d) _______________________________________________________________________________________________________

Püügi tingimused:

Püügivahend

 

Kala, vähi või veetaime liik

 

Püütav kogus

 

Muud tingimused:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Loa andja:

Loa andmise kuupäev:

_________________________________________

_________________________________________

Pitser                 

Märkused, teavitamine jne

/otsingu_soovitused.json