Teksti suurus:

Kalastuskaardi vorm ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.12.2006
Avaldamismärge:

Kalastuskaardi vorm ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu

Vastu võetud 22.02.2005 nr 11
RTL 2005, 28, 387
jõustumine 13.03.2005

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

17.02.2006 nr 12 (RTL 2006, 19, 330) 26.02.2006

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 12, 15 ja 16 ning "Keskkonnatasude seaduse" § 11 lõike 2 punkti 3 alusel.

[RTL 2006, 19, 330 - jõust. 26.02.2006]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kalastuskaardi vorm ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord, vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu.

§ 2. Kalastuskaart

Kalastuskaart annab «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigetes 11, 111 ja 112 sätestatud juhtudel õiguse harrastuslikuks kalapüügiks.

§ 3. Harrastuspüügiõiguse kehtivusaeg

Harrastuspüügiõigus antakse kalastuskaardi alusel kuni üheks kalendriaastaks ja harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendava muu dokumendi alusel kuni üheks aastaks.

2. peatükk
KALASTUSKAARDI ANDMISE KORD JA KALASTUSKAARDI VORM

§ 4. Kalastuskaardi taotlemisel esitatavad andmed

(1) Kalastuskaardi taotlemisel esitatakse kalastuskaardi andjale järgmised andmed:
1) taotleja nimi;
2) kontaktaadress ja -telefon;
3) vahend, millega soovitakse püüda, püügiaeg ning veekogu, kus soovitakse kala püüda. Kui püügivõimalus on piiratud isendite arvuga, tuleb märkida ka püüda soovitud isendite arv.

(2) Taotlemisel tuleb esitada taotleja isikut tõendav dokument või selle koopia.

(3) Taotleja kinnitab taotluse oma allkirjaga.

§ 5. Kalastuskaardi andmine

(1) Kalastuskaardi andja registreerib saabunud taotluse kohe pärast selle kättesaamist. Kalastuskaardi andja otsustab kalastuskaardi andmise või andmisest keeldumise ning teavitab tehtud otsusest taotlejat hiljemalt viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

(2) Kalastuskaardi andmisest keeldutakse, kui taotlust ei ole võimalik rahuldada püügivõimaluste puudumise tõttu, taotletud on rohkem kui «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 111 ja 112 alusel võimalik või esineb «Kalapüügiseaduse» § 11 lõikes 13 sätestatud alus kalastuskaardi andmisest keeldumiseks. Taotleja soovil vormistab loa andja kalastuskaardi andmisest keeldumise otsuse kirjalikult.

(3) Kalastuskaardi andja kontrollib harrastuspüügiõiguse tasu laekumist selleks otstarbeks määratud pangakontole või taotleja poolt esitatud maksekorralduse alusel. Panga nimi ning pangakonto number, kuhu harrastusliku kalapüügiõiguse tasu tuleb kanda, tehakse teatavaks §-s 11 sätestatud viisil.

(4) Kui taotlus vastab nõuetele, ei esine aluseid kalastuskaardi andmisest keeldumiseks ning harrastuspüügiõiguse tasu on makstud, koostab kalastuskaardi andja kalastuskaardi. Kalastuskaardi kättesaamist kinnitab kaardi saaja allkirjaga.

(5) Kalastuskaardi andja peab väljastatud kalastuskaartide üle arvestust internetipõhises andmebaasis. Andmebaasi kasutamiseks väljastab Keskkonnaministeerium kalastuskaardi andjale kasutajatunnuse ja parooli.

§ 6. Kalastuskaardi vorm

(1) Kalastuskaardi vorm on toodud käesoleva määruse lisas 1.

(2) Kalastuskaart trükitakse A5-formaadis blanketile, mis on varustatud turvamustriga ning nummerdatud.

§ 7. Kalastuskaardile kantavad andmed ja kalastuskaardi kinnitamine

(1) Kalastuskaardile kantakse järgmised andmed:
1) kalastuskaardi omaniku ees- ja perekonnanimi;
2) kalastuskaardi omaniku isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
3) sõltuvalt lubatud püügitingimustest kasutada lubatud püügivahendite arv või liik, vajadusel püüda lubatud kalaliik või isendite arv;
4) püügivahendi märgistus;
5) veekogu või veekogu osa, kus on lubatud püüda;
6) kalastuskaardi kehtivusaja algus ja lõpp;
7) viide «Kalapüügiseaduse» sättele, mis on püügi piiramise aluseks, ning keskkonnaministri määruse number ja kuupäev, millega püüki piiratakse;
8) kalastuskaardi andnud asutus ja struktuuriüksus;
9) kalastuskaardile alla kirjutanud isiku ees- ja perekonnanimi;
10) andmise kuupäev.

(2) Kalastuskaardi väljaandja annab kalastuskaardile numbri vastavalt kalastuskaartide andmise järjekorrale.

(3) Kalastuskaart kinnitatakse kalastuskaardi väljaandja allkirja ja asutuse või struktuuriüksuse pitseriga.

3. peatükk
HARRASTUSPÜÜGI ANDMETE ESITAMISE KORD, ANDMETE ESITAMISE TÄHTAEG JA VORM

§ 8. Harrastuspüügi andmete esitamise vorm ja tähtaeg

(1) Andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta siseveekogudel, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, esitatakse lisas 2 toodud vormi kohaselt. (õ) 30.07.2008 17:20

(2) Andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta merel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel esitatakse lisas 3 toodud vormi kohaselt. (õ) 30.07.2008 17:20

(3) Kalastuskaardi alusel toimunud harrastuspüügi andmed esitatakse:
1) siseveekogudel, välja arvatud Pepsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, püütud kala kohta aruandekuule järgneva kuu 5. päevaks;
2) merel, Pepsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püütud kala kohta 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.

