Teksti suurus:

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamise taotluse esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 23, 388

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamise taotluse esitamise kord

Vastu võetud 27.02.2006 nr 14

(õ) 13.02.2007 10:55

Määrus kehtestatakse «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 5 lõike 7 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse «2006. aasta riigieelarve seaduses» toodud materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite (edaspidi vahendid) kasutamise taotluse (edaspidi taotlus) esitamise kord.

§ 2. Taotluse esitamise õiguse tekkimine

(1) Taotluse esitamise õigus tekib tulu laekumisega riigikassa kontole «Tulu riigivara müügist«.

(2) Enne taotluse esitamist liigendatakse vahendite arvel tehtavad kulud riigieelarve liigenduse koosseisus, lisades vastavale kulureale Rahandusministeeriumi määratud lisatunnuse.

§ 3. Taotluse esitamine

(1) Põhiseaduslikud institutsioonid esitavad enda, Riigikantselei enda ja oma hallatavate asutuste ning ministeeriumid enda ja oma valitsemisala asutuste taotlused Rahandusministeeriumile määruse lisas toodud vormil paberkandjal ja elektrooniliselt vastavalt tulu laekumisele.

(2) Taotluses märgitakse:
1) laekunud tulu andmed: artikkel majandusliku sisu järgi, e-riigikassa konto, tuludest tehtavate kulude määratud osa protsentides, tulu laekumise kuupäev, laekunud tulu suurus kroonides, taotletava tulu suurus kroonides;
2) eelarve kulude andmed: asutuse registrikood, asutuse nimi, e-riigikassa konto, taotletava kulu liigenduse tunnus vastavalt rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruse nr 1 «Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri» lisale 3, taotletava kulu liigendus allika järgi, artikkel majandusliku sisu järgi, lisatunnus, objekti kood ning taotletava kulu suurus kroonides.

(3) Tulu andmed esitatakse taotluses tulu laekumiste lõikes. Tulu kasutamise alus peab vastama «2006. aasta riigieelarve seaduses» sätestatule.

§ 4. Vahendite kasutamise üle otsustamine

(1) Rahandusministeerium kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust.

(2) Otsuse vahendite kasutamise õiguse andmise kohta teeb Rahandusministeerium 14 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates.

(3) Kui taotluses esitatud andmetes esinevad olulised puudused, mis takistavad taotluse rahuldamise otsuse tegemist, teavitab Rahandusministeerium sellest viivitamatult taotluse esitajat. Puudused taotluses tuleb kõrvaldada viie tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise teate saamist.

§ 5. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 2006. aasta 1. jaanuarist.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

Rahandusministri 27. veebruari 2006. a määruse nr 14 «Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamise taotluse esitamise kord»
lisa

Taotlus materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamiseks

Palume seoses varade müügi tulude laekumisega

Tulu-
artikkel
e-riigikassa konto Laekumise kuupäev Tuludest tehtavate kulude osa (%) Laekunud summa Taotletav summa
           
           
           
           
      KOKKU:    

ja kooskõlas «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 5 lõigetega 1–6 avada kasutamiseks järgmised riigieelarve read:

Registri-
number
Asutuse nimetus e-riigikassa konto Osa. Jagu Järje-
tunnus
Kulu-
allikas
Kulu-
artikkel
Lisa-
tunnus
Objekti kood Summa
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                KOKKU:  


  Rahandusministeeriumi
ametniku nimi, osakond
  Allkiri Kuupäev
Kontrollis:
 
 , riigikassa osakond  
 
 
 
 , riigieelarve osakond  
 
         
Kinnitas:
 
 , riigieelarve osakond  
 

Õiend

Määruse redaktsiooni kehtivuse lõpu kuupäevaks märgitud 31.12.2006.

/otsingu_soovitused.json