RIIGIÕIGUSVabariigi President

HALDUSÕIGUSPensionide eriregulatsioonid

Teksti suurus:

Vabariigi Presidendi ametihüve seadus (lühend - VPAS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2023, 113

Vabariigi Presidendi ametihüve seadus

Vastu võetud 26.06.1996
RT I 1996, 51, 966
jõustumine 01.10.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.06.2000RT I 2000, 55, 35901.01.2001
17.04.2001RT I 2001, 43, 24001.09.2001
26.01.2006RT I 2006, 7, 4113.02.2006
18.09.2008RT I 2008, 42, 24006.10.2008
18.02.2009RT I 2009, 15, 9410.03.2009, kohaldatakse isikule, kelle suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.
16.12.2009RT I 2010, 1, 2jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval; jõustumisaeg muudetud 01.01.2012; jõustumisaeg osaliselt muudetud 01.01.2013 [RT I, 28.12.2011, 1]; jõustumisaeg muudetud 01.01.2014 [RT I, 29.12.2012, 1]
08.12.2010RT I, 28.12.2010, 601.01.2012
07.12.2011RT I, 28.12.2011, 101.01.2012, osaliselt kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
08.12.2011RT I, 29.12.2011, 101.01.2012, osaliselt 01.01.2014 ja 01.11.2014
12.12.2012RT I, 29.12.2012, 101.01.2013, osaliselt 01.04.2013 ja 01.07.2013
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.
19.11.2014RT I, 13.12.2014, 101.01.2016, jõustumisaeg muudetud 01.07.2016 [RT I, 17.12.2015, 1]
25.11.2015RT I, 17.12.2015, 120.12.2015, osaliselt 01.01.2016 ja 01.07.2016
01.06.2016RT I, 22.06.2016, 101.01.2018
14.06.2017RT I, 27.06.2017, 307.07.2017
20.06.2023RT I, 06.07.2023, 601.01.2024

§ 1.  Vabariigi Presidendi ametihüve

  (1) Vabariigi Presidendi (edaspidi president) ametihüve on ametipalk ja ametipension ning muu presidendiks valitud isiku riiklik soodustus.

  (2) President ei või oma ametivolituste kestel saada riigilt selles seaduses käsitlemata hüvesid.

§ 2.  Presidendi ametipalk

  (1) Presidendi ametipalk määratakse kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.
[RT I 2010, 1, 2 - jõust. 01.01.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 29.12.2012, 1)]

  (11) [Kehtetu - RT I 2010, 1, 2 - jõust. 01.01.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 29.12.2012, 1)]

  (2) Presidendi ametipalka makstakse ka Riigikogu esimehele presidendi ülesannetes.

  (3) Presidendi ametipalka makstakse presidendi volituste tekkimisest volituste lõppemiseni üks kord kuus.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 3.  Presidendi esindustasu

  (1) President saab esinduskulude katteks esindustasu, mille suurus on 20 protsenti ametipalgast.

  (2) [Kehtetu - RT I 2000, 55, 359 - jõust. 01.01.2001]

  (3) Esindustasu makstakse ka Riigikogu esimehele presidendi ülesannetes.

§ 4.  Presidendi töö-, elu- ja esindusruumid ning ametiauto

  Ametivolituste ajal on presidendil õigus kasutada riigi kulul töö-, elu- ja esindusruume ning ametiautot koos nende korrashoiu ja kasutamisega seotud teenustega.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 5.  Presidendi puhkus
[Kehtetu - RT I, 27.06.2017, 3 - jõust. 07.07.2017]

§ 6.  Presidendi lähetuskulud

  Käesolevas seaduses sätestatud lähetuskulude hüvitamise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 7.  Presidendi muude ametikulude hüvitamine

  Presidendi ametivolituste ajal tekkivad muud ametikulud hüvitab Vabariigi Presidendi Kantselei.

§ 8.  Presidendi kaitse

  Presidendi ametivolituste ajal kaitseb presidenti ning tagab tema perekonna ja elukoha turvalisuse Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 29.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 81.  Presidendi abikaasaga seotud hüved

  (1) Presidendi abikaasal on õigus presidendi ametivolituste ajal:
  1) saada oma käsutusse sekretär, kes on Vabariigi Presidendi Kantselei teenistuja;
  2) kasutada riigi kulul ametiautot ning selle korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuseid;
  3) saada esinduskulude katteks igakuist esindustasu, mille suurus on 30 protsenti presidendi ametipalgast;
  4) saada käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud korras hüvitist lähetuskulude ja muude põhjendatud kulutuste eest.

  (11) Presidendi abikaasa, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hüvedele.
[RT I 2009, 15, 94 - jõust. 10.03.2009 - kohaldatakse isikule, kelle suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.]

  (2) Pärast presidendi ametivolituste lõppemist makstakse presidendi abikaasale käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud tasu, mille suurus on 20 protsenti presidendi ametipalgast kuni abikaasa surmani.

  (21) Presidendi abikaasa, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tasule.
[RT I 2009, 15, 94 - jõust. 10.03.2009 - kohaldatakse isikule, kelle suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.]

  (3) Vabariigi Valitsus võib korraldusega pikendada presidendiks valitud isiku lese soovil riigi kulul ametiauto ning selle korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuste kasutamise õigust.

  (4) Presidendi abikaasa võib saada riigilt muudes seadustes käsitletud hüvesid.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

  (5) Käesolevas paragrahvis abikaasa kohta sätestatut kohaldatakse ka presidendi registreeritud elukaaslasele.
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]

§ 9.  Presidendi ametipension

  (1) Pärast ametivolituste lõppemist makstakse presidendile ametipensioni, mille määr on 75 protsenti presidendi ametipalga määrast. Presidendil ei teki õigust ametipensionile, kui tema ametivolitused lõppevad kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu.
[RT I 2009, 15, 94 - jõust. 10.03.2009 - kohaldatakse isikule, kelle suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.]

  (2) Kui presidendi ametivolitused on kestnud vähem kui viis aastat, vähendatakse pensioni määra 2 protsenti iga viieaastasest ametivolituste kestusest puudu jäänud kuu eest, kuid mitte alla poole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametipensioni määra.

  (3) Kui presidendil on ametivolituste ajal tuvastatud osaline või puuduv töövõime, suurendatakse tema ametipensioni 25 protsendi võrra.
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]

  (4) Muid riiklikke pensione presidendile ametipensioni saamise ajal ei maksta.
[RT I 2009, 15, 94 - jõust. 10.03.2009 - kohaldatakse isikule, kelle suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.]

  (5) Pensioni maksmine lõpetatakse, kui president loobub ametipensionist, valitakse presidendi ametisse tagasi või sureb.

  (6) Pensioni maksmine presidendile peatatakse vabadusekaotuse kandmise või psühhiaatrilise sundravi kohaldamise ajaks.
[RT I, 22.06.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (7) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse presidendi ametipensionile.
[RT I 2009, 15, 94 - jõust. 10.03.2009 - kohaldatakse isikule, kelle suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.]

  (8) Kui isikule maksti käesolevas paragrahvis sätestatud presidendi ametipensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud pensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.
[RT I 2009, 15, 94 - jõust. 10.03.2009 - kohaldatakse isikule, kelle suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.]

§ 10.  Presidendi pereliikme pension

  (1) Presidendi surma korral makstakse igale presidendi töövõimetule pereliikmele toitjakaotuspensioni, mille suurus on pool presidendi ametipensionist.

  (2) Presidendi pereliikme pensionid ei tohi kogusummas ületada presidendi ametipensioni määra.

  (3) Toitjakaotuspension määratakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 20 alusel.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 3 piirangutest sõltumata on presidendi ametis olnud isiku lesel ja registreeritud elukaaslasel, kellega sõlmitud kooseluleping on lõppenud surma tõttu, õigus saada toitjakaotuspensioni, kui ta oli presidendi abikaasa või registreeritud elukaaslane presidendi ametivolituste ajal.
[RT I, 06.07.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]

  (5) Toitjakaotuspensioni maksmine õigustatud isikule peatatakse vabadusekaotuse kandmise või meditsiinilise iseloomuga sunnivahendi kohaldamise ajaks.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 11.  Presidendi hüved pärast ametivolituste lõppemist
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

