Atmosfääriõhu kaitse seadus (lühend - AÕKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 10 17.02.2020 - …
Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi vorm Keskkonnaminister määrus 60 03.02.2020 - …
Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord Keskkonnaminister määrus 68 03.02.2020 - …
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu Vabariigi Valitsus määrus 134 31.01.2020 - …
Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord Keskkonnaminister määrus 64 24.01.2020 - 31.12.2020
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused Vabariigi Valitsus määrus 121 20.12.2019 - …
Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 69 16.12.2019 - …
Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 40 04.10.2019 - …
Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 41 16.09.2019 - …
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika Keskkonnaminister määrus 73 09.09.2019 - …
Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 2 16.08.2019 - …
Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid Keskkonnaminister määrus 59 25.03.2019 - …
Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid Keskkonnaminister määrus 86 11.03.2019 - …
Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid Keskkonnaminister määrus 75 09.03.2019 - …
Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 50 09.03.2019 - …
Inimtekkeliste saasteainete heitkoguste vähendamise riiklikud kohustused Eesti territooriumil ja majandusvööndis, nende täitmise tähtajad ja erandid ning aruandlus Vabariigi Valitsus määrus 49 01.07.2018 - …
Meetme „Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 13 01.06.2018 - …
Õhukvaliteedi hindamise kord Keskkonnaminister määrus 84 01.01.2018 - …
Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid Keskkonnaminister määrus 44 19.12.2017 - …
Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba Keskkonnaminister määrus 67 19.12.2017 - …

Kokku: 60| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json