Veeseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded Keskkonnaminister määrus 67 08.06.2012 - 30.09.2019
Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid Keskkonnaminister määrus 37 09.03.2012 - 30.06.2015
Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 9 25.02.2012 - 31.05.2013
Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded Vabariigi Valitsus määrus 172 01.01.2012 - 30.09.2019
Nõuded vee füüsikalis-keemiliste ja keemiliste parameetrite uuringuid teostavale katselaborile, nende uuringute raames tehtavatele analüüsidele ja katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele ning analüüsi referentmeetodid Keskkonnaminister määrus 57 01.09.2011 - 30.09.2019
Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, proovivõtja atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ning proovivõtja atesteerimiskomisjoni töökord Keskkonnaminister määrus 3 21.08.2011 - 30.09.2019
Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus Keskkonnaminister määrus 49 07.08.2011 - 20.12.2013
Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord Keskkonnaminister määrus 75 07.08.2011 - 30.06.2013
Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad Keskkonnaminister määrus 58 01.08.2011 - 31.12.2016
Nõuded vesikonna veeseireprogrammide kohta Keskkonnaminister määrus 25 15.04.2011 - 03.07.2016
Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks Keskkonnaminister määrus 61 15.04.2011 - 30.09.2019
Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord Keskkonnaminister määrus 44 28.11.2010 - 30.09.2019
Vesikondade ja alamvesikondade määramine Vabariigi Valitsus määrus 132 13.09.2010 - 15.06.2013
Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases Keskkonnaminister määrus 38 21.08.2010 - 30.09.2019
Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused Keskkonnaminister määrus 39 21.08.2010 - 30.09.2019
Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad Keskkonnaminister määrus 32 31.07.2010 - 15.11.2015
Ohtlike ainete lubatava heite piirväärtused toodanguühiku kohta Keskkonnaminister määrus 76 17.07.2010 - 15.11.2015
Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks «Veeseaduse» § 26.15 tähenduses Keskkonnaminister määrus 37 17.07.2010 - 30.09.2019
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded Vabariigi Valitsus määrus 171 25.04.2010 - 30.09.2019
Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 „Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine” muutmine Vabariigi Valitsus määrus 324 01.04.2010 - 15.06.2013

Kokku: 38| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json