Eurovoci märksõnad (näita)

04 POLIITIKA0436 täidesaatev võim ja avalik teenistusavalik haldushaldusjärelevalve

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0821 kaitserelvastus

20 KAUBANDUS2021 rahvusvaheline kaubanduskaubandussuhtedkaubanduskokkulepeGATTkaupade vaba liikumine

20 KAUBANDUS2031 turundusäritehingteenuste pakkumine

24 RAHANDUS2446 maksustaminemaksmaksutaoline lõiv

32 HARIDUS JA KOMMUNIKATSIOON3236 infotehnoloogia ja andmetöötlusandmetöötlusandmebaas

48 TRANSPORT4806 transpordipoliitikaveoeeskirjadveoluba

64 TOOTMINE, TEHNOLOOGIA JA UURIMINE6411 tehnoloogia ja tehnilised normidtehnoloogiakahese kasutusega tehnoloogiakahese kasutusega kaup

HALDUSÕIGUSRiigikaitse

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kord

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Strateegilise kauba seadus (lühend - StrKS)

Strateegilise kauba seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2020, 7

Strateegilise kauba seadus1

Vastu võetud 07.12.2011
RT I, 22.12.2011, 2
jõustumine 01.01.2012, osaliselt 30.06.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2012RT I, 31.01.2012, 501.02.2012
06.06.2012RT I, 29.06.2012, 209.07.2012, osaliselt 01.01.2013
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
11.02.2015RT I, 04.03.2015, 501.04.2015
11.02.2015RT I, 12.03.2015, 101.01.2016
14.02.2018RT I, 09.03.2018, 101.07.2018
13.06.2018RT I, 29.06.2018, 301.07.2018
20.02.2019RT I, 13.03.2019, 215.03.2019
20.02.2019RT I, 19.03.2019, 1101.01.2020
23.01.2020RT I, 12.02.2020, 101.03.2020

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Seaduse reguleerimis- ja kohaldamisala
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

  (1) Käesolev seadus kehtestab strateegilise kauba kontrolli süsteemi, reguleerides strateegilise kauba vedu, strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamist, strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalvet, strateegilise kauba käitlemist, sealhulgas demilitariseerimist, vastutust ning riikliku järelevalve tegemist nimetatud valdkondades.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Käesolevat seadust, välja arvatud strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalve tagamise kohta sätestatu, ei kohaldata:
  1) tsiviilrelva, selle oluliste osade ning laskemoona Eestisse sisseveole ja Eestist väljaveole relvaseaduse § 59 lõikes 4 nimetatud eriloa alusel, samuti tsiviilrelva, selle oluliste osade ning laskemoona edasitoimetamisele Euroopa Liidus;
[RT I, 04.03.2015, 5 - jõust. 01.04.2015]
  2) tulirelva, selle oluliste osade ning laskemoona lihtsustatud korras ajutisele väljaveole kooskõlas rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade ja nende osade ning laskemoona ebaseaduslikku tootmist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava protokolli artikliga 10;
  3) valitsusasutusele, kohaliku omavalitsuse üksuse organile ja asutusele, kohtuasutusele või sisekaitselisele rakenduskõrgkoolile kuuluvate või neile mõeldud teenistusrelvade ja laskemoona sisseveole relvaseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud korras vormistatud valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud ametniku antud loa alusel;
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]
  31) valitsusasutustele, kohaliku omavalitsuse üksuse organile ja asutusele, kohtuasutusele või sisekaitselisele rakenduskõrgkoolile kuuluvate või neile mõeldud teenistusrelvade ja laskemoona väljaveole kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi tuua ning relvastatud pardasaatja või teise riigi ametniku ametirelva ja laskemoona sisseveole kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi viia – relvaseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud korras vormistatud teatise alusel;
[RT I, 04.03.2015, 5 - jõust. 01.04.2015]
  4) Kaitseministeeriumi valitsemisala valitsusasutustele, Kaitseliidule või välisriigi relvajõududele kuuluvate või neile mõeldud sõjaväerelvade, laskemoona, lahingutehnika ning muu kaitseotstarbelise erivarustuse väljaveole kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi tuua ja sisseveole – Kaitseministeeriumi eriloa alusel;
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]
  5) Eestis kehtestatud nõuetele vastavalt demilitariseeritud sõjalisele kaubale sellekohase kinnituse alusel;
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]
  6) relvaseaduse alusel kehtestatud nõuetele vastavalt laskekõlbmatuks muudetud tsiviil- ja teenistusrelvale, mille kohta on väljastatud relvaseaduse § 782 lõikes 2 nimetatud tõend, ning relvale, mis on toodud relvaseaduses sätestatud korras laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele.
[RT I, 12.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 sätestatud sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (4) [Kehtetu - RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

  (5) Euroopa Liidu õigusaktides ja käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.

  (6) Kui sõjalise kauba käitlemisele on kehtestatud nõuded muu seadusega, kohaldatakse käesolevat seadust ainult nendele nõuetele, mida ei ole reguleeritud muu seadusega.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 2.  Strateegiline kaup

  (1) Strateegiline kaup käesoleva seaduse tähenduses on sõjaline kaup, kaitseotstarbeline toode, inimõiguste rikkumiseks kasutatav kaup ja kahesuguse kasutusega kaup.

  (2) Sõjaline kaup on relv, aine, materjal, vahend, seade, süsteem, nende osad, nendega seotud varustus ja spetsiaalsed komponendid, tarkvara ja tehnoloogia, mis on projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjalisel otstarbel kasutamiseks, mida kasutatakse sõjalisel otstarbel või mis on loetletud sõjaliste kaupade nimekirjas.

  (3) [Kehtetu - RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

  (4) Massihävitusrelvadele ja nende sihtmärgi tabamise süsteemidele kohaldatakse sõjalise kauba kohta sätestatut, kui nende sihtriiki toimetamine on vältimatult vajalik nende hävitamise eesmärgil.

  (5) Kaitseotstarbeline toode on Euroopa Liidu siseselt edasitoimetatav sõjaline kaup, mille veo suhtes rakendatakse lihtsustatud korda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (ELT L 146, 10.06.2009, lk 1–36) ning mis on loetletud kaitseotstarbeliste toodete nimekirjas.

  (6) Inimõiguste rikkumiseks kasutatav kaup on kaup, millel puudub muu praktiline eesmärk kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (ELT L 200, 30.07.2005, lk 1–19), artiklite 3 ja 4 tähenduses.

  (7) Inimõiguste rikkumiseks kasutatavale kaubale ja sellega seotud tehnilisele abile kohaldatakse sõjalise kauba kohta sätestatut, kui nimetatud kaupa eksponeeritakse ajaloolise tähtsuse tõttu avalikult muuseumis.

  (8) Kahesuguse kasutusega kaup on kaup, sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel, nii rahuotstarbelisel eesmärgil kui ka abivahendina tuumarelvade või muude tuumalõhkeseadmete tootmisel nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.05.2009, lk 1–269), tähenduses.

  (9) Kahesuguse kasutusega kauba kohta sätestatut kohaldatakse ka kaubale, mida on võimalik kasutada piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005 artikli 5 tähenduses.

  (10) Strateegiliste kaupade nimekiri sisaldab sõjaliste kaupade, kaitseotstarbeliste toodete, inimõiguste rikkumiseks kasutatavate kaupade ja kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja ning selle kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

  (11) Strateegilise kaubana käsitatakse ka kaupa, mis ei ole kantud strateegiliste kaupade nimekirja, kui strateegilise kauba komisjon on asunud seisukohale ja teavitanud kauba eksportijat, valdajat, omanikku või deklaranti, et kaubal on strateegilise kauba tunnused kas tema omaduste, lõppkasutuse või lõppkasutaja tõttu või avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

§ 3.  Strateegilise kauba vedu

  (1) Strateegilise kauba vedu käesoleva seaduse tähenduses on sissevedu, väljavedu, transiit, kaitseotstarbelise toote Euroopa Liidu sisene vedu ja kahesuguse kasutusega kauba edasitoimetamine.

  (2) Sissevedu käesoleva seaduse tähenduses on sõjalise kauba ja kaitseotstarbelise toote Eestisse toimetamine.

  (3) Väljavedu käesoleva seaduse tähenduses on:
  1) sõjalise kauba ja kaitseotstarbelise toote Eestist välja toimetamine;
  2) sõjalise kaubaga seotud tarkvara ja tehnoloogia edastamine Eestist välja, sõltumata andmeedastusviisist;
  3) kahesuguse kasutusega kauba eksport Euroopa Liidu välisesse riiki nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 2 punkti 2 tähenduses;
  4) teenuse osutamine sõjalise kauba puhul välisriiki või välisriigi teenusetarbijale, kahesuguse kasutusega kauba puhul Euroopa Liidu välisesse riiki või Euroopa Liidu välise riigi teenusetarbijale, samuti Eesti teenuseosutaja majandustegevuse kaudu välisriigis.

  (4) Transiit käesoleva seaduse tähenduses on:
  1) sõjalise kauba vedu läbi Eesti;
  2) kaitseotstarbelise toote läbivedu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ kohaselt;
  3) kahesuguse kasutusega kauba vedu Euroopa Liidu välisest riigist läbi Eesti teise Euroopa Liidu välisesse riiki.

  (5) Kaitseotstarbelise toote Euroopa Liidu sisene vedu käesoleva seaduse tähenduses on kaitseotstarbelise toote edasitoimetamine Eestis asuvalt tarnijalt teises liikmesriigis asuvale vastuvõtjale.

  (6) Kahesuguse kasutusega kauba edasitoimetamine käesoleva seaduse tähenduses on kahesuguse kasutusega kauba Euroopa Liidu sisene vedu Eestis asuvalt tarnijalt teises liikmesriigis asuvale vastuvõtjale nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 22 lõigete 1 ja 2 tähenduses.

  (7) Strateegilise kauba tolliformaalsuste korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 4.  Strateegilise kaubaga seotud teenus

  (1) Strateegilise kaubaga seotud teenus (edaspidi teenus) käesoleva seaduse tähenduses on ettevõtluse korras osutatav strateegilise kaubaga seotud hüve või võõrandatav õigus, sealhulgas sõjalise kauba ja kahesuguse kasutusega kauba vahendus ja tehniline abi.

  (2) Sõjalise kauba vahendus on:
  1) teabe, praktilise abi või rahaliste vahendite andmine või kättesaadavaks tegemine, läbirääkimiste pidamine või tehingute korraldamine sõjalise kaubaga seotud lepingu sõlmimiseks, millega kaasneb kauba tarnimine ühest välisriigist teise;
  2) välisriigis asuva sõjalise kauba omandamine selle võõrandamiseks teise välisriiki.

  (3) Kahesuguse kasutusega kauba vahendus on vahendusteenus nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 tähenduses, sealhulgas:
  1) tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kahesuguse kasutusega kauba müümine, ostmine või tarnimine Euroopa Liidu välisest riigist teise Euroopa Liidu välisesse riiki, või
  2) Euroopa Liidu välises riigis asuva kahesuguse kasutusega kauba müümine või ostmine eesmärgiga toimetada see edasi teise Euroopa Liidu välisesse riiki.

  (4) Kahesuguse kasutusega kauba vahenduseks ei loeta pelgalt transporti, finantsteenuseid, kindlustust või edasikindlustust, üldist reklaami või müügiedendust, samuti teenuse osutamist ega tehnoloogia edastamist, kui sellega kaasneb isikute piiriülene liikumine.

  (5) Sõjalise ja kahesuguse kasutusega kauba vahendaja on füüsiline või juriidiline isik, kes saab vahendusest majanduslikku kasu või hüvet.

  (6) Tehniline abi on käesoleva seaduse tähenduses igasugune tehniline tugi, mis on seotud strateegilise kauba arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, parandamise, transportimise, hooldamise ja muu asjakohase teenusega ning mida võib muu hulgas osutada juhendamise, koolitamise, oskusteabe või tehniliste andmete edastamise või nõuandeteenuse teel.

§ 5.  Strateegilise kauba veo ja teenuse keelud

  (1) Keelatud on:
  1) strateegilise kauba vedu ja strateegilise kaubaga seotud teenus või tehing, kui keeld on sätestatud rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestavas õigusaktis;
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]
  2) strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse riikliku järelevalve all oleva kauba ümberadresseerimine ilma strateegilise kauba komisjoni kirjaliku nõusolekuta ning taasväljavedu ilma eriloata;
  3) massihävitusrelvade, nende valmistamiseks kasutatavate materjalide, riistvara, tarkvara ja tehnoloogia edastamine ja vedu ning nendega seotud teenused sihtriigist olenemata, välja arvatud juhul, kui see on vältimatult vajalik nende hävitamise eesmärgil;
  4) jalaväemiinide vedu ja nendega seotud teenus, välja arvatud juhul, kui see on vältimatult vajalik väljaõppe või nende hävitamise eesmärgil;
  5) inimõiguste rikkumiseks kasutatava kauba vedu ja sellega seotud teenus sihtriigist olenemata, välja arvatud juhul, kui kaupa kasutatakse selle ajaloolise väärtuse tõttu avalikuks eksponeerimiseks muuseumis;
  6) muu strateegilise kauba vedu ja teenus, mis on keelatud välislepinguga.

