HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioon

HALDUSÕIGUSVabad elukutsed

KOHTUMENETLUSÕIGUSMaksejõuetusmenetlus

Teksti suurus:

Pankrotiseadus (lühend - PankrS)

Pankrotiseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2023, 61

Pankrotiseadus1

Vastu võetud 22.01.2003
RT I 2003, 17, 95
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2004RT I 2004, 37, 25501.05.2004
15.06.2005RT I 2005, 39, 30801.01.2006
26.01.2006RT I 2006, 7, 4204.02.2006
06.12.2006RT I 2006, 61, 45601.01.2007
21.11.2007RT I 2007, 67, 41328.12.2007
10.12.2008RT I 2008, 59, 33001.01.2009
28.01.2009RT I 2009, 11, 6701.05.2009
09.12.2009RT I 2009, 68, 46301.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
28.10.2010RT I, 12.11.2010, 115.11.2010
17.11.2010RT I, 06.12.2010, 105.04.2011
17.02.2011RT I, 14.03.2011, 324.03.2011
09.06.2011RT I, 29.06.2011, 130.06.2011
05.12.2012RT I, 21.12.2012, 101.03.2013
11.12.2013RT I, 23.12.2013, 101.01.2014, osaliselt 01.01.2015 ja 01.01.2020
21.01.2014RT I, 31.01.2014, 601.02.2014, osaliselt 01.04.2014 ja 01.07.2014
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 301.01.2018, osaliselt 23.03.2014 ja 01.01.2016
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014, osaliselt 23.03.2014
16.04.2014RT I, 09.05.2014, 219.05.2014
04.06.2014RT I, 21.06.2014, 101.07.2014
11.06.2014RT I, 21.06.2014, 801.01.2015, osaliselt 01.07.2014
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
09.12.2015RT I, 30.12.2015, 118.01.2016
07.06.2016RT I, 22.06.2016, 2101.08.2016
07.06.2017RT I, 26.06.2017, 106.07.2017
18.04.2018RT I, 04.05.2018, 114.05.2018
09.05.2018RT I, 31.05.2018, 210.06.2018
13.02.2019RT I, 28.02.2019, 101.03.2019
20.02.2019RT I, 19.03.2019, 229.03.2019
21.02.2019RT I, 19.03.2019, 801.04.2019
20.04.2020RT I, 06.05.2020, 107.05.2020
09.12.2020RT I, 22.12.2020, 3401.01.2021
15.12.2020RT I, 30.12.2020, 310.01.2021
16.12.2020RT I, 04.01.2021, 401.02.2021, osaliselt 05.01.2021 ja 01.01.2022
17.11.2021RT I, 30.11.2021, 110.12.2021
13.04.2022RT I, 05.05.2022, 101.02.2023
01.06.2022RT I, 20.06.2022, 101.07.2022
08.02.2023RT I, 01.03.2023, 311.03.2023
08.02.2023RT I, 01.03.2023, 101.05.2023
20.06.2023RT I, 06.07.2023, 601.01.2024

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Pankroti mõiste

  (1) Pankrot on võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus.
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]

  (2) Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja sissenõutavaks muutunud nõuet ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Kohustustena arvestatakse ka nõudeid, mis ei ole muutunud sissenõutavaks.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Võlgniku surma korral loetakse pärandvara pankrotimenetluses pärandvara maksejõuetuks, kui selle arvel ei ole võimalik rahuldada pärimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 nimetatud kohustusi ja pärandaja võlausaldajate nõudeid ning see suutmatus ei ole ajutine. Pärandvara maksejõuetuse hindamisel ei arvestata pärimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 3 nimetatud nõudeid.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 2.   Pankrotimenetluse eesmärgid

  Pankrotimenetluse kaudu rahuldatakse võlausaldajate nõuded võlgniku vara arvel käesolevas seaduses ettenähtud korras võlgniku vara võõrandamise või võlgniku ettevõtte tervendamise kaudu. Füüsilisest isikust võlgnikule, sõltumata sellest, kas tegemist on ettevõtjaga, antakse pankrotimenetluse kaudu võimalus vabaneda oma kohustustest. Pankrotimenetluse käigus selgitatakse välja võlgniku maksejõuetuse põhjused.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 3.   Pankrotimenetlus

  (1) Pankrotimenetlus toimub kohtu- ja kohtuvälise menetlusena.

  (2) Pankrotimenetlusele kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Vaidlused vara tagasivõitmise üle ning võlausaldaja üldkoosoleku otsuste vaidlustamine toimuvad hagimenetluses. Ajutise halduri nimetamine, pankroti väljakuulutamine, nõuete tunnustamine ja muud pankrotimenetlusega seotud asjad lahendatakse hagita menetluses, kui seadusest ei tulene, et need lahendatakse hagimenetluses.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Pankrotiasja menetlev kohus peab omal algatusel pankrotiavalduse esitamisest kuni pankrotimenetluse lõpetamiseni võtma tarvitusele abinõud, et selgitada välja asjaolud, millel on pankrotimenetluse seisukohalt tähtsust, ja korraldama selleks vajalike tõendite kogumise, kui seadusest ei tulene teisiti.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Käesolevas seaduses sätestatud juhtudel teeb täitemenetluse seadustikus sätestatud toiminguid ajutine haldur või haldur, kellel on täituri õigused ja kohustused.

  (5) Füüsilisest isikust võlgniku pankroti väljakuulutamise otsustab kohus füüsilise isiku maksejõuetuse seaduses sätestatu kohaselt esitatud maksejõuetusavalduse alusel.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 4.   Kohtute pädevus ja kohtualluvus

  (1) Pankrotiasja menetlemine kuulub maakohtu pädevusse.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

  (2) Füüsilisest isikust võlgniku maksejõuetusavaldus esitatakse kohtule füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse §-s 5 sätestatu kohaselt. Kui juriidilisest isikust võlgniku asukoht on Harju maakonnas, esitatakse pankrotiavaldus Harju Maakohtule. Muul juhul esitatakse juriidilisest isikust võlgniku pankrotiavaldus Tartu Maakohtule. Eeldatakse, et võlgniku asukohaks on üks aasta enne pankrotiavalduse esitamist registris märgitud asukoht, kui ei tõendata, et võlgniku asukoht on mujal.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (21) Kui võlgnik sureb pärast maksejõuetusavalduse esitamist, jätkatakse tema pärandvara suhtes läbiviidavat pärandvara pankrotimenetlust kohtus, kuhu vastavalt füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse §-le 5 esitati maksejõuetusavaldus.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (22) Võlgniku surma korral esitatakse pärandvara pankrotiavaldus tema pärandvara suhtes kohtule surnud võlgniku surmaaegse elukoha järgi.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Kui võlgniku suhtes on esitatud mitu erinevat pankrotiavaldust, liidetakse need ühte menetlusse ja pankrotiavaldused vaatab läbi kohus, kellele pankrotiavaldus kõigepealt esitati.

  (4) Kui seoses pankrotimenetlusega juriidilisest isikust võlgniku suhtes taotletakse pankroti väljakuulutamist ka selle juriidilise isiku kohustuste eest oma varaga vastutava osaniku või liikme suhtes, võib pankrotiavalduse esitada kohtule, kes vaatab läbi juriidilisest isikust võlgniku vastu esitatud pankrotiavaldust.
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]

  (5) Vaidlused nõuete, sealhulgas avalik-õiguslike nõuete tunnustamise üle pankrotimenetluses kuuluvad pankrotiasja menetleva maakohtu pädevusse.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 41.   Määruste jõustumine

  Määrus, millega pankrot välja kuulutatakse, on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest. Määrus, millega pankrotiavaldus jäetakse rahuldamata, samuti määrus, millega avaldus jäetakse läbi vaatamata või lõpetatakse menetlus, on kehtiv ja kuulub täitmisele alates jõustumisest.
[RT I, 06.12.2010, 1 - jõust. 05.04.2011]

§ 5.   Määruskaebus

  (1) Pankrotimenetluses tehtud kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib edasi kaevata üksnes siis, kui see on käesolevas seaduses ette nähtud.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

  (3) Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

  (4) Määruse peale esitatud määruskaebuse alusel tehtud ringkonnakohtu määrus kehtib ja kuulub täitmisele alates jõustumisest vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 466 lõikes 3 sätestatule, kui ringkonnakohus ei otsusta, et tema määrus kuulub viivitamatule täitmisele.
[RT I, 06.12.2010, 1 - jõust. 05.04.2011]

§ 6.   Teate saatmise ja menetlusdokumentide kättetoimetamise erisused

  (1) Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.

  (2) Pankrotiasja menetlev kohus võib teate saatmise või menetlusdokumendi kättetoimetamise teha ülesandeks haldurile.

  (3) Kohus võib lugeda menetlusdokumendi kätte toimetatuks viie päeva möödumisel postitamisest saaja aadressil, isegi kui saadetis tagastatakse. Kohus võib määrata dokumendi kätte toimetatuks lugemiseks pikema tähtaja.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

§ 7.   Teate avaldamine

  (1) Kui käesolevas seaduses on ette nähtud teate või menetlusdokumendi avaldamine, tuleb see avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (2) Teate või menetlusdokumendi võib avaldada väljavõttena.

  (3) Pankrotiasja menetlev kohus võib avaldada teate või menetlusdokumendi mitmel korral. Kordusteates märgitakse esimese teate avaldamise kuupäev.

§ 8.   Pankrotivõlgnik ja pankrotivõlausaldaja

  (1) Pankrotivõlgnik (võlgnik) on füüsiline või juriidiline isik, kelle suhtes kohus on välja kuulutanud pankroti.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Pankrotivõlgnikuks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Pankrotivõlgnikuks ei või olla riik ega kohalik omavalitsusüksus.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Pankrotivõlausaldaja (võlausaldaja) on isik, kellel on võlgniku vastu rahaline nõue, mis on tekkinud enne pankroti väljakuulutamist.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 81.   Pärandvara pankrotimenetlus

  (1) Võlgniku surma korral viiakse pärandvara pankrotimenetlus läbi tema pärandvara suhtes.

  (2) Võlgniku pärijat loetakse menetlusosaliseks nii pankrotiavalduse läbivaatamisel kui ka pärandvara pankrotimenetluses.

  (3) Pärandvara pankrotimenetluses kohaldatakse võlgniku pärija suhtes käesolevas seaduses võlgniku kohta sätestatut ulatuses, milles sätestatu ei ole oma olemuselt lahutamatult seotud surnud võlgniku isiku või tema pärandvaraga.

  (4) Võlgniku pärija suhtes ei rakendata pankrotiavalduse tagamise abinõusid, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Võlgniku pärija suhtes ei kohaldata käesoleva seaduse §-des 88, 89 ja 91 sätestatut.

  (5) Lisaks käesoleva seaduse § 8 lõikes 3 nimetatud võlausaldajale on pärandvara pankrotimenetluses võlausaldajaks isik, kellel on pärandvara suhtes varaline nõue, mis on tekkinud enne pankroti väljakuulutamist ja mille puhul on kohustatud isikuks võlgniku pärija.

  (6) Pärandvara pankrotimenetluse algatamisel ei loeta võlgniku ja tema pärija vahelisi õigusi ja kohustusi, mis saavad pärimisseaduse § 130 lõike 1 kohaselt pärijale üle minna, pärandi avanemise tagajärjel lõppenuks võlasuhte kokkulangemisega.

  (7) Kui võlgnik sureb pärast tema suhtes esitatud maksejõuetusavaldust, käsitatakse seda avaldust pärandvara pankrotiavaldusena. Kui võlgnik sureb pärast tema suhtes pankroti väljakuulutamist, jätkatakse menetlust tema pärandvara suhtes läbiviidava pärandvara pankrotimenetlusena.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (8) Kui pärandit ei ole vastu võetud, pärija ei ole teada või ei ole teada, kas ta pärandi vastu võtab, võib kohus määrata pärijale ajutise esindaja. Esindajat ei määrata, kui pärandvara valitseb hooldaja või testamenditäitja.

  (9) Kui võlgnik sureb pärast tema suhtes esitatud maksejõuetusavaldust, esitab usaldusisik või pankrotihaldur vajaduse korral notarile avalduse pärimismenetluse algatamiseks.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

2. peatükk AJUTISE HALDURI NIMETAMINE JA PANKROTI VÄLJAKUULUTAMINE 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

1. jagu Ajutise halduri nimetamine 
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 9.   Pankrotiavalduse esitaja

  (1) Pankrotiavalduse võib esitada võlgnik või võlausaldaja.

  (2) Võlgniku surma korral võib pankrotiavalduse tema vara suhtes esitada ka võlgniku pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja. Sel juhul kohaldatakse pankrotiavaldusele vastavalt võlgniku pankrotiavalduse kohta sätestatut.

  (3) Seaduses sätestatud juhtudel võib pankrotiavalduse esitada ka käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata isik. Sel juhul kohaldatakse sellele isikule vastavalt võlausaldaja kohta sätestatut, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 10.   Võlausaldaja pankrotiavaldus

  (1) Võlausaldaja peab pankrotiavalduses põhistama võlgniku maksejõuetuse, samuti tõendama nõude olemasolu.

  (2) Võlgniku maksejõuetuse põhistamiseks peab võlausaldaja muu hulgas tuginema vähemalt ühele järgmistest asjaoludest:
  1) võlgnik ei ole täitnud kohustust 30 päeva jooksul pärast kohustuse sissenõutavaks muutumist ja võlausaldaja on teda kirjalikult hoiatanud kavatsusest esitada pankrotiavaldus (pankrotihoiatus) ning võlgnik ei ole seejärel kohustust täitnud 10 päeva jooksul;
  2) võlgniku suhtes toimuvas täitemenetluses ei ole kolme kuu jooksul vara puudumise tõttu saadud nõuet rahuldada või kui täitemenetluses ilmneb, et võlgnikul ei jätku vara kõigi kohustuste täitmiseks;
  3) võlgnik hävitab, peidab või raiskab oma vara või teeb raskeid juhtimisvigu, mille tagajärjel ta on muutunud maksejõuetuks, või on muul viisil tahtlikult põhjustanud oma maksejõuetuse;
  4) võlgnik teatab võlausaldajale, kohtule või avalikkusele, et ta ei suuda oma kohustusi täita;
  5) võlgnik on lahkunud Eestist eesmärgiga hoiduda oma kohustuste täitmisest või varjab end samal eesmärgil.

  (3) Pankrotiavalduse võib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud asjaoludel esitada võlausaldaja, kelle nõue on muutunud sissenõutavaks. Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2–5 nimetatud asjaoludel võib võlausaldaja pankrotiavalduse esitada, sõltumata sellest, kas tema nõue on muutunud sissenõutavaks või mitte.

  (31) Kui pankrotiavaldust soovitakse esitada pärandvara suhtes, esitatakse pankrotihoiatus pärijale, testamenditäitjale või pärandi hooldajale.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja peab esitama tõendid oma nõude suuruse, aluse ja täitmise tähtaja kohta.

  (5) Kui nõude kohta on jõustunud kohtulahend või vahekohtu otsus, ei pea võlausaldaja nõude kohta muid tõendeid esitama.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

  (6) Võlausaldaja, kes on esitanud pankrotiavalduse, kuigi ta teadis või pidi teadma, et pankrotiavalduse esitamiseks puudub alus, peab hüvitama võlgnikule sellega tekitatud kahju.

  (7) Kui võlausaldaja soovib pankrotiavalduse läbivaatamist kohtuistungil, peab ta seda pankrotiavalduses märkima. Vastasel juhul loetakse, et ta on nõus asja lahendamisega kirjalikus menetluses.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 05.01.2021]

§ 11.   Deposiit ajutise halduri tasu ja kulutuste katteks

  (1) Kohus võib määrusega kohustada pankrotiavalduse esitanud võlausaldajat tasuma ajutise halduri tasu ja kulutuste katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole kohtu määratud rahasumma, kui on alust eeldada, et pankrotivara selleks ei jätku. Määruse peale võib pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse.
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.07.2014]

  (11) Juriidilisest isikust võlgniku puhul on võlausaldajal, kes on teinud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud makse, õigus nõuda deposiidina tasutud summa hüvitamist vastavalt käesoleva seaduse § 30 lõikes 3 sätestatule.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (12) Kui pankrotiavalduse menetlus lõpetatakse käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 või 2 nimetatud alusel, on võlausaldajal õigus esitada käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud asjaoludel avaldus kohtule ja nõuda kohtule deposiidina tasutud summa hüvitamist isikutelt, kes on oma kohustusi rikkudes jätnud pankrotiavalduse õigeaegselt esitamata. Isik, kelle suhtes avaldus esitatakse, peab vaidluse korral tõendama, et ta ei ole pankrotiavalduse õigeaegse esitamata jätmisega oma kohustusi rikkunud. Kui pankrotiavalduse on esitanud võlausaldaja, eeldatakse, et isik, kelle vastu nõue esitati, ei ole oma kohustust õigeaegselt täitnud.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (13) Kohus lahendab käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud avalduse käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 või 2 nimetatud määrusega. Määruse peale võivad määruskaebuse esitada isik, kes tasus deposiidi ajutise halduri tasu ja kulutuste katteks, ning isik, kellelt deposiidina tasutud summa välja mõisteti.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Deposiidina selleks ettenähtud kontole tasutud raha tagastatakse makse teinud isikule vastavalt käesoleva seaduse § 146 lõike 1 punktis 4 ja § 150 lõike 1 punktis 6 sätestatule. Kui käesoleva paragrahvi lõike 11 alusel mõisteti pankrotiavaldust esitama kohustatud isikult deposiit pankrotimenetluse kulude katteks välja ja isik nõude täitis, tagastatakse talle deposiidina tasutud summa.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 12.   Võlausaldaja pankrotiavalduse kättetoimetamine võlgnikule

  (1) Kohus, kellele võlausaldaja on esitanud pankrotiavalduse, korraldab pankrotiavalduse kättetoimetamise võlgnikule.

  (11) Kui pankrotiavaldus on esitatud pärandvara suhtes, toimetatakse see kätte võlgniku pärijale, testamenditäitjale, pärandi hooldajale või käesoleva seaduse § 81 lõikes 8 nimetatud ajutisele esindajale.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Pankrotiavalduse kättetoimetamise teates tuleb märkida tähtaeg, mille jooksul saab võlgnik võlausaldaja pankrotiavalduse kohta vastuväite esitada ja kohut teavitada sellest, kas ta soovib pankrotiavalduse läbivaatamist kohtuistungil. Kui võlgnik kohut ei teavita, loetakse, et ta on nõus asja lahendamisega kirjalikus menetluses.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 05.01.2021]

§ 13.   Võlgniku pankrotiavaldus ja võlanimekiri

  (1) Võlgnik peab pankrotiavalduses põhistama oma maksejõuetuse.

  (2) Maksejõuetuse põhistamiseks lisab võlgnik pankrotiavaldusele seletuse maksejõuetuse põhjuse kohta ja võlanimekirja. Võlanimekirjas märgitakse võlgniku võlausaldajate nimed ja nende elu- või asukohad ning nende nõuded, samuti andmed võlgniku vara kohta. Seletusele ja võlanimekirjale kirjutab võlgnik alla.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (21) Pärandvara pankrotimenetluses esitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed pärandvara kohta. Kui on läbi viidud pärandi inventuur ja koostatud pärandvara nimekiri, lisatakse see pankrotiavaldusele.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Seaduses võib sätestada võlgniku kohustuse esitada pankrotiavaldus.

  (4) Juriidilisest isikust võlgniku nimel võib pankrotiavalduse esitada juhatuse või seda asendava juhtorgani iga liige ka siis, kui tal ei ole õigust juriidilist isikut üksinda esindada. Täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik võib pankrotiavalduse esitada ka siis, kui tal ei ole õigust ühingut esindada või tal ei ole õigust ühingut üksinda esindada.

  (5) Kui võlgnik soovib pankrotiavalduse läbivaatamist kohtuistungil, peab ta seda pankrotiavalduses märkima. Vastasel juhul loetakse, et ta on nõus asja lahendamisega kirjalikus menetluses.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 05.01.2021]

§ 14.   Pankrotiavalduse menetlusse võtmisest keeldumine

  (1) Kohus keeldub määrusega pankrotiavaldust menetlusse võtmast, kui:
  1) võlausaldaja pankrotiavaldusest ei selgu, et avalduse esitajal on nõue võlgniku vastu;
  2) võlausaldaja pankrotiavalduses ei ole põhistatud võlgniku maksejõuetust;
  3) esinevad muud tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud alused;
  4) võlausaldaja pankrotiavaldus põhineb nõudel, mille suhtes kehtib saneerimiskava.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Pankrotiavalduse menetlusse võtmisest keeldumise määruse peale võib esitada määruskaebuse.
[RT I, 19.03.2019, 2 - jõust. 29.03.2019]

§ 15.   Ajutise halduri nimetamine

  (1) Võtnud pankrotiavalduse menetlusse, otsustab kohus kümne päeva jooksul ajutise halduri nimetamise, tehes selle kohta määruse. Kui ajutise halduri nimetamine otsustatakse eelistungil, otsustab kohus kümne päeva jooksul pankrotiavalduse saamisest istungi toimumise aja ja edastab kutsed. Sellisel juhul otsustab kohus ajutise halduri nimetamise 20 päeva jooksul pankrotiavalduse saamisest.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 05.01.2021]

  (2) [Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (21) Kui pankrotiavalduse on esitanud võlgniku pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja, võib kohus pärandvara väärtust arvestades jätta ajutise halduri nimetamata ja kümne päeva jooksul pankrotiavalduse saamisest pankroti välja kuulutada või lõpetada menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Kui on läbi viidud pärandi inventuur ja koostatud pärandvara nimekiri, eeldatakse, et ajutist haldurit ei ole vaja määrata.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Kohus jätab võlausaldaja pankrotiavalduse alusel ajutise halduri nimetamata, kui:
  1) võlgnik vaidleb nõudele põhjendatult vastu ja kohus leiab, et vaidlus nõude üle tuleb lahendada väljaspool pankrotimenetlust;
  2) nõue on pandiga täielikult tagatud;
  3) võlausaldaja pankrotiavalduse aluseks olevate nõuete suurus ei ületa aktsiaseltsi puhul 12 500 eurot, osa-, täis- või usaldusühingu puhul 2500 eurot ja teiste juriidiliste isikute või füüsilise isiku puhul 1000 eurot, välja arvatud kui nimetatud nõuete suhtes on aasta jooksul enne pankrotiavalduse esitamist tulemusteta toimunud täitemenetlus;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  4) võlausaldaja ei ole oma pankrotiavaldust piisavalt põhistanud või nõude olemasolu tõendanud;
  5) võlausaldaja on jätnud tasumata käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud rahasumma, kui kohus on nõudnud selle tasumist enne ajutise halduri nimetamist;
  6) võlgnik või kolmas isik on enne ajutise halduri nimetamist täitnud kohustuse, millel pankrotiavaldus põhineb, või andnud piisava tagatise kohustuse täitmiseks;
  7) esinevad muud seaduses sätestatud alused.

  (4) Kui on esitatud saneerimisavaldus, lükkab kohus ajutise halduri määramise otsustamise edasi kuni saneerimiskava kinnitamise otsustamiseni.

  (41) Kui töötaja on esitanud tööõigussuhtest tuleneva nõude alusel tööandja vastu pankrotiavalduse ning kohus on nõudnud töötajalt käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud rahasumma tasumist ja ajutise halduri nimetamata jätmise aluseks on muu hulgas käesoleva paragrahvi lõike 3 punkt 5, teeb kohus, kui töötaja on pankrotiavaldust piisavalt põhistanud ja oma nõude olemasolu tõendanud, ajutise halduri nimetamata jätmise kohta määruse, milles hindab, kas töötaja on pankrotiavaldust piisavalt põhistanud ja oma nõude olemasolu tõendanud, ning toob välja asjaolud, millest nähtub, et pankrotivara ei jätku pankrotimenetluse kulude katteks.
[RT I, 04.05.2018, 1 - jõust. 14.05.2018]

  (5) Ajutise halduri nimetamata jätmise määruse peale võib pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse.

  (6) Kui kohus ei nimeta võlausaldaja pankrotiavalduse alusel ajutist haldurit, kannab avalduse läbivaatamisega seotud menetluskulud pankrotiavalduse esitaja.

  (7) Kui kohus ajutist haldurit ei nimeta, siis pankrotiavalduse alusel edasist menetlust ei toimu ja menetlus lõpeb.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 16.   Eelistung
[Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 05.01.2021]

§ 17.   Kohtu toimingud pankrotiasja ettevalmistamisel

  (1) Ajutise halduri nimetamisel määrab kohus kohtuistungi aja pankrotiavalduse läbivaatamiseks, kui kohus peab seda vajalikuks või võlgnik, võlausaldaja või ajutine haldur seda taotleb. Kui kohus kohtuistungit ei määra, vaatab kohus pankrotiavalduse läbi kirjalikult ja määrab vajaduse korral käesoleva seaduse § 22 lõikes 4 sätestatud tähtaja.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 05.01.2021]

  (2) Kohus võib avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teate pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha kohta.

  (3) Ajutise halduri nimetamisel peatab kohus võlgniku vara suhtes toimuva sundtäitmise. Põhjendatud juhul võib kohus otsustada täitemenetluse või täitetoimingu jätkamise.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Kuni pankroti väljakuulutamiseni hoiustatakse sissenõutud summad või vara realiseerimisest saadu kohtutäituri ametialasel kontol. Sissenõudjale väljamakseid ei tehta. Kui pankrot välja kuulutatakse, kantakse sissenõutud summad pankrotivara hulka. Kohtutäitur peab enne ülekande tegemist sissenõutud summadest kinni kohtutäituri tasu ja täitekulud vastavalt täitemenetluse seadustikus ja kohtutäituri seaduses sätestatule. Haldur võib kohtutäituri otsuse peale kohtutäituri tasu ja täitekulude väljamõistmise kohta esitada kohtutäiturile kaebuse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 18.   Pankrotiavalduse tagamise abinõud

  (1) Kohus võib pankrotiavalduse tagamiseks rakendada kõiki hagi tagamise abinõusid, samuti kohaldada võlgniku suhtes elukohast lahkumise keeldu käesoleva seaduse §-s 88 sätestatu kohaselt ning võlgniku trahvimist, sundtoomist ja aresti käesoleva seaduse §-s 89 sätestatu kohaselt.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kui hagi tagamise abinõusid kohaldati enne ajutise halduri nimetamise otsustamist ja kohus ei otsusta teisiti, jäävad need ajutise halduri nimetamisel kehtima.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Pankrotiavalduse tagamise määruse täidab ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (4) Määruse peale, millega pankrotiavaldus tagati, võib esitada määruskaebuse isik, kelle õigust on määrusega kitsendatud.

  (5) Pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamine ei mõjuta niisuguse käsutustehingu kehtivust, mis on tehtud asjaõigusseaduse §-s 3141 nimetatud finantstagatise kokkuleppest tuleneva õiguse teostamiseks või kohustuse täitmiseks, samuti makse- ja arveldussüsteemide seaduses sätestatud arveldussüsteemi või süsteemiühenduse vahendusel tehtavaid tasaarvestusi.
[RT I, 01.03.2023, 3 - jõust. 11.03.2023]

§ 19.   Elukohast lahkumise keeld juriidilisest isikust võlgniku korral

  (1) Juriidilisest isikust võlgniku korral võib pankrotiavalduse tagamiseks elukohast lahkumise keeldu kohaldada juhtorgani liikme, likvideerija, täisühingu osaniku, usaldusühingu täisosaniku, vähemalt 1/10 suurust osalust omava osaniku või aktsionäri, prokuristi ja raamatupidamise eest vastutava isiku suhtes.

  (2) Juriidilisest isikust võlgniku korral võib pankrotiavalduse tagamiseks kinni pidada juhtorgani liikme, likvideerija, täisühingu või usaldusühingu juhtimisõigusega täisosaniku, prokuristi ja raamatupidamise eest vastutava isiku ja määrata neile aresti.

  (3) Kohus võib juriidilisest isikust võlgniku juhtorgani liiget, likvideerijat, prokuristi ja raamatupidamise eest vastutavat isikut trahvida või kohaldada nende suhtes elukohast lahkumise keeldu või aresti ka siis, kui nad on vabastatud oma kohustustest kolme aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 20.   Käsutuskeeld

  (1) Kohus võib keelata võlgnikul ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada. Käsutuskeelu võib kehtestada kogu või osa vara suhtes.

  (2) Käsutuskeelu kehtestamise korral kohaldatakse vastavalt käesoleva seaduse § 36 lõikeid 2–4 ja lõiget 6.

  (3) Käsutuskeelu kohaldamise korral peatub enne käsutuskeeldu alanud kohtumenetlus, milles võlgnik osaleb hageja või kostjana, kui kohtumenetlus puudutab võlgniku vara, mis pankroti väljakuulutamise korral muutuks pankrotivaraks. Kohtumenetlus peatub kuni pankrotiavalduse lahendamiseni.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Kohus võib keelata võlgniku pärijal ajutise halduri nõusolekuta pärandvara käsutada. Käsutuskeelu võib kehtestada kogu või osa vara suhtes. Käesoleva paragrahvi lõiget 3 ei kohaldata võlgniku pärija suhtes.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 21.   Käsutuskeelu teatavakstegemine

  (1) Määrus, millega kehtestatakse käesoleva seaduse § 20 lõikes 1 nimetatud käsutuskeeld, avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded. Määrus saadetakse võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile.

  (2) Kui võlgnik on kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse, edastab kohus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse ärakirja viivitamatult Tartu Maakohtu registriosakonnale.
[RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Käsutuskeelu sissekandmise kohta kinnistusraamatusse, laevakinnistusraamatusse ning väärtpaberite keskdepositooriumi peetavasse registrisse (edaspidi väärtpaberite register) kohaldatakse vastavalt käesoleva seaduse §-des 40 ja 41 sätestatut.
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatut kohaldatakse vastavalt ka käsutuskeelu tühistamise korral.

§ 22.   Ajutine pankrotihaldur

  (1) Ajutise pankrotihalduri (ajutine haldur) nimetab kohus, arvestades käesoleva seaduse §-s 56 sätestatut.

  (2) Ajutine haldur:
  1) selgitab välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollib, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
  11) selgitab välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]
  2) annab hinnangu võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
  3) tagab võlgniku vara säilimise;
  4) annab juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusoleku vara käsutamiseks või keeldub sellest;
  41) koostab halduri toimiku käesoleva seaduse § 60 lõike 1 alusel kehtestatud korras;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  42) teavitab § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid käesoleva seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deponeerimise võimalusest;
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.07.2014]
  5) täidab muid kohtu poolt pankrotimenetluses antud ülesandeid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus:
  1) saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta;
  2) viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides;
  3) viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis;
  4) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt ning krediidiasutuselt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.

  (4) Kui võlgnik on raamatupidamiskohustuslane, on ta kohustatud ajutise halduri nõudmisel esitama talle eelmise majandusaasta aruande koos ülevaatega võlgniku finantsseisundi, majandustulemuste ja rahavoogude kohta ajutise halduri nimetamise päeva seisuga. Aruanne tuleb esitada mitte hiljem kui viis päeva enne kohtuistungit, kus vaadatakse läbi pankrotiavaldus. Käesolevas lõikes nimetatud aruanne ja arvamus esitatakse kohtule ja pankrotiavalduse kirjalikul läbivaatamisel ajutisele haldurile kohtu poolt nimetatud tähtpäevaks, tähtpäeva määramisel arvestab kohus käesoleva seaduse § 27 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tähtaegu.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 05.01.2021]

  (5) Ajutine haldur esitab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta kohtule kirjaliku aruande ja arvamuse võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Arvamuses märgib ajutine haldur, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.

  (6) Kui ajutiseks halduriks on nimetatud isik, kes ei vasta § 56 lõikes 1, 3 või 4 sätestatud nõuetele, võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitaja esitada ajutise halduri nimetamise peale määruskaebuse. Kui kohus tühistab selle isiku ajutiseks halduriks nimetamise, nimetab kohus uue ajutise halduri, kes jätkab ajutise halduri ülesannete täitmist. Sätestatu ei mõjuta senise ajutise halduri poolt või tema suhtes tehtud toimingute kehtivust.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (7) [Kehtetu - RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 23.   Ajutise halduri tasu

  (1) Ajutisel halduril on õigus saada oma ülesannete täitmise eest tasu, mille suuruse määrab kohus, samuti nõuda oma ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist, mida tasu ei kata. Tasu suuruse määramisel arvestab kohus ajutise halduri ülesannete mahtu ja keerukust ning ajutise halduri kutseoskusi. Kohus kontrollib ajutise halduri ülesannete täitmiseks tehtud kulutuste põhjendatust ja kinnitab vajalike ning põhjendatud kulutuste suuruse.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Tasu suuruse arvutamise aluseks on ülesannete täitmisele kuluv aeg. Ajutise halduri tasu katab ka halduri tegevusega seotud üldised kulud, sealhulgas kulud büroo pidamisele, sidekulud ja riigisisesed reisikulud. Ajutine haldur esitab kohtule tööaja arvestuse andmed ja koos käesoleva seaduse § 22 lõikes 5 nimetatud aruandega taotluse nende kulutuste hüvitamiseks, mida ajutise halduri tasu ei kata. Kulutuste hüvitamise taotluses märgib haldur kulutuse suuruse, tekkimise põhjuse või aluse ja tekkimise aja.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Ajutise halduri tunnitasu ülemmäär on summa, mis vastab ühele viiendikule töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuupalga ühekordsest alammäärast. Ajutise halduri tasule maksude lisamisel lähtutakse käesoleva seaduse § 65 lõikes 11 sätestatust.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Kui võlgniku avalduse alusel alustatud menetlus lõpetatakse raugemisega pankrotti välja kuulutamata ja võlgniku varast ei jätku vajalikeks väljamakseteks, mõistab kohus ajutise halduri tasu ja hüvitatavad kulutused välja võlgnikult, kuid võib määrata nende hüvitamise riigi vahenditest. Riigi vahenditest ei hüvitata ajutise halduri tasu ja kulutusi suuremas summas, kui on tasu määramise ajal töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuupalga ühekordne alammäär (sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud käibemaks).
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (41) Kohus määrab ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise ka juhul, kui pankrotiavalduse esitanud isik võtab avalduse tagasi pärast ajutise halduri nimetamist, kuid enne kohtu poolt pankrotiavalduse läbivaatamist.
[RT I, 04.05.2018, 1 - jõust. 14.05.2018]

  (5) Kohus ei määra ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamist riigi vahenditest, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik on maksnud deposiidina selleks ettenähtud kontole ajutise halduri tasu ja hüvitatavate kulutuste katteks kohtu poolt määratud summa.
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.07.2014]

  (51) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 ettenähtud riigi vahenditest hüvitatava ajutise halduri tasumäära ja kulutuste suuruse ning hüvitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (6) Kohus võib ajutise halduri tasu ja hüvitatavate kulutuste tasumise määrata büroole, mille kaudu ajutine haldur tegutseb.
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]

  (7) Ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise kohta tehtud kohtumääruse peale võivad võlgnik, pankrotiavalduse esitaja, pankrotimenetluse raugemise vältimiseks deposiidi tasunud isik ja ajutine haldur esitada määruskaebuse.
[RT I, 04.05.2018, 1 - jõust. 14.05.2018]

§ 24.   Ajutise halduri vastutus

  (1) Ajutine haldur vastutab oma kohustuste rikkumisega võlgnikule või võlausaldajale süüliselt tekitatud kahju eest.