§ 9. Harrastuspüügi andmete esitamise kord

(1) Kalastuskaardi omanik esitab andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta kalastuskaardi andjale.

(2) Paragrahvi 8 lõike 3 punktis 1 nimetatud andmed esitatakse kalastuskaardi kehtivusaja jooksul, sõltumata sellest, kas püügil käidi või püügil käies saaki saadi. Kui püügil ei käidud, tehakse harrastuspüügi andmete esitamise vormile sellekohane märge. Kui püügil käies saaki ei saadud, märgitakse aruandelehele, et saaki ei saadud.

(3) Lisas 3 toodud vormi lahtrisse «püügipiirkond» märgitakse:
1) merel – Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» (RT I 2003, 34, 219; 2004, 29, 202) lisas 3 toodud kaardil näidatud suur püügiruut, kus püügiruudud number 28-2 ja 29-2 tähistavad vastavalt Saaremaa ja Hiiumaa läänerannikut, püügiruut number 28-5 tähistab Liivi lahte, püügiruut number 29-4 tähistab Väinamerd ning 32-1 ja 32-2 tähistavad Soome lahte;
2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel – järve nimi.

(4) Harrastuspüügi andmete esitamise vorm antakse kalastuskaardi andjale üle või saadetakse tähtkirjaga.

(5) Kalastuskaardi andja sisestab talle eelmise kuu jooksul esitatud harrastuspüügi andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta internetipõhisesse andmebaasi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel toimunud püügi kohta järgmise kuu 15. kuupäevaks ja teistel siseveekogudel ning merel toimunud püügi kohta järgmise kuu 20. kuupäevaks.

4. peatükk
HARRASTUSPÜÜGIÕIGUSE EEST TASUMIST TÕENDAVALE DOKUMENDILE KANTAVATELE ANDMETELE ESITATAVAD NÕUDED

§ 10. Harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavad andmed

(1) «Kalapüügiseaduse» § 11 lõike 5 punktis 1 nimetatud harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile tuleb kanda vähemalt järgmised andmed:
1) isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kelle eest harrastuspüügiõigus tasutakse;
2) märge, et tasutakse harrastusliku kalapüügiõiguse tasu;
3) harrastuspüügiõiguse kehtivuse alguse kuupäev, kui soovitakse harrastuspüügiõiguse tekkimist hilisemast kui harrastusliku kalapüügiõiguse tasu maksmise kuupäevast.

(2) Ühe dokumendiga saab tasuda harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ainult ühe isiku eest.

§ 11. Makseandmete teatavakstegemine

Panga nimi ning pangakonto number, kuhu harrastusliku kalapüügiõiguse tasu tuleb kanda, tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi veebilehel ning väljaandes Ametlikud Teadaanded.

5. peatükk
HARRASTUSLIKU KALAPÜÜGIÕIGUSE TASU

§ 12. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu

(1) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu suurus sõltub ühele tasumist tõendavale dokumendile märgitud harrastuspüügiõiguse kehtivusajast.

(2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu, välja arvatud «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigetes 11, 111 ja 112 sätestatud juhtudel, on järgmine:
1) 1 nädala eest – 25 krooni;
2) 6 kuu eest – 120 krooni;
3) 12 kuu eest – 180 krooni.

§ 121. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu

(1) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu suurus sõltub tasumist tõendavale dokumendile märgitud harrastuspüügiõiguse kehtivusajast.

(2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu, välja arvatud «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigetes 11, 111 ja 112 sätestatud juhtudel, on järgmine:
1) 1 nädala eest – 25 krooni;
2) 6 kuu eest – 120 krooni;
3) 12 kuu eest – 180 krooni.

[RTL 2006, 19, 330 - jõust. 26.02.2006]

6. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 13. Määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 9. jaanuari 2004. a määrus nr 1 «Kalastuskaardi vorm ja harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu» (RTL 2004, 7, 90; 158, 2372) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11 «Kalastuskaardi vorm ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu»
lisa 1

KALASTUSKAART nr

Kalastuskaardi omanik:
Isikukood:
Kasutada lubatud püügivahend (liik ja arv):
Püügivahendi märgistus:
Kalastuskaardi kehtivusaeg:
Püügipiirkond:
Kalastuskaardi andmise alus:  
   
Kalastuskaardi andja:  
   
Välja andnud isiku ees- ja perekonnanimi:  
   
Andmise kuupäev: Allkiri:

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11 «Kalastuskaardi vorm ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu»
lisa 2

HARRASTUSPÜÜGI ANDMETE ESITAMISE VORM

siseveekogudel, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

200.... aasta ............................... kuu

Kalastuskaardi omaniku nimi:  
Isikukood:  
Kalastuskaardi number:  
Püügivahend: Püügi koht:

Kuupäev

Kalakogused liikide kaupa (kg)

                       
                         
                         
                         
                         
KOKKU                        

Kalastuskaardi omaniku allkiri:____________________ Esitamise kuupäev:____________

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11 «Kalastuskaardi vorm ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu»
lisa 3

HARRASTUSPÜÜGI ANDMETE ESITAMISE VORM

merel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

200.... aasta

Kalastuskaardi omaniku nimi:

Isikukood:

Kalastuskaardi number:

Kuu

Püügipiirkond

Kalakogused liikide kaupa (kg)

               
                   
                   
                   
                   

Kalapüük KOKKU (kg)

                 
                 
                 

Kalastuskaardi omaniku allkiri:___________________ Esitamise kuupäev:__________

Õiend

Parandatud trükiviga paragrahvi 8 lõigetes 1 ja 2 asendades sõna "Pepsi" sõnaga Peipsi".

/otsingu_soovitused.json