Jäätmeseadus (lühend - JäätS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 65 05.07.2019 - …
Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid Keskkonnaminister määrus 44 12.06.2019 - 25.05.2021
Õli sisaldavate jäätmete jäätmeteks oleku lakkamise kriteeriumid Keskkonnaminister määrus 19 03.06.2019 - …
Probleemtooteregistri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 13 08.03.2019 - 31.12.2019
Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu Keskkonnaminister määrus 49 01.01.2019 - 29.06.2020
Nõuded põlevkiviõli tootmisprotsessi lisatavale rehvihakkele Keskkonnaminister määrus 40 12.10.2018 - 31.12.2020
Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded Keskkonnaminister määrus 78 02.12.2017 - 30.09.2019
Reoveesettest toote valmistamise nõuded Keskkonnaminister määrus 24 31.07.2017 - 20.02.2020
Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded Keskkonnaminister määrus 21 14.07.2017 - 20.02.2020
Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord Keskkonnaminister määrus 41 23.01.2017 - 21.01.2021
Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus Keskkonnaminister määrus 77 01.01.2017 - 15.07.2023
Metallijäätmete täpsustatud nimistu Keskkonnaminister määrus 26 26.08.2016 - 13.01.2022
Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud Vabariigi Valitsus määrus 148 24.06.2016 - 10.06.2021
Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta Keskkonnaminister määrus 12 22.05.2016 - 20.02.2020
Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord Keskkonnaminister määrus 39 01.01.2016 - …
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm Vabariigi Valitsus määrus 121 01.01.2016 - 31.12.2019
Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid Keskkonnaminister määrus 18 01.01.2016 - 31.12.2019
Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 1 01.01.2016 - 30.01.2020
Romusõidukite käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 33 01.01.2016 - 31.12.2019
Kaevandamisjäätmete käitlemise kord Keskkonnaminister määrus 56 01.01.2016 - 31.12.2020

Kokku: 43| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json