  (2) Ajutise halduri vastu esitatava käesoleva paragrahvi lõikest 1 tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat ajutise halduri tegevuse lõppemise päevast arvates.

§ 25.   Menetlusosalised pankrotiavalduse läbivaatamisel ja kohtusse kutsumine

  (1) Pankrotiavalduse läbivaatamisel kohtus on menetlusosalisteks pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja ja võlgnik.

  (2) Kui pankrotiavalduse läbivaatamiseks on määratud kohtuistung, kutsub kohus kohtuistungile menetlusosalised ja ajutise halduri.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 05.01.2021]

§ 26.   Menetlusosalise ilmumata jätmise tagajärjed

  (1) Kui kohus on määranud pankrotiavalduse läbivaatamise kohtuistungil ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja ei ilmu kohtuistungile, võib kohus jätta pankrotiavalduse läbi vaatamata.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 05.01.2021]

  (2) Kui kohus on määranud pankrotiavalduse läbivaatamise kohtuistungil ja võlgnik ei ilmu kohtuistungile, võib kohus pankrotiavalduse läbi vaadata võlgniku osavõtuta või kohaldada võlgniku sundtoomist.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 05.01.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Pankrotiavalduse läbi vaatamata jätmise määruse peale võib esitada määruskaebuse.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 27.   Pankrotiavalduse läbivaatamine

  (1) Võlgniku pankrotiavalduse vaatab kohus läbi kümne päeva jooksul, kaalukatel põhjustel 30 päeva jooksul ajutise halduri nimetamisest arvates.

  (2) Võlausaldaja pankrotiavalduse vaatab kohus läbi 30 päeva jooksul, kaalukatel põhjustel kahe kuu jooksul ajutise halduri nimetamisest arvates.

  (3) Pankrotiavalduse menetlemist ei või peatada.

  (4) Kui kohus on pärast ajutise halduri nimetamist kohustanud võlausaldajat tasuma käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud rahasumma, kuid võlausaldaja ei ole seda teinud, jätab kohus pankrotiavalduse läbi vaatamata.

  (41) Kui töötaja on esitanud tööõigussuhtest tuleneva nõude alusel tööandja vastu pankrotiavalduse ning kohus on pärast ajutise halduri nimetamist kohustanud töötajat tasuma käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud rahasumma, kuid töötaja ei ole seda teinud, teeb kohus, kui töötaja on pankrotiavaldust piisavalt põhistanud ja oma nõude olemasolu tõendanud, pankrotiavalduse läbi vaatamata jätmise kohta määruse, milles hindab, kas töötaja on pankrotiavaldust piisavalt põhistanud ja oma nõude olemasolu tõendanud, ning toob välja asjaolud, millest nähtub, et pankrotivara ei jätku pankrotimenetluse kulude katteks.
[RT I, 04.05.2018, 1 - jõust. 14.05.2018]

  (42) Kui kohus leiab võlgniku pankrotiavaldust läbi vaadates, et võlgnik ei ole maksejõuetu ja saneerimismenetluse algatamise eeldused on täidetud, teeb kohus võlgnikule ettepaneku tema suhtes saneerimismenetluse algatamiseks. Kui võlgnik nõustub, käsitatakse pankrotiavaldust saneerimisavaldusena. Kohus jätab sellisel juhul pankrotiavalduse rahuldamata ja lahendab saneerimisavalduse.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (43) Käesoleva paragrahvi lõikes 42 sätestatut kohaldatakse ka võlausaldaja pankrotiavaldusele, kui kohtu ettepanekuga nõustuvad võlgnik ja avalduse esitanud võlausaldaja.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (5) Vaadanud pankrotiavalduse läbi, kuulutab kohus pankroti välja, jätab avalduse rahuldamata või lõpetab menetluse raugemise tõttu käesoleva seaduse §-s 29 nimetatud alusel. Kui kohus jätab pankrotiavalduse rahuldamata ja on varem samas pankrotiasjas avaldanud teateid väljaandes Ametlikud Teadaanded, avaldab kohus pankrotiavalduse rahuldamata jätmise kohta teate väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 28.   Kuritegu ja raske juhtimisviga

  (1) Kui ilmneb, et võlgnik on seoses maksejõuetuse tekkimisega pannud toime kuriteo tunnustega teo, teatab haldur või kohus sellest prokurörile või politseile kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks. Teates ei tohi tugineda teabele, mille kasutamine tõendina oleks käesoleva seaduse § 85 lõikes 4 sätestatu kohaselt välistatud.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (11) Haldur on kohustatud Euroopa Liidu fondide või muu välisabi vahendite andjale tema nõudmisel edastama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe.
[RT I, 21.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Kui pankrotimenetluses ilmneb, et võlgniku maksejõuetuse põhjuseks on raske juhtimisviga, märgib kohus seda lahendis. Raskeks juhtimisveaks loetakse füüsilisest isikust võlgniku või juriidilisest isikust võlgniku juhtorgani liikme poolt oma kohustuse rikkumist tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

§ 29.   Pankrotiavalduse menetluse raugemine pankrotti välja kuulutamata

  (1) Kohus lõpetab määrusega menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu olenemata võlgniku maksejõuetusest, kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning ei ole võimalik vara tagasi võita või tagasi nõuda, sealhulgas puudub võimalus esitada nõue juhtorgani liikme vastu. Sellega loetakse juriidilisest isikust võlgnik lõpetatuks.
[RT I, 05.05.2022, 1 - jõust. 01.02.2023]

  (2) Kohus võib lõpetada menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu olenemata võlgniku maksejõuetusest ka siis, kui võlgniku vara koosneb peamiselt tagasivõitmise nõuetest ja nõuetest kolmandate isikute vastu ning nende nõuete rahuldamine on vähetõenäoline.

  (3) Kohus ei lõpeta menetlust raugemise tõttu käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud alusel, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik maksab pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole kohtu määratud summa või kui kohus rahuldab maksejõuetuse teenistuse avalduse juriidilisest isikust võlgniku pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  (4) Kohus avaldab teate menetluse lõpetamise kohta raugemise tõttu väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (5) Kui menetlus lõpetatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud alusel, on ajutine haldur kohustatud esitama töötukassale töötuskindlustuse seaduses sätestatud avalduse võlgniku töötajatele hüvitise maksmiseks saamata jäänud palga ja puhkusetasu ning töölepingu lõppemisel saamata jäänud hüvitise eest.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud määruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse.

  (7) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud määruse peale esitab määruskaebuse võlausaldaja, kes ei ole esitanud pankrotiavaldust, hakkab määruskaebuse esitamise tähtaeg kulgema käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teate avaldamisest arvates. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse üksnes see võlausaldaja, kes on esitanud maakohtu määruse peale määruskaebuse.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (71) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud määruse peale võib määruskaebuse esitada ka isik, kelle suhtes esitati avaldus käesoleva seaduse § 11 lõike 12 alusel.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (8) Kui juriidilisest isikust võlgniku pankrotimenetlus lõpetatakse raugemise tõttu, likvideerib ajutine haldur juriidilise isiku kahe kuu jooksul menetluse lõpetamise määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta ja esitab avalduse juriidilise isiku registrist kustutamiseks. Ajutine haldur kinnitab võlgniku registrist kustutamise avalduses, et takistusi registrist kustutamiseks ei ole. Kui pankrotimenetluse raugemisel on võlgnikul mingi vara, makstakse sellest kõigepealt ajutise halduri tasu ja kaetakse vajalikud kulutused. Õigustatud isiku taotlusel võib kohus käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud tähtaega pikendada kuni kuue kuuni. Tähtaja pikendamisel määrab kohus kindlaks summa, mille taotluse esitanud isik peab tasuma likvideerija ülesannetes tegutseva ajutise halduri tasu ja likvideerimiskulutuste katteks ning mis ei ole suurem kui 396,25 eurot.
[RT I, 05.05.2022, 1 - jõust. 01.02.2023]

  (81) Kui pärandvara suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlus lõpetatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud alusel ja pärandvaras on mingi vara, makstakse sellest kõigepealt ajutise halduri tasu ja kaetakse vajalikud kulutused ning makstakse käesoleva seaduse § 81 lõikes 8 nimetatud ajutise esindaja tasu. Seejärel teeb pärandvaraga seotud nõuete rahuldamiseks võlgniku pärija pärandvara arvel väljamaksed pärimisseaduse §-s 142 nimetatud järjekorras.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (82) Kui kohus on jätnud ajutise halduri nimetamata vastavalt käesoleva seaduse § 15 lõikele 21, maksab võlgniku pärija olukorras, kus pärandvara suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlus lõpetatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud alusel ja pärandvaras on mingi vara, käesoleva seaduse § 81 lõikes 8 nimetatud ajutise esindaja tasu ning seejärel teeb pärandvaraga seotud nõuete rahuldamiseks pärandvara arvel väljamaksed pärimisseaduse §-s 142 nimetatud järjekorras.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (9) Kui osaühingu puhul, mis on asutatud sissemakseid tegemata, lõpetab kohus käesoleva paragrahvi kohaselt menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu ning kohus on jätnud ajutise halduri tasu ja kulutused pankrotivõlgniku kanda, on ajutisel halduril õigus nõuda osaühingu osanikult, kes ei ole täitnud sissemakse tegemise kohustust, tegemata sissemakse ulatuses tasu ja kulutuste hüvitamist, kui ajutisel halduril ei õnnestu oma nõuet rahuldada võlgniku muu vara arvelt.
[RT I, 04.05.2018, 1 - jõust. 14.05.2018]

  (91) Kui osaühingu osakapital on alla 2500 euro ja ajutisel halduril ei õnnestu oma nõuet rahuldada võlgniku muu vara arvelt, on ajutisel halduril õigus nõuda osaühingu osanikult tasu ja kulutuste hüvitamist ulatuses, mis jääb osaühingu osakapitali ja 2500 euro vahele.
[RT I, 05.05.2022, 1 - jõust. 01.02.2023]

  (10) Kui ajutine haldur nõuab tasu ja kulutuste hüvitamist käesoleva paragrahvi lõike 9 või 91 alusel, esitab ta selleks kohtule avalduse. Kohus lahendab avalduse määrusega, võimaluse korral samaaegselt menetluse lõpetamisega pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Määruse peale võivad määruskaebuse esitada ajutine haldur ja osaühingu osanik, kelle vastu ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise nõue esitati.
[RT I, 05.05.2022, 1 - jõust. 01.02.2023]

§ 30.   Deposiit pankrotimenetluse kulude katteks

  (1) Kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks, määrab kohus menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruse ja selle maksmise tähtaja.
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Kohus teatab väljaandes Ametlikud Teadaanded võimalusest maksta pankrotimenetluse kulude katteks kohtu määratud summa deposiidina selleks ettenähtud kontole.
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Juriidilisest isikust võlgniku puhul on isikul, kes on pankroti väljakuulutamisel teinud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud makse, õigus nõuda deposiidina tasutud summa hüvitamist isikutelt, kes on oma kohustusi rikkudes jätnud pankrotiavalduse õigeaegselt esitamata, esitades selleks kohtule avalduse. Kohus mõistab deposiidina tasutud summa pankrotiavalduse esitamiseks kohustatud isikutelt välja, välja arvatud juhul, kui isik, kelle vastu nõue esitati, tõendab, et ta ei ole pankrotiavalduse õigeaegse esitamata jätmisega oma kohustusi rikkunud. Kui pankrotiavalduse on esitanud võlausaldaja, eeldatakse, et isik, kelle vastu nõue esitati, ei ole oma kohustust õigeaegselt täitnud.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (31) Kohus lahendab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avalduse määrusega, võimaluse korral samaaegselt pankroti väljakuulutamisega. Määruse peale võivad esitada määruskaebuse isik, kes tasus deposiidi ajutise halduri tasu ja kulutuste või pankrotimenetluse kulude katteks, ning isik, kellelt deposiidina tasutud summa välja mõisteti.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Deposiidina selleks ettenähtud kontole tasutud raha tagastatakse makse teinud isikule vastavalt käesoleva seaduse § 146 lõike 1 punktis 4 ja § 150 lõike 1 punktis 6 sätestatule. Kui käesoleva paragrahvi lõikes 31 nimetatud määruses mõisteti pankrotiavaldust esitama kohustatud isikult deposiit pankrotimenetluse kulude katteks välja ja isik nõude täitis, tagastatakse talle deposiidina tasutud summa.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud deposiiti ei maksta, teeb kohus juriidilisest isikust võlgniku puhul maksejõuetuse teenistusele ettepaneku esitada avaldus pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena ja annab avalduse esitamiseks mõistliku tähtaja.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

2. jagu Pankroti väljakuulutamine ja pankroti väljakuulutamise tagajärjed 

§ 31.   Pankroti väljakuulutamine ja juriidilisest isikust võlgniku maksejõuetuse eeldamine
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (1) Kohus kuulutab pankroti välja, kui võlgnik on maksejõuetu.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (11) Juriidilisest isikust võlgniku maksejõuetust eeldatakse, kui:
  1) võlgniku suhtes toimuvas täitemenetluses ei ole kolme kuu jooksul täitemenetluse alustamisest saadud vara puudumise tõttu nõuet rahuldada või kui täitemenetluses ilmneb, et võlgnikul ei jätku vara kõigi kohustuste täitmiseks;
  2) võlgniku juhtorgani liige teatab võlausaldajale, kohtule või avalikkusele, et võlgnik ei suuda oma kohustusi täita.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (12) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 11 toodule eeldatakse osaühingust või aktsiaseltsist võlgniku maksejõuetust, kui:
  1) osaühingul on netovara (bilansi aktiva üldsumma miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma) järel vähem kui äriseadustiku § 171 lõike 2 punktis 1 sätestatud ulatuses;
  2) aktsiaseltsil on netovara vähem kui äriseadustiku § 292 lõike 1 punktis 1 sätestatud ulatuses.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (13) Pärandvara pankrotimenetluses kuulutab kohus pankroti välja, kui pärandvara on maksejõuetu.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Olenemata füüsilisest isikust võlgniku maksejõuetusest jätab kohus pankroti välja kuulutamata, kui esineb usaldusisiku nimetamata jätmise alus. Kohus võib siiski pankroti välja kuulutada, kui võlgnik või kolmas isik on enne usaldusisiku nimetamist täitnud kohustuse, millel maksejõuetusavaldus põhineb, või andnud piisava tagatise kohustuse täitmiseks.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Kui pankrotiavalduse on esitanud juriidilisest isikust võlgnik, kuulutab kohus pankroti välja ka juhul, kui maksejõuetuse tekkimine tulevikus on tõenäoline.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Kui pankrotiavalduse on esitanud juriidilisest isikust võlgnik, siis eeldatakse, et ta on maksejõuetu.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (5) Pankroti kuulutab kohus välja määrusega (pankrotimäärus). Pankrotimääruses tuleb märkida pankroti väljakuulutamise kellaaeg. Pankroti väljakuulutamisega algab pankrotimenetlus.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Pankroti väljakuulutamisel otsustab kohus võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aja ja koha, pankrotihalduri (haldur) nimetamise, täitemenetluse jätkamise vastavalt täitemenetluse seadustiku §-s 511 sätestatule ning hagi tagamise abinõude kohaldamise. Kui hagi tagamise abinõusid oli kohaldatud enne pankroti väljakuulutamist, jäävad need kehtima, kui kohus ei otsusta teisiti. Kohus mõistab pankrotimäärusega välja ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitise ning ajutisele haldurile tehakse väljamakse.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (7) Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele. Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda.
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]

  (8) Kui kõrgemalseisev kohus tühistab pankrotimääruse, ei mõjuta see halduri poolt või tema suhtes tehtud õigustoimingute kehtivust.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

§ 32.   Pankrotimääruse ja pankrotiavalduse rahuldamata jätmise määruse edasikaebamine
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (1) Võlgnik võib pankrotimääruse peale esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Ringkonnakohus lahendab määruskaebuse põhjendatud määrusega.

  (2) Võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja võivad pankrotiavalduse rahuldamata jätmise määruse peale esitada määruskaebuse. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 33.   Pankrotiteade

  (1) Pankrotimääruse kohta avaldab kohus viivitamata teate väljaandes Ametlikud Teadaanded (pankrotiteade). Vajaduse korral teadet korratakse. Kordusteates märgitakse esimese teate avaldamise kuupäev.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Pankrotiteates märgitakse pankroti välja kuulutanud kohtu nimi, otsuse tegemise kuupäev ja kellaaeg, andmed võlgniku ja halduri kohta, ettepanek võlausaldajatele, samuti käesoleva seaduse § 44 lõikes 4 nimetatud teadaolevatele isikutele oma nõuete esitamiseks ja nõuete esitamise tähtaeg ning võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aeg ja koht. Pankrotiteates tuleb märkida nõude tähtaegselt esitamata jätmise tagajärjed.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (21) Kui pankrotimenetlus viiakse läbi avaliku uurimisena, märgitakse see pankrotiteates. Sellisel juhul võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aega ja kohta ei märgita.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Pankrotiteates märgitakse, et võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.

  (4) Kui kõrgemalseisev kohus on tühistanud määruse, millega pankrot jäeti välja kuulutamata, ja teeb pankrotimääruse, avaldab ta pankrotiteate. Muust määrusest avaldab kõrgemalseisev kohus teate väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (5) Pankroti väljakuulutamisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta (ELT L 141, 05.06.2015, lk 19–72) alusel võlgniku suhtes, kes on kantud Eestis äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või kellel on Eestis tegevuskoht, on pankrotiteate avaldamiseks kohustatud pankrotihaldur või pankrotimenetluse algatanud riigi pädev asutus. Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele märgitakse teates, kas pankrotimenetlus algatati määruse artikli 3 lõike 1 või 2 alusel ning millise riigi õigust pankrotimenetlusele kohaldatakse.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (6) Kui teate avaldamist taotletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/848 artikli 28 lõike 2 alusel, avaldab Justiitsministeerium teate väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 34.   Võlausaldajate teavitamine

  (1) Haldur teavitab teadaolevaid võlausaldajaid pankrotimäärusest ning võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajast ja kohast. Pankrotimäärusest teavitatakse ka käesoleva seaduse § 44 lõikes 4 nimetatud teadaolevaid isikuid. Teates märgitakse nõude esitamise tähtaeg ja nõude tähtaegselt esitamata jätmise tagajärjed. Kui haldurile on teada isikud, kellel on kohustusi võlgniku suhtes, saadab haldur teate võlgniku pankroti väljakuulutamise kohta ka neile.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikuid on rohkem kui 50, piisab pankrotiteate avaldamisest.

  (3) Olenemata võlausaldajate arvust teavitab haldur käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud viisil võlausaldajaid, kellel kinnistusraamatust, laevakinnistusraamatust, kommertspandiregistrist või väärtpaberite registrist nähtuvalt võib olla rahaline nõue võlgniku vastu, samuti teisi teadaolevaid võlausaldajaid, kellel on pandiõigus võlgniku vara suhtes. Eelmises lauses sätestatu kehtib ka nende võlausaldajate kohta, kelle harilik viibimiskoht või elu- või asukoht on mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, samuti käesoleva seaduse § 44 lõikes 4 nimetatud isikute kohta.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 35.   Pankroti väljakuulutamise tagajärjed

  (1) Pankroti väljakuulutamisega:
  1) moodustub võlgniku varast pankrotivara;
  2) läheb haldurile üle võlgniku vara valitsemise ja käsutamise õigus ning õigus olla võlgniku asemel kohtumenetluses menetlusosaliseks vaidluses, mis puudutab pankrotivara või vara, mille võib arvata pankrotivarasse;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  3) kaotab võlgnik õiguse teha tehinguid seoses pankrotivaraga;
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]
  4) [kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]
  5) on muud võlgniku õigused piiratud käesolevas seaduses ettenähtud korras;
  6) lõpetatakse intressi ja viivise arvestamine võlgniku vastu suunatud nõuetelt;
  61) peatub võlgniku vastu suunatud haldusakti vaidlustamise tähtaja arvestamine;
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]
  62) peatub võlgniku pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus seniks, kuni haldur otsustab menetlusse astumise, kuid mitte kauemaks kui nõuete esitamise tähtaja lõpuni;
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]
  7) järgnevad muud käesolevas seaduses ettenähtud tagajärjed.

  (2) Võlgnik on kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamise päeva seisuga nimekirja temale kuuluvast varast, sealhulgas kohustustest.

§ 36.   Valitsemis- ja käsutusõiguse üleminek

  (1) Pankroti väljakuulutamisega läheb võlgniku õigus pankrotivara valitseda ja käsutada üle pankrotihaldurile, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Võlgniku poolt pärast pankroti väljakuulutamist tehtud pankrotivara hulka kuuluva eseme käsutustehing on tühine. Teisele poolele tagastatakse tema poolt käsutustehingu alusel üleantu, kui see on pankrotivaras säilinud, või hüvitatakse, kui pankrotivara on üleantu arvel suurenenud.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata heausksele omandamisele asjaõigusseaduse § 561 lõike 2, laeva asjaõigusseaduse § 7 lõike 1 ja väärtpaberite registri pidamise seaduse § 9 lõike 2 alusel.
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]

  (4) Kui võlgnik käsutas eset pankroti väljakuulutamise päeval, siis eeldatakse, et käsutustehing tehti pärast pankroti väljakuulutamist. Asjaõigusseaduse §-s 3141 sätestatud finantstagatise seadmine pärast pankroti väljakuulutamist on kehtiv, kui see toimub pankroti väljakuulutamise päeval ning finantstagatise kokkuleppe teine pool tõendab, et ta ei teadnud ega pidanudki teadma ajutise halduri nimetamisest. Pankroti väljakuulutamine ei mõjuta finantstagatise saajale antud õigust finantstagatise eset käsutada või finantstagatisega tagatud nõue finantstagatise arvel rahuldada finantstagatise seadmise kokkuleppes kokkulepitud viisil.
[RT I, 09.05.2014, 2 - jõust. 19.05.2014]

  (5) Kui võlgnik on enne pankroti väljakuulutamist käsutanud oma tulevikus tekkivaid nõudeid, muutub käsutus pankroti väljakuulutamisega tühiseks pärast pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuete osas.

  (6) Füüsilisest isikust võlgnik võib pankrotivara käsutada halduri nõusolekul. Halduri nõusolekuta tehtud käsutustehing on tühine.
[RT I 2004, 37, 255 - jõust. 01.05.2004]

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatut kohaldatakse ka võlgniku pärijale.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 37.   Pankrotivarasse kuuluva nõude täitmine

  (1) Pankrotivarasse kuuluva võlgnikule võlgnetava kohustuse täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes haldur. Kui kohustus täideti võlgnikule, loetakse kohustus täidetuks üksnes juhul, kui täitmiseks üleantu on pankrotivaras säilinud või kui pankrotivara on üleantu arvel suurenenud.

  (2) Kui kohustus täideti võlgnikule enne pankrotiteate avaldamist, loetakse kohustus täidetuks, kui kohustuse täitnud isik ei teadnud täitmise ajal pankroti väljakuulutamisest ega pidanudki sellest teadma.

§ 38.   Nime kasutamine

  Pärast juriidilisest isikust võlgniku pankroti väljakuulutamist võib selle võlgniku ärinime või muud nime kasutada üksnes koos sõnaga «pankrotis».

§ 39.   Registripidaja teavitamine

  (1) Kui võlgnik on kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse, edastab pankroti välja kuulutanud kohus Tartu Maakohtu registriosakonnale viivitamata ärakirjad enda ja kõrgemalseisva kohtu lahenditest, mis on tehtud käesoleva seaduse § 29 lõike 1, § 31, § 68 lõike 3, § 91 lõigete 2 ja 3, § 130 lõigete 2 ja 7, § 158 lõike 4, § 163 lõike 3, § 183 lõike 1, § 190 lõike 1 ja § 192 lõike 2 alusel. Kanne registrisse tehakse kohe pärast määruse edastamist registriosakonnale.
[RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Pankroti väljakuulutamisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/848 artikli 3 lõike 1 alusel Eestis äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud võlgniku suhtes on pankroti väljakuulutamisest teatamiseks kohustatud pankrotihaldur või pankroti välja kuulutanud riigi muu pädev asutus.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 40.   Märkus kinnistusraamatus

  (1) Pankroti väljakuulutamise kohta tehakse märkus kinnistusraamatusse:
  1) kinnisasjade juurde, mille omanikuna on võlgnik kantud kinnistusraamatusse;
  2) võlgnikule kuuluvate piiratud asjaõiguste juurde ja õiguste juurde nendele õigustele, kui võib eeldada, et märkuse sisse kandmata jätmine võib kahjustada võlausaldajate huve.

  (2) Märge tehakse pankrotimääruse alusel. Määruse edastab registripidajale kohus. Pankroti väljakuulutamisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/848 artikli 3 lõike 1 alusel võib avalduse esitada ka pankroti välja kuulutanud riigi muu pädev asutus.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Kui haldur on võõrandanud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kinnisasja või õiguse pankrotimenetluses, peab haldur esitama avalduse märkuse kustutamiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatut kohaldatakse ka laevakinnistusraamatusse kantud laevade kohta.

  (5) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata pandikirjaseaduse § 33 alusel eraldunud pandikirjaportfelli kuuluvate tagatistega seotud asjaõiguste suhtes, välja arvatud eraldunud pandikirjaportfelli pankroti korral.
[RT I, 28.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

§ 41.   Väärtpaberite blokeerimine väärtpaberite registris
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]

  (1) Väärtpaberite registris registreeritud väärtpaberid või väärtpaberikonto, välja arvatud pandikirjaseaduse § 21 lõike 2 punktis 3 nimetatud väärtpaberikonto ja pandikirjade tagatisregistrisse kantud väärtpaberid, blokeeritakse pankrotimääruse alusel. Avalduse väärtpaberite registris registreeritud väärtpaberite või väärtpaberikonto blokeerimiseks esitab pankrotimääruse alusel haldur. Pankroti väljakuulutamisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/848 artikli 3 lõike 1 alusel võib avalduse esitada ka pankroti välja kuulutanud riigi muu pädev asutus.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärtpaber müüakse pankrotimenetluses, peab haldur esitama avalduse blokeeringu lõpetamiseks.

§ 42.   Nõuded, mille täitmise tähtpäev ei ole saabunud

  Pankroti väljakuulutamisega loetakse võlgniku võlausaldajate kõigi nõuete täitmise tähtpäev saabunuks, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 421.   Kohtumenetlus elatise nõude üle, mis on muutunud sissenõutavaks pärast pankroti väljakuulutamist

  (1) Isik, kellel on võlgniku vastu pärast võlgniku pankroti väljakuulutamist sissenõutavaks muutunud elatise nõue, ei ole selle nõude osas pankrotivõlausaldaja ja seda nõuet ei saa pankrotimenetluses esitada.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõude võib esitada kohtule ja kohtumenetlus saab toimuda pankrotimenetluse ajal.

  (3)  Käesolevas paragrahvis sätestatu ei mõjuta käesoleva seaduse § 146 lõike 1 punkti 2 ja § 147 kohaldamist.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 43.   Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus

  (1) Kui enne pankroti väljakuulutamist alanud kohtumenetluses on läbivaatamisel võlgniku poolt teise isiku vastu esitatud hagi või muu avaldus, mis seondub pankrotivaraga, või kui võlgnik osaleb mõnes kohtumenetluses kolmanda isikuna, võib haldur astuda menetlusse oma ülesannetest tulenevalt võlgniku asemel. Kui haldur menetlusse ei astu, võib võlgnik jätkata hagejana, avaldajana või kolmanda isikuna.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Kui enne pankroti väljakuulutamist alanud kohtumenetluses on varaline nõue võlgniku vastu või kaebus võlgniku suhtes tehtud avalik-õigusliku rahalise nõude kohta käiva haldusakti peale, mille kohta ei ole veel tehtud lahendit, jätab kohus nõude või kaebuse läbi vaatamata, välja arvatud rahalise karistuse või konfiskeerimise või selle asendamise määramise otsustamine kriminaalmenetluses ning elatise kohustuse nõue tsiviilkohtumenetluses, samuti kaebus väärteoasjas mõistetud rahatrahvi kohta.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Kohus taastab hageja avalduse alusel käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud menetluse, kui kõrgema astme kohus on pankrotimääruse tühistanud ja on jõustunud määrus, millega pankroti- või maksejõuetusavaldus on jäetud rahuldamata, samuti juhul, kui pankrotimenetlus on pärast pankroti väljakuulutamist lõppenud raugemise tõttu.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Kui enne pankroti väljakuulutamist alanud kohtumenetluses on võlgniku vastu nõue eseme välistamiseks pankrotivarast, vaatab kohus nõude läbi. Sel juhul võib pankrotihaldur astuda menetlusse võlgniku asemel. Halduril on võlgniku kui kostja õigused ja kohustused. Kui haldur protsessi ei astu, võib menetlust jätkata hageja taotlusel.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Kui kohtumenetluses on varaline nõue võlgniku vastu või kaebus võlgniku suhtes tehtud avalik-õigusliku rahalise nõude kohta käiva haldusakti peale ja selles asjas tehtud lahendi peale on võimalik edasi kaevata, võib pärast pankroti väljakuulutamist võlgniku nimel edasi kaevata haldur. Halduri nõusolekul võib võlgnik ise kaebuse esitada. Kriminaalmenetluses rahalise karistuse või konfiskeerimise või selle asendamise ning kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise nõude, samuti väärteomenetluses rahatrahvi määramise korral võib võlgnik edasi kaevata sõltumata halduri nõusolekust.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (6) Võlgnik on kohustatud pankroti välja kuulutanud kohtule ja haldurile teatama kõikidest kohtumenetlustest, kus ta osaleb hageja või kostjana või muu menetlusosalisena.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

§ 431.   Pankrotimenetlusega seonduva kohtumenetluse menetluskulud

  (1) Menetluskulud, mis tekivad seoses halduri tegevusega menetlusse astumisel, hüvitatakse pankrotivara arvel käesoleva seaduse § 148 lõike 1 punkti 1 alusel. Menetluskulusid, mis tekkisid enne halduri menetlusse astumist, pankrotivara arvel ei kaeta. Sellisel juhul saavad teised menetlusosalised võimaliku menetluskulude nõude võlgniku vastu esitada pankrotivõlausaldajana, sealhulgas tingimusliku nõudena käesoleva seaduse § 98 alusel.

  (2) Menetluskulusid, mida võlgnik kannab käesoleva seaduse § 43 lõikes 1 sätestatud juhul, ei kaeta pankrotivara arvel. Teised menetlusosalised saavad võimaliku menetluskulude nõude võlgniku vastu esitada pankrotivõlausaldajana, sealhulgas tingimusliku nõudena käesoleva seaduse § 98 alusel.

  (3) Kui kohus jätab nõude käesoleva seaduse § 43 lõikes 2 sätestatud juhul läbi vaatamata, jäävad poolte menetluskulud poolte endi kanda, kui kohus ei otsusta teisiti.

  (4) Hageja menetluskulud, mida võlgnik kannab käesoleva seaduse § 43 lõikes 4 sätestatud juhul, hüvitatakse nõude rahuldamisel pankrotivara arvel § 148 lõike 1 punkti 1 alusel. Kui haldur tunnustab nõuet kohe, saab hageja võimaliku menetluskulude nõude võlgniku vastu esitada pankrotivõlausaldajana.

  (5) Menetluskulud, mida võlgnik kannab käesoleva seaduse § 43 lõikes 5 sätestatud kaebuse esitamisel, hüvitatakse pankrotivara arvel § 148 lõike 1 punktis 1 sätestatud korras, välja arvatud juhul, kui võlgnik esitas kaebuse ilma halduri nõusolekuta.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 44.   Pankrotivõlausaldajate nõuded

  (1) Pärast pankroti väljakuulutamist võivad pankrotivõlausaldajad esitada oma nõudeid võlgniku vastu ainult käesolevas seaduses sätestatud korras. Nõuete rahuldamine toimub käesolevas seaduses sätestatud korras.

  (11) Pärandvara pankrotimenetluses võivad pankrotivõlausaldajad pärast pankroti väljakuulutamist esitada oma nõudeid pärandvara suhtes ainult käesolevas seaduses sätestatud korras. Nõuete rahuldamine toimub käesolevas seaduses sätestatud korras.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Välisriigi vääringus esitatud nõuded arvestatakse ümber Eestis kehtivasse vääringusse pankrotimääruse tegemise päeval kehtiva vahetuskursi alusel.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Pankrotivõlausaldajaks ei ole isik, kellel on õigus rahuldada kolmanda isiku vastu suunatud nõue pankrotivara arvel pandiõiguse või muu tagatisõiguse alusel. Nimetatud isikul on pankrotimenetluses pankrotiseaduses sätestatud õigused, tal ei ole õigust esitada vastuväiteid teiste võlausaldajate nõuetele ega muid pankrotivõlausaldaja õigusi, kui seadusest ei tulene teisiti.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isik esitab oma nõude kolmanda isiku vastu haldurile ning teatab asjaõiguslikust realiseerimisõigusest pankrotivara suhtes. Nõue esitatakse ja kaitstakse pankrotiseaduses sätestatud korras nagu pankrotivõlausaldaja nõue.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (6) Nõude tunnustamisel on käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isikul õigus osaleda piiratud asjaõigusega koormatud vara realiseerimisest saadud tulemi jaotamisel vastavalt piiratud asjaõiguse järjekohale käesoleva seaduse § 153 lõike 1 punkti 1 ning lõigete 2 ja 3 kohaselt. Kui nõue ei ole veel muutunud sissenõutavaks ja realiseerimisõigus ei ole saabunud, on tegemist tingimusliku nõudega, millele vastav summa hoiustatakse ja hoiustatu makstakse välja käesoleva seaduse § 152 sätete alusel.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 45.   Aresti ja kohtuliku hüpoteegi lõppemine
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (1) Enne pankroti väljakuulutamist võlgniku varale kohaldatud arest lõpeb pankroti väljakuulutamisega, välja arvatud täitemenetluse seadustiku §-s 511 sätestatud juhul, samuti lõpeb pankroti väljakuulutamisega kuue kuu jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist võlgniku varale seatud kohtulik hüpoteek. Kui võlgniku vastu esitatud nõude osas ei ole algatatud kohtumenetlust või ei ole nõude või kaebuse osas pankroti väljakuulutamise ajaks tehtud kohtulahendit, lõpeb kohtulik hüpoteek sõltumata selle seadmise ajast.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Pankroti väljakuulutamisega ei lõpe võlgniku varale kriminaalmenetluses võimaliku konfiskeerimise või konfiskeerimise asendamise tagamiseks kohaldatud arest või kohtulik hüpoteek.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 46.   Võlgniku lepinguliste kohustuste täitmine

  (1) Halduril on õigus võlgniku poolt sõlmitud lepingust tulenev seni täitmata kohustus täita ja nõuda teiselt poolelt tema kohustuse täitmist või loobuda võlgniku lepingust tuleneva kohustuse täitmisest, kui seadusest ei tulene teisiti. Haldur ei või loobuda võlgniku lepingust tuleneva kohustuse täitmisest, kui kohustuse täitmise tagamiseks on kinnistusraamatusse kantud eelmärge.