  (2) Kui rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestav või rakendav õigusakt lubab strateegilise kauba veo või strateegilise kaubaga seotud teenuse või tehingu vaid juhul, kui selleks on väljastatud pädeva asutuse luba, menetleb loataotlust strateegilise kauba komisjon.
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]

§ 6.  Eriluba

  (1) Eriluba on litsents või üldluba.

  (2) Strateegiliste kaupade nimekirja kantud kauba ning käesoleva seaduse § 2 lõigete 4 ja 11 kohaselt strateegilise kaubana käsitatava kauba veoks ning teenuse osutamiseks on vajalik kehtiv eriluba või selle kasutamise õigus, mis peab olema omandatud enne kauba või teenuse riigipiiri ületamist.

  (3) Kaitseotstarbelise toote sisseveoks, transiidiks ja Euroopa Liidu siseseks veoks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ kohaselt vajalikule loale kohaldatakse litsentsi või üldloa kohta sätestatut, kui käesolevas seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

  (4) Kaitseotstarbelise toote sisseveoks ja transiidiks ei ole eriluba vaja, kui sellise kaitseotstarbelise toote veoks on kehtiva loa väljastanud teine Euroopa Liidu liikmesriik.

  (5) Kahesuguse kasutusega kauba sisseveoks ei ole eriluba vaja.

  (6) Kahesuguse kasutusega kauba Euroopa Liidu sisese edasitoimetamise loale nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 22 lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel kohaldatakse litsentsi kohta sätestatut.

  (7) Kahesuguse kasutusega kauba ja käesoleva seaduse § 2 lõike 11 kohaselt strateegilise kaubana käsitatava kauba transiidiks ning vahenduseks on eriluba vaja üksnes nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 artiklites 5 ja 6 sätestatud kaalutlustel ja strateegilise kauba komisjoni sellekohasel otsusel.

  (8) Strateegilise kauba veoks vajalikud dokumendid või teave esitatakse tolliasutusele tolliformaalsuste käigus koos tollideklaratsiooniga või kauba vabastamiseks järelevalve alt.

  (9) Teenuse osutamise korral esitatakse vajalikud dokumendid või teave järelevalveasutuse nõudmisel.

  (10) Käesoleva seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud loale kohaldatakse litsentsi kohta sätestatut.
[RT I, 09.03.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 7.  Lähteriigi asjaomase asutuse nõudmisel strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalve tagamine

  Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalve tagatakse kauba lähteriigi asjaomase asutuse nõudmisel rahvusvahelise impordisertifikaadi, lõppkasutaja sertifikaadi või kauba kättesaamise tõendiga (edaspidi lõppkasutuse järelevalve dokumendid).

§ 8.  Strateegilise kauba komisjon

  (1) Strateegilise kaubaga seonduvaid küsimusi arutab ja otsustab strateegilise kauba komisjon (edaspidi komisjon), mis on moodustatud strateegilise kauba kontrolli süsteemi tagamiseks Välisministeeriumi juurde.

  (11) Komisjon arutab ja otsustab rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kauba veo, kaubaga seotud teenuse osutamise ja tehingu tegemise piirangutega seonduvaid küsimusi, arvestades rahvusvahelise sanktsiooni seaduses sätestatut.
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Komisjon tegutseb kooskõlas käesoleva seaduse, muude õigusaktide ja rahvusvaheliste kokkulepetega.

§ 9.  Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu

  (1) Strateegilise kauba veo ja teenuse osutamisega seotud toimingute andmed kantakse käesoleva seaduse kohaselt strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogusse (edaspidi andmekogu).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogusse kantakse ka rahvusvahelise sanktsiooni seaduse §-s 12 nimetatud kaubaveoloa alusel toimuva kaubaveo, kaubaga seotud teenuse osutamise ja tehingu tegemisega seotud toimingute andmed.
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]

§ 10.  Strateegilise kaubaga seotud riiklik järelevalve
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

2. peatükk Strateegilise kauba vedu ja teenuse osutamine eriloa alusel 

1. jagu Vedu ja teenuse osutamine litsentsi alusel 

§ 11.  Litsents

  (1) Litsents on käesolevas seaduses sätestatud tingimustel strateegilise kauba veoks või teenuse osutamiseks vajalik lihtlitsents või koondlitsents.

  (2) Lihtlitsents on dokument, mis annab selles nimetatud isikule õiguse litsentsis seatud tingimustel sõjalist kaupa ja kaitseotstarbelist toodet Eestisse toimetada või strateegilist kaupa Eestist välja toimetada ning osutada teenust ühele tarbijale ja ühte sihtriiki või -kohta.

  (3) Koondlitsents on dokument, mis annab selles nimetatud isikule õiguse litsentsis seatud tingimustel toimetada sõjalist kaupa ja kaitseotstarbelist toodet Eestisse ühest või mitmest lähteriigist või -kohast ning ühelt või mitmelt tarnijalt või strateegilist kaupa Eestist välja toimetada ühte või mitmesse sihtriiki või -kohta ning ühele või mitmele tarbijale.

  (4) Transiidiks väljastatud lihtlitsents või koondlitsents annab printsipaalile õiguse strateegilise kauba või teenuse transiidiks litsentsis seatud tingimustel.

§ 12.  Kaitseotstarbelise toote Euroopa Liidu sisene vedu litsentsi alusel

  Komisjon võib otsustada kaitseotstarbelise toote Euroopa Liidu siseseks veoks väljastada koondlitsentsi asemel lihtlitsentsi, kui:
  1) taotlus piirdub üheainsa veoga, kuigi vedu võib toimuda ühe või mitme saadetisena;
  2) vedu on vajalik liikmesriigi oluliste julgeolekuhuvide kaitse või avaliku korra seisukohalt;
  3) vedu on vajalik liikmesriikide rahvusvaheliste ülesannete ja kohustuste täitmiseks või
  4) komisjonil on alust arvata, et tarnija ei ole võimeline täitma kõiki koondlitsentsi saamise tingimusi.

§ 13.  Litsentsi taotlemine

  (1) Litsentsi saamiseks esitatakse komisjonile vormikohane taotlus koos lisadokumentidega elektroonselt või erandjuhul paberil. Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust taotleja isiklikult või juriidilisest isikust taotleja seaduslik esindaja. Avalik-õigusliku juriidilise isiku nimel võib taotlusele alla kirjutada selleks volitatud isik.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress, füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja/või juriidilise isiku registrikood;
  2) kauba või teenuse saaja ja kauba lõppkasutaja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress, füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja/või juriidilise isiku registrikood;
  3) kauba või teenuse kirjeldus, lõppkasutusvaldkond ja -koht;
  4) kauba asukohariik ja asukoht, päritoluriik, lähteriik ja lõplik sihtriik ning nimetatud riikide ISO koodid;
  5) tolliprotseduuri kood;
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]
  6) kauba teekond lähteriigist kuni lõppkasutajani;
  7) kauba sisse- või väljaveo, transiidi või teenuse osutamise ajavahemik, tarkvara ja tehnoloogia edastamise aeg;
  8) kauba kogus ja väärtus;
  81) relva ja relva oluliste osade markeering, kui see on relvaseadusega nõutav;
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]
  9) kauba kood tollitariifistiku järgi;
  10) strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number;
  11) kontaktisiku ja esindaja nimi, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  12) taotlemise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

  (3) Taotlusel kinnitab taotleja, et kohustub viivitamata teatama komisjonile talle teatavaks saanud andmed kauba kasutamise kohta käesoleva seaduse §-s 77 loetletud otstarbel.

  (4) Litsentsitaotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (5) Litsentsitaotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

§ 14.  Litsentsitaotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Litsentsitaotlusele lisatakse:
  1) tegevusluba, kui kauba käitlemine eeldab loa olemasolu;
  2) strateegilise kauba päritolu ja omandamist tõendavad dokumendid;
  3) strateegilise kauba kvaliteeti ja tehnilisi näitajaid kajastavad dokumendid (kemikaalide struktuurivalem ja Chemical Abstracts Service’i (CAS) registreerimisnumber, kui see on olemas);
  4) kauba päritolu-, lähte- või sihtriigi isikuga sõlmitud leping, mille alusel teostatakse kauba sissevedu, väljavedu või transiit või osutatakse teenus;
  5) lõppkasutaja kinnitus lõppkasutuse tingimuste kohta ja komisjoni nõudmise korral välisriigi asjaomase asutuse lõppkasutuse järelevalve dokument ning teave taotleja poolt võetud lõppkasutuse kohustuste kohta;
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]
  6) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

  (2) Tarkvara ja tehnoloogia edastamise taotlusele lisatakse komisjoni nõudmisel dokumentide turvatud võrgu plaan (Information Network Security Plan).

  (3) Taotleja võib esitada muud teavet, mida ta peab asjakohaseks. Dokumendid, mis ei oma menetluses tähtsust, tagastatakse või hävitatakse taotleja nõusolekul.

  (4) Välisriigis sõjalise kauba vahendajana registreeritud isik esitab litsentsi taotluse ja lisadokumentide asemel asjakohase kinnituse.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud lepingus peavad olema märgitud järgmised andmed:
  1) lepingupoolte nimed ja kontaktandmed;
  2) lepingu nimetus või liik;
  3) lepingu objektiks oleva kauba või teenuse nimetus (kemikaalide puhul struktuurivalem ja CAS-i registreerimisnumber), kogus ja väärtus.

  (6) Komisjon võib nõuda taotlusega seotud muu asjakohase teabe esitamist. Koondlitsentsi taotlemisel võib komisjon taotlejalt nõuda käesoleva seaduse § 37 lõike 1 punkti 6 kohast strateegilise kaubaga tegeleva ettevõtja nõuetele vastavuse kava kirjeldust.

§ 15.  Litsentsitaotlusele lisatava lõppkasutaja kinnituse nõuded

  (1) Käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktis 5 nimetatud lõppkasutaja kinnituses peavad olema märgitud plaanitud lõppkasutuse kirjeldus ja järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress, füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja/või juriidilise isiku registrikood;
  2) kauba või teenuse saaja ja kauba lõppkasutaja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress, füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja/või juriidilise isiku registrikood;
  3) kauba või teenuse kirjeldus, lõppkasutusvaldkond ja -koht;
  4) kauba asukohariik ja asukoht, päritoluriik, lähteriik ja lõplik sihtriik ning nimetatud riikide ISO koodid;
  5) kauba kogus ja väärtus;
  6) kauba kood tollitariifistiku järgi;
  7) strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number;
  8) taotlemise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

  (2) Lõppkasutaja kinnituses kinnitab lõppkasutaja, et:
  1) kaupu kasutatakse vaid kinnituses nimetatud valdkonnas;
  2) kaupu ei veeta taas välja ega adresseerita ümber pädeva asutuse kirjaliku nõusolekuta;
  3) eksportija või komisjoni nõudmise korral kinnitatakse kauba kättesaamist;
  4) komisjonile teatatakse kauba lõppkasutusvaldkonnas toimuvatest muutustest;
  5) järelevalveasutused võivad kauba kasutamist kontrollida;
  6) täidetakse muud tingimused, et tagada kontroll kauba lõppkasutuse üle.

  (3) Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse riikliku järelevalve all oleva kauba ümberadresseerimise korral seoses kauba võõrandamisega esitatakse komisjonile kauba uue omaniku lõppkasutaja kinnitus.

§ 16.  Erandid litsentsi taotlemise kohustusest

  (1) Litsentsi ei pea taotlema juhul, kui Eesti on strateegilise kauba väljaveo, transiidi, sõjalise kauba sisseveo või teenuse osutamise korraldamiseks sõlminud lepingu rahvusvahelise organisatsiooni või kauba lähte- või sihtriigiga.

  (2) Sõjalise kaubaga seotud teenuse puhul on litsentsi taotlemisest vabastatud teenuseosutaja, kes tegutseb Kaitseministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Politsei- ja Piirivalveameti või Päästeameti otsusel rahvusvahelise sõjalise koostöö või tsiviilmissiooni raames.

  (3) Komisjon võib vabastada kaitseotstarbelise toote Euroopa Liidu siseseks veoks litsentsi taotlemise kohustusest, kui:
  1) tarnija või vastuvõtja on Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusasutus või osa Euroopa Liidu liikmesriigi relvajõududest;
[RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) tarneid teostavad Euroopa Liit, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon, Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon või Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon oma ülesannete täitmiseks;
  3) vedu on seotud humanitaarabiga katastroofi korral või annetusega eriolukorras;
  4) vedu on vajalik käesoleva lõike punktide 1–3 kohaselt tarnitud kaitseotstarbeliste toodete parandamiseks või hooldamiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud litsentsivabastuse saamiseks esitab kauba valdaja, omanik või deklarant komisjonile kirjaliku avalduse ja asjasse puutuvad dokumendid vähemalt kümme tööpäeva enne eeldatava veo aega. Komisjon otsustab litsentsivabastuse viie tööpäeva jooksul avalduse vastuvõtmisest arvates ja teatab oma otsusest kirjalikult.

§ 17.  Litsentsitaotluse menetlus

  (1) Komisjon otsustab litsentsi andmise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutud dokumentide vastuvõtmise päevast arvates.

