Toote nõuetele vastavuse seadus (lühend - TNVS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nõuded põlevkiviõli tootmisprotsessi lisatavale rehvihakkele Keskkonnaminister määrus 40 12.10.2018 - 31.12.2020
Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 29.01.2018 - 21.02.2019
Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 57 27.11.2017 - 21.02.2019
Reoveesettest toote valmistamise nõuded Keskkonnaminister määrus 24 31.07.2017 - 20.02.2020
Lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele, nende nõuetele vastavuse tõendamisele ja käibe jälgitavusele ning arvestuse pidamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 37 17.07.2017 - 21.02.2019
Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad Majandus- ja taristuminister määrus 54 16.09.2016 - 31.12.2020
Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 46 09.07.2016 - 21.02.2019
Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 29 20.04.2016 - 21.02.2019
Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele Majandus- ja taristuminister määrus 32 20.04.2016 - 21.02.2019
Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 74 11.04.2016 - 21.02.2019
Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 17 21.03.2016 - 21.02.2019
Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks Vabariigi Valitsus määrus 123 18.03.2016 - …
Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 91 18.07.2015 - 21.02.2019
Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 11 01.07.2015 - 21.02.2019
Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele Majandus- ja taristuminister määrus 59 01.07.2015 - 21.02.2019
Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 18 01.06.2015 - 21.02.2019
Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 23 11.04.2015 - …
Toote turule laskmise kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 122 03.04.2015 - 12.04.2019
Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine Vabariigi Valitsus määrus 140 15.08.2014 - 17.09.2020
Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 03.06.2012 - 21.02.2019

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json