  (2) Kui teine pool teeb haldurile ettepaneku käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valikuõigust kasutada, peab haldur viivituseta, ent mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul teatama, kas ta täidab võlgniku kohustuse või loobub sellest. Kui haldur ei teata õigeaegselt kohustuse täitmisest või sellest loobumisest, ei ole tal õigust teiselt poolelt lepingu täitmist nõuda, kuni ta ei ole võlgniku kohustust täitnud.

  (3) Halduri taotlusel võib kohus määrata haldurile valikuõiguse teostamiseks tähtaja erinevalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust. Sel juhul tuleb tähtaeg määrata arvestusega, et võlausaldajal jääks mõistlik aeg nõude esitamiseks enne võlausaldajate esimest üldkoosolekut.

  (4) Kui haldur jätkab võlgniku kohustuse täitmist või teatab, et kavatseb võlgniku kohustuse täita, peab lepingu teine pool jätkama oma kohustuse täitmist. Sellisel juhul kaotab haldur õiguse keelduda võlgniku kohustuse täitmisest.

  (5) Kui haldur nõuab lepingu teiselt poolelt lepingu täitmist, võib teine pool nõuda, et haldur tagaks võlgniku kohustuse täitmise. Kuni haldur võlgniku kohustuse täitmist ei taga, võib teine pool keelduda oma kohustuse täitmisest, samuti taganeda lepingust või lepingu üles öelda.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Lepingu teise poole selline nõue võlgniku vastu, mis on tekkinud kohustuse täitmisest pärast seda, kui haldur on teiselt poolelt nõudnud kohustuse täitmist, on massikohustus.

  (7) Kui haldur loobus pärast pankroti väljakuulutamist võlgniku kohustuse täitmisest, võib lepingu teine pool esitada lepingu täitmata jätmisest tuleneva nõude pankrotivõlausaldajana.

§ 461.   Korteriomandist tulenevate kohustuste täitmine

  (1) Kui pankrotivara hulka kuulub korteriomand, ei või haldur keelduda pärast pankroti väljakuulutamist sissenõutavaks muutunud korteriühistu majandamiskulude tasumisest.
[RT I, 13.03.2014, 3 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõue on massikohustus.
[RT I, 13.03.2014, 3 - jõust. 23.03.2014]

§ 47.   Jagatava esemega leping

  (1) Kui lepingulise kohustuse ese on jagatav ja teine pool on oma kohustuse pankroti väljakuulutamise hetkeks täitnud osaliselt, saab ta oma kohustuse täidetud osale vastava võlgniku rahalise kohustuse täitmist nõuda üksnes pankrotivõlausaldajana.

  (2) Kui haldur nõuab ka ülejäänud kohustuse täitmist, loetakse sellele osale vastav teise poole nõue võlgniku vastu massikohustuseks.

§ 48.   Tuletistehingu täitmine
[RT I, 09.05.2014, 2 - jõust. 19.05.2014]

  (1) Kui tuletistehingu üheks pooleks on asjaõigusseaduse § 3141 lõikes 1 või 2 või väärtpaberituru seaduse § 6 lõike 2 punktis 2 või 3 nimetatud isik või organisatsioon, kelle tavapärase majandustegevuse käigus on raamlepingus või muus asjakohases lepingus kokku lepitud täitmine kindlaks tähtpäevaks või teatud ajavahemiku jooksul, ning tähtpäev saabub või ajavahemik möödub pärast pankroti väljakuulutamist, siis haldur ega lepingu teine pool ei või nõuda kohustuse täitmist.

  (2) Tuletistehing käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses on turuväliselt või kauplemissüsteemi vahendusel väärtpaberituru seaduse § 2 lõike 3 tähenduses tuletisväärtpaberi omandamine või tuletisleping väärtpaberituru seaduse § 2 lõike 10 tähenduses.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul saab esitada üksnes kohustuse täitmata jätmisest tuleneva nõude. Kohustuse täitmata jätmisest tuleneva nõude suuruseks loetakse tuletistehingus kokkulepitud hinna ja turuhinna vahe kokkulepitud ajahetkel, kuid mitte hiljem kui teisel tööpäeval pärast pankroti väljakuulutamist. Tehingu teine pool võib kohustuse täitmata jätmisest tuleneva nõude esitada üksnes pankrotivõlausaldajana.
[RT I, 09.05.2014, 2 - jõust. 19.05.2014]

§ 49.   Omandireservatsioon

  (1) Kui võlgnik on enne pankroti väljakuulutamist müünud vallasasja omandireservatsiooniga ja ostjale asja valduse üle andnud, on ostjal õigus nõuda müügilepingu täitmist. Haldur ei või sellisel juhul loobuda müügilepingust tulenevate võlgniku kohustuste täitmisest.

  (2) Kui võlgnik on enne pankroti väljakuulutamist ostnud vallasasja omandireservatsiooniga ja saanud müüjalt asja valduse, võib pankrotihaldur käesoleva seaduse §-s 46 sätestatud valikuõigust teostada kuni võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumiseni. Haldur võib käesoleva seaduse §-s 46 sätestatud valikuõigust teostada ka viie päeva jooksul pärast võlausaldajate esimest üldkoosolekut.

  (3) Haldur peab valikuõigust teostama käesoleva seaduse §-s 46 sätestatud korras, kui omandireservatsiooniga võõrandatud asja väärtus võib võlausaldaja esimese üldkoosoleku toimumiseni jääva aja jooksul oluliselt väheneda ja võlausaldaja on haldurile sellest teatanud.

§ 50.   Võlgnik üürile- ja rendileandjana

  (1) Üürile- või rendileandja pankrot ei ole üüri- või rendilepingu lõpetamise aluseks, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti. Kui üüri- või rendilepingu järgi on pankrot selle lõpetamise aluseks, võib haldur lepingu ühekuulise või lepingus ettenähtud lühema ülesütlemistähtajaga üles öelda.

  (2) Eluruumi üürileandja pankrot ei ole eluruumi üürilepingu lõpetamise aluseks.

  (3) Kui võlgnikule on enne pankroti väljakuulutamist kinnisasja või ruumi üür või rent ette makstud, loetakse üürniku või rentniku üüri või rendi maksmise kohustus täidetuks üksnes pankroti väljakuulutamise kuu osas. Kui pankrot kuulutati välja pärast kuu 15. päeva, loetakse üürniku või rentniku üüri või rendi maksmise kohustus täidetuks ka järgmise kuu osas. Ülejäänud ettemaksu osas võib üürnik või rentnik esitada alusetust rikastumisest tuleneva nõude pankrotivõlausaldajana.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud alusetu rikastumise nõude võib üürnik või rentnik tasaarvestada võlgniku nõudega tema vastu.

§ 51.   Võlgnik üürniku ja rentnikuna

  (1) Üürniku või rentniku pankroti korral võib üürile- või rendileandja üüri- või rendilepingu lõpetada üksnes võlaõigusseaduse §-s 319 sätestatud korras.

  (2) Üüri- või rendilepingut, mille võlgnik on sõlminud üürniku või rentnikuna, ei või teine pool pärast võlgniku pankroti väljakuulutamist üles öelda üüri või rendi maksmisega viivitamise tõttu, kui viivitus seondub enne pankroti- või maksejõuetusavalduse esitamist võlgnetud üüri või rendi maksmisega.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Võlgniku poolt üürniku või rentnikuna sõlmitud kinnisasja või ruumi üüri- või rendilepingu võib haldur ühekuulise või lepingus ettenähtud lühema ülesütlemistähtajaga üles öelda.

  (4) Kui haldur ütleb lepingu vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 3 üles, võib teine pool nõuda lepingu ennetähtaegsest lõppemisest tuleneva kahju hüvitamist üksnes pankrotivõlausaldajana.

  (5) Kui pankroti väljakuulutamise hetkeks ei oldud kinnisasja või ruumi võlgnikule üle antud, võib nii haldur kui ka teine pool lepingust taganeda. Kui haldur taganeb lepingust, võib teine pool nõuda lepingu lõppemisest tuleneva kahju hüvitamist üksnes pankrotivõlausaldajana. Kui üks pool teeb teisele poolele ettepaneku teatada, kas ta soovib taganemisõigust kasutada, võib teine pool lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

§ 52.   Liisinguleping

  Käesoleva seaduse §-des 50 ja 51 sätestatut kohaldatakse vastavalt ka võlgniku poolt sõlmitud liisingulepingule.

§ 53.   Kõrvalekalduvate kokkulepete tühisus

  Kokkulepe, millega eelnevalt välistatakse käesoleva seaduse §-des 50–52 sätestatu kohaldamine või piiratakse seda, on tühine.

3. peatükk PANKROTIMENETLUSE ORGANID 

1. jagu Pankrotihaldur 

§ 54.   Pankrotihalduri kutsetegevus

  Pankrotihalduri kutsetegevuseks on pankrotimenetluste läbiviimine, tegutsemine juriidilise isiku sundlõpetamise korral kohtu poolt määratud likvideerijana ja saneerimisnõustajana ning õigusaktidega pandud teiste ülesannete täitmine.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 541.   Haldur

  (1) Pankrotihaldur (edaspidi haldur) teeb pankrotivaraga seonduvaid tehinguid ja muid toiminguid. Halduri tegevuse tulemusena tekkivate õiguste ja kohustuste kandjaks on võlgnik, kui seadusest ei tulene teisiti. Haldur osaleb oma ülesannetest tulenevalt võlgniku asemel kohtus pankrotivaraga seotud vaidlustes.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Kui pankrotimenetluse läbiviimiseks on määratud mitu haldurit, võib pankrotivaraga tehinguid või muid toiminguid teha iga haldur, kui kohus ei ole halduri nimetamisel ette näinud, et haldurid võivad tehingu või muu toimingu teha üksnes ühiselt. Kolmandate isikute suhtes kehtib ühine tehingu või muu toimingu tegemise nõue ainult juhul, kui see on kantud vastavasse registrisse.

  (3) Juriidilisest isikust võlgniku pankrotimenetluse korral võib haldur teha pankrotivaraga kõiki tehinguid ja õigustoiminguid. Halduri tehingu või muu toimingu tegemise õigust saab piirata kolmandate isikute suhtes üksnes käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud viisil.

  (4) Füüsilisest isikust võlgniku pankroti puhul võib haldur teha pankrotivaraga ainult neid tehinguid ja õigustoiminguid, mis on vajalikud pankrotimenetluse eesmärgi saavutamiseks ja halduri ülesannete täitmiseks.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 55.   Halduri põhikohustused ja õigused

  (1) Haldur kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagab seadusliku, kiire ja majanduslikult otstarbeka pankrotimenetluse.

  (2) Haldur peab oma kohustusi täitma korralikule ja ausale haldurile omase hoolega ning arvestama kõigi võlausaldajate ja võlgniku huve. Haldur täidab oma kohustusi isiklikult.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Haldur:
  1) selgitab välja võlausaldajate nõuded, valitseb pankrotivara, korraldab selle moodustamise ja müügi ning pankrotivara arvel võlausaldajate nõuete rahuldamise;
  11) selgitab välja võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjused ja aja;
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]
  2) korraldab vajadusel võlgniku majandustegevuse jätkamise;
  3) viib vajadusel läbi juriidilisest isikust võlgniku likvideerimise;
  4) annab seaduses ettenähtud juhtudel teavet võlausaldajale ja võlgnikule;
  5) annab oma tegevusest aru ja esitab pankrotimenetluse kohta andmeid kohtule, järelevalveametnikule ja pankrotitoimkonnale;
  51) [kehtetu - RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]
  52) koostab seaduses ettenähtud tähtaja jooksul halduri tasu ja menetluskulude kalkulatsiooni;
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]
  6) täidab muid seadusest tulenevaid kohustusi.

  (31) Halduril on õigus dokumendi ärakirja taotlenud isikult saada hüvitist dokumendi ärakirja tegemise eest.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (32) Halduri hüvitis dokumendi koopia valmistamise eest on:
  1) A4 formaadis lehekülje eest 0,31 eurot;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  2) A3 formaadis lehekülje eest 0,44 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (33) Kui võlgniku maksejõuetuse põhjuseks on raske juhtimisviga, on haldur kohustatud esitama kahju hüvitamise nõude raskes juhtimisveas süüdi oleva isiku vastu kohe, kui nõude esitamiseks on piisav alus.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Lisaks halduri seaduses sätestatud õigustele on halduril ka käesoleva seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud ajutise halduri õigused.

  (5) Kui võlgniku vara hulka kuulub loom, tagab haldur looma pidamise kohta sätestatud nõuete täitmise.
[RT I, 30.12.2020, 3 - jõust. 10.01.2021]

  (6) Loomakaitseseaduse § 64 lõikes 1 sätestatu rakendamise korral teeb haldur Põllumajandus- ja Toiduametiga koostööd, et tagada loomakaitseseaduse § 64 lõike 3 alusel tehtud ettekirjutuse tähtaegne täitmine ja vajaduse korral sama seaduse kohase asendustäitmise sujuv rakendamine.
[RT I, 30.12.2020, 3 - jõust. 10.01.2021]

§ 56.   Haldurile esitatavad nõuded

  (1) Halduriks võib olla Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi koda) kutsekogu liikmeks olev:
  1) füüsiline isik, kellele on koja poolt antud haldurina tegutsemise õigus;
  2) vandeadvokaat;
[RT I, 21.12.2012, 1 - jõust. 01.03.2013]
  3) vandeaudiitor;
[RT I, 12.11.2010, 1 - jõust. 15.11.2010]
  4) kohtute seaduse § 47 lõike 1 punktile 1 vastava haridustasemega kohtutäitur.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (11) Haldurina võib tegutseda ka välisriigi kutsekvalifikatsiooni omandanud isik, kui tema kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud pädev asutus on Justiitsministeerium.
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]

  (2) Halduril peab olema kohtu ja võlausaldajate usaldus.

  (3) Haldur ei tohi olla kohtu töötaja ning ta peab olema sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. Andes kohtule nõusoleku haldurina tegutsemiseks, kinnitab isik kirjalikult, et ta on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest.

  (4) Halduriks ei või olla asja menetleva kohtuniku ega kohtunikuabi lähikondne.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Halduri nimetamisel konkreetses menetluses, sealhulgas piiriüleste juhtumite korral, tuleb arvestada halduri kogemusi, erialaseid teadmisi ja juhtumi eripära.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 57.   Haldurina tegutsemise õigus

  (1) Haldurina tegutsemise õigus antakse teovõimelisele füüsilisele isikule, kes:
  1) on omandanud riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses ja kellel on vähemalt kaheaastane töökogemus rahanduse, õiguse, juhtimise või raamatupidamise valdkonnas või kes on omandanud riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses;
  2) on aus ja kõlbeline;
  3) valdab kõnes ja kirjas eesti keelt;
  4) on sooritanud halduri eksami kohtutäituri seaduse §-s 95 sätestatud korras;
  5) on läbinud halduri väljaõppe kohtutäituri seaduse §-s 96 sätestatud korras.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud bakalaureuse- või magistrikraadi asemel võib isik olla omandanud ka bakalaureuse- või magistrikraadile vastava välisriigi kvalifikatsiooni.

  (3) Vandeadvokaat, vandeaudiitor ning kohtute seaduse § 47 lõike 1 punktile 1 vastava haridustasemega kohtutäitur ei pea haldurina tegutsemise õiguse saamiseks sooritama halduri eksamit ega läbima väljaõpet. Haldurina tegutsemise õiguse saab ta koja kutsekogu liikmeks vastuvõtmisega. Nimetatud isik võetakse koja kutsekogu liikmeks tema kirjaliku avalduse alusel.
[RT I, 21.12.2012, 1 - jõust. 01.03.2013]

  (4) Väljaõpet ei pea läbima halduri eksami sooritanud isik, kes on töötanud vähemalt kolm aastat õigusalast, majandusalast või finantsjuhtimisalast kõrgharidust nõudval tööl.

  (5) Halduri eksami sooritanud ja seaduses ettenähtud juhul väljaõppe läbinud isik esitab koja haldurite kutsekogu juhatusele (edaspidi kutsekogu juhatus) kirjaliku taotluse haldurina tegutsemise õiguse saamiseks. Taotlus esitatakse hiljemalt ühe aasta möödumisel halduri eksami sooritamisest. Kutsekogu juhatus otsustab taotluse rahuldamise ühe kuu jooksul taotluse esitamisest, tehes selle kohta kirjaliku otsuse. Otsuse ärakiri saadetakse isikule. Taotluse rahuldamata jätmist peab põhjendama.
[RT I, 31.05.2018, 2 - jõust. 10.06.2018]

  (6) Haldurina tegutsemise õigust ei anta isikule:
  1) kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
  2) kes on viimase kümne aasta jooksul tagandatud kohtuniku-, notari-, prokuröri- või kohtutäituriametist või advokatuurist või audiitorkogust välja heidetud või kellelt on võetud vandetõlgi kutse vandetõlgi seaduse § 28 lõike 3 punkti 3 alusel või kellelt on võetud patendivoliniku kutse patendivoliniku seaduse § 20 lõike 1 punkti 1 või 2 alusel;
[RT I, 23.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  3) kes on viimase viie aasta jooksul avalikust teenistusest distsiplinaarsüüteo eest vabastatud;
  4) kes on pankrotivõlgnik;
  5) kelle kohta kehtib ärikeeld;
  6) kes on senises kutsetegevuses või kohtutäituri ametitegevuses näidanud üles ilmset sobimatust tööks pankrotihaldurina;
  7) kes on kohtuotsusega jäetud ilma õigusest olla pankrotihaldur või ettevõtja;
  8) kes on viimase seitsme aasta jooksul distsiplinaarsüüteo toimepanemise eest kojast välja arvatud või kellelt on haldurina tegutsemise õigus ära võetud.

  (7) Keeld tegutseda haldurina võib tuleneda ka muust seaduses sätestatud alusest.

  (8) Pankrotihalduri kutse taotleja usaldusväärsuse kontrollimisele kohaldatakse kohtute seaduse § 1191 käesolevas seaduses sätestatud erisustega.
[RT I, 01.03.2023, 1 - jõust. 01.05.2023]

§ 58.   Haldurina tegutsemise õiguse peatamine, lõpetamine ja äravõtmine

  (1) Kutsekogu juhatus võib halduri taotlusel tema erialase enesetäiendamise korral või muul mõjuval põhjusel peatada isiku haldurina tegutsemise õiguse kuni kolmeks aastaks. Ajal, kui haldurina tegutsemise õigus on peatatud, ei laiene isikule käesoleva seaduse §-s 64 sätestatud kutsekindlustuse nõue.

  (11) Kui haldur asub ametisse maksejõuetuse teenistuse juhatajana, peatatakse halduri avalduse alusel tema haldurina tegutsemise õigus viieks aastaks. Kui haldur asub ametisse maksejõuetuse teenistuse ametniku või töötajana, peatatakse halduri avalduse alusel tema haldurina tegutsemise õigus ametis oleku või töölepingu kehtivuse ajaks.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Kutsekogu juhatus lõpetab haldurina tegutsemise õiguse isiku kirjaliku avalduse alusel.

  (3) Kutsekogu juhatus arvab isiku kojast välja:
  1) kui tema puhul esineb käesoleva seaduse § 57 lõikes 6 nimetatud asjaolu;
  2) kohtutäituri seaduse § 97 lõikes 6 nimetatud ettepaneku alusel;
  3) kui talle on kohaldatud distsiplinaarkaristusena pankrotihaldurina tegutsemise keeld;
  4) kui kutsekogu liige jätab määratud tähtpäevaks koja liikmemaksu juhatuse hoiatusest hoolimata mõjuva põhjuseta tasumata.
[RT I, 22.12.2020, 34 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Kojast väljaarvamisel kaotab isik õiguse tegutseda haldurina.

  (5) Haldurina tegutsemise õiguse peatamise ja lõpetamise ning isiku kojast väljaarvamise kord kehtestatakse koja põhikirjas.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 59.   Pankrotihaldurite nimekiri

  (1) Pärast haldurina tegutsemise õiguse andmist kannab kutsekogu juhatus isiku andmed pankrotihaldurite nimekirja.

  (2) Halduri kohta märgitakse nimekirja:
  1) nimi;
  2) halduri büroo ärinimi ja kontaktandmed;
  3) haldurina tegutsemise õiguse saamise kuupäev;
  4) andmed hariduse kohta;
  5) haldurina tegutsemise õiguse peatamise ja äravõtmise aeg ja alus;
  6) kutsekindlustuslepingu kehtivuse aeg;
  7) andmed pankrotimenetluste kohta, milles ta on kinnitatud halduriks.

  (3) Nimekirja pidaja on koda. Nimekiri tehakse avalikkusele kättesaadavaks koja veebilehel. Nimekirja pidamise kord kehtestatakse koja põhikirjas.

  (4) Nimekirja kantud haldur peab tagama esitatud andmete õigsuse.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 60.   Halduri kutsetegevusega seotud dokumendid ja teabekandjad

  (1) Ajutine haldur ja haldur peavad koostama pankrotimenetluse kohta toimiku. Halduri toimikule ning pankrotimenetluses koostatavate dokumentide sisule ja vormile esitatavad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Nõudeid kohaldatakse ka ajutise halduri toimikule ja dokumentidele.

  (2) Halduri kutsetegevusega seotud dokumendid ja teabekandjad peavad olema selgelt eristatavad muudest dokumentidest ja teabekandjatest.

  (3) Haldur säilitab halduri toimikut ja muid pankrotimenetlusega seotud dokumente ja teabekandjaid seitse aastat, arvates pankrotimenetluse lõpetamisest või päevast, millal kohus pankrotihalduri tema kohustustest vabastas, kui see toimus pärast pankrotimenetluse lõpetamist.

  (4) Ajutise halduri koostatud toimik, kui ajutine haldur ei jätka haldurina, ja halduri toimik, kui haldur vabastatakse enne pankrotimenetluse lõppemist, antakse üle asja menetlevale haldurile, kes säilitab üleantud toimikut käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korras.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud toimiku üleandmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (6) Haldurina tegutsemise õiguse äravõtmisel või halduri surma korral antakse halduri lõpetatud pankrotimenetluste toimikud ning muud pankrotimenetlusega seotud dokumendid ja teabekandjad üle pankrotihaldurite kutsekogu juhatusele.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 61.   Halduri kinnitamine

  (1) Pankrotimäärusega nimetatud halduri kinnitamise otsustab võlausaldajate esimene üldkoosolek. Kui võlausaldajate üldkoosolekust on teatatud ettenähtud korras, kuid ükski võlausaldaja esimesele üldkoosolekule ei ilmu, loetakse haldur üldkoosoleku poolt kinnitatuks.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Kui pankrotimäärusega nimetatud haldurit ei kinnitata, valivad võlausaldajad uue halduri. Kohus kinnitab halduri määrusega viie päeva jooksul üldkoosoleku otsuse saamisest arvates, kui halduri poolt hääletas vähemalt pool kohalviibivatest võlausaldajatest, kelle nõuded moodustavad vähemalt kahe kolmandiku kohalviibivate võlausaldajate nõuete summast. Võlausaldaja nõude suurust arvestatakse vastavalt käesoleva seaduse § 82 lõike 3 või 4 alusel nõude suhtes määratud häälte arvule. Kvoorumi hulka ei arvata käesoleva seaduse § 82 lõikes 8 nimetatud võlausaldajaid ega nende nõudeid ega võlausaldajaid, kellele on § 82 lõike 3 või 4 alusel jäänud hääled määramata, ega nende nõudeid.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Kohus jätab võlausaldajate valitud halduri kinnitamata, kui haldur ei vasta käesoleva seaduse § 56 lõikes 1, 11, 3 või 4 sätestatud nõudele, halduri valimisel on rikutud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud korda või halduril ei ole kehtivat kutsekindlustust. Sellisel juhul kinnitab kohus pankrotimäärusega nimetatud halduri. Kohus peab kohtumääruses nimetama halduri kinnitamata jätmise põhjused.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (41) Kui võlausaldajate üldkoosolek pankrotimäärusega nimetatud haldurit ei kinnita, kuid ei suuda valida uut haldurit, loetakse pankrotimäärusega nimetatud haldur kinnitatuks.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (5) Määruse peale, millega kohus käesoleva paragrahvi lõikes 4 märgitud juhul ei kinnita võlausaldajate valitud haldurit ja kinnitab pankrotimäärusega nimetatud halduri, võivad võlausaldaja ja võlgnik esitada määruskaebuse. Määruskaebuse alusel tühistab kohus halduri nimetamise määruse, kui halduri nimetamisel on rikutud käesoleva seaduse § 56 lõikes 1, 11, 3 või 4 sätestatut.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (6) Kui kohus pärast võlausaldajate esimest üldkoosolekut nimetab lisaks haldurile teise halduri, kohaldatakse halduri kinnitamisele vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 sätestatut.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 62.   Halduri esindaja või abiline

  (1) Üksikute pankrotimenetlusega seotud toimingute tegemisel võib haldur kasutada kolmandate isikute abi. Pankrotimenetlusega seotud tehingu võib haldur teha ka esindaja kaudu.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Halduril on lubatud kasutada esindajat ja abilist pankrotimenetlusega seotud toimingute ja tehingute tegemisel pankrotitoimkonna eelneval nõusolekul. Halduri esindaja või abiline ei või olla asja menetleva kohtuniku, kohtunikuabi ega võlgniku lähikondne, samuti mitte maksejõuetuse teenistuse juhataja, ametnik või töötaja, ning peab olema sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Haldur vastutab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kolmanda isiku, esindaja või abilise tegevuse eest pankrotimenetluses nagu oma tegevuse eest.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kolmandale isikule, esindajale ja abilisele maksab haldur tasu oma tasu arvelt vastavalt nende omavahelisele kokkuleppele. Kui esindaja kasutamine on asja keerukusest tulenevalt ilmselt vajalik, võib esindaja tasu pankrotitoimkonna nõusolekul maksta pankrotivarast.

§ 63.   Halduri vastutus

  (1) Haldur, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud süüliselt kahju võlgnikule või võlausaldajale või isikule, kes võib nõuda massikohustuse täitmist, peab selle hüvitama.

  (2) Halduri kohustuse rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on kolm aastat päevast, mil kannatanu sai teada kahjust ja halduri vastutuse aluseks olevatest asjaoludest, kuid mitte üle kolme aasta halduri vabastamisest.

§ 64.   Halduri kutsekindlustus

  (1) Halduri kutsetegevuses tekitatud kahju hüvitamise tagamiseks peab haldur sõlmima kutsekindlustuslepingu kindlustusandjaga, kes on Eestis kindlustustegevuseks luba omav äriühing, järgmistel tingimustel:
  1) kindlustusjuhtumiks on kindlustusperioodi jooksul toimunud halduri kohustuse rikkumine ja käesoleva seaduse § 62 lõikes 3 nimetatud isiku tegevus, mille tõttu tekkinud kahju on haldur kohustatud halduri kutsetegevust reguleeriva seaduse alusel hüvitama;
  2) kindlustussumma alampiir ühe kindlustusjuhtumi kohta on vähemalt 63 910 eurot ning kõigi kindlustusperioodil toimunud kindlustusjuhtumite kohta väljamakstavate kindlustushüvitiste ülempiir on vähemalt 300 000 eurot;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  3) kui kindlustusleping on sõlmitud omavastutusega, hüvitab kindlustusandja kogu tekitatud kahju, kuid mitte üle kindlustussumma, ja nõuab omavastutuse summa tagasi kindlustusvõtjalt.

  (2) Haldur ei pea kindlustama kohustuse tahtlikust rikkumisest tekkivat vastutust.

  (3) Kohtutäitur, advokaat ja vandeaudiitor, kelle kutsetegevusest tulenev vastutus on seaduse kohaselt kindlustatud, ei pea sõlmima käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingut, kui kutsekindlustusleping hõlmab tegutsemist pankrotihaldurina.
[RT I, 12.11.2010, 1 - jõust. 15.11.2010]

  (4) Pankrotihaldur ei tohi maksta kindlustusmakseid pankrotivarast või likvideeritava äriühingu varast.

  (5) Haldur esitab kutsekindlustuslepingu ärakirja ja kindlustuspoliisi viivitamata pärast kutsekindlustuslepingu sõlmimist kutsekogu juhatusele. Kutsekogu on kohustatud kontrollima halduri kutsekindlustuse olemasolu.

  (6) Kutsekogu juhatuse määratud tähtajaks kutsekindlustuslepingu sõlmimata jätmisel peatab kutsekogu juhatus isiku õiguse tegutseda halduri kutsetegevuses kuni lepingu sõlmimiseni.

  (7) Haldur teatab kutsekogu juhatusele kirjalikult võlaõigusseaduse § 514 lõigetes 1 ja 3 loetletud asjaoludest kahe nädala jooksul nendest teadasaamisest arvates. Haldur edastab kutsekogu juhatusele info kahjustatud isikule kindlustusandja poolt kindlustushüvitise väljamaksmise, hüvitise suuruse ja kindlustusjuhtumi põhjustanud sündmuse kohta kahe nädala jooksul kindlustushüvitise väljamaksmisest arvates.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 65.   Halduri tasu

  (1) Halduril on õigus saada tasu oma ülesannete täitmise eest. Halduri tasu katab ka halduri tegevusega seotud üldised kulud, sealhulgas kulud büroo pidamisele, sidekulud ja riigisisesed reisikulud. Pankrotihalduri tasu määrab kohus halduri taotlusel pankrotimenetluse lõppemisel käesoleva seaduse § 157 punktides 2–6 sätestatud alustel, olles ära kuulanud halduri ja pankrotitoimkonna arvamuse. Halduri taotlusel määrab kohus halduri tasu büroole, mille kaudu haldur tegutseb.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (11) Halduri tasu sisaldab seaduses ettenähtud makse, välja arvatud käibemaks. Kui haldur on kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ning ta on käibemaksukohustuslane käibemaksuseaduse tähenduses, lisatakse halduri tasule käibemaks. Halduri tasule lisatakse käibemaks ka juhul, kui see makstakse välja büroole ning büroo on käibemaksukohustuslane käibemaksuseaduse tähenduses.
[RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Halduri tasu arvestatakse pankrotivara müügist ja tagasivõitmisest, samuti halduri muu tegevuse tulemusena pankrotivarasse laekunud ja pankrotivara hulka arvatud rahast lähtudes. Tasu suuruse määramisel arvestab kohus töö mahtu, keerukust ja halduri kutseoskust. Haldur peab pidama oma ülesannete täitmiseks kulunud aja arvestust. Halduri tasu arvestamisel ei võeta arvesse raha, mis oli võlgnikul pankroti väljakuulutamise ajal või mis on saadud halduri tegevusest sõltumata.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Halduri taotlusel määrab kohus pärast pankrotitoimkonna arvamuse ärakuulamist haldurile esialgse tasu, mis tasaarvestatakse pankrotimenetluse lõppemisel haldurile määratud tasuga. Juriidilisest isikust võlgniku pankrotimenetluses, mis kestab üle kuue kuu, peab kohus määrama haldurile esialgse tasu selleks vahendite olemasolu korral. Esialgse tasu suurus kokku ei tohi ületada poolt halduri tasu eelarvestatud suurusest. Halduri taotluse lahendab kohus määrusega 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Kui pärast pankrotimenetluse lõppemist laekub pankrotivarasse või arvatakse pankrotivara hulka täiendavat raha, määrab kohus halduri taotlusel talle täiendava tasu. Tasu määratakse tunnitasuna vastavalt käesoleva seaduse § 23 lõikes 3 sätestatule. Tasu määramisel tuleb arvestada käesoleva seaduse §-s 651 sätestatud tasu piirmäärasid.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (5) Kohus määrab haldurile tasu käesoleva seaduse § 651 lõikes 1 nimetatud alammääras. Alammäärast suurema tasu võib kohus määrata põhjendatud juhul. Kohus võib määrata alammäärast väiksema tasu, kui tasu suurus ei vasta halduri tehtud töö mahule ja vastutusele.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (51) Kohus võib määrata haldurile käesoleva seaduse § 651 lõikes 1 nimetatud alammäärast suurema tasu, mis ei ületa sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud ülemmäära, kui:
  1) pankrotivara väärtus oli suur ning arvestades halduri tegevust vara suurendamisel ja tagasivõitmisel ei ole alammäära kohaldamine õiglane;
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]
  2) haldur osaleb oma ülesannetest tulenevalt võlgniku asemel kohtuvaidlustes ega kasuta täiendavalt õigusabi;
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]
  3) kohus peab seda põhjendatuks.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (6) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (7) Kui vaatamata pankrotimenetluses toimunud tervendamisele juriidilisest isikust võlgnik siiski lõpetatakse, arvestatakse halduri tasu suuruse määramisel ka halduri tegevust võlgniku tervendamisel.

