Veeseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded Keskkonnaminister määrus 78 02.12.2017 - 30.09.2019
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid Sotsiaalminister määrus 82 27.10.2017 - 18.04.2019
Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 9 01.10.2017 - 30.09.2019
Proovivõtumeetodid Keskkonnaminister määrus 30 12.05.2017 - 30.09.2019
Veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja teatise esitamise kord Keskkonnaminister määrus 10 07.04.2017 - 30.09.2019
Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed Vabariigi Valitsus määrus 99 01.01.2017 - 30.09.2019
Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded Keskkonnaminister määrus 58 01.01.2017 - 30.09.2019
Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded Vabariigi Valitsus määrus 288 19.08.2016 - 30.09.2019
Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees, taustataseme määramise metoodika ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord Keskkonnaminister määrus 75 15.07.2016 - 30.09.2019
Nõuded vesikonna veeseireprogrammide kohta Keskkonnaminister määrus 25 04.07.2016 - 30.09.2019
Maapinna kalde määramise alused ning erandid kaldega alade väetamisel Keskkonnaminister määrus 11 16.05.2016 - 30.09.2019
Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekiri Keskkonnaminister määrus 77 11.01.2016 - 30.09.2019
Täpsustatud nõuded veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse, paisu, paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise kohta ning ökoloogilise miinimumvooluhulga määramise metoodika Keskkonnaminister määrus 40 27.09.2014 - 30.09.2019
Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid Põllumajandusminister määrus 71 19.07.2014 - 30.09.2019
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsus määrus 17 02.05.2014 - 30.09.2019
Põlevkiviõli, selle saaduste või biokütuste hoidmisehitiste veekaitsenõuded Keskkonnaminister määrus 23 01.09.2013 - 30.09.2019
Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 „Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine” muutmine Vabariigi Valitsus määrus 324 16.06.2013 - 30.09.2019
Vesikondade ja alamvesikondade määramine Vabariigi Valitsus määrus 132 16.06.2013 - 30.09.2019
Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid Keskkonnaminister määrus 18 10.05.2013 - 30.09.2019
Maksustatava nafta kohta andmete esitamise kord, aruande vorm ja maksustatava nafta liikide näidisloetelu Keskkonnaminister määrus 10 27.04.2013 - 30.09.2019

Kokku: 36| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json