  (2) Komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada, kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida. Tähtaja pikendamisest, selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult.

  (3) Litsentsi andmise otsusega võib komisjon määrata litsentsi saajale täiendavaid litsentsi kasutamise tingimusi.

  (4) Taotlust ei võeta menetlusse, kui kaup ei ole loetletud strateegilise kauba nimekirjas, ei vasta strateegilise kauba tunnustele ja kehtib erand litsentsi taotlemise kohustusest.

  (5) Taotluse menetlusse võtmata jätmise korral teatab komisjon sellest taotlejale ning tagastab esitatud dokumendid. Tasutud riigilõiv tagastatakse riigilõivu seaduses sätestatud korras.

  (6) Taotluse menetlemine lõpetatakse, kui taotleja ei esita komisjoni nõutud asjakohast lisateavet 30 tööpäeva jooksul nõude saamisest arvates.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 18.  Litsentsi väljastamine

  (1) Litsents väljastatakse viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Väljastatud litsentsi andmed kantakse andmekogusse.

  (2) Litsentsi muutmise otsuse korral väljastatakse isikule muudetud litsents uue kehtivusajaga tarnimata kaubakoguse kohta.

  (3) Litsents saadetakse isikule posti teel väljastusteatega, lihtkirjaga või antakse kätte allkirja vastu. Isik märgib soovitava saatmisviisi taotlusel.

  (4) Litsentsi vormid kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 19.  Litsentsi andmisest keeldumine

  (1) Komisjon keeldub litsentsi andmisest, kui:
  1) strateegilise kauba vedu või teenuse osutamine ohustab Eesti või Eesti liitlasriigi huve või julgeolekut;
  2) strateegilise kauba suhtes kehtivad käesoleva seaduse §-s 5 nimetatud keelud;
  3) on kahtlus, et strateegilist kaupa võidakse sihtriigis kasutada inimõiguste rikkumiseks;
  4) on kahtlus, et strateegilist kaupa võidakse kasutada rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiseks;
  5) on kahtlus, et strateegilist kaupa võidakse kasutada riikliku, piirkondliku või rahvusvahelise julgeoleku ohustamiseks, sealhulgas terroriaktideks;
  6) on kahtlus, et strateegilist kaupa võidakse sihtriigis julgeolekut ohustavatel tingimustel ümber adresseerida või taas välja vedada;
  7) strateegilise kauba vedu või teenuse osutamine on vastuolus Eesti rahvusvaheliste kohustustega;
  8) litsentsi taotlemisel on teadvalt esitatud valeandmeid või võltsitud dokumente.

  (2) Komisjon võib litsentsi andmisest keelduda, kui:
  1) taotleja või temaga seotud isik on litsentsi andmise otsusele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud strateegilise kauba vedu ning teenuse osutamist käsitlevaid õigusakte või ei ole täitnud nende alusel tehtud ettekirjutusi;
  2) taotleja või temaga seotud isik on litsentsi andmise otsusele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni;
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]
  3) taotleja või temaga seotud isiku suhtes on alustatud strateegilise kaubaga, strateegilise kauba veo või teenuse osutamisega seotud süüteo menetlus;
  4) strateegilise kauba vedu või teenuse osutamine võib ohustada sihtriigi huve või julgeolekut;
  5) strateegilist kaupa soovitakse vedada või teenust osutada piirkonda, kus on relvakonflikt või selle puhkemise oht;
  6) on kahtlus, et Eestist väljaveetavat strateegilist kaupa või väljaveetava oskusteabe või tehnoloogia abil sihtriigis toodetavat strateegilist kaupa võidakse sihtriigist rahvusvahelist julgeolekut ohustavatel tingimustel taas välja vedada, samuti sihtriigis või sihtriiki transportimise ajal ümber adresseerida;
  7) strateegilise kauba või teenuse sihtriigis asuv lõppkasutaja ja lõppkasutus ei ole teada või kui lõppkasutaja keeldub komisjonile esitamast või esitab puudulikult täidetud lõppkasutuse järelevalve dokumendid;
  71) taotleja ei ole teavitanud komisjoni lepingu sõlmimise kavatsusest relvaseaduse §-s 8318 sätestatud nõuete kohaselt;
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]
  72) taotleja ei ole täitnud teiste riikide isikute või ametiasutuste ees võetud lõppkasutuse või lõppkasutaja kohustusi või keeldub komisjonile asjakohase teabe esitamisest;
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]
  73) ei ole täidetud rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis ettenähtud tingimused;
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]
  8) esinevad muud mõjuvad põhjused.

  (3) Komisjon võtab otsuse tegemisel arvesse:
  1) nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad (ELT L 335, 13.12.2008, lk 99–103), artiklis 2 sätestatud kriteeriume;
  2) asjakohaseid kohtuotsuseid, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu ning teiste pädevate asutuste või organisatsioonide otsuseid ja aruandeid;
  3) muud asjakohast teavet, sealhulgas taotleja õiguskuulekust.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui litsents antakse seoses jälitustegevusega kuritegude ennetamiseks ja avastamiseks.

§ 20.  Litsentsi kehtivus

  (1) Komisjon määrab väljastatava litsentsi kehtivuse taotlemisel esitatud andmete alusel, võttes arvesse, et:
  1) lihtlitsents kehtib kuni üks aasta;
  2) koondlitsents kehtib kuni kolm aastat;
  3) transiidilitsents kehtib kuni kuus kuud.

  (2) Kui litsentsis määratud kogu kauba suhtes on tolliformaalsused lõpetatud, loetakse litsents kehtetuks, olenemata selle kehtivusajast.

§ 21.  Litsentsi muutmine

  (1) Litsentsis märgitud andmete muutumisel esitab litsentsi omaja komisjonile kirjaliku põhjendatud avalduse ja asjasse puutuvad dokumendid litsentsi muutmiseks.

  (2) Litsentsi kehtivusaja muutmiseks tarnimata kaubakoguse kohta esitatakse komisjonile kirjalik põhjendatud avaldus ja asjakohased lisadokumendid hiljemalt kümme tööpäeva enne litsentsi kehtivusaja lõppu.

  (3) Komisjon otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud litsentsi muutmise või sellest keeldumise, arvestades käesoleva seaduse §-s 19 sätestatud aluseid ja §-s 17 ettenähtud tähtaegu, ning lõikes 2 nimetatud litsentsi kehtivusaja muutmise või sellest keeldumise, arvestades käesoleva seaduse §-s 19 sätestatud aluseid, kümne tööpäeva jooksul avalduse vastuvõtmisest arvates.

  (4) Litsentsi muutmist võib taotleda Euroopa Liidu liikmesriik, kui vedu võib kahjustada liikmesriigi olulisi julgeolekuhuve. Sellisel juhul teeb komisjon otsuse pärast pooltega konsulteerimist.

  (5) Litsentsi kehtivusaja muutmise avalduse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

§ 22.  Litsentsi kehtetuks tunnistamine, kehtivuse peatamine ja tühistamine

  (1) Komisjon otsustab litsentsi kehtetuks tunnistamise järgmistel juhtudel:
  1) litsentsi omaja esitab sellekohase kirjaliku avalduse;
  2) litsentsis märgitud andmed muutuvad olulisel määral;
  3) litsentsi omaja ei täida litsentsi tingimusi;
  4) litsentsi omaja ei täida strateegilist kaupa käsitlevaid õigusakte ega nende alusel tehtud ettekirjutusi;
  5) väljastatud litsents hävib;
  6) litsentsi omav juriidiline isik lõpetatakse või füüsiline isik sureb.

  (2) Komisjon otsustab litsentsi kehtivuse peatamise järgmistel juhtudel:
  1) litsentsi omaja esitab sellekohase kirjaliku avalduse;
  2) litsentsi omaja ei täida litsentsi tingimusi;
  3) litsentsi omaja ei täida strateegilist kaupa käsitlevaid õigusakte ega nende alusel tehtud ettekirjutusi;
  4) väljastatud litsents kaotatakse.

  (3) Komisjon otsustab litsentsi tühistamise järgmistel juhtudel:
  1) kontrollimise käigus selgub, et litsentsi taotleja on teadvalt esitanud valeandmeid;
  2) ilmnevad uued asjaolud, millest teadmise või mille olemasolu korral litsentsitaotluse läbivaatamise ajal oleks litsentsi väljastamisest keeldutud.

  (4) Euroopa Liidu liikmesriik võib taotleda litsentsi kehtetuks tunnistamist, kehtivuse peatamist või tühistamist, kui vedu võib kahjustada liikmesriigi olulisi julgeolekuhuve. Sellisel juhul teeb komisjon otsuse pärast pooltega konsulteerimist.

  (5) Väljastatud litsentsi hävimise või kaotamise korral kehtetuks tunnistatud litsentsi asemele võib komisjon litsentsi omaja avalduse ja hävinud või kaotatud litsentsi taotlemisel esitatud dokumentide alusel väljastada tarnimata kaubakoguse kohta uue litsentsi.

  (6) Komisjon võib otsustada litsentsi kehtivuse taastamise, kui kehtivuse peatamise otsuse aluseks olnud asjaolud on ära langenud.

  (7) Litsentsi kehtetuks tunnistamise, kehtivuse peatamise, kehtivuse taastamise või tühistamise kohta tehakse kanne andmekogusse.

  (8) Litsentsi kehtetuks tunnistamisest, kehtivuse peatamisest, kehtivuse taastamisest või tühistamisest teavitab komisjon viivitamata kirjalikult litsentsi omajat, Kaitsepolitseiametit ning Maksu- ja Tolliametit.

§ 23.  Litsentsi tagastamine

  (1) Litsentsi kehtivuse lõppemisel tagastatakse kehtetu litsents komisjonile kümne tööpäeva jooksul litsentsi kehtivuse lõppemisest arvates. Tagastatakse litsentsi tollimärkmetega originaaleksemplar.

  (2) Peatatud kehtivusega, kehtetuks tunnistatud või tühistatud litsents tagastatakse komisjonile viivitamata. Tagastatakse kõik litsentsi saajale väljastatud eksemplarid.

  (3) Litsentsi komisjonile õigel ajal tagastamata jätmise korral võib komisjon teha ettekirjutuse käesolevas seaduses sätestatud korras.

§ 24.  Dokumentide säilitamine ja aruandekohustus

  (1) Litsentsi omaja on kohustatud pidama arvestust ning säilitama strateegilise kauba vedu ja teenuse osutamist käsitlevaid dokumente vähemalt kümme aastat dokumendi koostamisele järgneva aasta 1. jaanuarist arvates.

  (2) Strateegilise kauba veo või teenuse osutamise kohta säilitatakse dokumendid, mis sisaldavad järgmist teavet:
  1) kauba või teenuse kirjeldus ning strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number;
  2) kauba või teenuse kogus ja väärtus;
  3) veo või teenuse osutamise kuupäevad;
  4) tehingupoolte nimed ja aadressid;
  5) lõppkasutus ja lõppkasutaja, juhul kui need on teada;
  6) muu teave, mille säilitamise kohta on komisjon teinud ettekirjutuse.

  (3) Komisjon võib oma otsusega määrata litsentsi saajale aruandekohustuse, tuginedes käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud teabele. Aruanne koostatakse iga möödunud poolaasta kohta 30. juuni ja 31. detsembri seisuga ning esitatakse komisjonile 30 kalendripäeva jooksul aruandlusperioodi lõppemisest arvates.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud aruande vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (5) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse ka kauba vedu, kaubaga seotud teenuse osutamist või tehingu tegemist käsitlevatele dokumentidele, kui sellise kauba veoks, kaubaga seotud teenuse osutamiseks või tehingu tegemiseks on väljastatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse §-s 12 nimetatud kaubaveoluba.
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]

2. jagu Vedu ja teenuse osutamine üldloa alusel 

§ 25.  Üldluba

  (1) Üldloa alusel toimub strateegilise kauba vedu ja teenuse osutamine lihtsustatud korras selles määratud tingimustel ning kaupade ja riikide osas. Üldluba on riiklik üldluba ja Euroopa Liidu üldluba.

  (2) Riikliku üldloa kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

  (3) Euroopa Liidu üldluba (edaspidi kahesuguse kasutusega kauba üldluba) kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005 kohaselt.
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]

  (4) Kehtestatud üldloa kasutamise õigus on ettevõtjal, kes on registreeritud üldloa kasutajana.

  (5) Üldloa kasutamiseks on vajalik ettevõtja sertifitseerimine, kui selline nõue on nähtud ette üldloa kehtestamisel.

§ 26.  Üldloa kehtivus

  (1) Üldluba kehtestatakse tähtajatult, kui üldloa kehtestamisel ei otsustata teisiti.

  (2) Riikliku üldloa muutmise või lõpetamise otsustab Vabariigi Valitsus korraldusega, kui:
  1) see on vajalik Eesti või sihtriigi julgeolekuhuvide, avaliku korra ja julgeoleku kaitsmise tõttu;
  2) üldloa eesmärk on ära langenud.

  (3) Kahesuguse kasutusega kauba üldloa kehtivuse, selle muutmise või lõpetamise otsustab Euroopa Liidu Nõukogu määrusega.

§ 27.  Üldloa kasutajaks registreerimise taotlemine

  (1) Üldloa kasutajaks registreerimist võib taotleda püsivalt Eestis elav füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik.

