Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr 238 “Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 12, 84

Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr 238 “Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 28.02.2006 nr 57

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määrust nr 238 «Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 51, 405) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Piiranguvööndi kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.»;

3) paragrahvi 14 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) uuendusraie, välja arvatud turberaie ja lageraie lankidena, mille kogupindala ei ole suurem kui 2 ha, laiusega maksimaalselt 30 m, kusjuures tuleb säilitada koosluse liikide ja vanuse mitmekesisus;»;

4) lisa «Kääpa maastikukaitseala» asendatakse uue lisaga.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Kääpa maastikukaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json