Atmosfääriõhu kaitse seadus (lühend - AÕKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 40 04.10.2019 - …
Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 41 16.09.2019 - 06.09.2020
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika Keskkonnaminister määrus 73 09.09.2019 - 17.09.2020
Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 2 16.08.2019 - …
Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid Keskkonnaminister määrus 59 25.03.2019 - …
Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid Keskkonnaminister määrus 86 11.03.2019 - …
Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid Keskkonnaminister määrus 75 09.03.2019 - …
Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 50 09.03.2019 - …
Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 10 09.03.2019 - 16.02.2020
Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord Keskkonnaminister määrus 64 10.08.2018 - 23.01.2020
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused Vabariigi Valitsus määrus 121 10.08.2018 - 19.12.2019
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu Vabariigi Valitsus määrus 134 10.08.2018 - 30.01.2020
Inimtekkeliste saasteainete heitkoguste vähendamise riiklikud kohustused Eesti territooriumil ja majandusvööndis, nende täitmise tähtajad ja erandid ning aruandlus Vabariigi Valitsus määrus 49 01.07.2018 - …
Meetme „Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 13 01.06.2018 - …
Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 60 18.05.2018 - 02.02.2020
Õhukvaliteedi hindamise kord Keskkonnaminister määrus 84 01.01.2018 - …
Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid Keskkonnaminister määrus 44 19.12.2017 - 28.05.2020
Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba Keskkonnaminister määrus 67 19.12.2017 - …
Täpsustatud nõuded kasvuhoonegaaside mahu aruande andmete koosseisule, tarnitud kütuste ja energia olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutusmeetodi, kütuse alusstandardi, kasvuhoonegaaside heite mahukuse vähendamise arvutamise ning aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 41 09.10.2017 - …
Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid Keskkonnaminister määrus 71 01.02.2017 - 29.05.2020

Kokku: 59| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json