  (2) Registreerimiseks esitatakse komisjonile vormikohane taotlus koos lisadokumentidega paberil või elektrooniliselt. Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust taotleja isiklikult või juriidilisest isikust taotleja seaduslik esindaja.

  (3) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress, füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja/või juriidilise isiku registrikood;
  2) kauba või teenuse kirjeldus, lõppkasutusvaldkond ja -koht;
  3) kauba asukohariik ja asukoht, päritoluriik, lähteriik ja lõplik sihtriik ning nimetatud riikide ISO koodid;
  4) tolliprotseduuri kood;
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]
  5) strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number;
  6) kontaktisiku ja esindaja nimi, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  7) taotlemise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

  (4) Taotlusel kinnitab taotleja, et kohustub viivitamata teatama komisjonile talle teatavaks saanud andmed kauba kasutamise kohta käesoleva seaduse §-s 77 loetletud otstarbel.

  (5) Üldloa kasutajaks registreerimise taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (6) Üldloa kasutajaks registreerimise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

§ 28.  Üldloa kasutajaks registreerimise taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Üldloa kasutajaks registreerimise taotlusele lisatakse:
  1) tegevusluba, kui kauba käitlemine eeldab loa olemasolu;
  2) strateegilise kauba kvaliteeti ja tehnilisi näitajaid kajastavad dokumendid (kemikaalide struktuurivalem ja CAS-i registreerimisnumber, kui see on olemas);
  3) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

  (2) Taotleja võib lisada taotlusele muud teavet, mida ta peab asjakohaseks. Dokumendid, mis ei oma menetluses tähtsust, tagastatakse või hävitatakse taotleja nõusolekul.

  (3) Komisjon võib nõuda muu asjakohase teabe esitamist.

§ 29.  Üldloa kasutajaks registreerimise taotluse menetlus

  (1) Komisjon otsustab üldloa kasutajaks registreerimise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutud dokumentide vastuvõtmise päevast arvates. Otsustamisel lähtutakse käesoleva seaduse § 19 lõikes 3 sätestatust.

  (2) Kahesuguse kasutusega kauba üldloa kasutajaks registreerimise otsuse teeb komisjon kümne tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutud dokumentide vastuvõtmise päevast arvates.

  (3) Komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada, kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida. Tähtaja pikendamisest, selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult.

  (4) Taotluse menetlusse võtmata jätmise korral teatab komisjon sellest taotlejale ning tagastab esitatud dokumendid. Tasutud riigilõiv tagastatakse riigilõivu seaduses sätestatud korras.

  (5) Taotluse menetlemine lõpetatakse, kui taotleja ei esita komisjoni nõutud asjakohast lisateavet 30 tööpäeva jooksul nõude saamisest arvates.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 30.  Üldloa kasutajaks registreerimine

  (1) Üldloa kasutajaks registreerimisel teavitatakse sellest taotlejat kirjalikult. Registreeritava isiku andmed kantakse andmekogusse.

  (2) Üldloa kasutajaks registreerimise otsusega võib komisjon piirata üldloa kasutamise õigust teatavate kaupade osas.

§ 31.  Üldloa kasutajaks registreerimisest keeldumine

  (1) Komisjon keeldub või võib keelduda üldloa kasutajaks registreerimisest, kui esinevad käesoleva seaduse §-s 19 loetletud keeldumise alused.

  (2) Kahesuguse kasutusega kauba üldloa kasutajaks registreerimisest keeldumise alused sätestab Euroopa Liidu Nõukogu määrusega.

  (3) Üldloa kasutajaks registreerimisest keeldumine ei piira isiku võimalust vedada strateegilist kaupa või osutada teenust litsentsi alusel.

§ 32.  Üldloa kasutamise tähtaeg

  (1) Üldluba saab kasutada selle kasutajaks registreerimisel andmekogusse kantud tähtaja jooksul, kuid mitte kauem kui üldloa kehtivusaja lõpuni.

  (2) Üldloa kasutamise tähtaega ei pikendata. Tähtaja lõppemisel võib ettevõtja uuesti taotleda üldloa kasutajaks registreerimist.

§ 33.  Üldloa kasutaja andmete muutmine andmekogus

  (1) Üldloa kasutaja andmete muutumisel esitab üldloa kasutaja komisjonile kirjaliku avalduse ja asjasse puutuvad dokumendid andmete muutmiseks andmekogus.

  (2) Komisjon otsustab üldloa kasutaja andmete muutmise või sellest keeldumise, arvestades käesoleva seaduse §-s 19 sätestatud aluseid.

§ 34.  Üldloa kasutamise õiguse kehtetuks tunnistamine, peatamine ja tühistamine

  (1) Komisjon otsustab üldloa kasutamise õiguse kehtetuks tunnistamise järgmistel juhtudel:
  1) üldloa kasutaja esitab sellekohase kirjaliku avalduse;
  2) üldloa kasutaja andmed muutuvad olulisel määral;
  3) üldloa kasutaja ei täida üldloa tingimusi;
  4) üldloa kasutaja ei täida strateegilist kaupa käsitlevaid õigusakte ega nende alusel tehtud ettekirjutusi;
  5) üldloa kehtivus lõpeb;
  6) üldloa kasutamise õiguse saanud juriidiline isik lõpetatakse või füüsiline isik sureb.

  (2) Komisjon otsustab üldloa kasutamise õiguse peatamise järgmistel juhtudel:
  1) üldloa kasutaja esitab sellekohase kirjaliku avalduse;
  2) üldloa kasutaja ei täida üldloa tingimusi;
  3) üldloa kasutaja ei täida strateegilist kaupa käsitlevaid õigusakte ega nende alusel tehtud ettekirjutusi;
  4) riikliku järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Komisjon otsustab üldloa kasutamise õiguse tühistamise järgmistel juhtudel:
  1) kontrollimise käigus selgub, et üldloa kasutaja on teadvalt esitanud valeandmeid;
  2) ilmnevad uued asjaolud, millest teadmise või mille olemasolu korral registreerimistaotluse läbivaatamise ajal oleks üldloa kasutajaks registreerimisest keeldutud.

  (4) Euroopa Liidu liikmesriik võib taotleda üldloa kasutamise õiguse tingimustest kinnipidamise kontrollimist, üldloa kasutamise õiguse peatamist, kehtetuks tunnistamist või tühistamist, kui vedu võib kahjustada liikmesriigi olulisi julgeolekuhuve. Sellise taotluse saamisel teeb komisjon otsuse pärast pooltega konsulteerimist.

  (5) Komisjon võib otsustada üldloa kasutamise õiguse kehtivuse taastamise, kui peatamise otsuse aluseks olnud asjaolud on ära langenud.

  (6) Üldloa kasutamise õiguse kehtetuks tunnistamise, kehtivuse peatamise, taastamise või tühistamise kohta tehakse märge andmekogusse. Üldloa kasutamise õigus peatub või taastub asjakohase kande tegemisega andmekogus.

  (7) Üldloa kasutamise õiguse kehtetuks tunnistamisest, kehtivuse peatamisest, taastamisest või tühistamisest teavitab komisjon viivitamata üldloa kasutajat, Kaitsepolitseiametit ning Maksu- ja Tolliametit.

§ 35.  Dokumentide säilitamine ja aruandekohustus

  (1) Üldloa kasutaja dokumentide säilitamise kohustusele kohaldatakse käesoleva seaduse § 24 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid.

  (2) Üldloa kasutaja on kohustatud esitama komisjonile kirjaliku aruande oma tegevuse kohta. Aruanne koostatakse iga möödunud poolaasta kohta 30. juuni ja 31. detsembri seisuga ning esitatakse 30 kalendripäeva jooksul aruandlusperioodi lõppemisest arvates.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aruande vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

3. jagu Ettevõtja sertifitseerimine 

§ 36.  Ettevõtja sertifitseerimise nõue

  (1) Ettevõtja sertifitseerimine on menetlus, mille käigus hinnatakse strateegilise kaubaga tegeleva ettevõtja (edaspidi ettevõtja) nõuetele vastavust ja usaldusväärsust, eelkõige suutlikkust järgida käesolevat seadust, selle alusel väljaantud õigusakte ning komisjoni otsustele tuginevaid ettekirjutusi ja piiranguid.

  (2) Sertifitseerimine on vajalik, kui:
  1) ettevõtja on kaitseotstarbelise toote vastuvõtja ja sertifitseerimine on teises Euroopa Liidu liikmesriigis välja antud kaitseotstarbelise toote üldloa tingimus;
  2) see on litsentsi või üldloa tingimus.

  (3) Sertifitseerimisel hindab komisjon ettevõtja nõuetele vastavust ja usaldusväärsust, lähtudes sertifitseerimise kriteeriumidest ja tuginedes ettevõtja poolt komisjonile esitatud teabele.

  (4) Sertifitseeritud ettevõtja peab võimaldama komisjonil kontrollida enda jätkuvat vastavust sertifitseerimise kriteeriumidele.

  (5) Sertifitseerimine ei ole vajalik, kui ettevõtja on juba sertifitseeritud teises Euroopa Liidu liikmesriigis.

§ 37.  Sertifitseerimise kriteeriumid

  (1) Sertifitseerimisel hinnatakse ettevõtja nõuetele vastavust ja usaldusväärsust, lähtudes järgmistest kriteeriumidest:
  1) ettevõtjal on tõendatud kogemus kaitsealases tegevuses, võttes eelkõige arvesse andmeid ekspordikriteeriumidest kinnipidamise kohta, kohtuotsuseid nimetatud küsimuses, kogenud juhtkonna ning nõutud tegevusloa olemasolu;
  2) ettevõtjal on asjakohane tööstustegevus kaitseotstarbeliste toodete valdkonnas Euroopa Liidus, eelkõige võime integreerida süsteeme ja alasüsteeme;
  3) ettevõtja kõrgemast juhtkonnast on nimetatud vastutav isik (edaspidi vastutav isik), kellel on seaduslik esindusõigus ja kes vastutab ettevõtja strateegilise kauba veo ja teenuse osutamise eest;
  4) vastutav isik on ettevõtja nimel allkirjaga kinnitanud kohustuse võtta vajalikud meetmed, et järgida ja rakendada kõiki eritingimusi, mis on seotud vastuvõetud komponendi või toote lõppkasutuse ja väljaveoga;
  5) vastutav isik on ettevõtja nimel allkirjaga kinnitanud kohustuse esitada komisjonile üksikasjalik teave, vastates küsimustele ja järelepärimistele lõppkasutajate või lõppkasutuse kohta kõigi toodete puhul, mida ettevõtja on vedanud või vastu võtnud teise liikmesriigi eriloa alusel;
  6) ettevõtja on koostanud strateegilise kaubaga tegeleva ettevõtja nõuetele vastavuse kava (edaspidi ettevõtja vastavuse kava) ning vastutav isik on kinnitanud oma allkirjaga ettevõtja vastavuse kava kirjelduse.

  (2) Komisjon võib nõuda, et vastutav isik kinnitab ettevõtja nimel allkirjaga, et vastuvõetavaid tooteid ning süsteeme ja alasüsteeme:
  1) kasutatakse oma tootmistegevuses;
  2) ei edastata ega ekspordita algsel vastuvõetud kujul, välja arvatud hooldamise või parandamise eesmärgil.

  (3) Kui sertifitseerimine on vajalik eriloa tingimusena, kehtivad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaitseotstarbelisi tooteid käsitlevad sertifitseerimise kriteeriumid teiste strateegilise kaubaga tegelevate ettevõtjate kohta, arvestades valdkondlikke erisusi.

  (4) Ettevõtja peab kriteeriumidele vastama kogu sertifikaadi kehtivusaja või komisjoni otsuses ettevõtja sertifitseerimise kohta sätestatud kehtivusaja.

§ 38.  Ettevõtja vastavuse kava

  (1) Ettevõtja vastavuse kava peab olema kooskõlas ettevõtja strateegilise kaubaga seotud tegevuse ulatusega. Ettevõtja järgib tegevuskava oma igapäevases majandustegevuses.

  (2) Ettevõtja vastavuse kava peab sisaldama järgmist informatsiooni:
  1) ettevõtja nimi, asu- või elukoht ja kontaktandmed;
  2) vastutava isiku nimi, pädevus ja kontaktandmed;
  3) strateegilise kauba veo ja ekspordi haldamiseks eraldatud ressursid, tuues eraldi välja organisatsioonilised, tehnilised ja inimressursid;
  4) strateegilise kauba kontrolli alane vastutusahel ettevõtja struktuuris;
  5) sisekontrolli korraldus ja rakendatavad meetmed;
  6) strateegilise kauba alase koolituse korraldus ja töötajate teadlikkuse suurendamise täpne kava;
  7) strateegilise kauba veo ja ekspordiga seotud füüsilised ja tehnilised turvameetmed;
  8) veo ja ekspordi kohta arvestuse pidamise ning veo- ja ekspordisüsteemi jälgitavuse tagamise kord.

  (3) Ettevõtja vastavuse kava nõuetekohase koostamise ja täitmise tagab vastutav isik, kes kinnitab oma allkirjaga, et ettevõtja strateegilise kaubaga seotud tegevus vastab koostatud kavale ja valdkondlikele õigusaktidele.

