Välisõhu kaitse seadus (lühend - VÕKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 75 29.11.2013 - …
Rohelise investeerimisskeemi “Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 52 11.11.2013 - 12.02.2015
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused Vabariigi Valitsus määrus 138 23.09.2013 - 31.12.2016
Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord Keskkonnaminister määrus 44 01.08.2013 - 10.05.2015
Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 53 01.08.2013 - 31.12.2016
Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded Sotsiaalminister määrus 87 22.07.2013 - 31.12.2016
Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu Vabariigi Valitsus määrus 114 15.07.2013 - 24.07.2014
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika Keskkonnaminister määrus 45 01.07.2013 - 29.06.2014
Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused Keskkonnaminister määrus 55 01.07.2013 - 09.02.2014
Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 299 16.06.2013 - 31.12.2016
Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm Vabariigi Valitsus määrus 55 16.06.2013 - 31.12.2016
Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus ja selle pidamise kord ning andmete esitamise kord ja vormid Keskkonnaminister määrus 25 01.06.2013 - 08.05.2015
Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm Keskkonnaminister määrus 76 01.06.2013 - 31.12.2016
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahel sõlmitud kolmandast kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 11 13.05.2013 - …
Taastuvenergiaallikate laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamiseks toetuse andmise tingimuste ja korra kehtestamine Keskkonnaminister määrus 42 10.05.2013 - …
Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded Keskkonnaminister määrus 13 10.05.2013 - 31.12.2016
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahel sõlmitud viiendast kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 24 21.04.2013 - …
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel sõlmitud kolmandast kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 7 21.04.2013 - …
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 14 21.04.2013 - …
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 1 21.04.2013 - …

Kokku: 56| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json