  (8) Kui kohus menetluse lõpetamisel haldurile tasu määrates leiab, et haldur on oma ülesannete täitmiseks teinud pankrotivara arvel põhjendamatuid kulutusi, arvab kohus halduri tasust maha kulutused, mis ei olnud vajalikud. Kui halduril oli põhjendamatute kulutuste tegemiseks pankrotitoimkonna nõusolek, on halduril regressiõigus pankrotitoimkonna liikmete vastu, kes hääletasid nõusoleku andmise poolt.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (9) Kui pankrotimenetlust viib läbi enam kui üks haldur, jaotatakse halduri tasu nende vahel.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (10) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada ajutise halduri ja halduri tasu ning hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise täpse korra, nõuded kalkulatsioonile ning halduri tasu ja kulude hüvitamise avaldusele.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (11) Kui kohus on kuulutanud pankroti välja füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 45 lõike 2 alusel ja võlgnikul ei ole pankrotimenetluse kulude katmiseks piisavalt vara, määrab kohus halduri tasu käesoleva seaduse § 23 lõigete 1–3 alusel. Halduri tasu ja hüvitatavad kulutused mõistab kohus välja võlgnikult, kuid võib määrata nende hüvitamise riigi vahenditest. Riigi vahenditest ei hüvitata halduri tasu ja kulutusi suuremas summas kui tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lõikes 2 sätestatud ulatuses, sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud käibemaks.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (111) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud riigi vahenditest halduri tasu hüvitamise piirmäära kohaldatakse ka juhul, kui pankrot kuulutatakse välja käesoleva seaduse § 15 lõikes 21 või füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 15 lõikes 9 nimetatud olukorras.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (112) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 ettenähtud riigi vahenditest hüvitatava halduri tasumäära ja kulutuste suuruse ning hüvitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (113) Füüsilise isiku pankrotimenetluses võib haldur taotleda tasu toimingutasuna, mis ei või olla suurem kui kolmekordne töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud alampalga määr. Toiminguks on kogu pankrotimenetluse läbiviimine. Kui haldur soovib taotleda tasu toimingutasuna, peab ta sellest kohtule ja võlausaldajatele teatama tasu ja menetluskulude kalkulatsiooni koostamisel ega pea pidama tööaja arvestust.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (114) Kui haldur täidab füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 46 lõike 1 alusel usaldusisiku ülesandeid, võib kohus määrata talle lisatasu selliste usaldusisiku ülesannete täitmise eest, mis ei vasta pankrotihalduri ülesannetele pankrotimenetluse läbiviimisel, arvestades füüsilise isiku maksejõuetuse seaduses usaldusisiku tasustamise kohta sätestatut.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (12) Kui halduri tasu arvestamise aluseks olev pankrotivara puudub, selle maht on hoolimata halduri tegevusest väike, haldurit ei kinnitata võlausaldajate esimesel üldkoosolekul või haldur vabastatakse, välja arvatud juhul, kui halduri vabastamise põhjuseks on tema ülesannete täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine, määrab kohus pankrotihalduri taotlusel pankrotihalduri tasu käesoleva seaduse § 23 lõigete 1–3 ja käesoleva seaduse § 661 lõikes 1 sätestatud kalkulatsiooni alusel.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (13) Halduri ametist vabastamisel käesoleva seaduse § 68 lõike 2 alusel määrab kohus pankrotimenetluse lõppemisel halduri taotlusel haldurile mõistliku tasu, arvestades rikkumise asjaolusid ja käesolevas paragrahvis sätestatut. Kui rikkumise asjaolud seda tingivad, on kohtul õigus jätta haldurile tasu määramata. Taotlus tuleb kohtule esitada 30 päeva jooksul halduri vabastamise määruse jõustumisest.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (14) Kui haldur vastab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 218 lõike 1 punktides 1 ja 2 lepingulisele esindajale seatud nõuetele ja osaleb oma ülesannete tõttu kohtuvaidlustes ilma täiendavat õigusabi kasutamata, võib ta nõuda kohtuvaidlusega seotud õigusabikulude väljamõistmist menetluskuluna pankrotivarasse menetlusosaliselt, kelle kanda jäävad menetluskulude jaotuse kohaselt menetluskulud.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 651.   Halduri tasu piirmäärad

  (1) Halduri tasu alammäär pankrotivaralt suurusega kuni 6400 eurot on 24% pankrotivarast. Üle 6400 euro suuruselt pankrotivaralt makstava tasu alammäärad on järgmised:

Pankrotivara suurus
eurodes

Halduri tasu
alammäär
eurodes

Halduri tasu pankrotivara
suuruse alumist piiri
ületavalt osalt

6401–12 800     

  1 932

18,2%

12 801–32 000     

  3 093

13,3%

32 001–64 000     

  5 665

12,1%

64 001–128 000     

  9 512

8,5%

128 001–320 000     

14 924

4,2%

320 001–640 000     

23 044

2,7%


[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (11) Halduri tasu alammäär pankrotivaralt, mille suurus ületab 640 000 eurot, on 31 684 eurot, millele lisandub 1% pankrotivarast 640 000 eurot ületavalt osalt.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Haldurile kuni 6400 euro suuruselt pankrotivaralt makstava tasu ülemmäär on 42,4% pankrotivarast. Üle 6400 euro suuruselt pankrotivaralt makstava tasu ülemmäärad on järgmised:

Pankrotivara suurus
eurodes

Halduri tasu
ülemmäär
eurodes

Halduri tasu pankrotivara
suuruse alumist piiri
ületavalt osalt

6401–12 800     

  3 093

21,8%

12 801–32 000     

  4 484

15,1%

32 001–64 000     

  7 385

13,3%

64 001–128 000     

  11 638

9,1%

128 001–320 000     

17 439

4,8%

320 001–640 000     

26 718

3,1%


[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Halduri tasu ülemmäär pankrotivaralt, mille suurus ületab 640 000 eurot, on kuni 6% pankrotivarast.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 66.   Halduri kulutuste hüvitamine

  (1) Lisaks tasule on halduril õigus nõuda oma kohustuste täitmiseks tehtud nende vajalike kulutuste hüvitamist, mida tasu ei kata. Selleks esitab haldur iga kuue kuu möödudes alates pankroti väljakuulutamisest pankrotitoimkonnale ja kohtule aruande sellel perioodil tehtud kulutuste kohta. Pankrotitoimkonnal ja kohtul on õigus nõuda haldurilt kuludokumentide ning täiendavate andmete esitamist. Kohus kontrollib halduri kohustuste täitmiseks tehtud kulutuste vajalikkust, põhjendatust ja kooskõla kalkulatsiooniga ning kinnitab halduri taotlusel vajalike ja põhjendatud kulutuste suuruse üks kord aastas pankroti väljakuulutamisest arvates määrusega. Kohus võib jätta kinnitamata nende kulutuste hüvitamise, millest pankrotitoimkonnale ja kohtule ei ole õigel ajal teatatud.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Halduril on õigus pankrotitoimkonna eelneval nõusolekul nõuda õigusalase nõustamise ning audiitor- ja raamatupidamisteenuse saamiseks tehtud kulutuste hüvitamist, kui kulutused on vajalikud pankrotimenetluse või halduri täidetava ülesande suure mahu või keerukuse tõttu ja ülesande täitmist halduri enda poolt ei saa mõistlikult oodata. Kui kohus leiab, et olenemata pankrotitoimkonna nõusoleku puudumisest olid kulutused põhjendatud, võib ta need kinnitada.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Menetluse jooksul tekkinud vajalikud kulutused, mida tasu ei kata, võib haldur pankrotitoimkonna nõusolekul katta jooksvalt pankrotivara arvel. Pankrotimenetluse lõpparuande või muu menetlust lõpetava aruande kinnitamisel kontrollib kohus nende halduri kohustuste täitmiseks tehtud kulutuste vajalikkust ja põhjendatust, mida kohus ei ole käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel veel kinnitanud, ning kinnitab vajalike ja põhjendatud kulutuste suuruse.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Kui pankrotitoimkond on andnud haldurile nõusoleku teha tema ülesannete täitmiseks põhjendamatuid kulutusi, vastutavad nõusoleku andnud pankrotitoimkonna liikmed võlgniku ees solidaarselt halduriga. Nõude põhjendamatuteks kulutusteks makstu tagastamiseks pankrotivarasse võib esitada ka võlausaldaja.

§ 661.   Halduri tasu ja kulutuste kalkuleerimine

  (1) Haldur esitab hiljemalt kolm tööpäeva enne võlausaldajate esimest üldkoosolekut kohtule ja võlausaldajatele kirjalikult tasu ja menetluskulude kalkulatsiooni. Haldur peab menetluse planeerimisel ja läbiviimisel püüdlema selle poole, et menetluskulud ei oleks suuremad kui vajalik. Kalkulatsioonis peab haldur kajastama planeeritavad toimingud oma ülesannete täitmiseks, selleks kulutatava aja ning muud pankrotimenetluse kulud. Kalkulatsioonis tuleb kajastada ka kolmandate isikute, esindajate ja abiliste planeeritav kasutamine ning sellega seotud kulud. Kalkulatsiooni koostamisel lähtub haldur selle koostamise ajaks teadaolevatest asjaoludest ja oma kogemuslikust hinnangust. Kohtul ja võlausaldajal on õigus esitada haldurile kalkulatsiooni kohta arvamusi ja ettepanekuid.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Haldur on kohustatud viivitamata teavitama kohut ja võlausaldajate üldkoosolekut kalkulatsiooni ületamise vajadusest. Kui üldkoosolekul valitakse uus haldur, samuti halduri vabastamisel ja uue halduri nimetamisel, esitab uus haldur kohtu määratud tähtaja jooksul kohtule ja võlausaldajatele seisukoha tasu ja menetluskulude kalkulatsiooni kohta. Vajaduse korral koostab haldur uue kalkulatsiooni.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Haldurile tasu määramisel lähtub kohus halduri esitatud kalkulatsioonist ja tööaja arvestusest ning kontrollib tasu põhjendatust. Kohtul on õigus haldurile tasu määramisel ja kulude kinnitamisel kalduda halduri esitatud kalkulatsioonist kõrvale, kui see on menetluse asjaolusid arvestades põhjendatud.

  (4) Halduri tasu ja vajalikud kulutused, mida tasu ei kata, määratakse kindlaks eraldi. Haldur esitab kohtule koos lõpparuande või muu menetlust lõpetava aruandega taotluse tasu ja nende kulude kindlaksmääramiseks, mille kinnitamist ei ole kohus käesoleva seaduse § 66 lõike 1 alusel veel otsustanud. Avalduses peab haldur märkima tasu arvestamise alused.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 67.   Halduri tegevuse peale kaebamine

  Halduri tegevuse peale võivad võlausaldaja ja võlgnik kaevata pankrotitoimkonnale, võlausaldajate üldkoosolekule, kohtule või kojale.
[RT I, 31.05.2018, 2 - jõust. 10.06.2018]

§ 68.   Halduri vabastamine

  (1) Kohus vabastab halduri tema soovil. Vabastamise soovist teatab haldur kohtule kirjalikult 30 päeva ette, esitades tegevusaruande. Pankrotimenetluse huvides võib kohus halduri vabastada enne etteteatamistähtaja möödumist.

  (2) Kui haldur on jätnud oma ülesanded täitmata või ei täida neid nõuetekohaselt, vabastab kohus halduri kas omal algatusel või pankrotitoimkonna, võlgniku või maksejõuetuse teenistuse taotlusel või võlausaldajate üldkoosoleku otsuse alusel. Kohus vabastab halduri ka siis, kui ilmneb, et halduril ei ole õigust haldurina tegutseda. Kohtu nõudel esitab haldur kohtu määratud tähtajaks tegevusaruande.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Kui kohus halduri vabastab, nimetab ta määrusega uue halduri, keda ei ole vaja üldkoosolekul kinnitada. Mitme halduri korral ühe halduri vabastamisel otsustab kohus, kas vabastatu asemele on vaja uut haldurit nimetada.

  (4) Määruse peale, millega kohus on jätnud halduri käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul vabastamata või nimetanud lõikes 3 märgitud juhul uue halduri, võivad võlausaldaja ja võlgnik esitada määruskaebuse. Määruskaebuse alusel tühistab kohus halduri nimetamise määruse, kui halduri nimetamisel on rikutud käesoleva seaduse § 56 lõikes 1, 11, 3 või 4 sätestatut.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (5) Kui määruskaebuse läbi vaadanud kohus tühistab halduri nimetamise määruse, ei mõjuta see halduri poolt või tema suhtes tehtud õigustoimingute kehtivust.

  (6) Määruse peale, millega kohus on halduri käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alusel vabastanud, võib haldur esitada määruskaebuse. Ringkonnakohus lahendab määruskaebuse põhjendatud määrusega.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 69.   Kohtu järelevalve halduri tegevuse üle

  (1) Kohus teostab järelevalvet pankrotihalduri tegevuse üle. Kohus võib haldurilt igal ajal nõuda teavet pankrotimenetluse käigu ja halduri tegevuse kohta. Kohus võib tutvuda halduri toimikuga ning saada väljavõtteid halduri avatud võlgnikupõhise maksekonto kohta ja võlgniku arvelduskonto selle perioodi kohta, millal halduril oli võlgniku arvelduskonto kasutamise õigus.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Kui haldur rikub oma kohustusi, võib kohus määrata talle trahvi, kui kohus on teinud haldurile trahvihoiatuse. Kohustuse raske rikkumise korral võib kohus haldurit trahvida eelnevat hoiatust tegemata.

  (3) Ühe rikkumise eest ei või trahvisumma ületada 6400 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Trahvimääruse peale võib haldur esitada määruskaebuse.

§ 70.   Haldusjärelevalve halduri tegevuse üle
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Haldurite tegevuse üle teostavad seaduses sätestatud ulatuses haldusjärelevalvet maksejõuetuse teenistus ja koja kutsekogu juhatus.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Maksejõuetuse teenistus ja koja kutsekogu juhatus teostavad haldusjärelevalvet halduri tegevuse üle maksejõuetuse teenistusele või koja kutsekogu juhatusele teatavaks saanud teabe alusel, mis annab alust arvata, et haldur on oma kohustusi rikkunud.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Maksejõuetuse teenistusel ja koja kutsekogu juhatusel on halduri tegevuse üle haldusjärelevalve teostamisel õigus kontrollida halduri kutsetegevuse nõuetekohasust ja seaduslikkust. Maksejõuetuse teenistus teostab järelevalvet ka pankrotimenetluse kulude otstarbekuse üle. Haldusjärelevalve teostamisse võib kaasata audiitori või muu eksperdi. Koja kutsekogu juhatus võib järelevalve teostamisse kaasata teisi koja töötajaid.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  (4) Haldusjärelevalve teostamisel ilmnenud halduri kohustuste rikkumisest teatavad maksejõuetuse teenistus ja koja kutsekogu juhatus kohtule ning pankrotitoimkonnale.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  (5) Maksejõuetuse teenistusel on haldusjärelevalve teostamiseks õigus:
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]
  1) saada haldurilt, võlgnikult, pankrotitoimkonnalt ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt vajalikku teavet ja dokumente;
  2) saada võlausaldajalt vajalikku teavet;
  3) tutvuda pankrotiasja kohtutoimikuga, halduri toimikuga, võlausaldajate üldkoosoleku dokumentidega ja pankrotitoimkonna dokumentidega;
  4) kontrollida halduri poolt pankrotimenetluse kohta peetavat arvepidamist ja pankrotivõlgniku raamatupidamist ning pankrotivõlgniku varalist seisukorda;
  5) viibida pankrotitoimkonna koosolekul ja võlausaldajate üldkoosolekul;
  6) saada halduri avatud võlgnikupõhise maksekonto ja võlgniku pangakonto väljavõtteid perioodi kohta, millal halduril oli võlgniku pangakonto kasutamise õigus;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  7) tutvuda likvideerimismenetluse dokumentidega ja likvideeritava äriühingu pangakontode väljavõtetega likvideerimismenetluse perioodi kohta;
[RT I, 31.05.2018, 2 - jõust. 10.06.2018]
  8) esitada haldurile arvamusi, soovitusi ja ettekirjutusi;
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]
  9) pöörduda kohtusse haldurile trahvi määramiseks, halduri vabastamiseks, haldurile tegutsemiskeelu määramiseks või halduri tasu vähendamiseks.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (6) Koja kutsekogu juhatusel on haldusjärelevalve teostamiseks käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1–7 nimetatud õigused.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (7) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib maksejõuetuse teenistus määrata adressaadile asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras sunniraha, mille ülemmäär on 9600 eurot. Sunniraha nõutakse riigieelarvesse.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 71.   Distsiplinaarvastutus

  (1) Halduri kutsetegevust sätestavatest õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumise eest võib koja aukohus määrata haldurile distsiplinaarkaristuse.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Koja aukohus võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule määrata haldurile distsiplinaarkaristuse:
[RT I, 31.05.2018, 2 - jõust. 10.06.2018]
  1) koja organi otsuste ja hea kutsetava rikkumise eest;
  2) vääritu teo eest, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või mis vähendab usaldust pankrotihalduri kutse vastu, sõltumata sellest, kas tegu on pandud toime pankrotihalduri kohustusi täites;
  3) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumise eest, kui Justiitsministeerium on andnud asja arutamise aukohtule.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Koja aukohus ei aruta ega karista distsiplinaarkorras koja liikmeks olevat advokaati. Koja aukohus võib taotleda advokatuuri aukohtult advokaadi suhtes aukohtumenetluse algatamist. Justiitsministeerium võib taotleda advokatuuri aukohtumenetluse algatamist vastavalt advokatuuriseaduse § 16 lõikele 4 või koja aukohtumenetluse algatamist vastavalt kohtutäituri seaduse § 101 lõikele 2.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Koja aukohtu määratavad distsiplinaarkaristused on:
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]
  1) noomitus;
  2) rahatrahv 64–6400 eurot;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  3) haldurina tegutsemise keeld kuni viieks aastaks.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (41) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (5) Distsiplinaarkaristusena määratud rahatrahv tuleb tasuda kolme kuu jooksul selle määramisest arvates. Trahvisumma kantakse koja tuludesse. Rahatrahvi määramise otsuses võib ette näha, et trahv tasutakse kindlaksmääratud tähtpäevadel osade kaupa ühe aasta jooksul.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (51) Otsus distsiplinaarkaristusena määratud rahatrahvi kohta on täitedokumendiks täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 21 tähenduses.
[RT I, 31.05.2018, 2 - jõust. 10.06.2018]

  (6) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (7) Ühe rikkumise eest võib määrata ühe distsiplinaarkaristuse. Kohtu poolt halduri vabastamist või trahvimist käesoleva seaduse § 69 lõike 2 alusel ei loeta distsiplinaarkaristuseks. Distsiplinaarkaristust määrates ei arvestata sama teo eest määratud väärteo- või kriminaalkaristust ning käesolevas seaduses nimetamata muu organi või ametiisiku poolt määratud distsiplinaarkaristust.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (8) Kui ilmneb, et haldur on rikkunud oma kohustusi käimasolevas pankrotimenetluses, on aukohtul õigus jätta distsiplinaarkaristus määramata ja esitada kohtule taotlus:
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]
  1) halduri vabastamiseks;
  2) haldurile trahvi määramiseks.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (9) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud taotluse esitamist nõuab aukohus haldurilt kirjaliku seletuse kohustuste rikkumise asjaolude kohta.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (10) Distsiplinaarkaristuse võib määrata rikkumisest teadasaamisest ühe aasta jooksul.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (11) Distsiplinaarkaristust ei või määrata, kui distsiplinaarsüütegu on aegunud. Distsiplinaarsüütegu aegub kolme aasta möödumisel selle toimepanemisest. Distsiplinaarsüüteo aegumine peatub distsiplinaarasja menetluse ajal, sealhulgas menetluse ajal kohtus, samuti apellatsioon- ja kassatsioonkaebuse esitamise tähtajal.
[RT I, 31.05.2018, 2 - jõust. 10.06.2018]

  (12) Distsiplinaarkaristus on kustunud, kui pankrotihaldurile ei ole kolme aasta jooksul karistuse määramise päevast arvates määratud uut distsiplinaarkaristust.
[RT I, 31.05.2018, 2 - jõust. 10.06.2018]

§ 72.   Saladuse hoidmise kohustus
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  Halduri tegevuse üle haldusjärelevalvet või võlgniku või võlgniku lähikondse üle järelevalvet teostanud isik on kohustatud töö- või teenistussuhte ajal ja pärast selle lõppemist hoidma talle tema ülesannete tõttu teatavaks saanud äri-, panga- ja maksusaladust, samuti hoidma saladuses teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud teavet.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

2. jagu Pankrotitoimkond 

§ 73.   Pankrotitoimkonna pädevus

  (1) Pankrotitoimkond kaitseb pankrotimenetluses kõigi võlausaldajate huve, valvab halduri tegevuse üle ja täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid. Pankrotitoimkond kontrollib, et haldur tegutseks otstarbekalt ja kooskõlas seadusega, jälgides selleks võlgniku majandustegevuse käiku, raamatupidamist ning finantsolukorda.

  (2) Pankrotitoimkond võib tutvuda halduri toimikuga, nõuda vajaduse korral lisateavet ja -dokumente pankrotimenetluse kohta, samuti kontrollida halduri majandustegevust pankrotivara valitsemisel.
[RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

§ 74.   Pankrotitoimkonna moodustamine ja selle liikmed

  (1) Pankrotitoimkonna liikmeks võib olla teovõimeline füüsiline isik, kes on sõltumatu haldurist. Pankrotitoimkonna liikmeks ei või olla halduri lähikondne, samuti käesoleva seaduse § 57 lõikes 6 nimetatud isik ega maksejõuetuse teenistuse juhataja, ametnik ja töötaja.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  (11) Pankrotitoimkonna liikmete arvu otsustab võlausaldajate üldkoosolek. Pankrotitoimkonnas peab olema vähemalt kolm liiget ega tohi olla rohkem kui seitse liiget.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Pankrotitoimkonda peavad kuuluma nii suuremate kui ka väiksemate nõuetega võlausaldajate poolt esitatud isikud.

  (3) Pankrotitoimkonna liikmed valivad endi hulgast pankrotitoimkonna esimehe. Pankrotitoimkonda ei või kuuluda kohtunik, võlgniku lähikondne, samuti selle pankrotimenetluse haldur ega usaldusisik.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Pankrotitoimkond on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole tema liikmetest. Igal pankrotitoimkonna liikmel on üks hääl. Pankrotitoimkond teeb otsuseid lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe hääl.

  (5) Võlausaldajate üldkoosolek võib pankrotitoimkonna liikme vabastada. Võlausaldaja taotlusel või kohtu algatusel võib kohus vabastada pankrotitoimkonna liikme, kes ei tohi olla pankrotitoimkonna liige või kes on oma kohustusi rikkunud. Kohus võib pankrotitoimkonna liikme tema taotlusel vabastada, kui üldkoosolek on keeldunud oma vabastamist taotlenud pankrotitoimkonna liikme vabastamisest.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Haldur edastab Tartu Maakohtu registriosakonnale viivitamata pankrotitoimkonna liikmete nimekirja ja selle muudatused.
[RT I, 22.06.2016, 21 - jõust. 01.08.2016]

  (7) Võlausaldajate üldkoosoleku otsusel võib jätta pankrotitoimkonna moodustamata. Pankrotitoimkonna ülesandeid täidab sel juhul võlausaldajate üldkoosolek.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (8) Pankrotitoimkonna moodustamise, liikmete arvu, liikmete valimise ja vabastamise otsustamiseks peab poolt hääletama vähemalt pool kohalviibivatest võlausaldajatest, kelle nõuded moodustavad vähemalt kaks kolmandikku kohalviibivate võlausaldajate nõuete summast. Kui võlausaldaja nõuet ei ole pankrotitoimkonna liikme valimise ajaks veel tunnustatud, arvestatakse võlausaldaja nõude suurust vastavalt käesoleva seaduse § 82 lõike 3 või 4 alusel nõude suhtes määratud häälte arvule. Kvoorumi hulka ei arvata käesoleva seaduse § 82 lõikes 8 nimetatud võlausaldajaid ega nende nõudeid ega võlausaldajaid, kellele on § 82 lõike 3 või 4 alusel jäänud hääled määramata, ega nende nõudeid.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 75.   Pankrotitoimkonna liikme vastutus

  Pankrotitoimkonna liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud süüliselt kahju võlgnikule, võlausaldajale või massivõlausaldajale, vastutavad tekitatud kahju eest solidaarselt.

§ 76.   Pankrotitoimkonna liikme tasu

  (1) Pankrotitoimkonna liikmetele võib maksta pankrotivara arvel mõistlikku tasu, kui selle maksmine on pankrotimenetluse erisusi arvestades mõistlik. Riiki võlausaldajana esindavale pankrotitoimkonna liikmele tasu ei maksta.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise otsustab võlausaldajate üldkoosolek, määrates ka tasu suuruse ja maksmise korra. Pankrotitoimkonna liikmetele pankrotivara arvel makstava tasu piirmäärad kehtestab valdkonna eest vastutav minister. Pankrotitoimkonna liikme tasu ei määrata enne võlausaldajate nimekirja kinnitamist kohtu poolt.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Haldur peab pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise otsuse viivitamata esitama kohtule kinnitamiseks. Haldur võib esitada kohtule vastuväite üldkoosoleku otsusele pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise kohta. Pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise kinnitamise otsustab kohus 15 päeva jooksul otsuse kohtule esitamisest arvates, tehes selle kohta määruse. Kohus jätab üldkoosoleku otsuse kinnitamata, kui tasu on määratud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut järgimata.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Pankrotitoimkonna liikmele, kellele tasu ei maksta, hüvitatakse pankrotivara arvel pankrotitoimkonna liikme kohustuste täitmiseks tehtud vajalikud ja põhjendatud kulutused.

3. jagu Võlausaldajate üldkoosolek 

§ 77.   Võlausaldajate üldkoosoleku pädevus

  Võlausaldajate üldkoosoleku pädevuses on:
  1) halduri kinnitamine ja pankrotitoimkonna valimine;
  2) võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise või lõpetamise otsustamine;
  3) juriidilisest isikust võlgniku lõpetamise otsustamine;
  4) kompromissi tegemine;
  5) pankrotivara müügiga seonduva otsustamine seaduses sätestatud ulatuses;
  6) [kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]
  7) halduri tegevuse peale esitatud kaebuste lahendamine;
  8) pankrotitoimkonna liikmete tasustamise otsustamine;
  9) muude seadusega võlausaldajate üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste lahendamine.

§ 78.   Võlausaldajate esimene üldkoosolek

  (1) Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub mitte varem kui 15 päeva ja mitte hiljem kui 30 päeva pärast pankroti väljakuulutamist.

  (2) Võlausaldajate esimesel üldkoosolekul valivad võlausaldajad pankrotitoimkonna, otsustavad halduri kinnitamise ja võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise, samuti juriidilisest isikust võlgniku lõpetamise. Võlausaldajad võivad otsustada muid üldkoosoleku pädevusse kuuluvaid küsimusi.

  (3) Kui võlausaldajate esimesest üldkoosolekust on teatatud ettenähtud korras, kuid ükski võlausaldaja esimesele üldkoosolekule ei ilmu, võib võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise või juriidilisest isikust võlgniku lõpetamise ja pankrotitoimkonna liikmete nimetamise või pankrotitoimkonna moodustamata jätmise otsustada kohus halduri ettepanekul.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 79.   Võlausaldajate üldkoosoleku kokkukutsumine

  (1) Haldur kutsub võlausaldajate üldkoosoleku kokku seaduses ettenähtud juhtudel või enda äranägemisel.

  (2) Haldur on kohustatud võlausaldajate üldkoosoleku kokku kutsuma pankrotitoimkonna nõudel, samuti siis, kui seda nõuab:
  1) vähemalt viis võlausaldajat, kelle nõuete summa moodustab vähemalt 1/5 nõuete kogusummast;
  2) üks või mitu võlausaldajat, kelle nõuete summa moodustab vähemalt 2/5 nõuete kogusummast.

  (21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud kvoorumi hulka ei arvata käesoleva seaduse § 82 lõikes 8 nimetatud võlausaldajaid ega nende nõudeid, välja arvatud juhul, kui võlausaldajateks on üksnes § 82 lõikes 8 nimetatud võlausaldajad. Kvoorumi hulka ei arvata ka võlausaldajaid, kellele on § 82 lõike 3 või 4 alusel jäänud hääled määramata, ega nende nõudeid.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Üldkoosolek tuleb kokku kutsuda 14 päeva jooksul nõude esitamisest arvates. Kui haldur nimetatud tähtaja jooksul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad seda teha pankrotitoimkond või võlausaldajad, kes koosoleku kokkukutsumist nõuavad.

  (4) Haldur avaldab võlausaldajate üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kohta teate väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teadet ei ole vaja avaldada, kui kõigile võlausaldajatele on koosoleku toimumisest teatatud muul viisil. Teade tuleb avaldada või võlausaldajatele muul viisil edasi anda vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist, kui seaduses ei ole ette nähtud muud tähtaega.

§ 80.   Võlausaldajate üldkoosoleku juhatamine ja sellel osalemine

  (1) Võlausaldajate üldkoosolekut juhatab haldur. Kui haldur ei saa erandlikel asjaoludel võlausaldajate üldkoosolekut isiklikult juhatada, võib kohus nimetada määrusega selleks teise halduri.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Üldkoosolekul osalemise õigus on kõigil võlausaldajatel kas isiklikult või esindaja kaudu, samuti võlgnikul ning isikutel, keda on üldkoosolekule kutsunud või kellel on lubanud üldkoosolekul osaleda kohus või haldur.

  (3) Võlausaldajate esimesel üldkoosolekul osaleb kohtunik. Teistel üldkoosolekutel osaleb kohtunik, kui on alust arvata, et võib tekkida vaidlus häälte arvu määramise üle.

§ 81.   Võlausaldajate üldkoosoleku otsused

  (1) Võlausaldajate üldkoosoleku otsused võetakse vastu koosolekust osa võtvate võlausaldajate lihthäälteenamusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Võlausaldajate üldkoosolek on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust olenemata, kui koosoleku aeg ja koht oli võlausaldajatele õigeaegselt käesoleva seaduse § 79 lõikes 4 nimetatud viisil teatatud.

  (3) Kui võlausaldajateks on üksnes käesoleva seaduse § 82 lõikes 8 nimetatud isikud või isikud, kellele on § 82 lõike 3 või 4 alusel jäänud hääled määramata, teeb võlausaldajate üldkoosoleku pädevusse kuuluva otsustuse võlausaldajate üldkoosoleku eest kohus määrusega halduri ettepanekul. Kohus ei tee kompromissi tegemise, ettevõtte tegevusega jätkamise ega juriidilise isiku lõpetamise otsust.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Kui pankrotitoimkonna ülesandeid täidab käesoleva seaduse § 74 lõikest 7 tulenevalt võlausaldajate üldkoosolek ja võlausaldajateks on üksnes § 82 lõikes 8 nimetatud isikud või isikud, kellele on § 82 lõike 3 või 4 alusel jäänud hääled määramata, võib haldur teha toimingu käesolevas seaduses ettenähtud pankrotitoimkonna kooskõlastuseta või nõusolekuta.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 82.   Häälte arvu määramine

  (1) Võlausaldajate üldkoosolekul on iga võlausaldaja häälte arv võrdeline tema nõude suurusega.

  (2) Nõue, mis tuleneb tingimuslikust tehingust või kõrvaltingimusega haldusaktist, mille edasilükkav tingimus ei ole saabunud, annab hääleõiguse üksnes juhul, kui tingimuse saabumine on tõenäoline või kui tingimus on saabunud.
[RT I, 21.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Kuni nõuete kaitsmiseni määrab iga võlausaldaja häälte arvu haldur tema käsutuses olevate dokumentide alusel. Võlausaldaja peab temale häälte määramiseks esitama haldurile nõudeavalduse hiljemalt kolm tööpäeva enne üldkoosolekut. See ei mõjuta võlausaldaja õigust nõudeavaldust muuta käesoleva seaduse § 93 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul. Kui halduri käsutuses olevatest dokumentidest nähtub, et nõuet ei ole või see ei ole tõendatud, või nendest ilmneb menetlusõiguste kuritarvitamine või selline kavatsus, võib haldur jätta võlausaldajale hääled määramata.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Kui üldkoosolekul osalenud võlausaldaja ei nõustu talle halduri poolt määratud häälte arvuga või kui talle määratud häälte arvu vaidlustab teine võlausaldaja, määrab häälte arvu üldkoosolekul osalev kohtunik, tehes selle kohta määruse. Üldkoosolekul osalev kohtunik teeb vastava määruse samal koosolekul või kui see pole võimalik, hiljemalt järgmisel tööpäeval. Määruse peale võib esitada määruskaebuse. Ringkonnakohus lahendab määruskaebuse 15 tööpäeva jooksul selle saamisest arvates.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 05.01.2021]

  (5) [Kehtetu - RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Kui võlausaldaja nõue on kaitstud, on tema häälte arv võrdeline kaitstud ja rahuldamata nõude suurusega.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (7) Kui võlausaldaja häälte arv on määratud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud korras, ei takista see uute asjaolude ilmnemisel teisel koosolekul teistsuguse häälte arvu määramist.

  (8) Kui võlausaldaja on juriidilisest isikust võlgniku osanik või aktsionär, osaniku või aktsionäri tütarettevõtja või on võlausaldaja saanud nõude loovutamise teel võlgniku osanikult või aktsionärilt või osaniku või aktsionäri tütarettevõtjalt kolme aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist või pärast seda, ei ole tal hääleõigust.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 83.   Võlausaldajate üldkoosoleku otsuse vaidlustamine

  (1) Võlgnik, võlausaldaja või haldur võib nõuda, et kohus tunnistaks kehtetuks võlausaldajate üldkoosoleku otsuse, mis ei vasta seadusele või mille tegemisel on rikutud seadusest tulenevat korda, samuti otsuse, mille vaidlustamise õigus on seaduses otse ette nähtud. Võlausaldajate üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist võib nõuda ka siis, kui otsusega rikutakse võlausaldajate ühiseid huve.

  (11) Võlausaldajate esimese üldkoosoleku otsuseid halduri kinnitamise või uue halduri ja pankrotitoimkonna valimise kohta ei saa vaidlustada põhjendusega, et käesoleva seaduse § 82 lõike 4 kohaselt on ringkonnakohus muutnud kohtu määratud häälte arvu.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Nõude võlausaldajate üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamiseks võib kohtusse esitada kümne päeva jooksul otsusest teadasaamisest, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel otsuse tegemisest.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (31) Kui kohus teeb määruse käesoleva seaduse § 81 lõike 3 alusel, võib võlgnik, võlausaldaja või haldur esitada määruse peale määruskaebuse, kui otsustuse tegemisel on rikutud käesolevas seaduses sätestatud nõudeid.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Üldkoosoleku otsust, mille kinnitamine on antud kohtu pädevusse, ei saa vaidlustada. Võlausaldaja võib selle otsuse kohta esitada vastuväited haldurile, kes peab need esitama kohtule koos kinnitamiseks esitatava üldkoosoleku otsusega.