  (4) Tegevuskava koostatakse eesti keeles.

  (5) Käesoleva seaduse § 37 lõike 1 punktis 6 nimetatud ettevõtja vastavuse kava kirjelduses peab ettevõtja esitama järgmised andmed:
  1) strateegilise kauba veo ja ekspordi haldamiseks eraldatud organisatsioonilised, tehnilised ja inimressursid;
  2) vastutusahel ettevõtja struktuuris;
  3) sisekontrolli meetmed;
  4) teadlikkuse suurendamise ja töötajate koolituse kava;
  5) füüsilised ja tehnilised turvameetmed;
  6) veo ja ekspordi kohta peetav arvestus ja selle jälgitavus.

§ 39.  Sertifitseerimise taotlemine

  (1) Sertifitseerimist võib taotleda püsivalt Eestis elav füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik.

  (2) Sertifitseerimiseks esitatakse komisjonile vormikohane taotlus koos lisadokumentidega elektroonselt või erandjuhul paberil. Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust taotleja isiklikult või juriidilisest isikust taotleja seaduslik esindaja.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

  (3) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress, füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja/või juriidilise isiku registrikood;
  2) kauba või teenuse kirjeldus, lõppkasutusvaldkond ja -koht;
  3) vastutava isiku nimi, isikukood või sünniaeg, kontaktaadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  4) taotlemise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

  (4) Sertifitseerimise taotlusel kinnitab ettevõtja seaduslik esindaja oma allkirjaga:
  1) kohustust järgida ja rakendada kõiki eritingimusi, mis on seotud mis tahes vastuvõetud komponendi või toote lõppkasutuse ja ekspordiga;
  2) kohustust esitada pädevatele asutustele üksikasjalik teave, vastates küsimustele ja järelepärimistele lõppkasutajate või lõppkasutuse kohta kõigi toodete puhul, mida ettevõtja on eksportinud, vedanud või vastu võtnud teise liikmesriigi veoloa alusel.

  (5) Taotlusel kinnitab taotleja, et kohustub viivitamata teatama komisjonile talle teatavaks saanud andmed kauba kasutamise kohta käesoleva seaduse §-s 77 loetletud otstarbel.

  (6) Sertifitseerimise taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (7) Sertifitseerimise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

§ 40.  Sertifitseerimise taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Sertifitseerimise taotlusele lisatakse:
  1) tegevusluba, kui kauba käitlemine eeldab loa olemasolu;
  2) strateegilise kauba kvaliteeti ja tehnilisi näitajaid kajastavad dokumendid (kemikaalide struktuurivalem ja CAS-i registreerimisnumber, kui see on olemas);
  3) kinnitus asjakohase tööstustegevuse kohta kaitseotstarbeliste toodete valdkonnas, mis tõendaks võimet integreerida süsteeme/alasüsteeme oma tootmistegevuses;
  4) kinnitus tõendatud kogemuse kohta kaitsealases tegevuses;
  5) vastutava isiku poolt allkirjastatud ettevõtja vastavuse kava kirjeldus;
  6) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

  (2) Taotleja võib lisada taotlusele muud teavet, mida ta peab asjakohaseks. Dokumendid, mis ei oma menetluses tähtsust, tagastatakse või hävitatakse taotleja nõusolekul.

  (3) Komisjon võib nõuda ettevõtja vastavuse kava ja selle koostamise aluseks olnud teabe või muu asjakohase teabe esitamist.

§ 41.  Sertifitseerimise taotluse menetlus

  (1) Komisjon otsustab ettevõtja sertifitseerimise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutud lisadokumentide vastuvõtmise päevast arvates. Otsustamisel lähtutakse käesoleva seaduse § 19 lõikes 3 sätestatust.

  (2) Komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada, kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida. Tähtaja pikendamisest, selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult.

  (3) Taotluse menetlusse võtmata jätmise korral teatab komisjon sellest taotlejale ning tagastab esitatud dokumendid. Tasutud riigilõiv tagastatakse riigilõivu seaduses sätestatud korras.

  (4) Taotluse menetlemine lõpetatakse, kui taotleja ei ole esitanud komisjoni nõutud asjakohast lisateavet 30 tööpäeva jooksul nõude saamisest arvates.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 42.  Sertifitseerimine ja sertifikaadi väljastamine

  (1) Ettevõtja sertifitseerimisel väljastatakse sertifikaat või komisjoni otsuse ärakiri viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Sertifitseeritud ettevõtja andmed kantakse andmekogusse.

  (2) Kaitseotstarbelise toote vastuvõtjana sertifitseeritud ettevõtjale väljastab komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/43/EÜ nimetatud sertifikaadi, mis kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

  (3) Käesoleva seaduse § 36 lõike 2 punkti 2 kohaselt sertifitseeritud ettevõtjale väljastab komisjon kinnitatud ärakirja ettevõtja sertifitseerimise otsusest.

  (4) Komisjon võib sertifitseerimise otsustamisel:
  1) piirata sertifikaadiga lubatud strateegiliste kaupade nimekirja tulenevalt ettevõtja tegevusalast;
  2) määrata sertifitseerimise järelkontrolli vajaduse;
  3) sätestada tingimused, mille täitmata jätmine on ettevõtjale väljastatud sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtivuse peatamise või tühistamise aluseks.

  (5) Sertifikaat või sertifitseerimisotsuse ärakiri väljastatakse elektroonselt või saadetakse isikule posti teel väljastusteatega või lihtkirjaga või antakse kätte allkirja vastu. Isik märgib soovitava saatmisviisi taotlusel.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud sertifikaadi vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 43.  Sertifitseerimisest keeldumine

  (1) Komisjon võib keelduda ettevõtja sertifitseerimisest, kui ettevõtja ei vasta sertifitseerimise kriteeriumidele või esinevad §-s 19 loetletud keeldumise alused.

  (2) Sertifitseerimisest keeldumine ei piira ettevõtja võimalust vedada strateegilist kaupa litsentsi alusel.

§ 44.  Sertifikaadi ja sertifitseerimise otsuse kehtivus

  (1) Kaitseotstarbelise toote üldloaga seonduvalt otsustatud sertifitseerimine kehtib sertifikaadi kehtivusaja lõpuni, kuid mitte kauem kui viis aastat.

  (2) Käesoleva seaduse § 36 lõike 2 punkti 2 kohaselt tehtud sertifitseerimise otsus kehtib komisjoni otsuses sätestatud kehtivusaja lõpuni.

  (3) Sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtivusaega ei pikendata. Sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtivuse lõppemisel võib ettevõtja uuesti taotleda sertifitseerimist.

§ 45.  Sertifitseerimise kontroll

  (1) Sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtivuse ajal kontrollitakse ettevõtja vastavust sertifitseerimise kriteeriumidele vähemalt iga kolme aasta järel sertifitseerimise otsuse tegemisest arvates.

  (2) Kontrolli käigus ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks teeb komisjon ettekirjutuse või otsustab ettevõtja sertifitseerimise kriteeriumidele vastavuse ümberhindamise vajaduse.

  (3) Kontrolli teostavad komisjon või komisjoni töös osalevad ametiasutused oma pädevuse piires.

§ 46.  Sertifitseeritud ettevõtja andmete muutmine andmekogus

  (1) Sertifitseeritud ettevõtja andmete muutumisel esitab ettevõtja komisjonile kirjaliku avalduse ja asjasse puutuvad dokumendid andmete muutmiseks andmekogus.

  (2) Komisjon otsustab andmete muutmise või sellest keeldumise, arvestades käesoleva seaduse §-s 19 sätestatud aluseid.

  (3) Kui tegemist on sertifitseerimise kriteeriume puudutavate andmete muutumisega, teostatakse otsusele eelnevalt sertifitseerimise kontroll.

§ 47.  Sertifikaadi ja sertifitseerimise otsuse kehtetuks tunnistamine, kehtivuse peatamine ning tühistamine

  (1) Komisjon otsustab sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtetuks tunnistamise järgmistel juhtudel:
  1) ettevõtja esitab sellekohase kirjaliku avalduse;
  2) ettevõtja ei täida sertifitseerimise tingimusi;
  3) ettevõtja ei teata sertifitseerimise taotlemisel esitatud andmete muutumisest;
  4) ettevõtja ei täida strateegilist kaupa käsitlevaid õigusakte;
  5) füüsilisest isikust ettevõtja sureb või juriidilisest isikust ettevõtja lõpetatakse.

  (2) Komisjon otsustab sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtivuse peatamise järgmistel juhtudel:
  1) ettevõtja esitab sellekohase kirjaliku avalduse;
  2) ettevõtja ei täida sertifitseerimise tingimusi;
  3) ettevõtja ei teata sertifitseerimise taotlemisel esitatud andmete muutumisest;
  4) ettevõtja ei täida strateegilist kaupa käsitlevaid õigusakte.

  (3) Komisjon otsustab sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse tühistamise järgmistel juhtudel:
  1) kontrollimise käigus selgub, et ettevõtja on teadlikult esitanud valeandmeid;
  2) ettevõtja rikub käesoleva seaduse § 42 lõike 4 kohaselt sätestatud tingimusi;
  3) ilmnevad uued asjaolud, millest teadmise või mille olemasolu korral sertifitseerimistaotluse läbivaatamise ajal oleks sertifitseerimisest keeldutud.

  (4) Sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtetuks tunnistamisel, kehtivuse peatamisel või tühistamisel peatub kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtmise õigus ja sertifitseerimisega seotud eriloa kehtivus.

  (5) Komisjon võib otsustada sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtivuse taastamise, kui peatamise aluseks olnud asjaolud on ära langenud.

  (6) Sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtetuks tunnistamise, kehtivuse peatamise või tühistamise kohta tehakse kanne andmekogusse.

§ 48.  Dokumentide säilitamine ja aruandekohustus

  (1) Sertifitseeritud ettevõtja dokumentide säilitamise kohustusele kohaldatakse käesoleva seaduse § 24 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule peab sertifitseeritud ettevõtja säilitama dokumendid, mis tõendavad sertifitseerimise kriteeriumidele vastavust.

  (3) Sertifitseeritud ettevõtja on kohustatud esitama komisjonile kirjaliku aruande oma tegevuse kohta. Aruanne koostatakse iga möödunud poolaasta kohta 30. juuni ja 31. detsembri seisuga ning esitatakse 30 kalendripäeva jooksul aruandlusperioodi lõppemisest arvates.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud aruande vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

4. jagu Sõjalise kauba vahenduse tingimused 

§ 49.  Sõjalise kauba vahendaja registreerimise nõue

  (1) Sõjalise kauba vahendusega võib tegeleda isik, kes on vahendajana andmekogus registreeritud.

  (2) Registreerima ei pea vahendaja, kes on juba registreeritud sõjalise kauba vahendajana riigis, mis osaleb kõigis rahvusvahelistes ekspordikontrollirežiimides, sellekohase kinnituse esitamisel.

  (3) Sõjalise kauba registreeritud vahendaja peab igaks vahendustehinguks, välja arvatud läbirääkimiste pidamine ja kauba päritolu-, lähte- või sihtriigi isikuga eellepingu sõlmimine, taotlema litsentsi.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 50.  Sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotlemine

  (1) Sõjalise kauba vahendajaks registreerimist võib taotleda püsivalt Eestis elav füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik.

  (2) Registreerimise taotlemiseks esitatakse komisjonile vormikohane taotlus koos lisadokumentidega elektroonselt või erandjuhul paberil. Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust taotleja isiklikult või juriidilisest isikust taotleja seaduslik esindaja.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

  (3) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress, füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja/või juriidilise isiku registrikood;
  2) kauba või teenusega seotud riigid;
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]
  3) kauba või teenuse kirjeldus, lõppkasutusvaldkond ja -koht;
  4) strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number;
  5) kontaktisiku ja esindaja nimi, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  6) taotlemise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

  (4) Taotlusel kinnitab taotleja, et kohustub viivitamata teatama komisjonile talle teatavaks saanud andmed kauba kasutamise kohta käesoleva seaduse §-s 77 loetletud otstarbel.

  (5) Sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (6) Registreerimistaotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

§ 51.  Sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotlusele lisatakse:
  1) tegevusluba, kui kauba käitlemine eeldab loa olemasolu;
  2) strateegilise kauba kvaliteeti ja tehnilisi näitajaid kajastavad dokumendid (kemikaalide struktuurivalem ja CAS-i registreerimisnumber, kui see on olemas);
  3) juriidilisest isikust taotleja puhul vahendusega tegelevate töötajate nimekiri koos isikukoodide või sünniaegade, aadresside ja telefoninumbritega;
  4) taotleja varasema äritegevuse kirjeldus;
  5) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

  (2) Taotleja võib lisada taotlusele muud teavet, mida ta peab asjakohaseks. Dokumendid, mis ei oma menetluses tähtsust, tagastatakse või hävitatakse taotleja nõusolekul.

  (3) Komisjon võib taotlejalt täiendavalt nõuda käesoleva seaduse § 37 lõike 1 punkti 6 kohast ettevõtja vastavuse kava kirjelduse või muu taotlusega seotud asjakohase teabe esitamist.

