Välismaalaste seadus (lühend - VMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eesti riigi poolt rahastatavate või rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumide, riikidevaheliste lepingute või kõrgkoolide väliskoostöölepingute või rahvusvaheliste koostööprogrammide loetelu või neile esitatavad nõuded Haridus- ja teadusminister määrus 2 22.01.2016 - 13.04.2017
Viisa andmise menetluses ja viibimisaja pikendamise menetluses daktüloskopeerimise kord Siseminister määrus 84 01.01.2016 - …
Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamise kord ning otsuse vaidlustamise avalduse vorm Siseminister määrus 64 01.01.2016 - …
Välismaalaste seaduses sätestatud säilitamiskohustuse täitmiseks vajalike andmete ja dokumentide loetelu Siseminister määrus 65 01.01.2016 - …
Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise kord, otsuste tegemise tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid Siseminister määrus 82 01.01.2016 - 16.01.2017
Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg Siseminister määrus 59 01.01.2016 - 16.01.2017
Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad ning viisa andmise kooskõlastamiseks ja Euroopa Liidu ühtses viisainfosüsteemis andmete töötlemiseks pädevad asutused Siseminister määrus 69 01.01.2016 - 16.01.2017
Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord ja taotluse vorm Siseminister määrus 67 01.01.2016 - 16.01.2017
Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu põhimäärus Siseminister määrus 72 01.01.2016 - 16.01.2017
Välismaalaste seaduses sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord Siseminister määrus 68 01.01.2016 - 16.01.2017
Legaalse sissetuleku määrad Siseminister määrus 66 01.01.2016 - 16.01.2017
Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus Siseminister määrus 81 01.01.2016 - 31.07.2016
Viisaregistri põhimäärus Siseminister määrus 71 01.01.2016 - 30.03.2017
Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord Siseminister määrus 56 01.01.2016 - 31.12.2016
Välismaalaste seaduse alusel sisserände piirarvu alla arvatavate välismaalaste 2016. aasta sisserände piirarvu ajaline jaotus aasta piires Siseminister määrus 79 01.01.2016 - 25.11.2016
Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning elamisloa taotlemise vormid Siseminister määrus 83 01.01.2016 - 31.07.2016
Välismaalase menetluses osalemise kohustuse tagamise kord ning isikult sissenõutavate kulude loetelu ja määrad Siseminister määrus 19 27.12.2015 - …
Kohanemisprogramm Siseminister määrus 34 01.08.2015 - …
Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend Haridus- ja teadusminister määrus 55 01.01.2014 - …
Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 247 14.09.2012 - …

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json