  (4) Kohus vaatab võlausaldajate üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamise nõude läbi 10 päeva jooksul selle esitamisest arvates. Kohtuistungist teatab kohus haldurile, nõude esitanud isikule ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikule, kusjuures kutse kättetoimetamise ja istungi vahele peab jääma vähemalt viis päeva. Nende isikute puudumine ei takista nõude läbivaatamist.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

  (5) Pankrotivõlgniku otsuse kehtetuks tunnistamise hagi läbivaatamisel kohtus osaleb pankrotivõlgniku nimel pankrotitoimkonna esimees. Kui aga pankrotitoimkonda ei ole valitud, siis üldkoosolekul selleks valitud isik.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

4. jagu Kohus 

§ 84.   Kohtu ülesanded pankrotimenetluses

  Kohus teostab järelevalvet pankrotimenetluse seaduslikkuse üle ja täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 841.   Kohtujuristi pädevus pankrotimenetluses
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (1) Kohtu ülesandeid võib käesolevas paragrahvis sätestatud ulatuses ja korras kohtuniku asemel täita ka kohtujurist.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Kohtujurist on pädev võlgniku pankrotimenetluses tegema kohtumäärusi ja teostama kohtupoolset järelevalvet. Kohtunik otsustab pankrotiasjas enda ja kohtujuristi täpsema tööjaotuse ning võib anda kohtujuristile suuniseid.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Kohtuniku ainupädevuses on:
  1) ajutise halduri nimetamine ja pankrotiavalduse lahendamine;
  2) pankrotimenetlusega seotud hagimenetlused;
  3) halduri poolt määratud häälte arvuga seotud vaidluste lahendamine võlausaldajate üldkoosolekul;
  4) võlausaldajate nimekirja kinnitamine hagita menetluses;
  5) pankrotimenetluse lõpetamine;
  6) pankrotihalduri ja pankrotitoimkonna liikme tasu ja kulutuste kinnitamine;
  7) ajutise halduri tasu ja kulutuste või pankrotimenetluse kulude katteks tasutud deposiidi hüvitamise nõude lahendamine;
  8) [kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  9) [kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  10) trahvimine, ärikeelu, sundtoomise, aresti ja elukohast lahkumise keelu kohaldamine.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Kohtujuristi pädevusele ja tema taandamisele kohaldatakse vastavalt kohtute seaduse § 1251 lõigetes 1–3 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 221 lõikes 21 sätestatut.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

4. peatükk VÕLGNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 85.   Teabe andmise kohustus

  (1) Võlgnik peab kohtule, ajutisele haldurile, haldurile, pankrotitoimkonnale ja maksejõuetuse teenistusele andma teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega nii enne kui ka pärast pankroti väljakuulutamist, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- või kutsetegevuse kohta. Võlgnik on kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamise päeva seisuga bilansi koos vara, sealhulgas kohustuste nimekirjaga.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (11) Võlgnik peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuse täitma viivitamata pärast vastava nõude saamist.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Võlgniku vara kohta teabe andmise kohustus on ka kolmandatel isikutel, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe andmise kohustus on ka võlgniku töötajal, samuti endisel töötajal, kes on ametist lahkunud viimase kahe aasta jooksul enne pankroti- või maksejõuetusavalduse esitamist.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Võlgniku või võlgniku lähikondse poolt pankrotimenetluses teabe andmise kohustuse täitmiseks antud teavet võib võlgniku või võlgniku lähikondse suhtes läbiviidavas süüteomenetluses kasutada tõendina ainult teavet andnud isiku kirjalikus vormis antud nõusolekul.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 86.   Võlgniku vanne

  (1) Kohus võib kohustada võlgnikku kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged.

  (2) Kui kohus on kohustanud võlgnikku vannet andma, peab võlgnik vande andma enne võlausaldajate esimest üldkoosolekut, kui kohus ei määra vande andmiseks teist tähtpäeva.

  (3) Võlgnik annab suuliselt vande:
«Mina (nimi) kinnitan oma au ja südametunnistuse juures, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja äritegevuse kohta on mulle teadaolevalt õiged.» Vandetekstile kirjutab võlgnik alla.

§ 87.   Menetlusest osavõtu kohustus
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (1) Võlgnik peab osutama ajutisele haldurile ja haldurile abi tema ülesannete täitmisel.

  (2) Võlgnik on kohustatud olema kohtu korraldusel kättesaadav, et täita oma teabe andmise ja menetlusest osavõtu kohustust.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Võlgnik peab isiklikult viibima pankrotiasja läbivaatava kohtu istungil, kui kohus teda selleks kohustab. Kui kohus või haldur teda selleks kohustab, peab võlgnik isiklikult viibima võlausaldajate üldkoosolekul, pankrotitoimkonna koosolekul, vara nimekirja koostamise juures ja osa võtma muudest pankrotimenetluse toimingutest.

  (4) Võlgniku puudumine ei takista kohtuistungi ja koosoleku pidamist ega muu toimingu tegemist, välja arvatud juhul, kui võlgnik peab toimingu tegema isiklikult.

§ 88.   Elukohast lahkumise keeld

  (1) Võlgnik ei tohi kohtu loata pärast pankroti väljakuulutamist ning enne vande andmist Eestist lahkuda.

  (2) Kui on alust arvata, et võlgnik võib hoida kõrvale käesolevast seadusest tulenevate kohustuste täitmisest, võib kohus halduri ettepanekul või omal algatusel kohaldada võlgniku suhtes elukohast lahkumise keeldu.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud keeld kehtib pankrotimenetluse lõppemiseni, kui kohus ei määra teisiti.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud keeldu on rakendatud enne pankroti väljakuulutamist, otsustab kohus pankrotimääruse tegemisel keelu kehtimajäämise või tühistamise.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

§ 89.   Võlgniku trahvimine, sundtoomine ja arest
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise tagamiseks võib kohus võlgnikku trahvida või tema suhtes kohaldada sundtoomist või aresti, kui võlgnik takistab pankrotimenetlust sellega, et:
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]
  1) ei täida teabe andmise kohustust (§ 85);
  2) ei täida menetlusest osavõtu kohustust (§ 87);
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  3) ei täida vande andmise kohustust (§ 86);
  4) rikub elukohast lahkumise keeldu (§ 88);
  5) rikub pankrotivara käsutamise keeldu (§ 20 ja § 35 lõike 1 punktid 3 ja 4);
  6) rikub muul viisil oluliselt käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi ning kahjustab sellega pankrotivara.

  (2) Võlgnikule võib aresti määrata kuni kolmeks kuuks.

  (3) Kui võlgnikule määrati arest käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1, 2 või 3 nimetatud kohustuse täitmata jätmise tõttu, tuleb ta vabastada pärast kohustuse täitmist.

  (4) Kui võlgnikule määrati arest käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud keelu rikkumise või lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuse tõttu, vabastab kohus ta arestist, kui on alust arvata, et võlgniku vabastamine ei takista edasist pankrotimenetlust.

  (5) Määruse peale, millega kohus on kohaldanud võlgniku suhtes aresti, võib võlgnik esitada määruskaebuse. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 90.   Sätete kohaldamine

  Kui võlgnik on juriidiline isik, kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 85–89 sätestatut vastavalt § 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isikute suhtes.

§ 91.   Ärikeeld

  (1) Kohus võib füüsilisest isikust võlgnikul keelata kuni pankrotimenetluse lõpuni, kuid mitte kauem kui kohustustest vabastamise menetluse lõpuni, olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija või prokurist.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Kohus võib juriidilisest isikust võlgniku pankroti korral määrata, kes käesoleva seaduse § 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isikutest ei või pankrotimenetluse lõpuni olla juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija või prokurist. Kohus peab ärikeelu kohaldamist põhjendama ning määrama ärikeelu kohaldumise ulatuse. Kohus kohaldab ärikeeldu eelkõige siis, kui isik on teinud käesoleva seaduse § 28 lõikes 2 nimetatud raske juhtimisvea, sealhulgas võib raskeks juhtimisveaks olla pankrotiavalduse õigeaegse esitamise kohustuse oluline rikkumine. Kohus, kuulanud ära halduri arvamuse, võib isiku taotluse alusel lõpetada ärikeelu ka enne pankrotimenetluse lõppu.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Kui võlgnik või käesoleva seaduse § 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isik on süüdi mõistetud jõustunud kohtuotsuse alusel pankroti- või täitemenetlusalase kuriteo, maksualase kuriteo või karistusseadustiku §-des 380 ja 3811 nimetatud kuriteo toimepanemises, võib kohus pankrotimenetluse lõpetamisel määrata, et käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ärikeeld kehtib füüsilisest isikust võlgniku või lõikes 2 nimetatud ärikeeld käesoleva seaduse § 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isiku kohta ka kolme aasta jooksul pärast pankrotimenetluse lõppu.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Määruse peale, millega kohus on kohaldanud ärikeeldu või selle kohaldamisest keeldunud, võib isik, kelle suhtes keeldu on kohaldatud, või maksejõuetuse teenistus, kui ta esitas taotluse ärikeelu kohaldamiseks, esitada määruskaebuse. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (5) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada loetelu, milliste välisriikide õigusaktide alusel määratud ärikeelde Eestis tunnustatakse. Tunnustatavad ärikeelud peavad olema määratud kohtu poolt ning nende eeldused ja sisu olema sarnased Eesti õiguse alusel määratavatele ärikeeldudele. Tunnustatavate ärikeeldude ajaline kestus on määratud vastava välisriigi õigusega, Eestis kohaldamise ulatus Eesti õigusega.
[RT I 2006, 61, 456 - jõust. 01.01.2007]

§ 911.   Teabe saamise õigus

  Võlgnikul on õigus tutvuda halduri toimikuga ja pankrotiasja kohtutoimikuga. Haldur võib põhjendatud kaalutlustel keelduda halduri toimikus sisalduva dokumendi tutvustamisest võlgnikule, kui see kahjustaks pankrotimenetluse läbiviimist.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 92.   Võlgniku ärakuulamine

  Kui käesolevas seaduses on ette nähtud võlgniku ärakuulamine, võib see ära jääda, kui võlgniku viibimiskoht on teadmata või kui võlgnik viibib välisriigis ja tema ärakuulamine aeglustaks menetlust.

5. peatükk NÕUDED PANKROTIMENETLUSES 

1. jagu Nõuete esitamine 

§ 93.   Nõuetest teatamise tähtaeg

  (1) Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud kohustus on ka võlausaldajal, kes esitas pankroti- või maksejõuetusavalduse.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Kui pankrotiteade avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded mitu korda, algab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaeg esimese teate avaldamise päevast arvates.

§ 94.   Nõudeavaldus

  (1) Nõudest teatamiseks tuleb esitada haldurile kirjalik avaldus ja tõendid avalduses nimetatud asjaolude kohta (nõudeavaldus). Nõudeavalduses märgitakse nõude sisu, alus ja suurus, samuti see, kas nõue on tagatud pandiga.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Nõudeavaldusele kirjutab võlausaldaja alla. Kui nõudeavalduse esitab esindaja, lisab ta volikirja või tema esindusõigust tõendava muu dokumendi.

  (3) Kui nõudeavaldus ei ole nõuetekohaselt vormistatud, annab haldur esitajale vähemalt 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste tähtaegsel kõrvaldamisel loetakse nõudeavaldus esitatuks avalduse esialgse esitamise päeval. Kui puudusi ei kõrvaldata, võib kohus lugeda, et nõudeavaldust ei ole esitatud.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 95.   [Kehtetu - RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 96.   Nõuded solidaarvõlgniku pankroti puhul

  Kui võlgnik vastutab võlausaldaja ees solidaarselt teise isikuga, võib võlausaldaja esitada võlgniku vastu nõude kas tervikuna või osaliselt. Kui solidaarvõlgnik on osa võlast tasunud, arvatakse see osa nõudest maha.

§ 97.   Nõuded äriühingu kohustuste eest isiklikult vastutava osaniku vastu

  (1) Täis- või usaldusühingu, tulundusühistu või Euroopa majandushuviühingu pankroti korral on halduril õigus esitada nõuded äriühingu kohustuste eest isiklikult vastutava osaniku või liikme vastu. Nõude rahuldamisest saadu kuulub pankrotivarasse.

  (2) Võlausaldaja ei või pärast täis- või usaldusühingu, tulundusühistu või Euroopa majandushuviühingu pankroti väljakuulutamist esitada äriühingu vastu suunatud nõudeid äriühingu kohustuste eest isiklikult vastutava osaniku või liikme vastu.

  (3) Täis- või usaldusühingu täisosaniku või tulundusühistu või Euroopa majandushuviühingu liikme pankrotimenetluses võib haldur nõuda, et kohus arvaks osaniku või liikme täis- või usaldusühingust, tulundusühistust või Euroopa majandushuviühingust välja. Väljaarvamisel osanikule või liikmele maksmisele kuuluv hüvitis arvestatakse pankrotivarasse.

§ 98.   Tingimuslikust tehingust või kõrvaltingimusega haldusaktist tulenevad nõuded
[RT I, 21.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  Võlausaldaja võib esitada ka nõude, mis tuleneb tingimuslikust tehingust või kõrvaltingimusega haldusaktist, mille edasilükkav või äramuutev tingimus ei ole veel saabunud. Selline nõue loetakse pankrotimenetluses võrdseks nõudega, mis ei ole tingimuslik, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.
[RT I, 21.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 99.   Nõuete tasaarvestus

  (1) Kui võlausaldaja võis enne pankroti väljakuulutamist oma nõude tasaarvestada võlgniku nõudega, võib ta kaitstud nõude tasaarvestada ka pärast pankroti väljakuulutamist. Avalduse nõude tasaarvestamiseks võib esitada kuni võlausaldajate nimekirja kinnitamiseni.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Kui võlgniku nõue oli pankroti väljakuulutamise ajal seotud edasilükkava tingimusega või kui võlgniku nõue ei olnud pankroti väljakuulutamise hetkel veel sissenõutav või kui võlgniku nõue ei ole suunatud samaliigiliste kohustuste täitmisele, saab nõude tasaarvestada alles siis, kui edasilükkav tingimus on saabunud, võlgniku nõue on muutunud sissenõutavaks või kohustused on muutunud samaliigilisteks. Tasaarvestus ei ole lubatud, kui võlgniku nõude edasilükkav tingimus saabub või nõue muutub sissenõutavaks enne, kui võlausaldaja saaks oma nõude tasaarvestada.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Loovutamisega saadud nõuet võib pankrotimenetluses tasaarvestada ainult juhul, kui nõude loovutamine ja sellest võlgnikule kirjalik teatamine on toimunud mitte hiljem kui kolm kuud enne pankroti väljakuulutamist. Loovutamisega saadud nõuet ei saa tasaarvestada, kui nõue võlgniku vastu oli loovutatud viimase kolme aasta jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist ja võlgnik oli sel ajal maksejõuetu ning nõude omandanud isik sellest loovutamise ajal teadis või pidi teadma. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatud juhul.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (31) Pandiga tagatud tunnustatud nõude, sealhulgas kui see on saadud loovutamisega, võib tasaarvestada sama pandieseme müümisel pandieseme ostuhinnaga ulatuses, mis võlausaldajal oleks õigus saada tema poolt ostetava vara müügist saadud rahasumma jaotamisel ja millest on maha arvatud käesoleva seaduse § 153 lõikes 2 sätestatud väljamaksed ja kulud. Ostuhinna osa, mida ei saa võlausaldaja nõudega tasaarvestada, tasub võlausaldaja pankrotivarasse.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Võlausaldaja võib tasaarvestada ka käesoleva seaduse § 46 lõikes 7, § 47 lõikes 1, § 48 lõikes 3, § 50 lõikes 4, § 51 lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõudeid.
[RT I, 09.05.2014, 2 - jõust. 19.05.2014]

  (5) Võlausaldaja võib ühest või mitmest käesoleva seaduse § 48 lõikes 1 nimetatud tuletistehingust tulenevad vastastikused nõuded tasaarvestada ja tasaarvestamisel järelejäänud nõude saldo tasaarvestada tuletistehingu tagamiseks tema kasuks seatud finantstagatisega ka pärast pankroti väljakuulutamist, kui tuletistehingu üheks pooleks on käesoleva seaduse § 48 lõikes 1 nimetatud isik või organisatsioon ning tuletistehingu tegemisel või sellele eelnevalt on kokku lepitud tasaarvestuse tingimustes. Tuletistehingust tulenevad nõuded tasaarvestatakse vastavalt võlgniku ja võlausaldaja vahel sõlmitud tasaarvestamise kokkuleppe tingimustele ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata.
[RT I, 09.05.2014, 2 - jõust. 19.05.2014]

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatut kohaldatakse ka muude vastastikuste nõuete, millele on kooskõlas asjaõigusseaduse §-ga 3142 seatud finantstagatiseks kontol oleva raha nõudeõigus, väärtpaber või krediidinõue, tasaarvestamisel, kui tasaarvestuse tingimused on ette nähtud seaduses või finantstagatise kokkuleppes.
[RT I, 09.05.2014, 2 - jõust. 19.05.2014]

2. jagu Nõuete kaitsmine 

§ 100.   Nõuete kaitsmise koosolek
[Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 1001.   Nõuete kaitsmise kord ja tähtajad

  (1) Nõudeid kaitstakse kirjalikus menetluses. Koos nõudega kaitstakse ka nõuet tagavaid pandiõigusi.

  (2) Haldur koostab ühe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse § 93 lõikes 1 sätestatud tähtaja möödumist esitatud nõudeavalduste alusel esialgse võlausaldajate nimekirja, mille esitab võlausaldajatele tutvumiseks. Esialgsesse võlausaldajate nimekirja kantakse nõuded esitamise järjekorras koos järgmiste andmetega:
  1) nõudeavalduse esitamise järjekorra number;
  2) võlausaldaja nimi;
  3) võlausaldaja registri- või isikukood;
  4) nõudeavalduse esitamise kuupäev;
  5) nõude suurus;
  6) kas nõue on tagatud pandiõigusega;
  7) nõude rahuldamisjärk;
  8) kas nõue loetakse kaitsmiseta tunnustatuks;
  9) kas tegemist on solidaarkohustusega või tingimuslikust tehingust või kõrvaltingimusega haldusaktist tuleneva nõudega;
  10) võlausaldaja häälte arv.

  (3) Haldur teatab võlausaldajate nimekirjaga tutvumise ja vastuväidete esitamise võimalusest ning tähtajast väljaandes Ametlikud Teadaanded. Haldur määrab võlausaldajate nimekirjaga tutvumise ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui 15 päeva ega pikem kui 30 päeva. Võlausaldaja võib esitada nõuetele kirjalikke põhistatud vastuväiteid. Vastuväitele lisatakse tõendid vastuväites nimetatud asjaolude kohta ja taotlused tõendite kogumiseks. Menetlusosalised võivad esitada hagimenetluses lubatud tõendeid. Kohus jätab pärast tähtaega esitatud või põhistamata vastuväite võlausaldajate nimekirja kinnitamisel tähelepanuta.

  (4) Haldur on kohustatud kontrollima esitatud nõuete põhjendatust ja nõuet tagavate pandiõiguste olemasolu. Kui selleks on alust, on haldur kohustatud esitama nõudele või pandiõigusele kirjaliku põhistatud vastuväite.

  (5) Pärast vastuväidete esitamise tähtaja möödumist edastab haldur nõudele või pandiõigusele esitatud vastuväited, sealhulgas halduri enda vastuväited, vastuväite saanud võlausaldajale ja määrab tähtaja, mille jooksul võlausaldaja võib vastuväite kohta esitada haldurile kirjalikke seisukohti ja taotlusi. Seisukohale lisatakse tõendid seisukohas nimetatud asjaolude kohta ja taotlused tõendite kogumiseks. Menetlusosalised võivad esitada hagimenetluses lubatud tõendeid. Tähtaeg seisukohtade ja taotluste esitamiseks ei või olla lühem kui 15 päeva ega pikem kui 30 päeva. Kohus jätab pärast tähtaega esitatud seisukohad ja taotlused võlausaldajate nimekirja kinnitamisel tähelepanuta.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 1002.   Võlausaldajate nimekirja vormistamine ja kohtule esitamine

  (1) Haldur vormistab lõpliku võlausaldajate nimekirja ja esitab kohtule kinnitamiseks 30 päeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 1001 lõikes 5 sätestatud tähtaja möödumist. Kaalukatel põhjustel võib kohus halduri taotlusel tähtaega pikendada kuni 30 päeva.

  (2) Kui haldur või võlausaldaja ei esita ühtegi vastuväidet, esitab haldur lõpliku võlausaldajate nimekirja kohtule ilma käesoleva seaduse § 1001 lõikes 5 sätestatud tähtaega andmata.

  (3) Lisaks käesoleva seaduse § 1001 lõikes 2 sätestatule märgitakse lõplikus võlausaldajate nimekirjas:
  1) kas nõuet ja nõuet tagavat pandiõigust tunnustati või mitte;
  2) kes ja millises ulatuses vaidles vastu nõudele, selle rahuldamisjärgule või nõuet tagavale pandiõigusele;
  3) kas võlausaldaja esitas taotluse käesoleva seaduse § 102 lõike 1 alusel;
  4) jaotised.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Võlausaldajate nimekirjale lisatakse kõik esitatud vastuväited, seisukohad, taotlused ja avaldused.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (5) Kui võlausaldaja on esitanud teise võlausaldaja nõudele vastuväite ja haldur ise võlausaldaja nõudele samasisulist vastuväidet esitanud ei ole, peab haldur esitama kohtule enda seisukoha selle võlausaldaja esitatud vastuväite kohta.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 1003.   Võlausaldajate nimekirja kinnitamine

  (1) Kohus lahendab võlausaldajate nimekirja kinnitamisel nimekirja juurde esitatud vastuväited, seisukohad, taotlused ja avaldused sisuliselt, määrab nõuete suurused, rahuldamisjärgud ja jaotised ning kinnitab võlausaldajate nimekirja 30 päeva jooksul selle saamisest arvates kohtumäärusega. Kohus võib vajaduse korral võlausaldajate nimekirja kinnitamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. Kohus hindab koos võlausaldajate nimekirjaga esitamata jäänud tõendeid üksnes juhul, kui menetlusosaline, kes tõendi esitab, põhjendab, miks asjaolu või tõendit ei saanud varem esitada, muu hulgas põhjusel, et asjaolu või tõend tekkis või sai poolele teatavaks või kättesaadavaks pärast käesoleva seaduse § 1001 lõikes 3 või 5 sätestatud tähtaja möödumist. Kohus omal algatusel tõendeid ei kogu.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Kohus jätab võlausaldajate nimekirja kinnitamata ja tagastab selle haldurile määrusega, kui võlausaldajate nimekirja vormistamisel ei ole järgitud käesolevas seaduses sätestatud korda ja nõudeid või on rikutud võlausaldaja õigusi, eelkõige vastuväidete ja seisukohtade esitamisel, ja kohus ei saa ise puudust kõrvaldada.

  (3) Nõue ja nõude rahuldamisjärk ning nõuet tagav pandiõigus loetakse tunnustatuks, kui sellele ei vaidle vastu haldur ega ükski võlausaldaja, samuti siis, kui vastuväite esitanud võlausaldaja või haldur vastuväitest loobub. Vastuväitest loobumiseks tuleb esitada kohtule avaldus käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.

  (4) Kaitsmiseta loetakse tunnustatuks:
  1) nõue, mis on rahuldatud jõustunud kohtulahendiga või täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 6 või 61 kohaselt täitedokumendiks oleva vahekohtu lahendiga;
  2) pandiõigus, mida on tunnustatud jõustunud kohtulahendiga või täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 6 või 61 kohaselt täitedokumendiks oleva vahekohtu lahendiga või mis on kantud kinnistusraamatusse, laevakinnistusraamatusse, kommertspandiregistrisse või väärtpaberite registrisse;
  3) nõue, mis on rahuldatud ühtset patendikohut käsitleva lepingu (ELT C 175, 20.06.2013, lk 1–40) artiklis 82 nimetatud ühtse patendikohtu jõustunud otsuse või korraldusega;
  4) nõue, mis on rahuldatud välisriigi kohtu Eestis täidetavaks tunnistatud või tunnustamiseta täitmisele kuuluva lahendiga;
  5) avalik-õigusliku rahalise kohustuse täitmise nõue, mis tuleneb täitemenetluse seadustiku § 2 lõikes 1 nimetatud haldusaktist, mille vaidlustamise tähtaeg on enne pankroti väljakuulutamist möödunud, samuti kui selline nõue tuleneb Eestis täidetavaks tunnistatud või tunnustamiseta täitmisele kuuluvast välisriigi ametlikust dokumendist.

  (5) Kohtumäärusega kinnitatavas võlausaldajate nimekirjas märgitakse:
  1) võlausaldaja nimi;
  2) võlausaldaja registri- või isikukood;
  3) võlausaldaja tunnustatud nõude suurus;
  4) tunnustatud nõude rahuldamisjärk ja jaotis;
  5) kas nõue on tagatud pandiõigusega;
  6) kas tegemist on solidaarkohustusega või tingimuslikust tehingust või kõrvaltingimusega haldusaktist tuleneva nõudega;
  7) kas nõude suhtes kehtib võlgniku vastuväide.

  (6) [Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (61) Kohus lahendab võlausaldaja vastuväite teise võlausaldaja nõudele sõltumata sellest, kas vastuväite esitanud võlausaldaja nõuet tunnustatakse või mitte.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (7) Määruse peale, millega kohus on võlausaldajate nimekirja kinnitanud, võivad esitada määruskaebuse haldur, vastuväite esitanud võlgnik, vastuväite esitanud või vastuväite saanud võlausaldaja ja võlausaldaja, kelle nõude ennistamise taotlust ei rahuldatud. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse.

  (8) Kohus avaldab teate võlausaldajate nimekirja kinnitamise või kinnitamata jätmise määruse kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ning saadab määruse haldurile, vastuväite esitanud võlgnikule, vastuväite esitanud või saanud võlausaldajale ja võlausaldajale, kelle nõude ennistamise taotlust ei rahuldatud.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 101.   Nõuete kontrollimine ja vastuväidete esitamine enne nõuete kaitsmise koosolekut
[Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 102.   Nõuete esitamise tähtaja ennistamine

  (1) Kui nõue on mõjuval põhjusel esitatud pärast käesoleva seaduse § 93 lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist, ennistab kohus võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Võlausaldaja esitab taotluse koos nõudeavaldusega haldurile, kes edastab selle koos käesoleva seaduse § 1002 lõikes 1 sätestatud dokumentidega kohtule. Haldur esitab kohtule võlausaldaja esitatud taotluse kohta kirjaliku seisukoha. Nõude ja taotluse nõude esitamise tähtaja ennistamiseks saab esitada kuni halduri poolt võlausaldajate nimekirja kohtule kinnitamiseks esitamiseni.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (11) Nõude esitamise tähtaja ennistamine ei ole vajalik pandiga tagatud nõude puhul.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kohus lahendab võlausaldaja taotluse nõude esitamise tähtaja ennistamiseks kohtumäärusega. Kui nõude esitamise tähtaega ei ennistata, võetakse nõue võlausaldajate nimekirjas arvesse, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 103.   Nõuete kaitsmise kord
[Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 104.   Võlgniku vastuväide

  (1) Kirjaliku vastuväite nõudele või nõuet tagavale pandiõigusele võib käesoleva seaduse § 1001 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul esitada ka võlgnik ise. Vastuväide peab olema põhistatud. Haldur edastab vastuväite võlausaldajale, kelle nõudele või nõuet tagavale pandiõigusele vastuväide esitati. Võlgniku vastuväide ei takista nõude või nõuet tagava pandiõiguse tunnustamist, kuid sel juhul ei ole määrus, millest nähtuvad tunnustatud nõuded, täitedokument käesoleva seaduse § 168 tähenduses nõude osas, millele võlgnik vastuväite esitas.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Kui võlausaldaja soovib, et määrusel, millest nähtuvad tunnustatud nõuded, oleks täitedokumendi tähendus, võib võlausaldaja esitada taotluse selle nõude või pandiõiguse tunnustamiseks, millele võlgnik esitas vastuväite. Taotlus tuleb esitada käesoleva seaduse § 1001 lõikes 5 sätestatud korras ja tähtaja jooksul. Haldur esitab võlausaldaja taotluse kohtule koos sama seaduse § 1002 lõikes 4 märgitud dokumentidega. Kohus vaatab võlausaldaja taotluse läbi sama seaduse §-s 1003 sätestatud korras.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 105.   Nõude tunnustamise toime

  Kohtumäärusega kinnitatud võlausaldajate nimekirja kantud ja tunnustatud nõuet ning selle rahuldamisjärku ei saa hiljem vaidlustada, välja arvatud käesoleva seaduse § 106 lõikes 2 nimetatud juhul.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 106.   Tunnustatud nõude ja pandiõiguse uuesti läbivaatamine
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (1) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Kui ilmneb, et nõude või pandiõiguse tunnustamine põhineb võltsitud või ebaõigetel andmetel või kui kohtule esitatud võlausaldajate nimekirja koostamisel on oluliselt rikutud seadust, vaatab kohus nõude või pandiõiguse tunnustamise võlausaldaja, võlgniku või halduri avalduse alusel uuesti läbi.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Kohus lahendab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud avalduse kohtumäärusega 30 päeva jooksul avalduse saamisest arvates. Kohus võib vajaduse korral käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. Menetlusosalised võivad esitada hagimenetluses lubatud tõendeid. Kohus omal algatusel tõendeid ei kogu. Määruse peale võivad haldur, vastuväite esitanud võlgnik, vastuväite esitanud ja vastuväite saanud võlausaldaja esitada määruskaebuse. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 107.   Tunnustamisnõude sisu

  Nõude tunnustamist kohtus võib võlausaldaja taotleda üksnes samal alusel ja mitte suuremas ulatuses kui nõude puhul, mille ta oli esitanud kaitsmiseks nõudeavalduses.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

6. peatükk PANKROTIVARA MOODUSTAMINE 

§ 108.   Pankrotivara mõiste

  (1) Pankrotimääruse alusel muutub võlgniku vara pankrotivaraks, mida kasutatakse sihtvarana võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ja pankrotimenetluse läbiviimiseks.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Pankrotivara on vara, mis oli võlgnikul pankroti väljakuulutamise ajal, samuti vara, mis nõutakse või võidetakse tagasi või mille võlgnik omandab pankrotimenetluse ajal.

  (21) Võlgniku surma korral muutub isiku pärandvara pankrotimääruse alusel pankrotivaraks, mida kasutatakse sihtvarana võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ja pärandvara pankrotimenetluse läbiviimiseks. Pankrotivara on isiku pärandvara pankroti väljakuulutamise seisuga, samuti vara, mis nõutakse või võidetakse tagasi, või vara, mille pärija on omandanud pärandvara hulka kuuluva õiguse alusel või pärandvara arvel või hüvitisena pärandvara hulka kuuluva eseme hävimise, kahjustamise või äravõtmise eest.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Pankrotivara hulka ei kuulu võlgniku vara, millele vastavalt seadusele ei või pöörata sissenõuet.

§ 109.   Tagasivõitmise mõiste

  (1) Tagasivõitmisel tunnistab kohus käesoleva seaduse §-des 110–114 sätestatud alustel kehtetuks võlgniku tehingu või muu toimingu, mis on tehtud enne pankroti väljakuulutamist ja mis kahjustab võlausaldajate huve.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kui tagasivõidetav tehing või muu toiming on tehtud ajavahemikul ajutise halduri või usaldusisiku nimetamisest pankroti väljakuulutamiseni, siis eeldatakse, et tehingu või muu toiminguga kahjustati võlausaldajate huve. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata asjaõigusseaduse §-s 3141 sätestatud finantstagatise seadmisele ega finantstagatise eseme käsutamisele, samuti makse- ja arveldussüsteemide seaduses sätestatud arveldussüsteemi või süsteemiühenduse vahendusel tehtavatele tasaarvestustele ega nõude loovutamisele, mille eesmärk on pandikirjade tagatisvara moodustamine kooskõlas pandikirjaseaduse §-des 311 ja 316 sätestatuga.
[RT I, 01.03.2023, 3 - jõust. 11.03.2023]

  (3) Tehinguks käesoleva peatüki tähenduses loetakse ka eseme käsutamist täitemenetluses.

  (4) Kui pankrot on välja kuulutatud maksejõuetusavalduse alusel, mis esitati võlgniku võlgade ümberkujundamise kava kehtivuse ajal, lähtutakse tehingu tagasivõitmise tähtaja alguse arvestamisel selle usaldusisiku nimetamisest, kes nimetati füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 34 lõike 3 alusel.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 110.   Tehingu tagasivõitmise üldised alused

  (1) Kohus tunnistab kehtetuks tehingu, mis oli tehtud:
  1) ajutise halduri või usaldusisiku nimetamisest kuni pankroti väljakuulutamiseni;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  2) ühe aasta jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist, kui teine pool teadis või pidi teadma, et tehinguga kahjustatakse võlausaldajate huve;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  3) enne käesoleva lõike punktis 2 nimetatud tähtaja algust, kui tehing tehti kolme aasta jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist ja võlgnik kahjustas tehinguga teadlikult võlausaldajate huve ning tehingu teine pool teadis või pidi teadma, et võlgnik kahjustas sellega võlausaldajate huve;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  4) viie aasta jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist, kui võlgnik tehinguga teadlikult kahjustas võlausaldaja huve ja tehingu teine pool oli tema lähikondne, kes sellest teadis või pidi teadma.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Kui tehing on tehtud kuue kuu jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist, siis eeldatakse, et tehingu teine pool teadis, et võlgnik kahjustab tehinguga võlausaldajate huve.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Võlgniku lähikondse puhul eeldatakse, et ta teadis, et võlgnik kahjustas tehinguga teadlikult võlausaldajate huve.

  (4) Käesoleva seaduse § 48 lõikes 1 nimetatud tuletistehingut ei saa tagasi võita, välja arvatud juhul, kui on ilmne, et tuletistehingu ainuke eesmärk oli teiste võlausaldajate kahjustamine ja tehingu teine pool oli sellest teadlik ning tuletistehing tehti ühe aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist.
[RT I, 09.05.2014, 2 - jõust. 19.05.2014]

  (5) Tehingut, mille eesmärk on pandikirjade tagatisvara moodustamine kooskõlas pandikirjaseaduse §-des 311 ja 316 sätestatuga, ei saa tagasi võita.
[RT I, 30.11.2021, 1 - jõust. 10.12.2021]

§ 111.   Kinkelepingu tagasivõitmine

  (1) Kohus tunnistab kehtetuks kinkelepingu, kui leping sõlmiti:
  1) ühe aasta jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist, samuti ajutise halduri või usaldusisiku nimetamisest kuni pankroti väljakuulutamiseni;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  2) enne käesoleva lõike punktis 1 nimetatud tähtaja algust, kuid viie aasta jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist, kui kingisaaja oli võlgniku lähikondne ja kui kingisaaja või võlgnik ei tõenda, et võlgnik oli kinkimise ajal maksejõuline ega muutunud maksejõuetuks kinkimise tõttu.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Kui kinkeleping on sõlmitud ühe aasta jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist, siis eeldatakse, et kinkelepinguga kahjustati võlausaldajate huve.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Kohus võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel tunnistada kehtetuks ka müügi-, vahetus- või muu lepingu, kui poolte kohustuste ebavõrdsuse tõttu on ilmne, et sõlmitud lepingul oli kas või osaliselt kinke iseloom.

  (4) Toetused ja tavapärased kingitused, mis vastasid võlgniku majanduslikule olukorrale, ei ole tagasivõidetavad.

§ 112.   Ühisvara jagamise tagasivõitmine

  Kohus tunnistab kehtetuks võlgniku ja tema abikaasa abieluvaralepingu, võlgniku ja tema registreeritud elukaaslase kooselulepingu varalisi õigusi puudutavas osas või ühisvara jagamise kokkuleppe, millega võlgnik olulisel määral oma varast või oma osast ühisvaras loobus, kui abielu, kooseluleping või ühisvara jagamise kokkulepe on sõlmitud:
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]
  1) ühe aasta jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist, samuti ajutise halduri või usaldusisiku nimetamisest kuni pankroti väljakuulutamiseni;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  2) enne käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud tähtaja algust, kuid viie aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist, kui võlgnik, tema abikaasa või registreeritud elukaaslane ei tõenda, et võlgnik oli vara jagamise või varast loobumise ajal maksejõuline ega muutunud maksejõuetuks ühisvara jagamise või varast loobumise tõttu.
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]

§ 113.   Rahalise kohustuse täitmise tagasivõitmine

  (1) Kohus tunnistab kehtetuks rahalise kohustuse täitmise võlausaldajale, kui kohustus täideti:
  1) ajutise halduri või usaldusisiku nimetamisest kuni pankroti väljakuulutamiseni;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  2) kolme kuu jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist, kui täitmine toimus ebatavalise maksevahendiga või enne täitmise tähtpäeva või üht võlausaldajat teisele eelistades, samuti kui võlgnik oli täitmise ajal maksejõuetu ja võlausaldaja teadis või pidi võlgniku maksejõuetusest teadma;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  3) kahe aasta jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist võlgniku lähikondsele, kui lähikondne ega võlgnik ei tõenda, et võlgnik oli sel ajal maksejõuline ega muutunud maksejõuetuks kohustuse täitmise tõttu.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Võlgniku lähikondse puhul eeldatakse, et ta võlgniku maksejõuetust teadis.