§ 52.  Sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotluse menetlus

  (1) Komisjon otsustab sõjalise kauba vahendaja registreerimise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutud lisadokumentide vastuvõtmise päevast arvates. Otsustamisel lähtutakse käesoleva seaduse § 19 lõikes 3 sätestatust.

  (2) Komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada, kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida. Tähtaja pikendamisest, selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult.

  (3) Taotluse menetlusse võtmata jätmise korral teatab komisjon sellest taotlejale ning tagastab esitatud dokumendid. Tasutud riigilõiv tagastatakse riigilõivu seaduses sätestatud korras.

  (4) Taotluse menetlemine lõpetatakse, kui taotleja ei ole esitanud komisjoni nõutud asjakohast lisateavet 30 tööpäeva jooksul nõude saamisest arvates.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 53.  Sõjalise kauba vahendaja registreerimine

  (1) Sõjalise kauba vahendaja registreerimisel teavitatakse sellest taotlejat kirjalikult. Registreeritava isiku andmed kantakse andmekogusse viie tööpäeva jooksul komisjoni vastava otsuse tegemisest arvates.

  (2) Sõjalise kauba vahendaja registreerimise otsusega võib komisjon määrata piirangu vahendatavate kaupade nimekirja ja sihtriikide kohta.

§ 54.  Sõjalise kauba vahendaja registreerimisest keeldumine

  Komisjon võib keelduda sõjalise kauba vahendaja registreerimisest, kui:
  1) taotleja on registreerimist taotledes teadvalt esitanud valeandmeid või võltsitud dokumente;
  2) taotleja või temaga seotud isik on registreerimise taotlemisele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud strateegilise kauba vedu või teenuseid käsitlevaid õigusakte või nende alusel tehtud ettekirjutusi;
  3) taotleja või temaga seotud isik on registreerimise taotlemisele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni;
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]
  4) taotleja või temaga seotud isiku suhtes on alustatud strateegilise kauba, strateegilise kauba veo või teenuse osutamisega seotud süüteo menetlus;
  5) esinevad muud mõjuvad põhjused.

§ 55.  Sõjalise kauba vahendamise tähtaeg

  (1) Sõjalise kauba vahendajamise õigus kehtib viis aastat, kui komisjon ei määra vahendaja registreerimisel lühemat tähtaega.

  (2) Sõjalise kauba vahendamise tähtaega ei pikendata. Tähtaja lõppemisel võib sõjalise kauba vahendajaks registreerimist uuesti taotleda.

§ 56.  Sõjalise kauba vahendaja andmete muutmine andmekogus

  (1) Sõjalise kauba registreeritud vahendaja andmete muutumisel esitab vahendaja komisjonile kirjaliku avalduse ja asjasse puutuvad dokumendid andmete muutmiseks andmekogus.

  (2) Komisjon võib andmete muutmisest keelduda käesoleva seaduse § 54 punktide 1, 4 ja 5 alusel.

§ 57.  Sõjalise kauba vahendaja kustutamine andmekogust

  Komisjon otsustab sõjalise kauba registreeritud vahendaja andmekogust kustutamise, kui:
  1) vahendaja esitab sellekohase kirjaliku avalduse;
  2) ilmnevad uued asjaolud, millest teadmise või mille olemasolu korral registreerimise taotlemise ajal oleks vahendaja registreerimisest keeldutud;
  3) vahendaja ei täida strateegilise kauba vedu või teenuseid käsitlevaid õigusakte ega nende alusel tehtud ettekirjutusi;
  4) vahendaja rikub rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni;
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]
  5) juriidilisest isikust vahendaja lõpetatakse või füüsilisest isikust vahendaja sureb;
  6) vahendaja rikub käesoleva seaduse § 53 lõike 2 kohaselt määratud piirangut;
  7) lõpeb sõjalise kauba vahendamise tähtaeg.

§ 58.  Sõjalise kauba vahendaja aruandekohustus

  (1) Sõjalise kauba registreeritud vahendaja on kohustatud esitama komisjonile kirjaliku aruande oma tegevuse kohta. Aruanne koostatakse iga möödunud poolaasta kohta 30. juuni ja 31. detsembri seisuga ning esitatakse 30 kalendripäeva jooksul aruandlusperioodi lõppemisest arvates.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

3. peatükk Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse riikliku järelevalve tagamine lähteriigi asjaomase asutuse nõudmisel 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 59.  Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalve lähteriigi asjaomase asutuse nõudmisel

  (1) Lähteriigi asjaomase asutuse nõudmisel annab komisjon strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalve tagatise, väljastades lõppkasutuse järelevalve dokumendid.

  (2) Komisjon võib nõuda kauba lõppkasutajalt lisateavet kauba olemasolu kohta või kasutada oma õigust kauba ja selle lõppkasutuse kontrollimiseks kauba saaja ruumides või territooriumil juhul, kui selline õigus on lõppkasutuse järelevalve dokumentides sätestatud.

  (3) Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalve võidakse tagada ka kaubale, mis ei ole käesoleva seaduse § 2 lõikes 10 nimetatud strateegiliste kaupade nimekirjas, juhul kui seda nõuab kauba lähteriik.

  (4) Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalvet teostavad Kaitsepolitseiamet julgeolekuasutuste seadusest tulenevate ülesannete täitmisel, Politsei- ja Piirivalveamet relvaseaduses sätestatud alusel ja korras ning Maksu- ja Tolliamet oma pädevuse piires lõppkasutuse järelevalve dokumentide alusel. Strateegilise kaubaga seotud õigusrikkumistest ja rahvusvahelise või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rikkumistest teavitavad korrakaitseorganid viivitamata komisjoni.
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]

§ 60.  Lõppkasutuse järelevalve dokumendid

  (1) Lõppkasutuse järelevalve dokumendid on:
  1) rahvusvaheline impordisertifikaat, mis sisaldab komisjoni kinnitust, et kauba omanik kohustub kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestisse sisse vedama ning seda mitte taas välja vedama ilma asjakohase eriloata;
  2) lõppkasutaja sertifikaat, mis sisaldab lõppkasutaja kinnitust, et ta kohustub kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestisse sisse vedama, kasutama seda ainult näidatud otstarbel ning seda mitte ümber adresseerima ilma komisjoni kirjaliku nõusolekuta ega taas välja vedama ilma asjakohase eriloata, ning komisjoni kinnitust, et Eestis tagatakse kauba kasutuse järelevalve;
  3) kauba kättesaamise tõend, mis sisaldab komisjoni kinnitust, et kauba saaja on kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestis kätte saanud.

  (2) Lõppkasutuse järelevalve dokumentides võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kinnitusele sätestada ka muid tingimusi ja komisjoni ettekirjutusi, et tagada kauba lähteriigi nõudmised.

§ 61.  Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotlemine

  (1) Lõppkasutuse järelevalve dokumendi saamiseks esitatakse komisjonile vormikohane taotlus koos lisadokumentidega elektroonselt või erandjuhul paberil. Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust taotleja isiklikult või juriidilisest isikust taotleja seaduslik esindaja. Avalik-õigusliku juriidilise isiku nimel võib alla kirjutada selleks volitatud isik.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress, füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja/või juriidilise isiku registrikood;
  2) kauba või teenuse saaja ja kauba lõppkasutaja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress, füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja/või juriidilise isiku registrikood;
  3) kauba või teenuse kirjeldus, lõppkasutusvaldkond ja -koht;
  4) kauba asukohariik ja asukoht, päritoluriik, lähteriik ja lõplik sihtriik ning nimetatud riikide ISO koodid;
  5) kauba kogus ja väärtus;
  6) kauba kood tollitariifistiku järgi;
  7) strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number;
  8) kontaktisiku ja esindaja nimi, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  9) taotlemise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

  (3) Lõppkasutaja järelevalve dokumentide taotluses kinnitab taotleja, et kohustub täitma väljastatavas lõppkasutuse järelevalve dokumendis nimetatud tingimusi.

  (4) Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (5) Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

§ 62.  Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotlusele lisatakse:
  1) tegevusluba, kui kauba käitlemine eeldab loa olemasolu;
  2) strateegilise kauba päritolu ja omandamist tõendavad dokumendid;
  3) strateegilise kauba kvaliteeti ja tehnilisi näitajaid kajastavad dokumendid (kemikaalide struktuurivalem ja CAS-i registreerimisnumber, kui see on olemas);
  4) kauba päritolu-, lähte- või sihtriigi isikuga sõlmitud leping, mille alusel teostatakse kauba sissevedu, väljavedu või transiit või osutatakse teenus;
  5) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud lepingus peavad olema märgitud järgmised andmed:
  1) lepingupoolte nimed ja kontaktandmed;
  2) lepingu nimetus või liik;
  3) lepingu objektiks oleva kauba või teenuse nimetus (kemikaalide puhul struktuurivalem ja CAS-i registreerimisnumber), kogus ja väärtus.

  (3) Taotleja võib lisada taotlusele muud teavet, mille esitamist ta peab asjakohaseks. Dokumendid, mis ei oma menetluses tähtsust, tagastatakse või hävitatakse taotleja nõusolekul.

  (4) Komisjon võib taotlejalt täiendavalt nõuda muu taotlusega seotud asjakohase teabe esitamist.

§ 63.  Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotluse menetlus

  (1) Komisjon otsustab lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamise või selle väljastamisest keeldumise 30 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutud lisadokumentide vastuvõtmise päevast arvates. Otsustamisel lähtutakse käesoleva seaduse § 19 lõikes 3 sätestatust.

  (2) Komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada, kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida. Tähtaja pikendamisest, selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult.

  (3) Taotluse menetlusse võtmata jätmise korral teatab komisjon sellest taotlejale ning tagastab esitatud dokumendid. Tasutud riigilõiv tagastatakse riigilõivu seaduses sätestatud korras.

  (4) Taotluse menetlemine lõpetatakse, kui taotleja ei ole esitanud komisjoni nõutud asjakohast lisateavet 30 tööpäeva jooksul nõude saamisest arvates.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 64.  Lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamine

  (1) Lõppkasutuse järelevalve dokument väljastatakse viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Väljastatud dokumendi andmed kantakse andmekogusse.

  (2) Lõppkasutuse järelevalve dokument saadetakse isikule posti teel väljastusteatega, lihtkirjaga või antakse kätte allkirja vastu. Isik märgib soovitava saatmisviisi taotlusel.

  (3) Lõppkasutuse järelevalve dokumentide vormid kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 65.  Lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamisest keeldumine

  Komisjon ei väljasta lõppkasutuse järelevalve dokumenti, kui:
  1) on kahtlus, et kaupa võidakse Eestis ebaseaduslikult kasutada, ümber adresseerida või taas välja vedada;
  2) lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotlemisel on teadvalt esitatud valeandmeid, võltsitud dokumente või komisjoni eest informatsiooni varjatud;
  3) taotleja või temaga seotud isik on lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamise otsusele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni;
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]
  4) taotleja või temaga seotud isik on lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamise otsusele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud strateegilise kauba vedu või teenuseid käsitlevaid õigusakte või nende alusel tehtud ettekirjutusi;
  5) taotleja või temaga seotud isiku suhtes on alustatud strateegilise kauba, strateegilise kauba veo või teenuse osutamisega seotud süüteo menetlus;
  6) esinevad muud mõjuvad põhjused.

§ 66.  Lõppkasutuse järelevalve dokumendi kehtivusaeg ja dokumendi tagastamine komisjonile

  (1) Lõppkasutuse järelevalve dokument kehtib kuus kuud alates selle väljastamisest komisjoni poolt. Selle tähtaja jooksul tuleb dokument esitada välisriigi asjaomasele asutusele.

  (2) Kui lõppkasutuse järelevalve dokumenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul välisriigi asjaomasele asutusele ei esitata või kui kaupa ei tarnita, tagastatakse dokument koos kirjaliku selgitusega komisjonile kümne tööpäeva jooksul dokumendi kehtivusaja lõppemisest arvates.

  (3) Lõppkasutuse järelevalve dokumendi komisjonile õigel ajal tagastamata jätmise korral võib komisjon teha ettekirjutuse käesolevas seaduses sätestatud korras.

§ 67.  Lõppkasutuse järelevalve dokumendi kehtetuks tunnistamine

  (1) Komisjon tunnistab oma otsusega lõppkasutuse järelevalve dokumendi kehtetuks, kui:
  1) ilmnevad uued asjaolud, millest teadmise või mille olemasolu korral lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotluse läbivaatamise ajal oleks dokumendi väljastamisest keeldutud;
  2) dokumendi omaja ei täida dokumendi tingimusi või strateegilise kauba vedu ja teenuseid käsitlevaid õigusakte;
  3) dokument hävib või kaotatakse;
  4) dokumenti omav juriidiline isik lõpetatakse või füüsiline isik sureb.

  (2) Lõppkasutuse järelevalve dokumenti ei saa kehtetuks tunnistada juba tarnitud kauba suhtes.

§ 68.  Eestist väljaveetava kauba välisriiki sisseveo ja lõppkasutuse järelevalve dokumentide nõudmine

  (1) Komisjon võib eriloa taotlejalt nõuda kauba saaja väljastatud lõppkasutaja kinnitust, sihtriigi asjaomase asutuse väljastatud rahvusvahelist impordisertifikaati või kauba lõppkasutaja sertifikaati. Komisjon võib taotleda lisatingimuste tagamist sihtriigi asjaomase asutuse poolt.

