KOHTUMENETLUSÕIGUSTsiviilkohtumenetlus

Teksti suurus:

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus (lühend - TsMSRS)

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2025
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2023, 5

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus

Vastu võetud 15.06.2005
RT I 2005, 39, 308
jõustumine 01.01.2006, osaliselt 21.07.2005. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.01.2006RT I 2006, 7, 4204.02.2006
06.12.2006RT I 2006, 61, 45701.01.2007
11.06.2008RT I 2008, 28, 18015.07.2008
10.12.2008RT I 2008, 59, 33001.01.2009
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
06.06.2012RT I, 29.06.2012, 301.01.2013, osaliselt 01.07.2012
20.12.2012RT I, 31.12.2012, 510.01.2013
21.01.2014RT I, 31.01.2014, 601.02.2014, osaliselt 01.04.2014 ja 01.07.2014
11.06.2014RT I, 21.06.2014, 801.01.2015, osaliselt 01.07.2014
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
10.12.2014RT I, 31.12.2014, 110.01.2015
18.02.2015RT I, 12.03.2015, 401.10.2015
18.02.2015RT I, 12.03.2015, 501.07.2015
10.05.2017RT I, 26.05.2017, 105.06.2017
07.06.2017RT I, 26.06.2017, 1706.07.2017
14.06.2017RT I, 04.07.2017, 401.06.2023 - jõustub samal ajal ühtset patendikohut käsitleva lepingu ning ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe jõustumisega Eesti suhtes (Välisministeeriumi teadaanded RT II, 04.03.2023, 3 ja RT II, 04.03.2023, 4)
21.11.2018RT I, 07.12.2018, 217.12.2018
20.02.2019RT I, 19.03.2019, 229.03.2019
21.02.2019RT I, 19.03.2019, 801.04.2019
20.04.2020RT I, 06.05.2020, 107.05.2020
15.12.2020RT I, 28.12.2020, 102.01.2021
10.03.2021RT I, 22.03.2021, 101.04.2021
22.11.2021RT I, 08.12.2021, 101.01.2022
22.11.2021RT I, 10.12.2021, 101.09.2022
09.02.2022RT I, 18.02.2022, 119.02.2022
18.05.2022RT I, 07.06.2022, 108.06.2022, kehtib kuni 04.03.2025
26.10.2022RT I, 10.11.2022, 120.11.2022
25.01.2023RT I, 10.02.2023, 101.04.2023

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku jõustumine

  (1) Tsiviilkohtumenetluse seadustik ja täitemenetluse seadustik jõustuvad 2006. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud võimalus anda tagatis väärtpaberite hoiustamisena kohtu deposiitkontole kehtib alates 2007. aasta 1. jaanuarist.
[RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

§ 2.   Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku kohaldamine

  (1) Menetlustähtaeg, mille kulgemine algas enne käesoleva seaduse jõustumist, lõpeb seni kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku kohaselt.

  (2) Seni kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt kohtumenetlusse võetud asjades kohtualluvus ja -pädevus tulenevalt käesoleva seaduse jõustumisest ei muutu.

  (3) Enne 2009. aasta 1. jaanuari alustatud halduskohtumenetluse võib viia lõpule sõltumata sellest, et pärast 2009. aasta 1. jaanuari tuleks asi lahendada maakohtus. Sama kehtib enne 2009. aasta 1. jaanuari alustatud asja lahendamise kohta hagimenetluses või hagita menetluses, kui kehtiva seaduse järgi on menetlusliiki muudetud.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

  (4) Kui seadusega muudetakse kohtu pädevust või asja lahendamise menetlusliiki, võib enne vastava seaduse jõustumist alustatud asja lahendamise viia lõpule menetluse alustamise ajal kehtinud korra järgi.
[RT I, 22.03.2021, 1 - jõust. 01.04.2021]

§ 21.   Madalamate riigilõivumäärade rakendamine

  (1) Tsiviilkohtumenetluses avalduse, hagi, apellatsioon- või määruskaebuse esitamisel 2009. aasta 1. jaanuarist kuni 2012. aasta 30. juunini kehtinud määras tasutud riigilõiv tagastatakse menetlusosalise avalduse alusel, kui avalduse esitamise päevaks ei ole kohtumenetlus jõustunud lõpplahendiga lõppenud, osas, mis ületab riigilõivu tagastamise otsustamise ajal sama menetlustoimingu tegemise eest kehtivat riigilõivumäära rohkem kui 50 eurot.
[RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

  (2) [Kehtetu - RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 22.   Dokumentide kättesaadavaks tegemise ja kohtuotsuste digitaalallkirjastamise rakendamine

  (1) Mitte kauem kui 2015. aasta 1. jaanuarini kestva üleminekuaja infosüsteemi kaudu dokumentide kättetoimetamise ja kättesaadavaks tegemise rakendamisele võib kehtestada valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (2) Mitte kauem kui 2015. aasta 1. jaanuarini kestva üleminekuaja kohtuotsuste elektrooniliselt vormistamise rakendamisele võib kehtestada valdkonna eest vastutav minister määrusega. Üleminekuaja kehtestamise korral võib kohus kuni üleminekuaja lõppemiseni otsuse vormistada ja allkirjastada paberil.
[RT I, 29.06.2012, 3 - jõust. 01.07.2012]

§ 23.   Hagile vastamata jätmise korral tagaseljaotsuse tegemine

  Enne 2013. aasta 1. jaanuarit esitatud hagile vastamata jätmise korral võib kohus teha tagaseljaotsuse üksnes hageja taotlusel.
[RT I, 29.06.2012, 3 - jõust. 01.07.2012]

§ 24.   Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 41 lõike 5 rakendamine
[Kehtetu - RT I, 07.12.2018, 2 - jõust. 17.12.2018]

§ 25.   Maakohtu pädevus seoses ühtset patendikohut käsitleva lepingu jõustumisega

  Ühtset patendikohut käsitleva lepingu (ELT C 175, 20.06.2013, lk 1–40) jõustumisele järgneva seitsme aasta jooksul on Euroopa patendi rikkumist või tühistamist puudutavaid asju ja Euroopa patendiga kaitstud tootele antud täiendava kaitse tunnistuse rikkumist või kehtetuks tunnistamist puudutavaid asju pädev lahendama ka maakohus.
[RT I, 04.07.2017, 4 - jõust. 01.06.2023 - jõustub samal ajal ühtset patendikohut käsitleva lepingu ning ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe jõustumisega Eesti suhtes (Välisministeeriumi teadaanded RT II, 04.03.2023, 3 ja RT II, 04.03.2023, 4)]

§ 26.   Vanema õiguste määramine lapse suhtes ja lapsega suhtlemise korraldamine

  (1) Kui kohus on saanud avalduse vanema õiguste määramise kohta lapse suhtes või lapsega suhtlemise korraldamise kohta enne 2022. aasta 1. septembrit, lahendab kohus avalduse enne 2022. aasta 1. septembrit vanema õiguste määramise kohta lapse suhtes ja lapsega suhtlemise korraldamise kohta kehtinud sätete alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjades tehtud kohtulahendite ja kokkulepete täidetavusele kohaldatakse enne 2022. aasta 1. septembrit kehtinud seadust.
[RT I, 10.12.2021, 1 - jõust. 01.09.2022]

§ 3.   Menetluskulude jaotamine ja kindlaksmääramine

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist alustatud menetluse puhul kohaldatakse menetluskulude jaotamisele ja nende kindlaksmääramisele seni kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatut.

  (2) Enne 2009. aasta 1. jaanuari esitatud hagi tagamise avaldustelt tuleb tasuda kautsjonit. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 383 lõiget 11 nende avalduste suhtes ei kohaldata, kuid see ei välista kohtu õigust nõuda tagatist § 383 lõike 1 alusel.

  (21) Kautsjoni tasumisele ja tagastamisele kohaldatakse kuni 2021. aasta 31. detsembrini kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku redaktsiooni.
[RT I, 08.12.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Menetlusabi andmise taotluse lahendamisel pärast 2009. aasta 1. jaanuari arvestatakse taotleja mõistlikke kulusid eluasemele ja transpordile ka juhul, kui menetlusabi andmise taotlus esitati enne 2009. aasta 1. jaanuari.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

§ 31.   Pankrotihalduri tasu maksustamine

  Kui pankrotiavaldus on menetlusse võetud enne 2015. aasta 1. jaanuari, kohaldatakse pankrotihalduri tasu maksustamisele kuni 2014. aasta 30. juunini kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lõike 2 redaktsiooni ning ajutise halduri või pankrotihalduri tasule lisatakse kas käibemaks või sotsiaalmaks.
[RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 4.   Kohtualluvuse kokkulepe

  Enne käesoleva seaduse jõustumist sõlmitud kohtualluvuse kokkulepe kehtib, kui see on sõlmitud seni kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku nõuete kohaselt.

§ 41.   Iseseisva nõudeta kolmanda isiku edasikaebeõigus

  Iseseisva nõudeta kolmandal isikul ei ole asjas, milles ta kolmanda isikuna osales, tehtud lahendi peale kaebuse esitamise õigust, kui ta astus menetlusse või kaasati sinna enne 2009. aasta 1. jaanuari.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

§ 42.   Lihtsustatud vormis otsus lihtmenetluses

  Lihtmenetluse asjades ette nähtud võimalust teha otsus kirjeldava või põhjendava osata ja apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise piiranguid ei kohaldata, kui hagi esitati enne 2009. aasta 1. jaanuari.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

§ 43.   Määruskaebus registriasjas

  Enne 2009. aasta 1. jaanuari tehtud ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 599 enne 2009. aasta 1. jaanuari kehtinud redaktsioonis nimetatud määruste peale võib esitada määruskaebuse seal nimetatud tähtaja jooksul.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

§ 44.   Täitemenetluse seadustiku § 83 lõigete 21 ja 22, § 871 lõike 2 ning § 93 lõigete 51 ja 52 rakendamine

  (1) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab täitemenetluse seadustiku § 83 lõike 22 ja § 93 lõike 52 alusel määruse hiljemalt 2016. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Täitemenetluse seadustiku § 83 lõikes 21, § 871 lõikes 2 ja § 93 lõikes 51 sätestatut rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse jõustumisest.
[RT I, 31.12.2012, 5 - jõust. 10.01.2013]

§ 45.   Täitemenetluse seadustiku § 231 lõike 2 rakendamine

  Täitemenetluse seadustiku § 231 lõikes 2 sätestatud nõuet infosüsteemi kasutamise kohta rakendatakse 2015. aasta 1. jaanuarist.
[RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 46.   Jõustunud kohtulahendi avalikustamine arvutivõrgus

  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 462 lõiget 1 kohaldatakse 2006. aasta 1. jaanuaril või hiljem jõustunud kohtulahendi suhtes.
[RT I, 19.03.2019, 2 - jõust. 29.03.2019]

§ 47.   Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 rakendamine

  Enne 2022. aasta 1. augustit algatatud kohtumenetluses tehtud lahendite suhtes, enne 2022. aasta 1. augustit ametlikult koostatud või registreeritud ametlike dokumentide ning selliste kokkulepete suhtes, mis muutusid liikmesriigis, kus need sõlmiti, täidetavaks enne 2022. aasta 1. augustit ja mis kuuluvad nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) (ELT L 178, 02.07.2019, lk 1–115), kohaldamisalasse, viiakse menetlused lõpuni enne 2022. aasta 1. augustit kehtinud seaduse kohaselt, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
[RT I, 10.11.2022, 1 - jõust. 20.11.2022]

§ 5.   Osalemine Riigikohtu menetlustoimingutes

  Isik, kes on käesoleva seaduse jõustumisel menetlusosaline Riigikohtu menetluses olevas tsiviilasjas, võib Riigikohtu menetluses osaleda ilma esindajata.

§ 6.   Maksekäsu kiirmenetlus

  (1) Tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud maksekäsu elektrooniline kiirmenetlus toimub kuni kohtutes tehniliste tingimuste loomiseni paberkandjal esitatud dokumentide alusel. Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega elektroonilisele maksekäsu kiirmenetlusele ülemineku aja, tingimused ja korra.
[RT I 2008, 28, 180 - jõust. 15.07.2008]

  (2) Kuni 2010. aasta 1. jaanuarini ei toimu maksekäsu kiirmenetlust nõuete puhul summaga üle 6390 euro. See summa hõlmab põhi- ja kõrvalnõudeid kokku.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Kohus jätab maksekäsu kiirmenetluse avalduse määrusega rahuldamata, kui käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt ei ole maksekäsu kiirmenetlus lubatud.

  (4) Hageja taotlusel võib enne 2006. aasta 1. jaanuari esitatud hagiavaldust menetleda maksekäsu kiirmenetluse avaldusena.

  (5) Kui kohus on saanud maksekäsu kiirmenetluse avalduse enne 2007. aasta 1. jaanuari, lahendab kohus selle enne 2007. aasta 1. jaanuari maksekäsu kiirmenetluse kohta kehtinud normide kohaselt.
[RT I 2006, 61, 457 - jõust. 01.01.2007]

  (6) Kui kohus on saanud maksekäsu kiirmenetluse avalduse enne 2008. aasta 15. juulit, lahendab kohus selle enne 2008. aasta 15. juulit maksekäsu kiirmenetluse kohta kehtinud sätete kohaselt.
[RT I 2008, 28, 180 - jõust. 15.07.2008]

  (7) Osalise elektroonilise maksekäsu kiirmenetluse rakendamisest alates, kuid enne täielikule elektroonilisele menetlusele üleminekut kohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse asjade kohtualluvus määratakse järgmiselt:
  1) paberil maksekäsu kiirmenetluse avaldus, samuti avaldus, mis on esitatud elektrooniliselt selliselt, et seda ei saa kohtus automatiseeritult töödelda, esitatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 108 lõigetes 1–3 nimetatud kohtule;
  2) elektrooniline maksekäsu kiirmenetluse avaldus, mida kohtul on võimalik automatiseeritult töödelda, esitatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 108 lõikes 4 nimetatud kohtule.
[RT I 2008, 28, 180 - jõust. 15.07.2008]

  (8) Enne täielikule elektroonilisele menetlusele üleminekut kohtumenetlusse võetud maksekäsu kiirmenetluse asja lahendab lõpuni maakohus, kelle menetluses asi on.
[RT I 2008, 28, 180 - jõust. 15.07.2008]

  (9) Täieliku elektroonilise maksekäsu kiirmenetluse rakendamisest alates määratakse kohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse asjade kohtualluvus vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 108 lõikele 4.
[RT I 2008, 28, 180 - jõust. 15.07.2008]

§ 7.   Kohtuvea parandamise avalduse ja teistmisavalduse läbivaatamine

  Enne käesoleva seaduse jõustumist esitatud kohtuvea parandamise avaldus ja teistmisavaldus vaadatakse läbi seni kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt.

§ 8.   Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaldamine vahekohtumenetluses

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist sõlmitud vahekohtu kokkuleppe kehtivust hinnatakse seni kehtinud seaduse kohaselt.

  (11) Enne 2015. aasta 1. juulit sõlmitud vahekohtu kokkuleppe kehtivust hinnatakse enne 2015. aasta 1. juulit kehtinud seaduse kohaselt.
[RT I, 12.03.2015, 5 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Enne käesoleva seaduse jõustumist alanud vahekohtumenetlus viiakse lõpuni seni kehtinud seaduse kohaselt, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

  (3) Enne 2015. aasta 10. jaanuari alanud vahekohtumenetlus viiakse lõpuni enne 2015. aasta 10. jaanuari kehtinud seaduse kohaselt, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
[RT I, 31.12.2014, 1 - jõust. 10.01.2015]

  (4) Enne 2019. aasta 1. aprilli alanud vahekohtumenetlus viiakse lõpuni kuni 2019. aasta 31. märtsini kehtinud seaduse kohaselt, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
[RT I, 19.03.2019, 8 - jõust. 01.04.2019]

  (5) Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 753 lõike 1 alates 2019. aasta 1. aprillist kehtivat redaktsiooni kohaldatakse ka vahekohtu menetlustele, mis on alanud enne 2019. aasta 1. aprilli.
[RT I, 19.03.2019, 8 - jõust. 01.04.2019]

§ 9.   Hagita menetluse asjad

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist hagita menetluse asjades tehtud otsuse peale esitatud apellatsioon- ja kassatsioonkaebus vaadatakse läbi apellatsiooni- ja kassatsioonimenetluse korras. Sel juhul teeb apellatsioonimenetluse eeltoiminguid esimese astme kohus ja kassatsioonimenetluse eeltoiminguid ringkonnakohus.

  (2) Kui täisealisele isikule on enne käesoleva seaduse jõustumist määratud tähtajatult eestkostja, loetakse ajaks, millal kohus peab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 526 lõike 2 punkti 5 järgi hiljemalt otsustama eestkoste lõpetamise või pikendamise, 2011. aasta 1. jaanuar.

  (3) Enne 2009. aasta 1. jaanuari algatatud eestkoste seadmise või isiku kinnisesse asutusse paigutamise asjad lahendatakse enne 2009. aasta 1. jaanuari kehtinud sätete alusel, kui käesolevas paragrahvis sätestatust ei tulene teisiti. See ei kehti neis menetlustes tehtud määruste muutmise, lõpetamise ja tähtaja pikendamise kohta.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

§ 91.   Isiku kinnisesse asutusse paigutamise erisused Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal

  (1) Kohus võib kohaldada Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal isiku kinnisesse asutusse paigutamise menetluses esialgse õiguskaitse rakendamise tähtaja pikendamist tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 534 lõike 5 teises lauses ja § 535 lõikes 3 sätestatud isiku enda ärakuulamise nõuet järgimata.

  (2) Kui tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 534 lõike 5 teise lause alusel määratud esialgse õiguskaitse rakendamise tähtaeg lõpeb Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal, peatub tähtaja kulgemine eelnimetatud eriolukorra ajaks.

  (3) Kui tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 538 lõike 2 alusel määratud tähtpäev saabub ajavahemikul, mis algab Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra algusest ja lõpeb kahe kuu möödumisel eriolukorra lõppemisest, peatub tähtaja kulgemine eelnimetatud ajavahemikuks.
[RT I, 06.05.2020, 1 - jõust. 07.05.2020]

§ 92.   Alaealisele, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanik ega Eesti alaline elanik, eestkostja määramise erisused

  (1) Alaealisele, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanik ega Eesti alaline elanik, esialgse õiguskaitse korras ajutise eestkostja määramisele enne eestkostja määramise avalduse esitamist ei kohaldata tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 382 lõike 2 teises lauses sätestatud avalduse esitamise tähtaega. Käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud juhul ei või tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 382 lõike 2 esimese lause kohaselt kohtu määratud tähtaeg olla pikem kui kuus kuud.

  (2) Alaealisele, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanik ega Eesti alaline elanik, esialgse õiguskaitse korras ajutise eestkostja määramisele ei kohaldata tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 555 lõikes 5 sätestatud tähtaega. Käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud juhul ei või ajutist eestkostjat määrata kauemaks kui üheks aastaks.
[RT I, 07.06.2022, 1 - jõust. 08.06.2022, kehtib kuni 2025. aasta 4. märtsini]

§ 10.   Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu tegevuse jätkamine

  Käesoleva seaduse jõustumine ei piira Eesti Vabariigi seaduse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu kohta alusel tegutsenud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu tegevuse jätkamist ega tema seni kehtinud menetluskorra kehtivust, kui see ei ole vastuolus tsiviilkohtumenetluse seadustikuga.

§ 11.   Täitemenetlus varasemate täitedokumentide alusel

  (1) Käesoleva seaduse jõustumise ajaks alustatud täitemenetlus viiakse läbi ka nende täitedokumentide alusel, mida täitemenetluse seadustiku alusel täita ei saa. Täitemenetlust saab pärast käesoleva seaduse jõustumist alustada üksnes nende täitedokumentide alusel, mis vastavad täitemenetluse seadustiku nõuetele, välja arvatud lõikes 4 sätestatud juhul.

  (2) Tagasivõitmise korras saab kehtetuks tunnistada üksnes tehinguid, mis on tehtud pärast täitemenetluse seadustiku jõustumist.

  (3) Isikul, kelle vara on arestitud või millele on seatud käsutamise keelumärge kohtutäituri poolt enne 2001. aasta 1. märtsi nõude alusel, milles ei ole täitemenetlust jätkatud pärast 2001. aasta 1. märtsi, on õigus esitada kohtule avaldus sissenõudja õiguste välistamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud üleskutsemenetluse korras.

