Sotsiaalhoolekande seadus (lühend - SHS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord Sotsiaalkaitseminister määrus 28 01.04.2017 - 02.02.2018
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 16 24.03.2017 - 07.07.2017
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 158 02.01.2017 - 31.12.2017
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 66 01.01.2017 - 31.08.2017
Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord Sotsiaalkaitseminister määrus 65 01.01.2017 - 31.12.2017
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu Sotsiaalkaitseminister määrus 69 01.01.2017 - 31.12.2017
Riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse minimaalne ja maksimaalne maksumus asenduskoduteenust saama õigustatud lapse kohta kalendrikuus ja -aastas ning rahastuse jaotuse tingimused ja kord Sotsiaalkaitseminister määrus 77 01.01.2017 - 31.12.2017
Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed Sotsiaalkaitseminister määrus 74 01.09.2016 - 31.12.2017
Laste hoolekandeasutuses elava lapse ajutiselt perekonda andmise kord Sotsiaalkaitseminister määrus 42 10.06.2016 - 31.12.2017
Võlanõustaja täienduskoolituse kava Sotsiaalkaitseminister määrus 20 27.03.2016 - …
Asenduskoduteenust saava lapse kohta kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu ning asenduskoduteenuse osutaja kohustused Sotsiaalkaitseminister määrus 19 26.03.2016 - 31.12.2017
Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituste korraldamise korra, selle täpsustatud mahu ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 11 15.02.2016 - 31.12.2017
Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu Sotsiaalkaitseminister määrus 10 14.02.2016 - …
Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse taotluse andmed ja vajalike dokumentide loetelu Sotsiaalkaitseminister määrus 6 05.02.2016 - …
Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituskava Sotsiaalkaitseminister määrus 67 01.01.2016 - …
Kogemusnõustaja koolituskava Sotsiaalkaitseminister määrus 68 01.01.2016 - …
Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 71 01.01.2016 - …
Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 72 01.01.2016 - …
Erihoolekandeteenuste taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu ning isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine Sotsiaalkaitseminister määrus 73 01.01.2016 - …
Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile Sotsiaalkaitseminister määrus 75 01.01.2016 - …

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki