Veeseadus (lühend - VeeS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord Vabariigi Valitsus määrus 51 28.08.2021 - 31.12.2022
Nõuded vee füüsikalis-keemilisi ja keemiliste parameetrite uuringuid teostavale katselaborile, nende uuringute raames tehtavatele analüüsidele ja katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele ning analüüsi referentmeetodid Keskkonnaminister määrus 23 05.07.2021 - …
Veekasutuse aruande täpsustatud andmekoosseis ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 6 29.01.2021 - 31.01.2022
Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse hoidla ehitamise ja kasutamise nõuded ning kuja täpsustatud ulatus Keskkonnaminister määrus 42 01.01.2021 - …
Maksustatava lasti kohta andmete esitamise kord ja aruande vorm Keskkonnaminister määrus 26 01.01.2021 - …
Merestrateegia sisu ja koostamise nõuded Keskkonnaminister määrus 46 02.10.2020 - 15.07.2023
Veemajanduskava ja meetmeprogrammi sisu nõuded Keskkonnaminister määrus 67 01.07.2020 - …
Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused Keskkonnaminister määrus 28 01.07.2020 - 02.01.2022
Vesikonna veeseireprogrammi sisu, veeseireprogrammi koostamise põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise nõuded Keskkonnaminister määrus 35 01.07.2020 - 15.07.2023
Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks veeseaduse § 144 lõike 1 tähenduses Keskkonnaminister määrus 25 29.05.2020 - …
Pinnaveekogumite nimekiri, pinnaveekogumite ja territoriaalmere seisundiklasside määramise kord, pinnaveekogumite ökoloogiliste seisundiklasside kvaliteedinäitajate väärtused ja pinnaveekogumiga hõlmamata veekogude kvaliteedinäitajate väärtused Keskkonnaminister määrus 19 24.04.2020 - …
Vesiviljeluse veekaitsenõuded, sealhulgas vesiviljelusest lähtuva vee saasteainesisalduse piirväärtused ja suublasse juhtimise ning seire nõuded Keskkonnaminister määrus 17 06.04.2020 - …
Nitraaditundliku ala määramine ja põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal Vabariigi Valitsus määrus 100 13.12.2019 - 30.09.2021
Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused Keskkonnaminister määrus 61 15.11.2019 - 30.09.2021
Vedelsõnniku laotamise plaanis esitatavate andmete loetelu ning laotamisplaani esitamise ja menetlemise kord ning väetamisplaanis esitatavate andmete loetelu ja väetamisplaani pidamise kord Keskkonnaminister määrus 59 01.11.2019 - 21.11.2021
Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis Keskkonnaminister määrus 55 19.10.2019 - 29.06.2022
Veekogu paisutamise, paisu likvideerimise ja veetaseme alandamise täpsustatud nõuded ning ökoloogilise miinimumvooluhulga määramise metoodika Keskkonnaminister määrus 54 13.10.2019 - …
Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu pidamise kord Keskkonnaminister määrus 52 13.10.2019 - …
Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, õppeprogramm, atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ja atesteerimiskomisjoni töökord Keskkonnaminister määrus 53 13.10.2019 - 15.07.2023
Tervisekaitsenõuded mineraalveele ja allikaveele Sotsiaalminister määrus 62 11.10.2019 - …

Kokku: 38| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json