  (4) Kuni 2005. aasta 31. detsembrini tõestatud notariaalse kokkuleppe nõude kohta, mis näeb ette kindlaksmääratud rahasumma tasumise või asendatavate asjade või väärtpaberite kindlaksmääratud koguses üleandmise, võib juhul, kui võlgnik on kokkuleppe kohaselt nõustunud kohese sundtäitmisega, esitada sundtäitmisele ka pärast käesoleva seaduse jõustumist. Nõudeks, mis näeb ette kindlaksmääratud rahasumma tasumise, loetakse ka pandilepingust tulenev nõue, mille puhul peab kohese sundtäitmise kokkulepe sisalduma ka pandilepinguga tagatava nõude kohta koostatavas kokkuleppes.
[RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

§ 111.   Maksukorralduse seaduse kohaldamine menetluskulude tasumisele ja tasaarvestamisele

  (1) Kuni 2014. aasta 30. juunini kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 179 lõiget 51 üksnes äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, kommertspandiregistri ning kinnistusraamatu toimingu eest võetava riigilõivu tasumisele ja tasaarvestamisele.

  (2) Laevakinnistusraamatu ja abieluvararegistri toimingu ning maksekäsu kiirmenetluse avalduse läbivaatamise eest võetava riigilõivu tasumisele ja tasaarvestamisele kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 179 lõiget 51 alates 2015. aasta 3. veebruarist.
[RT I, 31.01.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]

§ 112.   Täitemenetluse seadustiku § 65 lõike 5 kohaldamine

  Täitemenetluse seadustiku § 65 lõiget 5 kohaldatakse täiteasjas, mis on algatatud alates 2015. aasta 1. oktoobrist.
[RT I, 12.03.2015, 4 - jõust. 01.10.2015]

§ 113.   Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tulenev menetlus

  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 33 lõiget 5, § 356 lõiget 5, § 358 lõiget 4 ja § 6811 rakendatakse alates inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 Eesti suhtes kehtima hakkamise päevast.
[RT I, 26.06.2017, 17 - jõust. 06.07.2017]

§ 114.   Täitemenetluses kohustuslikku kogumispensioni puudutavate nõuete arestimine

  Kuni 2023. aasta 1. jaanuarini ei ole täitemenetluse seadustiku alusel arestitav, sealhulgas eelarestitav, nõue väärtpaberite registri pidamise seaduse §-s 13 nimetatud pensioniregistri pidaja poolt täitemenetluse võlgnikule kogumispensionide seaduse §-s 31 ning § 40 lõigetes 2 ja 3 nimetatud väljamakse tegemiseks.
[RT I, 28.12.2020, 1 - jõust. 02.01.2021]

§ 115.   Täitemenetluse seadustiku § 501 lõike 3 rakendamine

  Kuni 2021. aasta 31. detsembrini võlgniku esitatud avalduse vaatab kohtutäitur läbi 60 päeva jooksul avalduse saamisest arvates ja teeb läbivaatamisest arvates 15 päeva jooksul otsuse täitemenetluse lõpetamiseks või teavitab menetlusosalisi täitemenetluse jätkamisest otsust tegemata.
[RT I, 22.03.2021, 1 - jõust. 01.04.2021]

§ 116.   Täitemenetluses energiahinna tõusu leevendusmeetmena makstavale toetusele sissenõude pööramine

  Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel vähemkindlustatud peredele eluruumi energiakulude kallinemise osaliseks katmiseks makstav toetus on sissetulek, millele ei saa täitemenetluses sissenõuet pöörata.
[RT I, 18.02.2022, 1 - jõust. 19.02.2022]

§ 117.   Pabertoimikud

  Kohtuasja toimikutele, mis on alustatud enne 2023. aasta 1. aprilli, kohaldatakse kuni 2023. aasta 31. märtsini kehtinud regulatsiooni.
[RT I, 10.02.2023, 1 - jõust. 01.04.2023]

2. peatükk MUUDATUSED ÕIGUSAKTIDES 

§ 12. – § 99. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

3. peatükk VOLITUSSÄTTED JA SEADUSE JÕUSTUMINE 

§ 100.   Volitussäte

  Vabariigi Valitsus korraldab tsiviilkohtumenetluse seadustiku tervikteksti avaldamise Riigi Teatajas kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse väljakuulutamist.

§ 101.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 26 punkt 3, § 32 punktid 1 ja 2, §-d 36, 50 ja 65 jõustuvad kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json