Atmosfääriõhu kaitse seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika Keskkonnaminister määrus 73 18.09.2020 - …
Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid Keskkonnaminister määrus 71 30.05.2020 - …
Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 56 09.03.2020 - 31.12.2020
Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord Keskkonnaminister määrus 68 03.02.2020 - …
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu Vabariigi Valitsus määrus 134 31.01.2020 - …
Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord Keskkonnaminister määrus 64 24.01.2020 - 31.12.2020
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused Vabariigi Valitsus määrus 121 20.12.2019 - …
Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid Keskkonnaminister määrus 59 25.03.2019 - …
Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba Keskkonnaminister määrus 67 19.12.2017 - …
Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord Keskkonnaminister määrus 39 01.01.2017 - …
Perioodil 2013–2019 elektri tootmise eest eraldatavate tasuta lubatud heitkoguse ühikute eelneva tõhususe võrdlusalus Keskkonnaminister määrus 42 01.01.2017 - 31.12.2020
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord, käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded Keskkonnaminister määrus 70 01.01.2017 - …
Riigi territooriumi jaotus õhukvaliteedi piirkondadeks ja linnastuteks õhukvaliteedi taseme järgi ning linnastute määratlemiseks vajalik asustustihedus Keskkonnaminister määrus 47 01.01.2017 - …
Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded Keskkonnaminister määrus 31 01.01.2017 - …
Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 99 01.01.2017 - …
Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu Vabariigi Valitsus määrus 143 01.01.2017 - …
Looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid Keskkonnaminister määrus 66 01.01.2017 - …
Liikuvate heiteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm Vabariigi Valitsus määrus 124 01.01.2017 - …
Uue mootorsõiduki kasutajale antavate andmete loetelu ja kasutaja teavitamise kord Keskkonnaminister määrus 53 01.01.2017 - …
Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid Keskkonnaminister määrus 40 01.01.2017 - …

Kokku: 42| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json