  (2) Komisjon võib nõuda, et pärast kauba vedu esitatakse koos tagastatava litsentsiga kauba kättesaamise tõend, mille on väljastanud sihtriigi asjaomane asutus.

§ 69.  Dokumentide säilitamise kohustus

  Lõppkasutuse järelevalve dokumentide säilitamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 24 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid.

4. peatükk Komisjon 

§ 70.  Komisjoni koosseis ja töökord

  (1) Komisjoni kuuluvad Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. Komisjon võib oma töösse kaasata teiste ametiasutuste esindajaid ja eksperte.

  (2) Komisjoni töö eest vastutab valdkonna eest vastutav minister, kes täidab komisjoni esimehe ülesandeid.

  (3) Kui valdkonna eest vastutaval ministril ei ole võimalik komisjoni töös osaleda, määrab ta käskkirjaga enda asendajaks Välisministeeriumi ametnikust komisjoni liikme.

  (4) Lõikes 1 loetletud valitsusasutused nimetavad vähemalt kaks esindajat, kellest üks on asendusliige.

  (5) Komisjoni moodustab ja töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 71.  Komisjoni pädevus

  (1) Komisjon täidab käesoleva seaduse ja teiste seadustega temale pandud järgmisi ülesandeid:
  1) arutab ja otsustab strateegilise kauba kontrolli süsteemiga seonduvaid küsimusi;
  2) arutab ja ajakohastab regulaarselt strateegiliste kaupade nimekirju;
  3) otsustab litsentsi andmise, muutmise, kehtetuks tunnistamise, kehtivuse peatamise ja tühistamise;
  4) otsustab üldloa kasutajaks registreerimise, üldloa kasutamise õiguse kehtetuks tunnistamise, kehtivuse peatamise või tühistamise ja üldloa kasutaja kande muutmise andmekogus;
  5) otsustab ettevõtja sertifitseerimise, sertifitseerimise kontrollimise, sertifitseerimise kehtetuks tunnistamise, kehtivuse peatamise või tühistamise ja sertifitseeritud ettevõtja andmete muutmise andmekogus;
  6) otsustab sõjalise kauba vahendaja registreerimise, registreeritud vahendaja andmete muutmise ja registreeritud vahendaja kustutamise andmekogus;
  7) otsustab rahvusvahelise impordisertifikaadi, lõppkasutaja sertifikaadi ning kauba kättesaamise tõendi väljastamise ja kehtetuks tunnistamise;
  8) teeb koostööd välisriikide asjaomaste asutuste ja rahvusvaheliste ekspordikontrolli organisatsioonidega;
  9) väljastab oma otsuste põhjal vajalikke dokumente;
  10) täidab teisi seaduse, muu õigusakti või välislepinguga komisjonile pandud ülesandeid.

  (2) Komisjonil on ülesannete täitmisel õigus:
  1) kaasata töösse teiste ametiasutuste esindajaid ja eksperte;
  2) võtta seisukoht, et kaubal on strateegilise kauba tunnused kas tema omaduste, lõppkasutuse või lõppkasutaja tõttu avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel;
  3) saada järelevalveasutustelt teavet strateegilise kauba veo, teenuse osutamise, sisseveo järelevalve ja lõppkasutuse järelevalve kohta;
  4) saada järelevalveasutustelt teavet strateegilise kaubaga seotud õigusrikkumiste kohta;
  5) kasutada teisi talle seaduse, muu õigusakti või välislepinguga antud õigusi.

  (3) Komisjon võib oma otsuseid muuta, kehtetuks tunnistada või tühistada käesolevas seaduses sätestatud juhtudel, samuti kui see on vajalik ülekaaluka avaliku huvi või julgeolekuhuvide tõttu.

  (4) Vajaduse korral teatab komisjon oma otsuse välisriikide asjaomastele asutustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja järelevalveasutusele.

  (5) Komisjoni otsuseid saab vaidlustada halduskohtumenetluse seadustiku kohaselt halduskohtus. Komisjoni otsuse vaidlustamine ei vabasta isikut selle täitmisest.

  (6) Kui komisjon muudab, tunnistab kehtetuks või tühistab oma otsuse ülekaaluka avaliku huvi või julgeolekuhuvide tõttu, ei hüvitata isikule varalist kahju, mis tal komisjoni otsuse kehtima jäämist usaldades on tekkinud või võib tekkida.

§ 72.  Komisjonile esitatavate dokumentide nõuded

  (1) Taotlused, avaldused ja lisadokumendid esitatakse eesti keeles.

  (2) Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotluses esitatakse andmed eesti ja inglise keeles.

  (3) Taotlusele lisatud võõrkeelsed dokumendid, välja arvatud inglis-, saksa- ja venekeelsed, esitatakse koos vandetõlgi kinnitatud eesti- või ingliskeelse tõlkega.

  (4) Dokumendi ärakiri esitatakse paberil. Välisriigi asjaomase asutuse väljaantud lõppkasutuse järelevalve dokument ja lõppkasutaja kinnitus esitatakse paberil originaalina.

  (5) Elektrooniliselt esitatakse dokumendid vormingus Portable Document File Format (PDF). Elektrooniliselt esitatud dokumendid kinnitatakse digitaalallkirjaga.

  (6) Kui taotlusele lisatakse andmete esitamiseks lehti, peab iga lisalehe allkirjastama sama isik, kes kirjutab alla vormikohasele taotlusele.

  (7) Välisriigis väljaantud dokument peab komisjoni nõudmisel olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole sätestatud teisiti.

  (8) Komisjon võib nõuda dokumendi originaali esitamist skaneeritud materjalide halva kvaliteedi ja loetamatuse tõttu või dokumentide ehtsuse kontrollimiseks.

5. peatükk Andmekogu 

§ 73.  Andmekogu

  (1) Andmekogu eesmärk on arvestuse pidamine strateegilise kauba veo, teenuse osutamise ja strateegilise kaubaga tegelevate ettevõtjate üle ning andmete töötlemine käesolevas seaduses sätestatud menetluste läbiviimiseks, et korraldada strateegilise kauba kontrolli süsteemi, viia ellu strateegilise kauba kontrolli poliitikat ja tagada tõhus riiklik järelevalve.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (3) Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium.

§ 74.  Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse andmed strateegilise kaubaga ja rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis nimetatud kaubaga seotud järgmiste toimingute kohta:
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]
  1) väljastatud litsentsid;
  2) üldloa kasutajad;
  3) sertifitseeritud ettevõtjad;
  4) kaitseotstarbeliste toodete sertifitseeritud vastuvõtjad;
  5) lõppkasutuse järelevalve dokumendid;
  6) sõjalise kauba registreeritud vahendajad.

  (2) Andmekogusse kantavate andmete täpsem koosseis ning rahvusvahelistest kohustustest tulenev andmete edastamise kord sätestatakse andmekogu põhimääruses.

§ 75.  Andmete avalikustamine

  (1) Andmekogusse kantud sertifitseeritud ettevõtjate, kaitseotstarbeliste toodete sertifitseeritud vastuvõtjate ja sõjalise kauba registreeritud vahendajate nimekirjad on avalikud ning need avaldatakse Välisministeeriumi veebilehel, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.

  (2) Väljastatud litsentside ja lõppkasutuse järelevalve dokumentide andmete suhtes kehtib juurdepääsupiirang käesoleva seaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse, avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse kohaselt.

  (3) Kolmandad isikud võivad taotleda juurdepääsu väljastatud litsentside ja lõppkasutuse järelevalve dokumentide andmetele. Komisjon võib keelduda andmete väljastamisest, kui juurdepääsu võimaldamine võib kahjustada selle isiku huve, kelle andmetele juurdepääsu taotletakse.

  (4) Andmekogu avalikud andmed kehtivad kolmandate isikute suhtes õigena, välja arvatud juhul, kui kolmas isik teadis või pidi teadma, et kanne ei ole õige.

  (5) Komisjon kogub andmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ artikli 9 lõikes 8 nimetatud sertifitseeritud kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtjate kohta ja edastab need Euroopa Komisjonile. Sertifitseeritud kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtjate nimekiri avaldatakse Euroopa Komisjoni veebilehel Euroopa Liidu liikmesriikide sertifitseeritud vastuvõtjate keskregistris, mis on avalik Välisministeeriumi veebilehe vahendusel.

6. peatükk Andmete kogumine jälitustoiminguga 

§ 76.  Andmete kogumine jälitustoiminguga ja päringuga sideettevõtjale

  (1) Kriminaalmenetluse seadustiku § 1262 lõikes 1 nimetatud pädev asutus võib isiku kirjalikul nõusolekul koguda tema kohta andmeid kriminaalmenetluse seadustiku § 1263 lõikes 1 nimetatud jälitustoiminguga ning päringuga sideettevõtjale elektroonilise side seaduse § 1111 lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmete kohta, kui see on vajalik, et otsustada käesoleva seaduse § 71 lõike 1 punktides 3–8 ettenähtud toimingu tegemine, ja kui komisjon leiab, et taotleja või avaldaja taust, tema usaldusväärsus või tema esitatud andmed äratavad põhjendatud kahtlusi ning nende kontrollimiseks on muud võimalused ammendatud.

  (2) Isikut teavitatakse tema suhtes tehtud jälitustoimingust pärast selle lõpetamist ja komisjoni poolt otsuse tegemist ning isiku soovil tutvustatakse talle jälitustoiminguga kogutud andmeid kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud korras.
[RT I, 29.06.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

7. peatükk Teavitamiskohustused 

§ 77.  Teavitamine strateegilise kauba võimalikust kasutamisest sõjalisel ja julgeolekut ohustaval otstarbel

  Kui strateegilise kauba valdajal või kaubaga seotud teenuse osutajal on teave või kahtlus, et kaupa või selle osa kavatsetakse kasutada sõjalisel või mis tahes riigi julgeolekut ohustaval otstarbel, massihävitusrelva arendamiseks, tootmiseks, töötlemiseks, kasutamiseks, hooldamiseks, ladustamiseks, avastamiseks, identifitseerimiseks või levitamiseks või selliste relvade kanderakettide arendamiseks, tootmiseks, hooldamiseks või ladustamiseks, on ta kohustatud sellest viivitamata teavitama komisjoni, Kaitsepolitseiametit või Politsei- ja Piirivalveametit.

§ 78.  Tolli teavitamine Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel

  (1) Sõjalise kauba ja nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisa 5. kategooria II osas loetletud, kuid määruse IV lisas nimetamata kahesuguse kasutusega kauba Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel teatatakse eriloa, kauba ja veo täpsed andmed tollile elektrooniliselt vähemalt 24 tundi enne kauba Eestist välja või Eestisse toimetamist.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt esitatud andmete muutumisest teatatakse tollile viivitamata.

  (3) Toll kinnitab andmete esitajale esimesel võimalusel elektrooniliselt andmete kättesaamist.

  (4) Tollil on õigus nõuda eriloa, kauba saatedokumentide ja kauba esitamist kontrolliks tolli määratud ajal ja kohas.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt tollile teatatud andmed edastab toll komisjonile iga möödunud poolaasta kohta.

  (6) Tolli teavitamise korra strateegilise kauba Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 79.  Tolli teavitamine relva transportimisel õhu kaudu

  (1) Strateegilise kauba eriloa alusel relva transportimisel õhu kaudu teatatakse eriloa, kauba ja veo täpsed andmed tollile elektrooniliselt vähemalt 24 tundi enne kauba Eestist välja või Eestisse toimetamist.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt esitatud andmete muutumisest teatatakse tollile viivitamata.

  (3) Toll kinnitab andmete esitajale esimesel võimalusel elektrooniliselt andmete kättesaamist.

  (4) Tollil on õigus nõuda eriloa, kauba saatedokumentide ja kauba esitamist kontrolliks tolli määratud ajal ja kohas.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt tollile teatatud andmed edastab toll komisjonile iga möödunud poolaasta kohta.

  (6) Tolli teavitamise korra relva transportimisel õhu kaudu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 80.  Teavitamine asjaolude ja andmete muutumisest

  Isik, kellele on väljastatud litsents või lõppkasutuse järelevalve dokument või kes on kantud andmekogusse üldloa kasutajana, sertifitseeritud ettevõtjana või sõjalise kauba vahendajana, on kohustatud nimetatud dokumendi väljastamise või andmekogus registreerimise aluseks olnud asjaolude või andmete muutumisest teavitama komisjoni kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

§ 81.  Teavitamine komisjoni väljastatud dokumentide hävimisest ja kaotamisest

  Isik, kellele on väljastatud litsents, sertifikaat või lõppkasutuse järelevalve dokument, on kohustatud nimetatud dokumendi hävimisest või kaotamisest teavitama komisjoni kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

§ 82.  Teavitamine strateegilise kauba hävimisest, hävitamisest, demonteerimisest ja täielikust amortiseerumisest

  Eriloa alusel või lõppkasutuse kinnitusega Eestisse toodud strateegilise kauba täielikust või osalisest hävimisest, amortiseerumisest, sihilikust, osalisest või täielikust demonteerimisest või hävitamisest, millega kaasneb kauba kasutuskõlbmatuks muutumine, teavitatakse komisjoni kirjalikult kümne tööpäeva jooksul selle toimumisest või fakti tuvastamisest arvates. Kirjalikule teatele lisatakse asjakohased tõendid.