  (1) Pärast ametivolituste lõppemist on presidendil, kelle ametivolitused ei ole lõppenud ametist tagasiastumise või süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu, õigus:
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]
  1) saada oma kasutusse elu-, esindus- ja tööruumid ruumide üüri- ja korrashoiukulude hüvitamisega riigi poolt või saada riigilt hüvitist presidendi elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude eest;
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]
  2) saada oma käsutusse nõunik ja sekretär, kes on Vabariigi Presidendi Kantselei teenistujad;
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]
  3) saada ühekordset hüvitist ühe aasta ametipalga ulatuses;
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]
  4) kasutada riigi kulul ametiautot ning selle korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuseid;
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]
  5) saada käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud korras hüvitist lähetuskulude ja muude põhjendatud kulutuste eest.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud hüvede vahel otsustab Vabariigi Valitsus korraldusega ühe aasta jooksul alates presidendi ametivolituste lõppemisest, arvestades presidendi ühiskondlikku positsiooni ja funktsioone, mida president täidab pärast ametivolituste lõppemist, Eesti Vabariigi rahalisi võimalusi ning presidendi arvamust. Elu-, esindus- ja tööruumide kasutusse andmisel ei kohaldata riigivaraseaduse sätteid.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

  (3) Presidendi surma korral ametivolituste või lõikes 2 sätestatud ajal otsustab Vabariigi Valitsus korraldusega elu-, esindus- ja tööruumide kasutusse andmise presidendi lesele või presidendi elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude kandmise kuni lese surmani.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

  (4) Pärast presidendi ametivolituste lõppemist võib valdkonna eest vastutav minister vajaduse korral määrata Vabariigi Presidendi Kantselei taotlusel presidendile kaitse lähtuvalt Politsei- ja Piirivalveameti koostatud ohuhinnangust. Sellisel juhul kaitseb presidenti Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 29.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Presidendi lese elukoha valve määratakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud alustel ja korras.
[RT I 2008, 42, 240 - jõust. 06.10.2008]

§ 12.  Presidendi matused

  Presidendiks valitud isikule korraldatakse riigi kulul austusavaldustega matused.

§ 13.  Ametihüvede rakendamine

  (1) Käesolevast seadusest tulenevate presidendi ametihüvede rakendamist korraldab Vabariigi Presidendi Kantselei riigieelarve summadest.

  (11) Ametihüvede rakendamist presidendi suhtes, kelle ametivolitused on lõppenud, korraldab Vabariigi Presidendi Kantselei selleks otstarbeks riigieelarves ettenähtud summadest. Paragrahvi 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud ametihüve rakendamist korraldab Vabariigi Valitsus oma reservi summadest.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

  (2) Presidendi ametipensionile ja presidendi pereliikme pensionile kohaldatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I, 22.06.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult teatama Vabariigi Presidendi Kantseleile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesoleva seaduse §-s 81 sätestatud hüvedele või §-s 9 sätestatud presidendi ametipensionile.
[RT I 2009, 15, 94 - jõust. 10.03.2009 - kohaldatakse isikule, kelle suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast seaduse jõustumist.]

§ 14.  Ametihüvede kaotamine

  Kui presidendi ametivolitused on lõppenud teda kuriteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu või kui pärast presidendi ametivolituste lõppemist on jõustunud tema kohta kuriteos süüdimõistev kohtuotsus, kaotab ta õiguse saada käesoleva seaduse §-des 11 ja 12 määratud ametihüvesid.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 15.  Seaduse rakendamise erisused

  (1) Käesoleva seaduse § 9 lõiget 2 ei rakendata presidendi suhtes, kes on valitud vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse § 4 sätetele, ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe suhtes.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

  (2) Käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punkti 1 rakendatakse ka presidendi suhtes, kelle ametivolitused on lõppenud käesoleva sätte jõustumise ajaks, ning tema lese suhtes.
[RT I 2006, 7, 41 - jõust. 13.02.2006]

§ 151.  Püsiva töövõimetusega isik

  Presidendil, kellel on tuvastatud osaline töövõimetus riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, loetakse käesoleva seaduse §-s 9 sätestatud osalise töövõime tingimus täidetuks. Presidendil, kellel on tuvastatud täielik töövõimetus riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, loetakse käesoleva seaduse §-s 9 sätestatud puuduva töövõime tingimus täidetuks.
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]

§ 16.  Varasema õigusakti muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.  Seaduse laienemine

  Käesolev seadus laieneb §-de 9-14 osas Eesti Vabariigi ülemnõukogu esimehe suhtes.
[RT I 2001, 43, 240 - jõust. 01.09.2001]

§ 18.  Seaduse jõustumine

  Seadus jõustub 1996. aasta 1. oktoobril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json