Veeseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekiri Keskkonnaminister määrus 77 11.01.2016 - 30.09.2019
Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded Keskkonnaminister määrus 78 01.01.2016 - 01.12.2017
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid Sotsiaalminister määrus 82 28.11.2015 - 26.10.2017
Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 9 21.03.2015 - 30.09.2017
Täpsustatud nõuded veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse, paisu, paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise kohta ning ökoloogilise miinimumvooluhulga määramise metoodika Keskkonnaminister määrus 40 27.09.2014 - 30.09.2019
Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid Põllumajandusminister määrus 71 19.07.2014 - 30.09.2019
Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded Vabariigi Valitsus määrus 288 01.07.2014 - 18.08.2016
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsus määrus 17 02.05.2014 - 30.09.2019
Põlevkiviõli, selle saaduste või biokütuste hoidmisehitiste veekaitsenõuded Keskkonnaminister määrus 23 01.09.2013 - 30.09.2019
Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord Keskkonnaminister määrus 75 01.07.2013 - 14.07.2016
Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed Vabariigi Valitsus määrus 99 16.06.2013 - 31.12.2016
Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 „Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine” muutmine Vabariigi Valitsus määrus 324 16.06.2013 - 30.09.2019
Vesikondade ja alamvesikondade määramine Vabariigi Valitsus määrus 132 16.06.2013 - 30.09.2019
Proovivõtumeetodid Keskkonnaminister määrus 30 31.05.2013 - 11.05.2017
Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid Keskkonnaminister määrus 18 10.05.2013 - 30.09.2019
Maksustatava nafta kohta andmete esitamise kord, aruande vorm ja maksustatava nafta liikide näidisloetelu Keskkonnaminister määrus 10 27.04.2013 - 30.09.2019
Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded Keskkonnaminister määrus 67 08.06.2012 - 30.09.2019
Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded Vabariigi Valitsus määrus 172 01.01.2012 - 30.09.2019
Nõuded vee füüsikalis-keemiliste ja keemiliste parameetrite uuringuid teostavale katselaborile, nende uuringute raames tehtavatele analüüsidele ja katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele ning analüüsi referentmeetodid Keskkonnaminister määrus 57 01.09.2011 - 30.09.2019
Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, proovivõtja atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ning proovivõtja atesteerimiskomisjoni töökord Keskkonnaminister määrus 3 21.08.2011 - 30.09.2019

Kokku: 35| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json