§ 1131.   Saneerimismenetluses tehtud tehingute tagasivõitmise piirangud

  (1) Kui võlgniku suhtes on läbi viidud saneerimismenetlus, ei saa järgnevas pankrotimenetluses tagasi võita tehinguid, millega:
  1) võlausaldaja rahastas võlgnikku saneerimismenetluses, et kinnitada ja täita saneerimiskava, ning sellise rahastuse suuruse, allikad ja tingimused on kohus saneerimiskavaga kinnitanud (edaspidi uus rahastamine);
  2) võlausaldaja rahastas võlgnikku saneerimismenetluse avalduse esitamise ja saneerimiskava kinnitamise vahelisel ajal ning see oli mõistlikel tingimustel ja viivitamata vajalik ettevõtja tegevuse jätkamiseks, tema väärtuse säilitamiseks või suurendamiseks (edaspidi vaherahastamine).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pankrotimenetluses ei ole saneerimiskava üle peetavate läbirääkimiste edendamiseks tehtud mõistlik ja viivitamata vajalik tehing tagasivõidetav üksnes seetõttu, et selline tehing kahjustas kõikide võlausaldajate huve, eeldusel et kohus on saneerimiskava kinnitanud ja tehing ei ole tehtud pärast seda, kui võlgnik ei suutnud enam oma sissenõutavaid kohustusi täita. Nimetatud tehingu eesmärgiks on muu hulgas:
  1) saneerimiskava üle peetavate läbirääkimiste, vastuvõtmise või kinnitamise, samuti saneerimismenetlusega tihedalt seotud küsimustes erialase nõu küsimise eest tasude maksmine ja kulude kandmine;
  2) töötajate sissenõutavaks muutunud töötasu maksmine;
  3)  muud tavapärase majandustegevuse osana tehtud maksed.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pankrotimenetluses ei ole saneerimiskava rakendamise edendamiseks tehtud mõistlik ja viivitamata vajalik tehing tagasivõidetav üksnes seetõttu, et selline tehing kahjustas kõikide võlausaldajate huve, eeldusel et tehing on tehtud kooskõlas saneerimiskavaga.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 114.   Tagatise andmise tagasivõitmine

  (1) Kohus tunnistab kehtetuks tagatise andmise, kui tagatis anti:
  1) ajutise halduri või usaldusisiku nimetamisest kuni pankroti väljakuulutamiseni;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  2) kuue kuu jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist ja tagatis seati juba tekkinud kohustuse tagamiseks, kui võlgnik ei olnud kohustuse tekkimisel sellise tagatise andmiseks kohustatud, samuti kui võlgnik oli tagatise andmise ajal maksejõuetu ja tagatise saaja teadis või pidi võlgniku maksejõuetusest teadma;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  3) kahe aasta jooksul enne ajutise halduri või usaldusisiku nimetamist, kui tagatise saajaks on võlgniku lähikondne ja kui tagatise saaja või võlgnik ei tõenda, et võlgnik oli tagatise andmise ajal maksejõuline.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Tagatise andmist ei saa tagasi võita, kui tagatis anti laenu või muu krediidilepingu tagamiseks ja võlgnik sai pärast tagatise andmist enda käsutusse tagatud lepingu järgi tagatise väärtusele vastava rahasumma, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul.

  (3) Võlgniku lähikondse puhul eeldatakse, et ta võlgniku maksejõuetusest teadis.

  (4) Asjaõigusseaduse §-s 3141 sätestatud finantstagatise kokkuleppest tulenevate õiguste teostamiseks või kohustuste täitmiseks tehtud tehingut ja käesoleva seaduse § 48 lõikes 1 nimetatud tuletistehingu tagamiseks seatud tagatist ei saa tagasi võita.
[RT I, 09.05.2014, 2 - jõust. 19.05.2014]

§ 115.   Tagasivõitmise sätete kohaldamine kinnisasja tehingule

  Tehingu, mis tehti pärast pankroti väljakuulutamist pankrotivara hulka kuuluva kinnisasja, laevakinnistusraamatusse kantud laeva või väärtpaberitega ja mis on vastavalt asjaõigusseaduse § 56 lõike 1, laeva asjaõigusseaduse § 7 lõike 1 või väärtpaberite registri pidamise seaduse § 9 lõike 2 kohaselt kehtiv, saab kehtetuks tunnistada tagasivõitmise sätete kohaselt samadel alustel tehinguga, mis on tehtud ajutise halduri või usaldusisiku nimetamisest pankroti väljakuulutamiseni.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 116.   Tagasivõitmine õigusjärglase suhtes

  (1) Tagasivõitmise nõude võib esitada ka tagasivõidetava tehingu või toimingu teinud isiku üldõigusjärglase vastu.

  (2) Võlgnikuga tehingu teinud poole eriõigusjärglase vastu võib esitada tagasivõitmise nõude, kui:
  1) eriõigusjärglasele olid omandamise ajal teada võlgniku tehingu või toimingu tagasivõidetavuse aluseks olnud asjaolud;
  2) eriõigusjärglane omandas saadu tasuta.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eriõigusjärglane oli omandamise ajal võlgniku lähikondne, siis eeldatakse, et võlgniku tehingu tagasivõidetavuse aluseks olnud asjaolud olid talle teada.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alustel võib tagasivõitmise nõude esitada ka isiku vastu, kes on võlgnikuga tehingu teinud poole eriõigusjärglaselt omandanud kasutusõiguse või muu õiguse tagasivõidetavale esemele.

§ 1161.   Pärija, testamenditäitja ja pärandi hooldaja tehtud tehingu tagasivõitmine pärandvara pankrotimenetluses

  (1) Võlgniku surma korral tunnistab kohus kehtetuks tehingu, millega pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja on pärandvara arvel täitnud pärimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 3 nimetatud nõude või sundosa nõude:
  1) ajutise halduri nimetamisest kuni pankroti väljakuulutamiseni;
  2) alates pärandi avanemisest, kui nõude rahuldamine toimus muus kui pärimisseaduse §-s 142 sätestatud järjekorras või üht võlausaldajat teisele eelistades, kui pärandvara oli kohustuse täitmise ajal maksejõuetu ja pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja teadis või pidi sellest teadma;
  3) alates pärandi avanemisest võlgniku pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja lähikondsele, kui lähikondne ega võlgniku pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja ei tõenda, et pärandvara oli sel ajal maksejõuline ega muutunud maksejõuetuks kohustuse täitmise tõttu.

  (2) Võlgniku pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja lähikondse puhul eeldatakse, et ta teadis pankrotivara maksejõuetusest. Võlgniku pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja lähikondseks loetakse käesoleva seaduse § 117 lõikes 1 nimetatud võlgniku pärijaga, testamenditäitjaga või pärandi hooldajaga seotud isikut.

  (3) Tagasi ei saa võita pärimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 nimetatud kulusid.

  (4) Tagasivõitmine ei välista võlgniku pärija vastu pärimisseaduse § 142 lõikes 4 ning § 143 lõigetes 2 ja 5 ning testamenditäitja vastu pärimisseaduse § 83 lõikes 1 nimetatud kahju hüvitamise nõude esitamist.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 117.   Võlgniku lähikondsed

  (1) Füüsilisest isikust võlgniku lähikondsed on:
  1) võlgniku abikaasa või registreeritud elukaaslane, isegi kui abielu või kooseluleping on sõlmitud pärast tagasivõidetava tehingu tegemist, samuti endine abikaasa, kui abielu on lahutatud aasta jooksul enne selle tehingu tegemist, või registreeritud elukaaslane, kui kooseluleping on lõpetatud aasta jooksul enne tehingu tegemist;
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]
  2) isik, kellel on võlgnikuga ühine majapidamine või kellel oli võlgnikuga ühine majapidamine viimase aasta jooksul enne tagasivõidetavat tehingut;
  3) võlgniku ülenejad ja alanejad sugulased ja nende abikaasad või registreeritud elukaaslased;
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]
  4) võlgniku õde, vend ja nende alanejad sugulased ja abikaasad või registreeritud elukaaslased;
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]
  5) võlgniku abikaasa või registreeritud elukaaslase ülenejad ja alanejad sugulased, abikaasa või registreeritud elukaaslase õde ja vend.
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Juriidilisest isikust võlgniku lähikondsed on:
  1) juriidilise isiku juhtorgani liige, likvideerija, prokurist ja raamatupidamise eest vastutav isik;
  2) juriidilise isiku aktsionär või osanik, kellele kuulub rohkem kui 1/10 aktsiate või osadega määratud häältest;
  3) juriidilise isiku osanik või liige, kes vastutab võlgniku kohustuste eest täiendavalt oma varaga;
  4) äriühingu tütarettevõtja ja selle juhtorgani liige;
  5) füüsiline või juriidiline isik, kellel on võlgnikuga ühine oluline majanduslik huvi;
  6) käesoleva lõike punktides 1–4 nimetatud isikute käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud lähikondsed.

  (3) Kohus võib lugeda võlgniku lähikondseks ka käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata võlgnikule lähedase isiku.

§ 118.   Tagasivõitmise kord

  (1) Tagasivõitmine toimub hagi esitamisega kohtule. Tagasivõitmise nõude esitab haldur.

  (2) Tagasivõitmise nõude esitamise tähtaeg on kolm aastat pankroti väljakuulutamisest arvates.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 119.   Vara tagasivõitmise tagajärjed

  (1) Kui kohus tunnistab tehingu tagasivõitmise korras kehtetuks, on teine pool kohustatud tagastama pankrotivarasse tehingu alusel saadu koos viljade ja muu kasuga.

  (11) Käesolevas paragrahvis tehingu tagasivõitmise tagajärgede kohta sätestatut kohaldatakse ka vastavalt kohustuse täitmise tagasivõitmise tagajärgede suhtes.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul peab teine pool, kes tagasivõitmise aluseks olevatest asjaoludest teadis või pidi teadma, hüvitama ka tema süü tõttu tagasivõidetust saamata jäänud kasu, mida ta oleks võinud saada korrapärase majandamise reegleid järgides.

  (3) Tagasivõidetud tehingu alusel saadu hävimise või kahjustumise korral, samuti juhul, kui saadu väljaandmine on muul põhjusel võimatu, peab teine pool hüvitama saadu väärtuse või selle vähenemise, kui ta teadis või pidi teadma tagasivõitmise aluseks olevatest asjaoludest.

  (4) Kui teine pool on tagasivõidetud tehingu alusel võlgnikule midagi üle andnud, tuleb üleantu talle tagastada, tagastamise võimatuse korral tuleb hüvitada üleantu väärtus käesoleva seaduse § 146 lõike 1 kohaselt.

  (5) Kui teine pool teadis või pidi tehingu tegemisel teadma, et tehing kahjustab teiste võlausaldajate huve, saab ta võlgnikule üleantu eest nõuda hüvitist üksnes pankrotivõlausaldajana. Sel juhul loetakse teise poole hüvitisenõue tunnustatuks ja rahuldatakse samas järgus käesoleva seaduse § 153 lõike 1 punktis 3 nimetatud nõuetega.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõude võib esitada kuue kuu jooksul tagasivõitmise korras tehingu teiselt poolelt vara väljamõistmise kohtuotsuse jõustumisest, kui aga tehingu teine pool andis tagasivõitmisele kuuluva vara kohtuotsuseta pankrotivarasse, siis vara üleandmise päevast.

§ 120.   Pärand

  (1) Kui võlgnikul tekib pärast pankroti väljakuulutamist õigus pärandile või annakule, otsustab selle vastuvõtmise või sellest loobumise üksnes võlgnik.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 121.   Kaasomandi, õiguse ühisuse ja seltsingu lõpetamine

  (1) Kui võlgnik on asja kaasomanik, seltsinglane või kui talle kuulub ühiselt kolmanda isikuga mingi õigus, võib haldur nõuda kaasomandi, seltsingu või ühise õiguse lõpetamist ja vara jagamist. Võlgnikule jagamisel jääv osa kuulub pankrotivarasse.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kokkulepe, mille kohaselt kaasomandi, seltsingu või ühisuse lõpetamine on välistatud või piiratud või on selleks määratud ülesütlemistähtaeg, ei kehti pankrotimenetluses.

§ 122.   Ühisvara jagamine

  (1) Haldur nõuab võlgniku ja tema abikaasa või registreeritud elukaaslase ühisvara jagamist. Vaidluse korral esitab haldur ühisvara jagamiseks hagi võlgniku abikaasa või registreeritud elukaaslase vastu. Võlgnikul on õigus koos halduriga hagimenetluses osaledes anda üksnes seletusi. Võlgniku pankrotivara hulka kuulub temale ühisvara jagamisel jääv osa ühisvarast.
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Võlgniku abikaasa või registreeritud elukaaslane võib nõuda enda ja võlgniku ühisvara jagamist ning oma osa välistamist pankrotivarast. Vaidluse korral eseme võlgniku pankrotivara hulka kuulumise või ühisvara jagamise üle võib võlgniku abikaasa või registreeritud elukaaslane esitada hagi halduri vastu. Võlgnikul on õigus koos halduriga hagimenetluses osaledes anda üksnes seletusi. Võlgnikul on õigus koos halduriga protsessis osaleda. Protsessiosalisena on võlgnikul õigus anda üksnes seletusi.
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]

  (5) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 123.   Vara välistamine pankrotivarast

  (1) Pankrotivara hulka ei kuulu esemed, mis kuuluvad kolmandale isikule. Kui kolmandal isikul on nõue talle kuuluva eseme väljaandmiseks, peab haldur eseme tagastama (vara välistamine). Vara välistamist nõudev isik ei ole välistamisnõude osas pankrotivõlausaldajaks.

  (2) Haldur tagab vara säilimise kuni selle tagastamiseni.

  (3) Vara välistamise taotlus tuleb esitada haldurile, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Kui haldur võõrandas käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vara või kui vara ei ole säilinud, on välistamisõigust omaval isikul õigus saada vara eest rahalist hüvitist pankrotivara arvel käesoleva seaduse § 146 lõike 1 punktis 1 sätestatud korras. Kui haldur võõrandas käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vara, ehkki ta teadis või pidi teadma, et vara ei kuulu võlgnikule, või kui see vara ei ole halduri süül säilinud, võib õigustatud isik ühtlasi nõuda tekitatud kahju hüvitamist haldurilt.

  (5) Kui võlgnik on müünud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vara enne tema pankroti väljakuulutamist ning välistamisõigust omaval isikul ei ole väljaandmisnõuet vara omandanud isiku vastu, on sellel isikul õigus nõuda:
  1) müügihinna tasumise nõude loovutamist temale, kui vara omandaja ei ole seda veel tasunud, või
  2) võõrandamisest saadu väljamaksmist pankrotivarast, kui müügihind on tasutud pärast pankroti väljakuulutamist, või
  3) osavõttu pankrotimenetlusest võlausaldajana, kui müügihind on tasutud võlgnikule enne pankroti väljakuulutamist.

  (6) [Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

7. peatükk PANKROTIVARA VALITSEMINE 

§ 124.   Pankrotivara valitsemise mõiste

  (1) Viivitamata pärast pankrotimääruse tegemist peab haldur võlgniku vara valduse üle võtma ja asuma pankrotivara valitsema. Haldur on kohustatud nõudma pankrotivarasse tagasi võlgniku vara, mis on kolmanda isiku valduses, kui seadusest ei tulene teisiti.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Pankrotivara valitsemine seisneb pankrotivara säilitamiseks ning pankrotimenetluse läbiviimiseks vajalike toimingute tegemises pankrotivaraga, samuti juriidilisest isikust võlgniku tegevuse juhtimises või füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevuse korraldamises.

  (3) Juriidilisest isikust võlgniku pankrotimenetluses on halduril juriidilise isiku juhatuse või seda asendava organi õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus pankrotimenetluse eesmärgiga. Haldur vastutab nagu juhtorgani liige.

  (4) Ainult kohtu loal võib haldur teha tehingu pankrotivaraga sularahas. Haldur hoiustab pankrotivarasse laekunud sularaha kahe tööpäeva jooksul raha saamisest arvates. Kui sularaha hoidmiseks on turvalised tingimused, võib haldur kohtu loal hoida pankrotivarast kuni 1280 eurot sularahas. Haldur ei tee jaotise alusel väljamakseid võlausaldajatele sularahas.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 125.   Keelatud ja pankrotitoimkonna nõusolekut vajavad tehingud

  (1) Haldur ei või pankrotivara osas või selle arvel teha tehingut iseenda või endaga seotud isikuga või muid sarnase iseloomuga või huvide konfliktiga seotud tehinguid ega taotleda sellise tehinguga kaasnevate kulutuste hüvitamist käesoleva seaduse § 66 kohaselt.

  (2) Halduriga seotud isik on muu hulgas:
  1) halduri abikaasa, samuti endine abikaasa, kui abielu on lahutatud aasta jooksul enne tehingu tegemist;
  11) halduri registreeritud elukaaslane, samuti registreeritud elukaaslane, kellega sõlmitud kooseluleping on lõpetatud aasta jooksul enne tehingu tegemist;
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]
  2) isik, kellel on halduriga ühine majapidamine või kellel oli halduriga ühine majapidamine viimase aasta jooksul enne tehingut;
  3) halduri ülenejad ja alanejad sugulased ning nende abikaasad või registreeritud elukaaslased ning halduri õde ja vend, samuti halduri abikaasa, registreeritud elukaaslase ja käesoleva lõike punktis 2 nimetatud isiku ülenejad ja alanejad sugulased ning õde ja vend;
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]
  4) juriidiline isik, kelle aktsiad või osad kuuluvad kas täielikult või osaliselt haldurile või käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud isikutele või kelle juhtorganitesse haldur kuulub või kellega ta on töölepingulises suhtes.

  (3) Pankrotimenetluse jaoks erilise tähtsusega tehingu võib haldur teha üksnes pankrotitoimkonna nõusolekul.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud erilise tähtsusega tehinguks on eelkõige laenu võtmine. Kui pankrotivarasse kuulub ettevõte, mille tegevust pärast pankroti väljakuulutamist jätkatakse, loetakse erilise tähtsusega tehinguks ka kõik ettevõtte tavapärase majandustegevuse raamest väljuvad tehingud.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 126.   Pankrotivara nimekiri

  (1) Pärast pankroti väljakuulutamist koostab haldur pankrotivara nimekirja, milles märgib vara koosseisu ja väärtuse, sealhulgas võlgniku võlad ja nõuded liikide kaupa.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Pankrotivarasse kuuluva eseme kohta tuleb märkida selle väärtus. Kui pankrotivarasse kuulub ettevõte, tuleb ettevõttesse kuuluvate esemete väärtuse kõrval hinnata ka väärtust, mida ettevõte või selle osa hinnanguliselt omaks juhul, kui ettevõtte tegevust jätkatakse ja ettevõte või selle osa võõrandatakse tervikvarana.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Nimekirjas tuleb eraldi märkida esemed, mille välistamist pankrotivarast nõuavad või saavad nõuda kolmandad isikud, samuti esemed, mis kuuluvad võlgnikule ja kolmandale isikule ühiselt, sealhulgas need, mis kuuluvad võlgniku ja tema abikaasa või registreeritud elukaaslase ühisvara hulka.
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]

  (4) Nimekirjas tuleb märkida kõikide teadaolevate võlausaldajate nimed ja nende elu- või asukohad, samuti iga võlausaldaja nõude alus ja suurus. Nimekirjas tuleb eraldi märkida, kas ja millised nõuded on võlgniku varaga tagatud.

  (5) Nimekirjas tuleb märkida, millised võimalused on nõuete tasaarvestuseks.

  (6) Haldur esitab pankrotivara nimekirja võlausaldajate esimesele üldkoosolekule, kohtule ja pankrotitoimkonnale, samuti tutvustab seda igale võlausaldajale, kes seda nõuab. Haldur tutvustab nimekirja võlgnikule.

§ 127.   Halduri ettekanne võlausaldajate esimesel üldkoosolekul

  (1) Haldur teeb võlausaldajate esimesel üldkoosolekul ettekande võlgniku majandusliku olukorra ja maksejõuetuse põhjuste kohta ning tutvustab halduri tasu ja pankrotimenetluse kulude kalkulatsiooni. Ettekanne ja kalkulatsioon lisatakse koosoleku protokollile.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Kui pankrotivarasse kuulub ettevõte, peab haldur lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule ettekandes selgitama, kas on võimalik võlgniku ettevõtte tervendamine ja millised on võimalused kompromissi tegemiseks. Haldur peab samuti selgitama, millised on väljavaated võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ettevõtte tervendamise, kompromissi ja pankrotivara müügi korral. Haldur peab andma hinnangu massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude suuruse kohta pankrotivara kohese müügi korral.

§ 128.   Võlgniku raamatupidamise korraldamine

  (1) Kui võlgnik on raamatupidamiskohustuslane, vastutab haldur võlgniku raamatupidamise korraldamise eest alates võlgniku pankroti väljakuulutamisest.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Pankroti väljakuulutamisega algab uus majandusaasta. Lõppenud majandusaasta aruande registripidajale esitamise tähtaeg hakkab kulgema pankroti väljakuulutamisest arvates. Teises lauses sätestatut ei kohaldata juhul, kui otsustatakse juriidilisest isikust võlgniku lõpetamine.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Pankroti väljakuulutamisele eelnenud majandusaasta aruande kontrollimiseks võib halduri ettepanekul määrata audiitori kohus. Audiitorkontrolli kulud loetakse massikohustuseks.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (4) [Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 129.   Ettevõtte tervendamise ja tegevuse lõpetamise otsustamine

  (1) Kui pankrotivarasse kuulub ettevõte, koostab haldur ettevõtte tegevuse jätkamise kava (tervendamiskava) või teeb ettepaneku ettevõtte tegevus lõpetada.

  (2) Ettevõtte tervendamiseks vajalikud abinõud nähakse ette tervendamiskavas. Tervendamiskavas tuleb samuti näidata, kas on otstarbekas teha kompromissi.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Haldur esitab tervendamiskava kinnitamiseks või ettepaneku ettevõtte tegevuse lõpetamiseks võlausaldajate esimesele üldkoosolekule.

  (4) Üldkoosolek kas kinnitab halduri esitatud tervendamiskava või otsustab, et ettevõtte tegevus lõpetatakse. Üldkoosolek võib teha haldurile ettepaneku uue tervendamiskava esitamiseks või ettevõtte tegevuse lõpetamise ettepaneku asemel tervendamiskava esitamiseks.

  (5) Kui võlausaldajate üldkoosolek leiab, et vaatamata tervendamiskavale ei ole tervendamine õnnestunud, võib üldkoosolek otsustada, et ettevõtte tegevus lõpetatakse.

  (6) Haldur esitab ettevõtte tegevuse lõpetamise otsuse viivitamata kohtule kinnitamiseks. Otsuse kinnitamise otsustab kohus 15 päeva jooksul otsuse kohtule esitamisest arvates, tehes selle kohta määruse. Kohus ei kinnita ettevõtte tegevuse lõpetamise otsust, kui ei ole järgitud võlausaldajate üldkoosoleku korraldamise või otsuse vastuvõtmise korda.

  (7) Kui võlausaldajate üldkoosolek otsustab koos ettevõtte tegevuse lõpetamisega ka juriidilisest isikust võlgniku lõpetada, esitab haldur üldkoosoleku otsuse kohtule kinnitamiseks käesoleva seaduse § 130 lõikes 2 sätestatud korras.

  (8) Kui pankrotimenetluses on otstarbekas ettevõtte müük tervikvarana, võib üldkoosolek halduri ettepanekul otsustada, et ettevõtte tegevust jätkatakse kuni selle müümiseni.

§ 130.   Juriidilise isiku lõpetamine ja likvideerimine

  (1) Kui võlausaldajate üldkoosolek otsustab juriidilisest isikust võlgniku ettevõtte tegevuse lõpetada, otsustab ta ka juriidilise isiku lõpetamise.

  (2) Haldur esitab juriidilise isiku lõpetamise otsuse viivitamata kohtule kinnitamiseks. Otsuse kinnitamise otsustab kohus 15 päeva jooksul otsuse kohtule esitamisest arvates, tehes selle kohta määruse. Kohus ei kinnita juriidilise isiku lõpetamise otsust, kui ei ole järgitud võlausaldajate üldkoosoleku korraldamise või otsuse vastuvõtmise korda. Üldkoosoleku otsuse kinnitamise korral loetakse juriidiline isik lõpetatuks lõpetamisotsuse vastuvõtmisest alates.

  (3) Kui juriidiline isik pankrotimenetluses lõpetatakse, siis likvideerib juriidilise isiku haldur. Haldur alustab või jätkab enne ajutise halduri nimetamist alustatud likvideerimist pärast kohtumääruse tegemist, millega kinnitati ettevõtte tegevuse ja juriidilise isiku lõpetamise otsus. Likvideerimine tuleb läbi viia pankrotimenetluse lõpuks.
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]

  (4) [Kehtetu - RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Juriidilise isiku likvideerimisel näeb pankrotihaldur ette vahendid isiku tegevuse tulemusena loodud või saadud dokumentide säilitamiseks ja vastutab nende säilitamise eest kuni üleandmiseni säilitamisteenust osutavale isikule või arhiivile.

  (6) Juriidilist isikut ei likvideerita, vaatamata juriidilise isiku lõpetamise otsusele, kui:
  1) pankrotimenetlus lõpetatakse kompromissi tõttu;
  2) pankrotimenetlus lõpetatakse käesoleva seaduse §-s 159 sätestatud alusel;
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]
  3) pankrotimenetlus lõpetatakse käesoleva seaduse §-s 160 sätestatud alusel, kui võlgnik ei ole püsivalt maksejõuetu.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (7) Juriidilise isiku lõpetamata jätmise käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1 ja 3 sätestatud alustel otsustab kohus halduri ettepanekul ja punktis 2 sätestatud alusel võlgniku ettepanekul, tehes selle kohta määruse.

  (8) Kui pankrotimenetlus on lõpetatud käesoleva seaduse §-s 160 sätestatud alusel ja juriidilisest isikust võlgnik on püsivalt maksejõuetu, likvideeritakse juriidilisest isikust võlgnik.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 131.   Ettevõtte tegevuse lõpetamine enne esimest üldkoosolekut

  (1) Kui võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamine võlausaldajate esimese üldkoosolekuni on võlausaldajatele ilmselt kahjulik, eelkõige, kui see toob kaasa pankrotivara olulise vähenemise, võib haldur võlgniku ettevõtte tegevuse kohtu nõusolekul lõpetada ka enne võlausaldajate esimest üldkoosolekut. Haldur esitab ettevõtte tegevuse lõpetamise põhistatud taotluse kohtule. Kohus lahendab taotluse määrusega.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Ettevõtte tegevuse lõpetamise üle otsustamisel tuleb hinnata eelkõige tervendamisvõimalusi ning ettevõtte väärtuse võimalikku vähenemist seoses ettevõtte tegevuse kohese lõpetamisega.

  (3) Enne ettevõtte tegevuse lõpetamise taotluse esitamist peab haldur ettevõtte tegevuse lõpetamise kavatsusest teavitama võlgnikku ja kuulama ära tema arvamuse, kui see on viivituseta võimalik.

  (4) Võlausaldajate üldkoosolek võib otsustada ettevõtte tegevuse jätkamise ka juhul, kui kohus on halduri taotluse ettevõtte tegevuse lõpetamiseks rahuldanud.

§ 132.   Halduri ettekanne pankrotivara kohta

  (1) Haldur esitab kohtule ja pankrotitoimkonnale ettekande, milles märgitakse:
  1) maksejõuetuse põhjus ja selle tekkimise aeg;
  2) andmed vara tagasivõitmise võimaluste kohta;
  3) arvamus pankrotiga seotud kuriteo tunnuste olemasolu ja andmed kuriteost teatamise kohta;
  4) muud pankrotimenetluses tähtsust omavad asjaolud.

  (2) Kui võlgnik on raamatupidamiskohustuslane, lisab haldur ettekandele võlgniku tehtud viimase raamatupidamise aastaaruande.

  (3) Haldur esitab ettekande pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolude väljaselgitamist, kuid mitte hiljem kui kolm kuud pärast pankroti väljakuulutamist. Mõjuvatel põhjustel võib kohus ettekande esitamise tähtaega pikendada.

  (4) Haldur esitab ettekande tutvumiseks igale võlausaldajale, kes seda nõuab.

§ 1321.   Kutsealane maksekonto

  (1) Pankrotihaldur võib pankrotimenetluse läbiviimiseks avada Eestis tegutsevas krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalis ühe pankrotivõlgniku põhise maksekonto (edaspidi kutsealane maksekonto).

  (2) Pankrotitoimkonna nõusolekul võib pankrotihaldur avada pankrotimenetluse läbiviimiseks täiendavaid kutsealaseid maksekontosid. Kui pankrotitoimkonda ei ole moodustatud või pankrotitoimkond ei anna nõusolekut, võib pankrotihaldur taotleda nõusolekut kohtult.

  (3)  Pankrotihaldur avab kutsealase maksekonto enda nimel.

  (4) Kutsealane maksekonto avatakse pankrotihalduri kutsealaseks tegevuseks ja kontole laekuvad summad ei kuulu pankrotihalduri pärandvara ega pankrotivara hulka, samuti ei saa neile pöörata sissenõuet pankrotihalduri suhtes algatatud täitemenetluses. Pankrotihaldur on kohustatud seda märkima konto avamise lepingu lisatingimustes.

  (5)  Pankrotihaldur võib vajaduse korral avada Eestis tegutsevas krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalis kutsealase väärtpaberikonto. Konto avamisele ja lepingu tingimustele kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud korda.

  (6) Pankrotihaldur sulgeb kutsealase maksekonto viivitamatult pärast pankrotimenetluse lõppu. Kohus võib pankrotihalduri taotluse alusel määrata konto sulgemiseks muu tähtaja. Kui see on vajalik, võib pankrotihaldur avada ka uue konto pärast pankrotimenetluse lõppu.

  (7) Kui kohus vabastab pankrotihalduri menetluse kestel ja nimetab uue halduri, kannab vabastatud pankrotihaldur viivitamatult kutsealasel maksekontol olevad vahendid üle uue halduri poolt avatud kutsealasele maksekontole või võlgniku kontole.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 1322.   Kutsealase maksekonto kasutamine

  (1) Kutsealast maksekontot võib kasutada ainult pankrotimenetluse läbiviimiseks. Väljamakseid võib teha ainult käesolevas seaduses sätestatud alustel. Kutsealase maksekonto andmed märgitakse kõikidesse pankrotihalduri koostatud aktidesse.

  (2) Kui pankrotihaldur avab kutsealase maksekonto, kasutatakse pankrotimenetluse läbiviimiseks seda kontot, välja arvatud juhul, kui on põhjendatud kasutada muud kontot.

  (3) Pankrotihalduri tasu ei kanta kutsealasele maksekontole. Kutsealasele maksekontole laekunud raha ei või pankrotihaldur kasutada büroo ülalpidamise kulude katmiseks.

  (4) Pankrotihaldur peab eraldi arvestust kutsealasel maksekontol seisva raha kohta, eelkõige selle raha kohta, mis on jäänud võlausaldajal või võlgnikul vastu võtmata.

  (5) Pankrotihaldur vastutab kutsealase maksekonto õiguspärase kasutamise eest.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

8. peatükk PANKROTIVARA MÜÜK 

§ 133.   Vara müügi üldpõhimõtted

  (1) Haldur võib alustada pankrotivara müüki pärast võlausaldajate esimest üldkoosolekut, kui võlausaldajad ei ole sellel koosolekul otsustanud teisiti.

  (2) Kui võlgnik on pankrotimääruse peale edasi kaevanud, ei tohi võlgniku nõusolekuta enne Ringkonnakohtule esitatud määruskaebuse läbivaatamist vara müüa.
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud piiranguid ei kohaldata kiiresti rikneva või sellise vara müügil, mille väärtus kiiresti langeb või mille hoidmine või säilitamine on ülemäära kulukas.

  (4) Kui võlgniku ettevõtte tegevust jätkatakse, ei või vara müüa, kui see takistab ettevõtte tegevuse jätkamist.

§ 134.   Vara müük kompromissettepaneku korral

  (1) Kompromissettepaneku tegemise korral ei või vara müüa enne kompromissi tegemist, kui võlausaldajate üldkoosolek ei ole otsustanud, et vara võib müüa, vaatamata kompromissettepanekule.

  (2) Hoolimata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust, võib vara müüa, kui vara müük vastab kompromissettepanekule, samuti käesoleva seaduse § 133 lõikes 3 nimetatud vara puhul.

§ 135.   Vara müügi kord

  (1) Haldur müüb pankrotivara täitemenetluse seadustikus sätestatud korras, arvestades käesolevas seaduses ettenähtud erisusi.

  (2) Halduri nõusolekul võib füüsilisest isikust võlgnik pankrotivara hulka kuuluva vallasasja või õiguse ise müüa. Vara müünud võlgnik esitab haldurile aruande müügist saadu kohta.

  (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 võlgniku kohta sätestatut kohaldatakse ka võlgniku pärija suhtes.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Vara müügi järjekorra määrab haldur.

§ 136.   Vara müük enampakkumisel

  (1) Pankrotivara müük toimub enampakkumisel täitemenetluse seadustikus sätestatud korras, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Vara alghinna määrab haldur, kooskõlastades selle pankrotitoimkonnaga.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Kordusenampakkumisel võib haldur vara alghinda kuni 50 protsenti vähendada. Suuremas ulatuses võib alghinda vähendada üksnes pankrotitoimkonna nõusolekul.

  (4) Enampakkumise kohta koostab haldur akti. Akti vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

§ 137.   Vara müük enampakkumiseta suuremat kasu andval viisil

  (1) Võlausaldajate üldkoosolek võib teha haldurile ettekirjutuse müüa vara enampakkumiseta, kui vara müük sel viisil annab suuremat kasu.

  (2) Kui üldkoosolek ei ole haldurile teinud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutust, kuid haldur leiab, et vara müük enampakkumiseta annab suuremat kasu, võib pankrotivara enampakkumiseta suuremat kasu andval viisil müüa pankrotitoimkonna nõusolekul.

§ 138.   Vallaspandiga koormatud eseme müügi erisused

  (1) Halduri nõusolekul võib pandipidaja vallaspandi eseme ise müüa. Vara müünud pandipidaja esitab haldurile aruande müügist saadu kohta.