§ 83.  Teavitamine strateegilise kauba lõppkasutusele ja taasväljaveole kehtestatud piirangutest

  Strateegilise kauba eksportija või teenuse osutaja on kohustatud teavitama kauba saajat litsentsi või üldloa tingimustest, sealhulgas kauba lõppkasutuse või taasväljaveo piirangutest.

71. peatükk Sõjalise kauba demilitariseerimine 
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 831.  Sõjalise kauba demilitariseerimise lubamine

  (1) Loetelu sõjalisest kaubast, mida on lubatud demilitariseerida, ja demilitariseerimise tehnilised nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (2) Sõjalise kauba demilitariseerimine käesoleva seaduse tähenduses on toote sõjaliste omaduste või funktsioonide muutmine või eemaldamine, mille tulemusena on võimalik toodet võõrandada eraõiguslikule isikule käesolevas seaduses sätestatud korras.

  (3) Demilitariseerida on lubatud ainult käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud loetelus nimetatud sõjalist kaupa. Isikutel on lubatud Eestisse sisse tuua ainult käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud loetelus nimetatud demilitariseeritud sõjalist kaupa.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 832.  Demilitariseeritud sõjalise kauba nõuetele vastavuse tuvastamine

  (1) Kaitseväe, muu valitsusasutuse, Kaitseliidu või teises riigis demilitariseeritud sõjaline kaup peab vastama käesoleva seaduse § 831 lõike 1 alusel määrusega kehtestatud tehnilistele nõuetele.

  (2) Teises riigis demilitariseeritud sõjalise kauba Eestisse sisseveost teavitab isik komisjoni kirjalikult vähemalt 20 tööpäeva enne kauba sissevedu. Komisjonile esitatakse teises riigis demilitariseeritud sõjalise kauba kohta järgmised andmed:
  1) omaniku või valdaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ning e-posti aadress, juriidilise isiku puhul nimi, registrikood või registreerimisnumber, aadress, kontaktisiku nimi ja telefoninumber;
  2) sõjalise kauba nimetus ja muud asjakohased andmed sõjalise kauba kohta;
  3) teises riigis demilitariseeritud sõjalise kauba päritolu ja üleandmist tõendavad andmed ning dokumendid;
  4) transpordi viis ja eeldatav Eestisse sisseveo aeg.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud dokumendid peavad olema tõlgitud eesti või inglise keelde ja kinnitatud tunnistusega (apostilliga), kui välislepingust ei tulene teisiti.

  (4) Teises riigis demilitariseeritud sõjalise kauba Eestisse sisse vedanud isik esitab koos käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetega Kaitseväele taotluse tuvastada sõjalise kauba vastavus käesoleva seaduse § 831 lõike 1 alusel kehtestatud tehnilistele nõuetele.

  (5) Kaitsevägi vaatab taotluse läbi 20 tööpäeva jooksul teises riigis demilitariseeritud sõjalise kauba Kaitseväe valdusse andmisest arvates. Taotluse läbivaatamise tähtaega võib pikendada 20 tööpäeva võrra, kui see on vajalik juhtumi keerukuse tõttu.

  (6) Kui Kaitsevägi tuvastab teises riigis demilitariseeritud sõjalise kauba vastavust käesoleva seaduse § 831 lõike 1 alusel kehtestatud tehnilistele nõuetele, võib ta tuvastamisse kaasata teisi riigiasutusi ja spetsialiste.

  (7) Demilitariseeritud sõjalise kauba tehnilistele nõuetele vastavuse tuvastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 833.  Demilitariseeritud sõjalise kauba tehniliste nõuetega vastavusse viimine

  (1) Kui teises riigis demilitariseeritud sõjaline kaup ei vasta käesoleva seaduse § 831 lõike 1 alusel kehtestatud tehnilistele nõuetele, võib sõjalise kauba omanik lasta selle relvaseaduse § 8333 lõike 1 punktis 2 sätestatud tegevusluba omava isiku juures muuta kehtestatud tehnilistele nõuetele vastavaks või tagasi viia, kui sõjaliseks kaubaks on sõjarelv. Sõiduki või muu toote puhul võib sõiduki või muu toote komisjoni nõusolekul nõuetega vastavusse viia füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb sellist liiki sõiduki või toote parandamisega.

  (2) Füüsiline või juriidiline isik, kellel on õigus muuta sõjaline kaup käesoleva seaduse § 831 lõike 1 alusel kehtestatud tehnilistele nõuetele vastavaks, peab andma kõik materjalid ja osad, mille ta seadmelt, sõidukilt või muult tootelt eemaldab, üle Kaitseväele koos seadme, sõiduki või muu tootega, välja arvatud relvaseaduse § 8333 lõike 1 punktis 1 sätestatud tegevusluba omav isik.

  (3) Kui käesoleva seaduse § 831 lõike 1 alusel kehtestatud tehnilistele nõuetele mittevastava sõjalise kauba valdaja loobub sõjalise kauba tehniliste nõuetega vastavusse viimisest ja soovib selle tagasi viia, toimub see käesoleva seaduse § 6 lõikes 1 sätestatud eriloa alusel.

  (4) Kui käesoleva seaduse § 831 lõike 1 alusel kehtestatud tehnilistele nõuetele mittevastava sõjalise kauba valdaja loobub sõjalise kauba tehniliste nõuetega vastavusse viimisest ja kauba tagasi viimisest, annab ta selle tasuta üle Kaitseväele.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud sõjalise kauba tehniliste nõuetega vastavusse viimise toimingute, tagasiviimise, sealhulgas transpordi ja hoidmise kulud kannab sõjalise kauba Eestisse sisse vedanud isik.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 834.  Demilitariseeritud sõjalise kauba nõuetele vastavaks tunnistamine

  (1) Kui teises riigis demilitariseeritud sõjaline kaup vastab käesoleva seaduse § 831 lõike 1 alusel kehtestatud tehnilistele nõuetele, tunnistab Kaitsevägi selle sõjalise kauba tehnilistele nõuetele vastavaks ja väljastab demilitariseeritud sõjalise kauba tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistuse.

  (2) Kaitseväes, muus valitsusasutuses või Kaitseliidus demilitariseeritud sõjalise kauba tehnilistele nõuetele vastavust eeldatakse. Kaitsevägi väljastab tunnistuse demilitariseeritud sõjalise kauba tehnilistele nõuetele vastavuse kohta.

  (3) Demilitariseeritud sõjalise kauba tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistuse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 835.  Demilitariseeritud sõjalise kauba registreerimine

  Kui käesoleva seaduse § 831 lõike 1 alusel kehtestatud sõjalise kauba loetelus olevale kaubale on demilitariseerituna kehtestatud registreerimise kohustus, tuleb see demilitariseeritud sõjaline kaup registreerida asjakohases registris.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 836.  Demilitariseeritud sõjalise kauba taastamise keeld

  Sõjalise kauba demilitariseerimise käigus selle sõjaliste omaduste või funktsioonide taastamine (remilitariseerimine) on keelatud.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

8. peatükk Riiklik järelevalve 

§ 84.  Riikliku järelevalve teostajad

  (1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostavad riiklikku järelevalvet:
  1) komisjon;
  2) Kaitsepolitseiamet;
  3) Maksu- ja Tolliamet;
  4) Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Kaitsepolitseiamet ning Maksu- ja Tolliamet teavitavad avastatud strateegilise kaubaga seotud õigusrikkumisest ning rahvusvahelise või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rikkumisest viivitamata komisjoni.
[RT I, 19.03.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]

§ 85.  Komisjoni pädevus

  Komisjoni pädevuses on järelevalve strateegilise kaubaga tegeleva ettevõtja tegevuse käesoleva seaduse nõuetele vastavuse üle.

§ 86.  Kaitsepolitseiameti pädevus

  Kaitsepolitseiamet teostab järelevalvet strateegilise kauba veo ja strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamise üle oma pädevuse piires kooskõlas käesoleva seadusega.

§ 87.  Maksu- ja Tolliameti pädevus

  Maksu- ja Tolliamet teostab järelevalvet strateegilise kauba veo üle oma pädevuse piires kooskõlas käesoleva seadusega.

§ 871.  Politsei- ja Piirivalveameti pädevus

  Politsei- ja Piirivalveamet teostab järelevalvet demilitariseeritud sõjalise kauba käitlemise nõuete täitmise üle oma pädevuse piires kooskõlas käesoleva seadusega.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 88.  Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Komisjoni nimel riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus strateegilise kaubaga tegeleva ettevõtja suhtes kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30 ja 50 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

  (2) Kaitsepolitseiameti ning Maksu- ja Tolliameti nimel järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus strateegilise kaubaga tegeleva ettevõtja suhtes kohaldada korrakaitseseaduse § 30 lõikes 3 ning §-des 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. Kaitsepolitseiamet võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada julgeolekuasutuste seaduses isikuandmete töötlemise kohta sätestatut.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (3) Meetmeid kohaldatakse avaliku korra eest vastutava isiku suhtes. Isiku suhtes, kelle puhul on alust arvata, et ta on avaliku korra eest vastutav isik, kohaldatakse meetmeid juhul, kui see on vajalik ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks.

  (4) Kaitsepolitseiametil on lubatud kasutada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 89.  Sunniraha ülemmäär
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Riikliku järelevalve käigus tehtud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riikliku järelevalve teostaja rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 90.  Otsus

  (1) Komisjonil on õigus teha eriloa, eriloa kasutamise õiguse või käesoleva seaduse kohaselt väljastatud dokumendi või tehtud registrikande kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise aluseks olev otsus, kui:
  1) ettekirjutus on jäetud korduvalt täitmata või
  2) ettevõtja ei vasta asjaomasel tegevusalal tegutsemiseks esitatud nõuetele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsus tehakse isikule teatavaks ning antakse kätte allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 91.  Ettekirjutuse või toimingu vaidlustamine

  Isikul, kelle suhtes on tehtud ettekirjutus või muu toiming, on õigus mittenõustumise korral see vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud vaidemenetluse korras.

§ 92.  Haldusjärelevalve komisjoni tegevuse üle ja aruandlus
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Haldusjärelevalvet komisjoni tegevuse üle teostab Vabariigi Valitsus.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Komisjon esitab Vabariigi Valitsusele tegevusaruande vähemalt kord aastas.

9. peatükk Vastutus 

§ 93.  Teavitamiskohustuse rikkumine

  (1) Käesoleva seaduse §-des 77–83 sätestatud teavitamiskohustuse täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 640 eurot.

§ 931.  Strateegilise kauba eriloa tingimuste rikkumine

  (1) Strateegilise kauba eriloa tingimuste rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 640 eurot.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 94.  Dokumentide säilitamise ja aruandekohustuse eiramine

  (1) Käesoleva seaduse §-des 24, 35, 48, 58 ja 69 sätestatud dokumentide säilitamise ja aruandekohustuse eiramise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 640 eurot.

§ 95.  Menetlus

  (1) [Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Kaitsepolitseiamet ning Maksu- ja Tolliamet vastavalt oma pädevusele.

  (3) Väärteo kohtuväline menetleja või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-s 93 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine või eseme konfiskeerimist kooskõlas karistusseadustiku §-ga 83.

10. peatükk Rakendussätted 

§ 96.  Väljastatud erilubade kehtivus

  (1) Seni kehtinud õigusaktide alusel väljastatud litsentsid ning lõppkasutuse järelevalve dokumendid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni või kehtetuks tunnistamiseni. Nende kehtetuks tunnistamisele ja tagastamisele kohaldatakse dokumentide väljastamise ajal kehtinud sätteid.

  (2) Seni kehtinud õigusaktide alusel väljastatud õiendid ja tehtud registrikanded kehtivad kuni 2012. aasta 30. juunini, kui enne nimetatud tähtpäeva ei ole komisjonile esitatud kirjalikku avaldust õiendi või registrikande tingimuste vastavuse kontrolliks.

  (3) Kui komisjon otsustab õiendi või registrikande tingimuste vastavuse kontrollimise tulemusel muuta kehtivat õiendit või registrikannet, esitab ettevõtja nõutud lisadokumendid.

§ 97.  Varem esitatud taotluste läbivaatamine

  Enne käesoleva seaduse jõustumist esitatud taotlusi menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud sätete kohaselt.

§ 98. – § 103. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 104.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 14 lõige 6, § 25 lõige 5, §-d 36–48 ja § 51 lõige 3 jõustuvad 2012. aasta 30. juunil.


1 Euroopa Liidu Nõukogu ühismeede 2000/401/ÜVJP (EÜT L 159, 30.06.2000);
Euroopa Liidu Nõukogu ühine seisukoht 2003/468/ÜVJP (ELT L 156, 25.06.2003);
Euroopa Liidu Nõukogu ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP (ELT L 335, 13.12.2008);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (ELT L 146/1, 10.06.2009) ja Euroopa Komisjoni direktiiv 2010/80/EL (ELT L 308/11, 24.11.2010), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ seoses kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json