  (2) Kui haldur kavatseb vallaspandi eseme müüa muul viisil kui enampakkumisel, peab ta müügi kavatsusest ja viisist pandipidajale teatama. Kui pandipidaja seejärel ei teata haldurile seitsme päeva jooksul, et tal on võimalus pandieseme müügiks suuremat kasu andval viisil, võib haldur pandieseme müüa kavatsetud viisil.

  (3) Kui pandipidaja on haldurile käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud võimalusest teatanud, kuid pandieseme müügi lepingut ei sõlmitud ja müügihinda ei tasutud kolme päeva jooksul võimalusest teatamisest, võib haldur pandieseme müüa kavatsetud viisil.

  (4) Vallaspandi eseme müügi korral pandiõigus lõpeb.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatut ei kohaldata juhul, kui müüakse tervikvarana kommertspandiga koormatud ettevõte või selle organisatsiooniliselt iseseisev osa.

§ 139.   Hüpoteegiga koormatud kinnisasja müük

  (1) [Kehtetu - RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kui haldur müüb pankrotivarasse kuuluva kinnisasja enampakkumisel, jäävad kinnisasja koormavatest õigustest kehtima üksnes õigused, mis asuvad järjekoha poolest eespool sellest esimesena kinnistusraamatusse kantud õigusest, millest tulenevalt saaks nõuda kinnisasja sundmüüki. Ülejäänud kinnisasja koormavad kinnistusraamatusse kantud õigused loetakse lõppenuks.

  (3) Kinnistusraamatusse kantud õigused, mis asuvad samal järjekohal selle esimesena kinnistusraamatusse kantud õigusega, millest tulenevalt saaks nõuda kinnisasja sundmüüki, jäävad kehtima üksnes juhul, kui nendest tulenevalt ei saa nõuda kinnisasja sundmüüki.

  (4) Kinnisasja koormavad õigused, mis loetakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2 lõppenuks, kustutatakse kinnistusraamatust halduri avalduse alusel. Avaldusele lisatakse enampakkumise akt. Kustutamiseks ei ole vaja puudutatud isiku nõusolekut.

  (5) Kui kinnisasja ei müüda enampakkumisel, on kinnisasja koormavate õiguste kustutamiseks vajalik õiguse omaja nõusolek. Kui hüpoteegipidaja või reaalkoormatise omaja ei anna nõusolekut, siis kaotab ta õiguse nõuda nõude rahuldamist pankrotimenetluses hüpoteegi või reaalkoormatisega tagatud osas. Hüpoteegiga tagatud või reaalkoormatisest tuleneva nõude saab sellisel juhul kinnisasja omandanud isiku suhtes maksma panna suuruseni, milles nõue pankrotimenetluses tunnustati.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 140.   Pandiga koormatud eseme müümise tähtaeg

  Kui pankrotivarasse kuuluv ese on koormatud pandiõiguse või muu asjaõigusega, mis annab võlausaldajale õiguse nõuda koormatud eseme sundmüüki, müüb haldur koormatud eseme kolme kuu jooksul, koormatud kinnisasja aga nelja kuu jooksul arvates ajast, millal haldur võis alustada pankrotivara müüki, arvestades §-des 133 ja 134 sätestatut.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 141.   Ettevõtte müük

  (1) Ettevõtte või selle organisatsiooniliselt iseseisva osa võib haldur müüa üksnes pankrotitoimkonna nõusolekul.

  (2) Enampakkumiseta võib ettevõtte või selle organisatsiooniliselt iseseisva osa müüa üksnes võlausaldajate üldkoosoleku nõusolekul, kui omandaja või isik, kes omab omandajaks olevas juriidilises isikus otseselt või kaudselt rohkem kui 1/5-suurust osalust, on:
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]
  1) võlgniku lähikondne;
  2) võlausaldaja, kelle nõuded moodustavad hinnanguliselt rohkem kui 1/5 pankrotimenetluses esitatud nõuete kogusummast.

§ 142.   Tehingute kehtivus

  Käesoleva seaduse §-des 137 ja 141 sätestatu rikkumine ei too kaasa vastava tehingu kehtetust.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

9. peatükk VÄLJAMAKSED PANKROTIVARAST 

§ 143.   Jaotusettepanek
[Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 144.   Esialgne jaotusettepanek
[Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 145.   Jaotusettepaneku kinnitamine
[Kehtetu - RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 146.   Pankrotimenetlusega seotud väljamaksed

  (1) Enne jaotise alusel raha väljamaksmist tehakse pankrotivarast pankrotimenetlusega seotud väljamaksed järgmises järjekorras:
  1) vara välistamise ja tagasivõitmise tagajärgedest tulenevad nõuded;
  2) võlgnikule ja tema ülalpeetavatele makstav elatis;
  21) pärandvara pankrotimenetluses pärimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 nimetatud kulud;
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]
  3) massikohustused;
  4) pankrotimenetluse kulud.

  (11) Ajutise halduri tasu ja tema ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste hüvitise väljamakse tehakse, arvestades käesoleva seaduse § 31 lõike 6 kolmandas lauses sätestatut.
[RT I, 04.05.2018, 1 - jõust. 14.05.2018]

  (2) Kui jaotamisele kuuluvast varast ei jätku kõigi samas järjekorras rahuldamisele kuuluvate nõuete rahuldamiseks, tehakse väljamaksed võrdeliselt vastavate nõuete suurusega.

§ 147.   Elatise maksmine

  (1) Kui füüsilisest isikust võlgnik jääb pankroti tõttu ilma elatusvahenditest, määrab kohus võlgniku avalduse alusel temale ja tema ülalpeetavatele pankrotivarast hädavajaliku elatise kuni kaheks kuuks. Kaalukatel põhjustel võib kohus nimetatud tähtaega pikendada.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse võib esitada ka isik, keda võlgnik seaduse kohaselt on kohustatud ülal pidama.

§ 1471.    Pankrotimenetlusega seotud väljamaksete erisused pärandvara pankrotimenetluses

  (1) Kui käesoleva seaduse § 146 lõike 1 punktis 21 nimetatud väljamakse põhineb kohtulahendil, teeb haldur väljamakse üldises korras kohtulahendis märgitud ulatuses.

  (2) Kui käesoleva seaduse § 146 lõike 1 punktis 21 nimetatud väljamakse ei põhine kohtulahendil, võib haldur väljamakse tegemisest täielikult või osaliselt keelduda, kui selle tegemine ei ole põhjendatud. Haldur teavitab keeldumisest ja selle põhjustest isikut, kes esitas nõude väljamakse tegemiseks.

  (3) Kui haldur on väljamakse tegemisest käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt keeldunud, võib väljamakset nõudev isik esitada kohtule 15 päeva jooksul alates ajast, kui haldur teda keeldumisest teavitas, avalduse käesoleva seaduse § 146 lõike 1 punktis 21 nimetatud väljamakse suuruse kindlaksmääramiseks.

  (4) Pankrotivarast väljamaksmisele kuuluvate kulude suuruse määrab kohus kindlaks määrusega väljamakset nõudva isiku avalduse alusel. Määruse peale võivad määruskaebuse esitada haldur ja avalduse esitanud isik.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 148.   Massikohustused

  (1) Massikohustused on:
  1) pankrotimenetluse ajal halduri poolt oma ülesannete täitmisel tehtud tehingutest ja muudest toimingutest tekkinud kohustused;
  11) pärandvara pankrotimenetluse ajal halduri poolt pankrotivara valitsemise kulud;
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]
  2) võlgniku poolt täitmata lepingutest tulenevad kohustused, kui haldur on jätkanud kohustuse täitmist või teatanud, et kavatseb nõuda lepingu täitmist;
  3) võlgniku majandustegevuse jätkamisega seotud maksud;
  4) juriidilisest isikust võlgniku poolt pankrotimenetluse ajal õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise kohustused;
  5) muu kohustus, mida käesolev seadus loeb massikohustuseks.

  (2) Kui pankrotivarast ei jätku massikohustuse täitmiseks, on haldur kohustatud hüvitama võlausaldajale tekitatud kahju, kui ta nägi tehingu tegemisel või täitmise jätkamisel ette või pidi ette nägema, et pankrotivarast ei jätku massikohustuse täitmiseks, ja ei teatanud sellest massikohustuse võlausaldajale.

§ 149.   Massikohustuste täitmine

  (1) Massikohustuse täitmist võib võlgnikult pankrotimenetluse kestel nõuda üldkorras. Massikohustuse täitmiseks võib läbi viia täitemenetluse pankrotivara suhtes.

  (2) Kui massikohustus on tekkinud käesoleva seaduse § 148 lõike 1 punktis 2 nimetatud alusel, on massikohustuse täitmiseks täitemenetluse läbiviimine keelatud kuue kuu jooksul pankroti väljakuulutamisest arvates.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud keeld ei kehti:
  1) lepingust tuleneva nõude suhtes, kui haldur nõudis lepingu täitmist vastavalt käesoleva seaduse § 46 lõikes 1 sätestatule;
  2) kestuslepingust tuleneva nõude suhtes, mis on tekkinud pärast seda, kui haldur võis lepingu esmakordselt üles öelda;
  3) kestuslepingust tuleneva nõude suhtes, kui haldur on pankrotivara valitsemisel vastu võtnud lepingu teise poole lepingust tuleneva kohustuse kas või osalise täitmise.

§ 150.   Pankrotimenetluse kulud

  (1) Pankrotimenetluse kulud on:
  1) menetluskulud;
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]
  2) ajutise halduri või usaldusisiku tasu;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  3) halduri tasu;
  4) pankrotitoimkonna liikmete tasu;
  5) ajutise halduri või usaldusisiku ja halduri tehtud vajalikud kulutused oma ülesannete täitmiseks;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  6) käesoleva seaduse § 11 või § 30 alusel deposiidina makstud summa;
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.07.2014]
  7) maksejõuetuse teenistuse kulud eriauditile või pankrotimenetluse läbiviimisele avaliku uurimisena;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  8) käesoleva seaduse § 1131 lõikes 1 nimetatud rahastamine.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Kui pankrotiavaldus rahuldatakse või maksejõuetusavalduse alusel kuulutatakse välja pankrot, samuti kui pankrotimenetlus lõpetatakse kompromissiga, tasutakse pankrotimenetluse kulud pankrotivarast.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Kui kohus jätab võlausaldaja pankroti- või maksejõuetusavalduse rahuldamata või läbi vaatamata, samuti kui menetlus lõpetatakse seetõttu, et võlausaldaja oma pankroti- või maksejõuetusavaldusest loobub, hüvitab pankrotimenetluse kulud võlausaldaja.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Pankrotimenetluse raugemise korral otsustab kohus pankrotimenetluse kulude jagamise asjaolude kohaselt.

  (5) Pankrotimenetluse kulude kohta tehtud määruse peale võib esitada määruskaebuse.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 151.   Hoiustamise kohustus

  (1) Nõuete rahuldamisel hoiustab haldur käesoleva seaduse § 146 lõikes 1 nimetatud väljamaksete tegemiseks vajaliku ning vaidlustatud nõuetele vastavate arvestuslike jaotiste alusel väljamaksmisele kuuluva raha Eesti krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse filiaalis Eestis.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Haldur ei ole kohustatud hoiustama vaidlustatud nõuetele vastavate arvestuslike jaotiste alusel väljamaksmisele kuuluvat raha, kui enne nõuete ja nõuet tagavate pandiõiguste üle peetavate vaidluste lõppu tehakse jaotiste alusel väljamakseid üksnes vaidlustatud nõude järgule eelnevate järkude nõuete rahuldamiseks, kui neid nõudeid ei ole vaidlustatud.

§ 152.   Tingimuslike nõuete rahuldamine

  (1) Jaotise alusel väljamaksete tegemisel arvestatakse edasilükkava tingimusega nõuet täies ulatuses ja nõudele vastav summa hoiustatakse. Kui edasilükkav tingimus ei ole saabunud kolme aasta jooksul pankrotimenetluse lõppemisest arvates, siis loetakse, et tingimus ei ole saabunud. Pärast nimetatud tähtaja möödumist võib kohus õigustatud isiku taotlusel tingimuse saabumise tähtaega vajaduse korral pikendada, määrates kindlaks tähtaja lõppemise. Kui tingimuslik nõue ajas väheneb, ilma et tingimus ise oleks saabunud, määrab kohus hoiustatud rahast võlausaldajatele väljamaksete tegemise.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Kui jaotise alusel väljamaksete tegemise ajal on tingimuse saabumine nii ebatõenäoline, et nõudel ei ole varalist väärtust, ei võeta edasilükkava tingimusega nõuet väljamaksete tegemisel arvesse.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 153.   Nõuete rahuldamisjärgud

  (1) Pärast käesoleva seaduse § 146 lõikes 1 nimetatud väljamaksete tegemist rahuldatakse võlausaldajate nõuded järgmistes järkudes:
  1) pandiga tagatud tunnustatud nõuded käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ulatuses;
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]
  2) muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded;
  3) muud tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded;
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]
  4) pärandvara pankrotimenetluses pärimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 3 nimetatud nõuded ja sundosa nõuded.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (11) Käesoleva seaduse § 1927 lõikes 2 nimetatud kulud makstakse välja võrdeliselt koos käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud nõudega.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Pandiga tagatud nõue rahuldatakse esimeses järgus pandieseme müügist saadud raha ulatuses, millest on maha arvatud käesoleva seaduse § 146 lõikes 1 nimetatud väljamaksed võrdeliselt pandieseme müügist saadud rahasumma suhtega pankrotivara müügist laekunud raha kogusummasse, ent mitte enam kui ühe kümnendiku ulatuses pandieseme müügist saadud rahasummast. Lisaks võib haldur pandieseme müügist saadud raha arvel hüvitada kõik selle pandieseme haldamise ja müügiga seotud otsesed kulud.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (21) Pandieseme müügist saadud rahaks loetakse ka raha, mille kohtutäitur kannab pankrotivara hulka käesoleva seaduse § 17 lõike 4 või täitemenetluse seadustiku § 511 lõike 2 alusel. Pandieseme müügist saadud rahasummast mitte enama kui ühe kümnendiku mahaarvamisel käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu kohaselt arvestatakse ka käesoleva seaduse § 17 lõikes 4 või täitemenetluse seadustiku § 511 lõikes 2 nimetatud kulutusi, välja arvatud selle pandieseme haldamise ja müügiga seotud otsesed kulud.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Kui pandiese on koormatud mitme pandiõigusega, rahuldatakse nõuded pandieseme müügist saadud raha arvel vastavalt pandiõiguste järjekohtadele. Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kulud jagunevad pandipidajate vahel võrdeliselt pandieseme müügist saadu osaga.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Ulatuses, milles pandiga tagatud nõue on jäänud rahuldamata pandieseme müügist saadud raha arvel, rahuldatakse see koos käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud nõuetega. See ei kehti juhul, kui pankrotivõlgnik on pantinud oma vara kolmanda isiku võla tagamiseks.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (41) Kui lepingus on ette nähtud, et võlausaldaja nõue rahuldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud järgust tagapool asuvas järgus, rahuldatakse nõue lepingus ettenähtud järgus.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (5) Järgmise järgu nõuded rahuldatakse pärast eelmise järgu nõuete täielikku rahuldamist.

  (6) Kui varast ei piisa kõigi ühe järgu nõuete rahuldamiseks, rahuldatakse sama järgu nõuded võrdeliselt nõuete suurusega.

  (7) Kui enne pärandvara pankrotimenetluse algatamist on pärimismenetluses läbi viidud üleskutsemenetlus pärandaja kohustuste kindlakstegemiseks ja võlausaldaja pidi oma nõudest teatama, rahuldatakse tema nõue pärast teiste samasse järku kuuluvate nõuete täielikku rahuldamist.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 154.   Jaotis

  (1) Jaotis on suhtarv, mis näitab, kui suurele osale pankrotivara müügist laekunud rahast on võlausaldajal õigus vastavas rahuldamisjärgus tunnustatud nõude alusel.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Haldur alustab jaotiste alusel raha väljamaksmist pärast võlausaldajate nimekirja kinnitamist vastavalt raha laekumisele. Raha väljamaksmine toimub pankrotitoimkonna nõusolekul, arvestades käesoleva seaduse § 146 lõikes 1 nimetatud väljamakseid. Kui pankrotitoimkonda ei ole moodustatud või pankrotitoimkond ei anna raha väljamaksmiseks nõusolekut, võib haldur taotleda nõusolekut kohtult.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (3) Haldur edastab võlausaldajatele raha väljamaksmise kohta andmed käesoleva seaduse § 146 lõikes 1 nimetatud väljamaksete ja krediidiasutuses raha hoiustamise, iga pandieseme müügist saadu, pankrotivarasse laekunud ja jaotamisele kuuluva pankrotivara ning müümata pankrotivara ja võlgnikul teistelt isikutelt saada oleva vara kohta.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 155.   Õiguse kaotamine jaotisele

  (1) Võlausaldaja vastuvõtuviivituse korral hoiustatakse talle jaotise alusel kuuluv rahasumma.

  (2) Kui võlausaldaja ei ole kahe aasta jooksul raha hoiustamisest arvates seda vastu võtnud, kaotab ta õiguse talle jaotise alusel kuuluvale rahale. Sellisel juhul jaotatakse hoiustatud raha ülejäänud võlausaldajate vahel või kohus võib halduri ettepanekul krediidiasutuse või kindlustusandja pankroti korral lubada need vahendite jäägid, mille edasise jaotamisega seotud kulud on ilmselt suuremad kui jäägid ise, üle anda Tagatisfondile.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 156.   Võlgnikule tagastatav vara

  (1) Pärast pankrotivarast väljamaksete tegemist ja võlausaldajate nõuete täielikku rahuldamist järelejäänud vara tagastatakse võlgnikule.

  (2) Kui juriidilisest isikust võlgnik on lõpetatud, kuid pärast pankrotivarast väljamaksete tegemist ja võlausaldajate nõuete täielikku rahuldamist on järele jäänud vara, makstakse see välja isikutele, kellele kuuluks õigus juriidilise isiku varale juriidilise isiku lõpetamise korral pankrotimenetluseta.

10. peatükk PANKROTIMENETLUSE LÕPPEMINE 

§ 157.   Pankrotimenetluse lõppemise alused

  Pankrotimenetlus lõpeb:
  1) [kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  2) pankrotimenetluse raugemisega (§ 158);
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]
  3) pankroti aluse äralangemisega (§ 159);
  4) võlausaldajate nõusolekul (§ 160);
  5) lõpparuande kinnitamisega (§ 163);
  6) kompromissi kinnitamisega (§ 183);
  7) muul seadusest tuleneval alusel.

§ 158.   Pankrotimenetluse raugemine pärast pankroti väljakuulutamist

  (1) Kui pankrotivarast ei jätku massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks, peab haldur sellest kohtule viivitamatult teatama.

  (2) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teadet teeb haldur pankrotivarast väljamaksed vastavalt käesoleva seaduse §-s 146 sätestatule. Haldur on kohustatud müümata pankrotivara müüma, välja arvatud juhul, kui vara müük ei ole võimalik olulise viivituseta ja toob endaga kaasa ebamõistlikke kulutusi. Massivõlausaldajatel ei ole käesoleva seaduse §-s 149 nimetatud õigusi.

  (3) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toimingute tegemist esitab haldur kohtule aruande, mis peab sisaldama käesoleva seaduse § 162 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid.

  (4) Pärast haldurilt aruande saamist lõpetab kohus halduri ettepanekul pankrotimenetluse raugemise tõttu, kui kohus tuvastab, et pankrotivarast ei jätku massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks. Kui menetluse lõpetamise ajaks on nõuete kaitsmine toimunud, märgib kohus määruses, millises osas on iga võlausaldaja nõue tunnustatud ja millistele nõuetele esitas võlgnik vastuväite. Sellega loetakse juriidilisest isikust võlgnik lõpetatuks.
[RT I, 05.05.2022, 1 - jõust. 01.02.2023]

  (41) Kui füüsilisest isikust võlgniku suhtes on algatatud kohustustest vabastamise menetlus, kuid nõuete kaitsmine ei ole käesoleva paragrahvi lõike 4 esimeses lauses sätestatu alusel menetluse lõpetamise ajaks lõpuni viidud, viiakse see enne menetluse lõpetamist lõpuni ja kohus kinnitab võlausaldajate nimekirja.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (5) Kohus ei lõpeta pankrotimenetlust raugemise tõttu enne käesoleva seaduse §-s 86 sätestatud vande andmist, kui kohus on kohustanud võlgnikku vannet andma ja vande võtmine on võimalik.

  (51) Enne käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel pankrotimenetluse lõpetamist teeb kohus juriidilisest isikust võlgniku puhul maksejõuetuse teenistusele ettepaneku esitada taotlus pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena ja annab taotluse esitamiseks mõistliku tähtaja.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

  (6) Kohus ei lõpeta menetlust käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel, kui võlausaldaja või kolmas isik maksab massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole kohtu poolt määratud summa või kohus rahuldab maksejõuetuse teenistuse avalduse pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 159.   Pankrotimenetluse lõpetamine pankroti aluse äralangemise tõttu

  (1) Kohus lõpetab pankrotimenetluse võlgniku avalduse alusel, kui võlgnik tõendab, et ta ei ole maksejõuetu või et teda ei ähvarda maksejõuetus, kui pankrot kuulutati välja seetõttu, et võlgniku maksejõuetuse tekkimine tulevikus oli tõenäoline.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kui enne pankrotimenetluse lõpetamist vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1 oli kohus kinnitanud üldkoosoleku otsuse juriidilisest isikust võlgniku lõpetamise kohta, märgib kohus pankrotimenetluse lõpetamise määruses, et juriidilist isikut ei lõpetata.

  (3) Kui füüsilisest isikust võlgniku suhtes algatati ka kohustustest vabastamise menetlus, mis ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse esitamise ajaks veel lõppenud, lõpetab kohus koos pankrotimenetlusega ka kohustustest vabastamise menetluse füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 52 alusel. Kui kohustustest vabastamise menetlus on juba lõpetatud, võib kohus füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 51 lõike 1 alusel kohustustest vabastamise määruse tühistada.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 160.   Pankrotimenetluse lõpetamine võlausaldajate nõusolekul

  (1) Kohus lõpetab pankrotimenetluse võlgniku avalduse alusel, kui menetluse lõpetamisega on nõustunud kõik tähtaegselt nõuded esitanud võlausaldajad.

  (2) Kui menetluse lõpetamisega ei ole nõustunud võlausaldaja, kelle nõude on haldur või võlgnik vaidlustanud või kelle nõue on pandiga tagatud, siis otsustab kohus, kas menetluse lõpetamine selle võlausaldaja nõusolekuta või talle tagatist andmata on võimalik.

  (3) Kui juriidilisest isikust võlgnik on püsivalt maksejõuetu, otsustab kohus juriidilisest isikust võlgniku likvideerimise menetluse lõpetamise määrusega. Haldur likvideerib juriidilisest isikust võlgniku kahe kuu jooksul nimetatud määruse jõustumisest arvates ja esitab avalduse juriidilise isiku registrist kustutamiseks. Haldur kinnitab võlgniku registrist kustutamise avalduses, et takistusi registrist kustutamiseks ei ole.
[RT I, 05.05.2022, 1 - jõust. 01.02.2023]

  (4) Kui füüsilisest isikust võlgniku suhtes algatati ka kohustustest vabastamise menetlus, mis ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse esitamise ajaks veel lõppenud, lõpetab kohus koos pankrotimenetlusega ka kohustustest vabastamise menetluse füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 52 alusel. Kui kohustustest vabastamise menetlus on juba lõpetatud, ei saa füüsilisest isikust võlgnik esitada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldust.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 161.   Lõpetamismenetlus erijuhtudel

  (1) Teade pankrotimenetluse lõpetamise avalduse esitamisest käesoleva seaduse §-des 159 ja 160 sätestatud alustel avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teates märgitakse, kus ja millal saab tutvuda avalduse aluseks olevate dokumentide ja võlausaldajate nõusolekutega, samuti selgitus, et avaldusele võib esitada vastuväite vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2.

  (2) Vastuväite pankrotimenetluse lõpetamise avaldusele võivad võlausaldajad esitada kohtule 10 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teate avaldamisest arvates.

  (3) Menetlust ei või lõpetada enne, kui haldur on teinud käesoleva seaduse §-s 146 nimetatud väljamaksed ja esitanud kohtule aruande, mis peab sisaldama käesoleva seaduse § 162 lõikes 2 nimetatud andmeid.

  (4) Kohus otsustab menetluse lõpetamise pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaja möödumist ja lõikes 3 nimetatud väljamaksete tegemist, tehes selle kohta määruse. Enne lõpetamise otsustamist kuulab kohus ära võlgniku, pankrotihalduri ja pankrotitoimkonna arvamuse. Vastuväite esitamise korral kuulab kohus ära ka vastuväite esitanud võlausaldaja arvamuse. Füüsilisest isikust võlgniku puhul, kelle suhtes on algatatud kohustustest vabastamise menetlus ja kellele on nimetatud usaldusisik, kuulab kohus ära ka usaldusisiku arvamuse.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 162.   Lõpparuande esitamine

  (1) Haldur esitab pankrotitoimkonnale ja kohtule lõpparuande, kui:
  1) võlausaldajate nõuded on täielikult rahuldatud;
  2) pankrotivara on müüdud ja jaotiste alusel raha välja makstud;
  3) ei osutunud võimalikuks pankrotivara täielikult müüa ja pankrotitoimkond on andnud nõusoleku lõpparuande esitamiseks.

  (2) Lõpparuandes märgitakse:
  1) andmed pankrotivara ja selle müügist saadud raha kohta;
  2) andmed käesoleva seaduse §-s 146 nimetatud väljamaksete kohta;
  3) andmed jaotiste alusel väljamakstud raha kohta nõuete rahuldamisjärkude kaupa;
  4) andmed iga pandieseme müügist saadu kohta;
  5) andmed müümata pankrotivara ja võlgnikul teistelt isikutelt saadaoleva vara kohta;
  6) andmed halduri tegevuse kohta pankrotivara valitsemisel;
  7) iga võlausaldaja tunnustatud nõude osa, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud;
  8) andmed pankrotimenetluses esitatud hagide läbivaatamise kohta, samuti hagide kohta, mida haldur kavatseb veel esitada;
  9) kohtukulud ning ajutise halduri või usaldusisiku ja halduri tehtud vajalikud kulutused;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  10) muud pankrotimenetluses tähtsust omavad asjaolud.

  (3) Haldur peab lõpparuandes märkima, kas maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu, samuti, kas haldur on esitanud avalduse kriminaalmenetluse alustamiseks.

  (4) Kui juriidilisest isikust võlgnik likvideeritakse, lisatakse lõpparuandele lõppbilanss. Haldur edastab Tartu Maakohtu registriosakonnale viivitamata kohtu kinnitatud lõpparuande ja koos sellega esitatud lõppbilansi.
[RT I, 22.06.2016, 21 - jõust. 01.08.2016]

§ 1621.   Pankrotimenetluse kulude katteks ettenähtud summa hoiustamine

  Kohus võib halduri taotlusel määrata lõpparuandes esitatud andmete alusel halduri tasu ja vajalike kulutuste katmiseks vajaliku summa hoiustamise kohtu määratud kontol. Haldurile ei tehta väljamakseid enne, kui on jõustunud määrus, millega kohus pankrotimenetluse lõpetab.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 163.   Pankrotimenetluse lõpetamine lõpparuande kinnitamisega

  (1) Haldur avaldab väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, milles on andmed, kus ja millal võib lõpparuandega tutvuda, samuti selgitus, et lõpparuandele võib esitada vastuväite vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2.

  (2) Vastuväite lõpparuandele võivad võlausaldajad esitada kohtule 10 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teate avaldamisest.

  (3) Kümne päeva jooksul pärast vastuväidete esitamise tähtaja möödumist otsustab kohus lõpparuande kinnitamise ja pankrotimenetluse lõpetamise, tehes selle kohta määruse. Kohus võib vastuväidete ärakuulamiseks pidada istungi.

  (4) Pankrotimenetluse lõpetamise määruses märgib kohus, millises ulatuses on igal võlausaldajal tunnustatud nõude osa eest jäänud raha saamata, samuti, milliste nõuete kohta kehtib võlgniku vastuväide.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (5) Pankrotimenetluse lõpetamise määruses märgib kohus, kas võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu. Kui võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, teatab kohus sellest prokurörile või politseile kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks. Teates ei tohi tugineda teabele, mille kasutamine tõendina oleks käesoleva seaduse § 85 lõikes 4 sätestatu kohaselt välistatud. Kui võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on raske juhtimisviga, on haldur kohustatud esitama kahju hüvitamise nõude raskes juhtimisveas süüdi oleva isiku vastu, kui seda nõuet ei ole juba esitatud.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (6) Kohus jätab lõpparuande kinnitamata ja tagastab selle määrusega haldurile pankrotimenetluse jätkamiseks, kui lõpparuandest ilmneb, et pankrotimenetluses on rikutud võlgniku või võlausaldajate õigusi.

  (7) Teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 164.   Määruskaebuse esitamine

  (1) Määruse peale, millega kohus pankrotimenetluse lõpetab, võib võlgnik esitada määruskaebuse.

  (2) Võlausaldaja võib pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale määruskaebuse esitada, kui ta menetluse lõpetamise avalduse vastu esitas vastavalt käesoleva seaduse § 161 lõikele 2 või § 163 lõikele 2 vastuväite.

  (3) Ringkonnakohtu määruse peale käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 165.   Pankrotimenetluse tähtaeg ja halduri vabastamine

  (1) Kui pankrotimenetlust ei ole lõpetatud kahe aasta jooksul pärast pankroti väljakuulutamist, esitab haldur pankrotitoimkonnale ja kohtule ettekande, milles märgib:
  1) põhjused, miks pankrotimenetlust ei ole lõpule viidud;
  2) andmed müüdud ja müümata pankrotivara kohta;
  3) andmed pankrotivara valitsemise kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekande esitab haldur iga järgneva kuue kuu järel kuni pankrotimenetluse lõpetamiseni.

  (3) Pankrotimenetluse lõpetamisel vabastab kohus halduri, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (4) Kui pankrotimenetluse lõpetamise ajaks ei ole pankrotivara täielikult müüdud või kui pankrotivarasse on veel raha laekumas, samuti siis, kui halduri poolt esitatud hagid on läbi vaatamata või kui haldur kavatseb esitada hagi või on kohustatud seda tegema, võib kohus jätta halduri vabastamata. Sel juhul jätkab haldur oma ülesannete täitmist ka pärast pankrotimenetluse lõpetamist.

  (5) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ülesannete täitmist esitab haldur kohtule aruande. Kohus otsustab halduri vabastamise pärast temalt aruande saamist, tehes selle kohta määruse.

§ 166.   Järeljagamine

  (1) Kui pärast pankrotimenetluse lõppemist ja halduri vabastamist laekub pankrotivarasse raha, vabanevad jagamisel hoiustatud rahasummad või selgub, et pankrotivara hulka kuulub esemeid, mida ei ole pankrotimenetluse läbiviimisel arvestatud, teeb kohus omal algatusel või halduri või võlausaldaja avalduse alusel määruse järeljagamise läbiviimiseks.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (2) Järeljagamise läbiviimiseks kinnitab kohus halduri, kelleks võib olla ka uus haldur.

  (3) Järeljagamine toimub vastavalt võlausaldajate nimekirjas ettenähtud jaotistele.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (4) Kui järeljagamine määrati seetõttu, et pankrotivara hulka kuulub esemeid, mida pankrotimenetluse läbiviimisel ei arvestatud, peab haldur need käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohtumääruse alusel täitemenetluse seadustikus sätestatud korras arestima.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (5) Kohus võib järeljagamise läbiviimise eeldusena nõuda avalduse esitajalt järeljagamise kulude katteks kohtu määratud summa maksmist deposiidina selleks ettenähtud kontole.
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.07.2014]

  (6) Kohus võib loobuda järeljagamise läbiviimisest ja jätta laekunud või hoiustatud rahasumma või pankrotivara hulka kuulunud eseme käesoleva seaduse § 156 lõikes 2 nimetatud isikule, kui rahasumma või eseme väärtus on järeljagamise kulusid arvestades ebaproportsionaalselt väike.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (7) Kohus otsustab halduri vabastamise pärast temalt aruande saamist, tehes selle kohta määruse.

§ 167.   Nõuete esitamine pärast pankrotimenetluse lõppemist

  (1) Pärast pankrotimenetluse lõppemist võivad võlausaldajad nõuded, mille võis esitada pankrotimenetluses, kuid mis on selles jäänud esitamata, samuti nõuded, mis küll esitati, kuid mis jäid rahuldamata ja millele võlgnik vastu vaidles, esitada võlgniku vastu üldises korras. Sel juhul pankrotimenetluse aja eest intresse ja viiviseid ei arvestata.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuet ei või esitada, kui nõue on võlgniku kohustustest vabastamise tõttu vastavalt füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse §-s 50 sätestatule lõppenud.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Võlausaldajad võivad pärast pankrotimenetluse lõppemist esitada võlgniku vastu ka massikohustustest tekkinud nõuded, mida ei ole pankrotimenetluses rahuldatud.

  (4) Üldises korras võib võlgniku vastu esitada samuti nõudeid, mis on tekkinud pankrotimenetluse ajal ja mida ei saanud pankrotimenetluses esitada. Sel juhul algab aegumistähtaeg pankrotimenetluse lõpetamisest.

§ 168.   Pankrotimenetluse lõpetamise määrus täitedokumendina

  Ulatuses, milles võlausaldaja pankrotimenetluses tunnustatud nõue on jäänud pankrotimenetluses rahuldamata, on käesoleva seaduse § 158 lõikes 4 või § 163 lõikes 4 nimetatud määrus täitedokumendiks, kui võlgnik ei ole esitanud nõudele vastuväidet vastavalt käesoleva seaduse § 104 lõikele 1 või kui kohus on § 104 lõikes 2 nimetatud juhul võlausaldaja nõuet tunnustanud.

11. peatükk FÜÜSILISEST ISIKUST VÕLGNIKU KOHUSTUSTEST VABASTAMINE 
[Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 169.   Võlgniku kohustustest vabastamine
[Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 170.   Võlgniku avaldus
[Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 171.   Menetluse algatamine
[Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 172.   Usaldusisik
[Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 173.   Võlgniku kohustused menetluse kestel
[Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 174.   Sissenõude keeld
[Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 175.   Võlgniku kohustustest vabastamise otsustamine
[Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 176.   Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise tagajärjed
[Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 177.   Võlgniku kohustustest vabastamise määruse tühistamine
[Kehtetu - RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

12. peatükk KOMPROMISS 

§ 178.   Kompromissi mõiste

  (1) Kompromiss on võlgniku ja võlausaldajate vaheline kokkulepe võlgade tasumise kohta, mis seisneb võlgade vähendamises või nende tasumise tähtaja pikendamises.

  (2) Kompromiss tehakse võlgniku või halduri ettepanekul pankrotimenetluses pärast pankroti väljakuulutamist. Võlausaldajate üldkoosolek või pankrotitoimkond võib teha haldurile ülesandeks töötada välja kompromissettepanek.

  (3) Kompromissotsuse teeb võlausaldajate üldkoosolek. Kohus otsustab kompromissi kinnitamise, tehes selle kohta määruse.

§ 179.   Kompromissettepanek

  (1) Kompromissettepanekus määratakse, mis ulatuses ja mis tähtpäevaks võlgnik tasub võlad. Kompromissettepanekus tuleb põhjendada, et võlgnik suudab oma võlad selles ulatuses ja selleks tähtpäevaks tasuda. Kui võlgnik tegeleb majandus- või kutsetegevusega, esitatakse ettepaneku lisana majandus- või kutsetegevuse jätkamise kava ja ettevõtte tervendamiskava.

  (2) Kompromissettepaneku võib esitada kuni võlausaldajate nimekirja kinnitamiseni kohtu poolt.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 180.   Kompromissi tegemise otsustamine

  (1) Kompromiss tehakse võlausaldajate üldkoosolekul kõigi võlgniku vastu suunatud nõuete kohta (kompromissotsus), mis olid olemas kompromissi tegemise ajaks. Kompromissotsuses märgitakse kompromissi kehtivuse tähtaeg.

  (2) Kompromissotsuse saab teha pärast võlausaldajate nimekirja kinnitamist.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Kompromiss on tehtud, kui selle poolt hääletab vähemalt pool kohalviibivatest võlausaldajatest, kelle nõuded moodustavad vähemalt 2/3 kõigi nõuete summast. Kui võlausaldaja nõude tunnustamise kohta on esitatud määruskaebus võlausaldajate nimekirja kinnitamise määruse peale ja see määrus ei ole võlausaldaja nõude kohta kompromissotsuse tegemise ajaks jõustunud, osaleb võlausaldaja kompromissettepaneku hääletamisel nõude alusel, mille kohus on võlausaldajate nimekirjas kindlaks määranud.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 181.   Pandiga tagatud nõuetega võlausaldajate osalemine hääletamisel

  (1) Võlausaldaja, kelle nõue on tagatud pandiga, saab kompromissi tegemisel hääletada üksnes juhul, kui tema nõue ei ole pandiga täielikult tagatud. Sel juhul arvestatakse hääletamisel pandipidaja nõudega vaid nõude selle osa ulatuses, mis jääks eeldatavalt rahuldamata pandieseme müügist saadu arvel. Vaidluse korral määrab pandiga tagatud nõude osa suuruse haldur.

  (2) Kui kompromissettepanekuga soovitakse välistada pandipidajast võlausaldaja pandiõigusest tuleneva nõude maksmapanek rohkem kui 90 päevaks, arvestatakse hääletamisel pandipidajast võlausaldaja nõudega kogu ulatuses.

§ 182.   Pandipidaja õiguste piiramine

  (1) Kui võlgnik tegeleb majandus- või kutsetegevusega ja kompromissi kohaselt on pandiga koormatud ese vajalik võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamiseks, ei saa pandiga tagatud nõuet kompromissis märgitud tähtaja jooksul maksma panna.

  (2) Kui pandipidaja hääletas kompromissi vastu, ei või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaeg olla pikem kui üks aasta.

  (3) Pandipidajale, kelle pandiga tagatud nõude maksmapanek on kompromissettepaneku kohaselt seetõttu, et pandieset on vaja võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamiseks, edasi lükatud teiste pandipidajatega võrreldes pikemaks ajaks, makstakse teistega võrreldes pikema aja eest kompromissettepanekus ettenähtud intressi. Kui kompromissettepanekus ei ole intressi suurust ette nähtud, makstakse seaduses sätestatud intressi.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud intressi makstakse pandiga tagatud nõudelt, kui aga nõue on suurem kui rahasumma, mida pandieseme müügist eeldatavalt saadakse, siis sellelt rahasummalt.

§ 183.   Kompromissi kinnitamine

  (1) Haldur esitab kompromissotsuse viivitamata kinnitamiseks kohtule. Kompromissi kinnitamise otsustab kohus 15 päeva jooksul kompromissotsuse kohtule esitamise päevast arvates, tehes selle kohta määruse.

  (2) Kohus ei kinnita kompromissi, kui kompromissi tegemisel ei ole järgitud käesolevas seaduses sätestatud nõudeid või kui kompromiss on tehtud pettuse mõjul.

  (3) Kui kohus ei kinnita kompromissotsust seetõttu, et kompromissi tegemisel ei ole järgitud seaduses sätestatud nõudeid, kutsub haldur kokku uue võlausaldajate üldkoosoleku 15 päeva jooksul kompromissi kinnitamata jätmise määruse tegemisest arvates.

  (4) Määruse peale, millega kohus kompromissi kinnitas või kinnitamata jättis, võib võlausaldaja, võlgnik või haldur esitada määruskaebuse. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse.

  (5) Haldur avaldab teate kompromissi kinnitamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teates tuleb märkida ka käesoleva seaduse §-s 186 nimetatud asjaolud ning milliste tehingute tegemiseks vajab võlgnik halduri nõusolekut (§ 189 lõige 2).
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 184.   Kompromissi tagajärjed

  (1)  Kompromissi kinnitamise määrusega lõpetab kohus pankrotimenetluse ja füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 52 alusel kohustustest vabastamise menetluse.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Määruse alusel saab võlgnik tagasi vara valitsemise õiguse ja vara müük lõpetatakse. Vara müügist laekunud raha, mis ei ole võlausaldajale üle antud, antakse võlgnikule.

  (3) Võlgnikule läheb üle kohustus täita massikohustused ning tasuda pankrotimenetluse ja kohustustest vabastamise menetluse korral usaldusisiku kulud.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Pankrotimenetluse lõpetamisel kompromissotsuse kinnitamisega ei vabastata haldurit ja pankrotitoimkonna liikmeid ning neil on käesoleva seaduse §-des 188–190 nimetatud õigused ja kohustused.

  (5) Kompromiss ei vabasta võlgnikuga kohustuse täitmise eest solidaarselt vastutavat isikut oma kohustuse täitmisest. Kui võlgnikuga kohustuse täitmise eest solidaarselt vastutav isik on kohustuse täitnud, on tal võlgniku suhtes tagasinõudeõigus üksnes ulatuseni, milles võlgnik vastutaks kohustuse täitmise eest kompromissi järgi.

  (6) Kohtu poolt kinnitatud kompromiss on täitedokument pankrotimenetluses tunnustatud nõuete suhtes. Kui kompromiss seisneb võlgade tasumise tähtaja pikendamises, ei saa kompromissis nimetatud tähtaja jooksul maksma panna nõudeid, mille suhtes kompromiss on tehtud.

§ 185.   Ülesütlemise piirangute kehtivus

  Käesoleva seaduse §-des 50–53 sätestatut kohaldatakse ka kompromissi kehtivuse ajal.

§ 186.   Majandustegevuse jätkamiseks võetav krediit

  (1) Kompromissiga võib ette näha, et nende isikute nõuded, kes on andnud võlgnikule krediiti tema majandustegevuse jätkamise võimaldamiseks, rahuldatakse kompromissi tühistamise korral sellele järgnevas pankrotimenetluses enne ülejäänud pankrotivõlausaldajate nõudeid.

  (2) Kui kompromissiga nähakse ette, et käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikute nõuded rahuldatakse täielikult või osaliselt enne pandiga tagatud nõudeid, arvestatakse kompromissettepaneku hääletamisel pandipidajast võlausaldajate nõuetega kogu ulatuses.

  (3) Kompromissis tuleb ette näha käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt rahuldatavate nõuete maksimumsumma.

  (4) Isikul, kes on andnud võlgnikule krediiti tema majandustegevuse jätkamise võimaldamiseks, on õigus nõuda oma nõude rahuldamist vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1 üksnes juhul, kui võlgnik on krediidiandjaga kokku leppinud, millises ulatuses krediidist tulenev põhinõue, intressid ja kõrvalnõuded kuuluvad rahuldamisele vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1, ja haldur on selleks kokkuleppeks andnud oma kirjaliku nõusoleku.

§ 187.   Uute võlausaldajate nõuded

  Paragrahvis 186 nimetatud krediidiandja nõude rahuldamise eelisõigus kehtib ka võlausaldaja suhtes, kelle nõue võlgniku vastu on tekkinud lepingust kompromissi kehtivuse ajal.

§ 188.   Tagasivõitmine kompromissi korral

  Halduril on õigus kompromissi kehtivuse ajal vara pankrotivarasse tagasi võita.

§ 189.   Järelevalve kompromissi täitmise üle

  (1) Kompromissi täitmise üle teostavad järelevalvet haldur ja pankrotitoimkond.

  (2) Kompromissis võib ette näha, et kompromissi kehtivuse ajal võib võlgnik kompromissis nimetatud tehinguid teha üksnes halduri nõusolekul. Sel juhul on kompromissis nimetatud halduri nõusolekuta tehtud tehing tühine.

  (3) Kui kompromissis on ette nähtud, et võlgnik võib teha tehinguid halduri nõusolekul, tuleb registris teha märkus käsutuskeelu kohta, kohaldades vastavalt käesoleva seaduse §-des 40 ja 41 sätestatut.

  (4) Kui haldur tuvastab, et võlgnik ei suuda täita nõudeid, mille suhtes kompromiss kehtib, peab ta sellest viivitamata teatama kohtule ja pankrotitoimkonnale.

  (5) Haldur on kohustatud esitama kohtule ja pankrotitoimkonnale igal aastal aruande oma tegevuse ja kompromissi täitmise kohta.

  (6) Haldurile makstakse järelevalve teostamise eest tasu. Tasu suurus määratakse kompromissis.

§ 190.   Kompromissi tühistamine

  (1) Kohus võib tühistada kompromissi halduri või selle võlausaldaja nõudel, kelle suhtes kompromiss kehtib, kui:
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]
  1) võlgnik on mõistetud süüdi pankroti- või täitemenetlusalases kuriteos;
  2) võlgnik ei täida kompromissist tulenevaid kohustusi;
  3) kompromissi kehtivuse ajast vähemalt poole möödumisel on ilmne, et võlgnik ei suuda kompromissi tingimusi täita.

  (2) Kui ilmneb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolu, on haldur kohustatud esitama kohtule nõude kompromissi tühistamiseks.

  (3) Kompromissi tühistamise nõude võib esitada üksnes kompromissi kehtivuse ajal.

  (4) Kompromissi tühistamisel pankrotimenetlus ja kohustustest vabastamise menetlus taastatakse. Kompromissi tühistab ning pankrotimenetluse ja kohustustest vabastamise menetluse taastab kohus määrusega.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (5) Kompromissi tühistamisel on võlausaldajal, kelle nõue kompromissiga vähenes, nõudeõigus esialgses suuruses, arvestades tema poolt saadut.

  (6) Võlausaldaja, kelle nõue tekkis kompromissi ajal, on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud teate avaldamisest arvates haldurile vastavalt käesoleva seaduse §-des 93 ja 94 sätestatule oma nõudest teatama.

  (7) Nõuded, mille suhtes kompromiss kehtis, loetakse kaitstuks. Kompromissi ajal tekkinud nõuete kaitsmine toimub käesoleva seaduse §-des 100–107 sätestatud korras.

  (8) Teate kompromissi tühistamise ning pankrotimenetluse ja kohustustest vabastamise menetluse taastamise kohta avaldab kohus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 191.   Pankroti- ja maksejõuetusavaldus kompromissi kehtivuse ajal
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (1) Kompromissi kehtivuse ajal ei saa esitada pankroti- või maksejõuetusavaldust nõude alusel, mille suhtes kompromiss kehtib.

  (2)  Kui kompromissi kehtivuse ajal esitatakse võlgniku suhtes pankroti- või maksejõuetusavaldus nõude alusel, mille suhtes kompromiss ei kehti, kaasab kohus avalduse läbivaatamisse kompromissi täitmise üle järelevalvet teostava halduri, kellele ta võib ülesandeks teha käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud ülesannete täitmise. Sellisel juhul on halduril ajutise halduri õigused ja kohustused.

  (3) Kui kohus käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul tuvastab, et kompromissis ettenähtut arvestades on siiski olemas alused võlgniku pankroti väljakuulutamiseks, tühistab kohus kompromissi ning taastab pankrotimenetluse ja kohustustest vabastamise menetluse, tehes selle kohta määruse.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul avaldab kohus käesoleva seaduse § 190 lõikes 8 nimetatud teate.

  (5) Määruse peale, millega kohus käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud avalduse lahendab, võivad võlgnik ja avalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 192.   Kompromissi tähtaja möödumine

  (1) Võlausaldajad, kelle nõudeid kompromiss puudutab, võivad ka pärast kompromissi tähtaja möödumist oma kompromissi ajal rahuldamata jäänud nõuded kompromissis kokkulepitud ulatuses maksma panna.

  (2) Kohus vabastab halduri pärast kompromissi tähtaja möödumist, tehes selle kohta määruse.

  (3) Kompromissi tähtaja möödumisel kustutatakse registris tehtud märkused käsutuspiirangute kohta.

121. peatükk MAKSEJÕUETUSE TEENISTUS 
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

1. jagu Maksejõuetuse teenistuse pädevus, moodustamine, koosseis ja eelarve 
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 1921.  Maksejõuetuse teenistuse pädevus

  (1) Maksejõuetuse teenistus (edaspidi käesolevas peatükis ka teenistus) teostab järelevalvet võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega ning uurib võlgniku ja võlgniku lähikondsete võimalikku seadusvastast käitumist maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel, viies läbi eriauditeid ja pankrotimenetluse avalikke uurimisi ning tehes haldurile ettepanekuid pankrotimenetluse läbiviimisel. Teenistus ei teosta järelevalvet Finantsinspektsiooni seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud isikute üle.

  (2) Teenistus teostab haldusjärelevalvet pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.

  (3) Teenistus aitab kaasa ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses.

  (4) Teenistus on oma tegevuses sõltumatu.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 1922.  Teenistuse moodustamine ja koosseis

  (1) Maksejõuetuse teenistus moodustatakse Konkurentsiameti juurde sõltumatu struktuuriüksusena.

  (2) Maksejõuetuse teenistuse põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (3) Teenistusel on juhataja ja vähemalt kaks ametnikku. Ametnikul peab olema akadeemiline kõrgharidus õigus- või majandusteaduses.

  (4) Valdkonna eest vastutav minister nimetab teenistuse juhataja ametisse viieks aastaks, kuulates enne ära Riigikogu majanduskomisjoni arvamuse. Kedagi ei tohi valida teenistuse juhatajaks rohkem kui kaheks ametiajaks järjestikku.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 1923.  Teenistuse juhatajale esitatavad nõuded ja sõltumatus

  (1) Teenistuse juhataja peab olema kõrgete kõlbeliste omadustega ning omama maksejõuetuse teenistuse juhtimiseks vajalikke võimeid ja isiksuseomadusi.

  (2) Teenistuse juhatajal peab olema vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraad õigusteaduses ning ta peab olema kogenud ja tunnustatud jurist maksejõuetuse või ühinguõiguse valdkonnas.

  (3) Teenistuse juhataja on oma ülesannete täitmisel sõltumatu ja erapooletu. Valdkonna eest vastutaval ministril ei ole õigust sekkuda teenistuse juhataja otsuste tegemisse viisil, mis ohustaks teenistuse juhatajale käesolevas seaduses sätestatud sõltumatuse nõudeid.

  (4) Teenistuse juhatajaks ei või nimetada isikut:
  1) kes on süüdi mõistetud majandusalase, õigusemõistmise või riigivastase süüteo toimepanemise eest;
  2) kes on pankrotivõlgnik;
  3) kelle suhtes on algatatud võlgade ümberkujundamise menetlus;
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  4) kes on viimase viie aasta jooksul kuulunud sellise äriühingu juhatusse, mille pankrotiavalduse menetlus või pankrotimenetlus on lõppenud raugemisega;
  5) kes on kohtuniku-, notari- või kohtutäituri ametist tagandatud või kelle suhtes kehtib pankrotihaldurina tegutsemise keeld;
  6) kes on advokatuurist välja heidetud;
  7) kes on avalikust teenistusest vabastatud distsiplinaarsüüteo eest;
  8) kelle audiitori kutsetegevus on lõpetatud, välja arvatud lõpetamine audiitori avalduse alusel;
  9) kellelt on patendivoliniku kutse ära võetud, välja arvatud kutse äravõtmine patendivoliniku avalduse alusel;
  10) kellelt on vandetõlgi kutse ära võetud vandetõlgi seaduse § 28 lõike 3 punkti 3 alusel.

  (5) Teenistuse juhataja ei tohi ametisoleku ajal:
  1) olla muul palgalisel töö- või ametikohal, välja arvatud pedagoogiline ja teadustöö, kui see ei takista tema ametiülesannete täitmist;
  2) osaleda erakonna tegevuses;
  3) kuuluda äriühingu juhatusse, nõukogusse või järelevalveorganisse;
  4) osaleda ettevõtluses, välja arvatud isiklikud investeeringud ning nendelt saadavad dividendid, samuti talle kuuluva vara käsutamisest saadav tulu.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 1924.  Teenistuse juhataja ametist vabastamise ja tagasiastumise erisused

  (1) Teenistuse juhataja võib ametist vabastada valdkonna eest vastutav minister, kuulates enne ära Riigikogu majanduskomisjoni arvamuse.

  (2) Teenistuse juhataja võib ametist vabastada teenistuse juhataja soovil. Teenistuse juhataja teatab sellest valdkonna eest vastutavale ministrile vähemalt kaks kuud või katseajal vähemalt 20 päeva ette, välja arvatud erakorralistel põhjustel.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 1925.  Teenistuse töötingimused ja eelarve

  (1) Teenistuse tegevusega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Konkurentsiametile selleks eraldatud vahenditest. Justiitsministeerium tagab teenistuse tegevuseks piisavad vahendid.

  (2) Teenistuse töötingimused, sealhulgas tööruumid ja tehnilise teenindamise tagab Konkurentsiamet.

  (3) Konkurentsiameti eelarves näidatakse maksejõuetuse teenistuse ülesannete täitmiseks vajalikud kulutused halduskulutustest eraldi. Teenistuse juhataja on sõltumatu teenistuse ülesannete täideviimiseks ettenähtud eelarve osa käsutamises.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 1926.  Menetlusele juurdepääsu tagamine

  Kohus tagab maksejõuetuse teenistusele juurdepääsu pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise või füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetlusele või sellega seotud menetlusele, kui kohus saab menetluse algatamise avalduse või hagi.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 1927.  Kulude kandmine ja hüvitamine maksejõuetuse teenistusele

  (1) Eriauditi ja pankrotimenetluse läbiviimisel avaliku uurimisena tekkinud kulud kantakse Konkurentsiameti eelarves maksejõuetuse teenistusele ettenähtud vahenditest ning hüvitatakse riigieelarvesse vastavalt käesoleva seaduse § 146 lõike 1 punktis 4 ja § 150 lõike 1 punktis 7 sätestatule.

  (2) Eriaudititele tehtud kulutused hüvitatakse pankrotivara arvelt ühe pankrotimenetluse kohta kuni kümne protsendi ulatuses pandiga tagamata võlausaldajatele jaotise alusel tehtavate väljamaksete summast.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

2. jagu Järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondse tegevuse üle 
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 1928.  Järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondse tegevuse üle

  (1) Maksejõuetuse teenistus teostab järelevalvet võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega ja eesmärgiga uurida võlgniku ja võlgniku lähikondsete võimalikku seadusvastast käitumist võlgniku maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel pankrotimenetlustes, milles esineb avalik huvi vältida raugemist, või selgitada välja avalikus huvis oleva maksejõuetusasja olulised asjaolud.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Kui ilmneb, et võlgnik või võlgniku lähikondne on seoses maksejõuetuse tekkimisega pannud toime kuriteo tunnustega teo, teatab maksejõuetuse teenistus sellest prokurörile või politseile kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks. Teates ei tohi tugineda teabele, mille kasutamine tõendina oleks käesoleva seaduse § 85 lõikes 4 sätestatu kohaselt välistatud.

  (3) Maksejõuetuse teenistus võib võlgniku või võlgniku lähikondse tegevuse kontrollimiseks läbi viia eriauditi või pankrotimenetluse avaliku uurimise.

  (4) Maksejõuetuse teenistus võib taotleda kohtult ärikeelu kohaldamist vastavalt käesoleva seaduse §-s 91 sätestatule.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 1929.  Maksejõuetuse teenistuse õigused järelevalve teostamisel

  (1) Teenistus võib käesoleva seaduse §-s 1928 sätestatud järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse 3. peatüki 2. jaos sätestatud üldmeetmeid ning sama seaduse §-s 30, § 31 lõigetes 1–3, § 32 lõigetes 1–4 ja §-des 49–52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras, eelkõige siis, kui on alust arvata, et võlgnik või võlgniku lähikondne võib varjata või hävitada maksejõuetusmenetluse olulisi dokumente või keelduda muul viisil teabe andmisest.

  (2) Teenistusel on järelevalve teostamisel õigus saada viivitamata kohtult, haldurilt, võlgnikult, võlgniku lähikondselt, võlausaldajalt, võlausaldajate üldkoosolekult, pankrotitoimkonnalt, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt ning krediidiasutuselt, samuti muult isikult tasuta teavet ja dokumente, mis on vajalikud järelevalve teostamiseks, sealhulgas:
  1) tutvuda pankrotiasja kohtutoimikuga, halduri toimikuga, võlausaldajate üldkoosoleku dokumentidega ja pankrotitoimkonna dokumentidega;
  2) tutvuda pankrotiasjaga seotud menetluste kohtutoimikutega, sealhulgas pankrotihalduri vastu esitatud kahju hüvitamise või juhatuse liikme vastu tagasivõitmise nõude menetluse kohtutoimikuga;
  3) tutvuda halduri poolt pankrotimenetluse kohta peetava arvepidamisega ja pankrotivõlgniku raamatupidamisega ning pankrotivõlgniku varalise seisukorraga;
  4) saada võlgniku pangakontode väljavõtteid perioodi kohta, mille suhtes teenistus järelevalvet teostab;
  5) teha dokumentidest paber- või elektroonilisi koopiaid;
  6) tutvuda likvideerimismenetluse dokumentidega ja likvideeritava äriühingu pangakontode väljavõtetega likvideerimismenetluse perioodi kohta;
  7) viibida pankrotitoimkonna koosolekul ja võlausaldajate üldkoosolekul ning avaldada arvamust;
  8) nõuda haldurilt võlausaldajate üldkoosoleku kokkukutsumist või eriliste tingimuste korral see ise kokku kutsuda ja seda juhatada.

  (3) Ajutine haldur, usaldusisik ja haldur peavad maksejõuetuse teenistusele ka pärast ülesannetest vabastamist andma teavet ja dokumente ning tegema teenistusega koostööd.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Teenistusel on vajaduse korral õigus kasutada oma ülesannete täitmiseks menetlusväliste riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, sealhulgas politsei abi.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 19210.  Eriaudit

  (1) Teenistus võib enda äranägemisel või pankrotihalduri põhjendatud taotlusel võlgniku, võlgniku lähikondse või pankrotihalduri suhtes viia läbi eriauditi. Teenistus võib eriauditi läbiviimisse kaasata sõltumatu eksperdi või tellida sõltumatu ekspertiisi.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Pankrotihaldur võib eriauditi läbiviimist taotleda, kui pankrotivaras ei ole piisavalt vahendeid, et pankrotihaldur võiks eriauditi ise läbi viia, kuid on põhjendatud alus arvata, et eriauditi tulemusel on võimalik pandiga tagamata nõudeid suuremas ulatuses täita, või esineb oluline avalik huvi võlgniku või võlgniku lähikondse tegevuse uurimiseks.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Maksejõuetuse teenistus viib eriauditi läbi:
  1) et tuvastada, milline on võlgniku majanduslik seisund;
  2) et tuvastada, kas pankrotiavaldus on esitatud õigeaegselt;
  3) et tuvastada, kas esineb tagasivõitmise võimalusi;
  4) et taastada võlgniku raamatupidamine;
  5) kui esineb asjaolu, mis õigustab eriauditi läbiviimist.

  (4) Eriauditi võib võlgniku või võlgniku lähikondse suhtes läbi viia nii võlgniku maksejõuetusele eelnenud kui ka järgnenud tegevuse kontrollimiseks. Eriauditi võib pankrotihalduri suhtes läbi viia üksnes pankrotimenetlusega seonduvas osas.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (5) Maksejõuetuse teenistus esitab eriauditi raporti kohtule ja pankrotihaldurile. Maksejõuetuse teenistus võimaldab raportiga tutvuda võlgnikul, võlausaldajatel ja võlgniku lähikondsel ning pankrotihalduril, kelle suhtes eriaudit läbi viidi.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 19211.  Pankrotimenetluse algatamine avaliku uurimisena

  (1) Kohus teeb maksejõuetuse teenistusele vastavalt käesoleva seaduse § 30 lõikes 5 või § 158 lõikes 51 sätestatule ettepaneku pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena, kui juriidilisest isikust võlgnikul ei jätku pankrotimenetluse läbiviimiseks raha ja keegi ei ole tasunud § 30 või § 158 lõike 6 kohaselt menetluskulude katteks deposiiti.

  (2) Maksejõuetuse teenistus võib kohtult käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettepaneku saamisel teha kohtule põhjendatud avalduse pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena, kui muul juhul pankrotiavalduse menetlus käesoleva seaduse § 29 või pankrotimenetlus § 158 alusel raugeks ja on tekkinud vähemalt põhjendatud kahtlus, et võlgniku maksejõuetusega kaasneb avalik huvi, näiteks on võlgnik seoses maksejõuetuse tekkimisega pannud toime kuriteo tunnustega teo, ei ole õigeaegselt esitanud pankrotiavaldust või on maksejõuetuse põhjuseks raske juhtimisviga.

  (3) Kohus rahuldab maksejõuetuse teenistuse põhjendatud avalduse pankrotimenetluse algatamiseks avaliku uurimisena pankrotimäärusega või pankrotimenetluse jätkamiseks avaliku uurimisena määrusega, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimused on täidetud, ja kuulutab välja võlgniku pankroti, kui pankrotti ei ole veel välja kuulutatud. Võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumist ei määrata. Pankrotimenetluse läbiviimise määramist avaliku uurimisena ei saa edasi kaevata.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimused ei ole täidetud, jätab kohus avalduse pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena rahuldamata käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 või 2 või § 158 lõikes 4 nimetatud määrusega. Sellisel juhul võib nimetatud määruste peale määruskaebuse esitada ka maksejõuetuse teenistus.

  (5) Maksejõuetuse teenistus võib teha kohtule pankrotimenetluse läbiviimise määramisel avaliku uurimisena ettepaneku kuulata ära haldur, võlgnik või peamised võlausaldajad.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 19212.  Pankrotimenetluse läbiviimine avaliku uurimisena

  (1) Pankrotimenetluse läbiviimisele avaliku uurimisena kohaldatakse pankrotimenetluse läbiviimise kohta sätestatut, arvestades avalikule uurimisele ettenähtud erisusi.

  (2) Võlausaldajate üldkoosolekut kokku ei kutsuta ja pankrotitoimkonda ei moodustata. Võlausaldajate üldkoosoleku ja pankrotitoimkonna pädevus läheb üle maksejõuetuse teenistusele. Haldur täidab kohustused võlausaldajate üldkoosoleku ja pankrotitoimkonna ees maksejõuetuse teenistusele. Võlausaldajate esimese üldkoosoleku pädevusse kuuluvad küsimused tuleb otsustada käesoleva seaduse § 78 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul. Teenistus teostab võlausaldajate üldkoosoleku või pankrotitoimkonna pädevust kirjalikus vormis.

  (3) Võlausaldajal ei ole õigust esitada määruskaebust käesoleva seaduse § 61 lõikes 5 nimetatud uue halduri nimetamise määruse ega § 68 lõikes 4 nimetatud halduri vabastamata jätmise määruse peale, samuti mitte esitada § 661 lõike 1 alusel arvamusi ja ettepanekuid halduri koostatava kalkulatsiooni kohta. Käesolevas lõikes nimetatud õigusi teostab maksejõuetuse teenistus.

  (4) Võlausaldaja ei saa käesoleva seaduse § 67 kohaselt kaevata halduri tegevuse peale.

  (5) Võlausaldaja ei saa vaidlustada teenistuse otsuseid seoses pankrotivara müügiga, mille teenistus on teinud võlausaldajate üldkoosoleku või pankrotitoimkonna pädevuses.

  (6) Käesolevas seaduses nimetatud võlausaldaja õigus esitada vastuväiteid teise võlausaldaja nõude, selle rahuldamisjärgu või nõuet tagava pandiõiguse kohta läheb üle maksejõuetuse teenistusele. Haldur teatab võlausaldajate nimekirjaga tutvumise ja vastuväidete esitamise võimalusest maksejõuetuse teenistusele.

  (7) Võlausaldaja võib esitada vastuväiteid vastavalt käesoleva seaduse § 161 lõikes 2 ja § 163 lõikes 2 sätestatule ning määruskaebusi vastavalt § 164 lõigetes 2 ja 3 sätestatule üksnes selle kohta, mis on seotud konkreetse võlausaldaja nõudega. Võlgnik ei saa esitada eelnimetatud vastuväiteid ja kaebusi selle kohta, mis puudutab maksejõuetuse teenistuse poolt kantud pankrotimenetluse kulusid.

  (8) Maksejõuetuse teenistus kooskõlastab enne kohtule esitamist halduri poolt ette valmistatud võlausaldajate nimekirja ja lõpparuande.

  (9) Kui see on asjakohane, võib teenistus teha kohtule käesoleva seaduse § 166 lõikes 1 nimetatud avalduse.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

§ 19213.  Pankrotimenetluses avaliku uurimise lõpetamine

  (1) Pankrotimenetluses lõpeb avalik uurimine käesoleva seaduse § 157 punktis 3 või 5 sätestatud alusel.

  (2) Teenistus võib kohtult taotleda pankrotimenetluses avaliku uurimise lõpetamist käesoleva seaduse § 19211 lõikes 2 nimetatud eelduste äralangemisel.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.01.2022]

13. peatükk SEADUSE RAKENDAMINE 

§ 193.   Seaduse kohaldamine pankrotimenetlusele

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist alanud pankrotimenetluses kohaldatakse nende pankrotimenetluse toimingute suhtes, mis tehakse pärast käesoleva seaduse jõustumist, käesolevas seaduses sätestatut.

  (2) Käesoleva seaduse § 33 lõige 5, § 39 lõige 2, § 40 lõike 2 kolmas lause ja § 41 lõike 1 kolmas lause jõustuvad Eesti liitumisel Euroopa Liiduga eraldi seadusega.

  (3) Kui pankrot kuulutati välja enne käesoleva seaduse § 44 lõike 3 kehtetuks tunnistamist, kohaldatakse selle menetlemisel enne 2010. aasta 1. jaanuari kehtinud käesoleva seaduse § 44 lõike 3 redaktsiooni.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Kui pankrotiavaldus on menetlusse võetud enne 2015. aasta 1. jaanuari, kohaldatakse ajutise halduri ja pankrotihalduri tasu maksustamisele kuni 2014. aasta 30. juunini kehtinud pankrotiseaduse § 23 lõigete 3 ja 4 ning § 65 redaktsiooni ning ajutise halduri või pankrotihalduri tasule lisatakse kas käibemaks või sotsiaalmaks.
[RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Kui pankrotiavaldus on menetlusse võetud enne 2021. aasta 1. veebruari, kohaldatakse ajutise halduri ja halduri tasu arvestamisele käesoleva seaduse § 23, § 55 lõike 3 punkti 52, §-de 65, 651, 66 ja 661 ja § 127 lõike 1 redaktsiooni ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lõike 2 redaktsiooni ning nõuete kaitsmisele ja tunnustamisele käesoleva seaduse § 3 lõike 2, § 77 punkti 6 ja 5. peatüki 2. jao redaktsiooni ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 132 lõike 4 punkti 9 redaktsiooni, mis kehtisid 2021. aasta 31. jaanuarini.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (6) Käesoleva seaduse § 44 lõikeid 4–6 kohaldatakse alates 2021. aasta 1. veebruarist välja kuulutatud pankrotimenetlustes ja § 172 lõiget 51 alates 2021. aasta 1. veebruarist algatatud füüsilisest isikust võlgniku kohustustest vabastamise menetlustes.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

  (7) Enne 2021. aasta 1. veebruari seatud kohtuliku hüpoteegi suhtes ei kohaldata käesoleva seaduse §-s 45 sätestatut.
[RT I, 04.01.2021, 4 - jõust. 01.02.2021]

§ 1931.   Pankrotihalduri haridusnõude erisus

  2009. aasta 31. detsembril pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavale isikule ei kohaldata käesoleva seaduse § 57 lõike 1 punktis 1 nimetatud hariduse ja töökogemuse nõuet ning ta ei pea olema läbinud sama lõike punktis 5 nimetatud väljaõpet ja nimetatud nõuetele mittevastavus ei ole temalt pankrotihaldurina tegutsemise õiguse äravõtmise aluseks.
[RT I 2009, 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

§ 1932.   Pankrotiavalduse esitamise kohustuse tähtaja ja käesoleva seaduse §-des 110–114 sätestatud tähtaegade kulgemise peatumine Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal

  (1) Kui seaduses on sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse tähtaeg, peatub selle kulgemine ajavahemikuks, mis algab Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra algusest ja lõpeb kahe kuu möödumisel eriolukorra lõppemisest.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 110–114 sätestatud tähtaegade kulgemine peatub käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ajavahemikuks.
[RT I, 06.05.2020, 1 - jõust. 07.05.2020]

§ 1933.   Seaduse kohaldamine füüsilisest isikust võlgniku maksejõuetusmenetluses

  (1) Kui füüsilisest isikust võlgniku suhtes on enne 2022. aasta 1. juulit algatatud kohustustest vabastamise menetlus ja kohustustest vabastamise otsustamiseni on käesoleva seaduse § 175 lõike 1 alusel jäänud rohkem kui kolm aastat, vähendatakse kohustustest vabastamise otsustamiseni jäänud aega kolme aastani.

  (2)  Kui füüsilisest isikust võlgnik on enne 2022. aasta 1. juulit esitanud kohustustest vabastamise avalduse, mille alusel kohus otsustab kohustustest vabastamise menetluse algatamise, otsustatakse kohustustest vabastamine käesoleva seaduse § 175 lõikest 1 tuleneva viie aasta asemel pärast kolme aasta möödumist menetluse algatamisest.
[RT I, 20.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 194. – § 200. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 201.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 198 punkt 1 jõustub seaduse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1023, mis käsitleb ennetava saneerimise raamistikke, võlgadest vabastamist ja äritegevuse keeldu ning saneerimis-, maksejõuetus- ja võlgadest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid, ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 (ELT L 172, 26.06.2019, lk 18–55).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json