Veeseadus (lühend - VeeS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 9 23.01.2011 - 24.02.2012
Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord Keskkonnaminister määrus 44 28.11.2010 - …
Pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid Keskkonnaminister määrus 49 18.09.2010 - 06.08.2011
Vesikondade ja alamvesikondade määramine Vabariigi Valitsus määrus 132 13.09.2010 - 15.06.2013
Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord Keskkonnaminister määrus 75 06.09.2010 - 06.08.2011
Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases Keskkonnaminister määrus 38 21.08.2010 - …
Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused Keskkonnaminister määrus 39 21.08.2010 - …
Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid Keskkonnaminister määrus 37 08.08.2010 - 17.09.2011
Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad Keskkonnaminister määrus 32 31.07.2010 - 15.11.2015
Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded Vabariigi Valitsus määrus 172 19.07.2010 - 31.12.2011
Ohtlike ainete lubatava heite piirväärtused toodanguühiku kohta Keskkonnaminister määrus 76 17.07.2010 - 15.11.2015
Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks «Veeseaduse» § 26.15 tähenduses Keskkonnaminister määrus 37 17.07.2010 - …
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded Vabariigi Valitsus määrus 171 25.04.2010 - …
Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 „Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine” muutmine Vabariigi Valitsus määrus 324 01.04.2010 - 15.06.2013
Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord Vabariigi Valitsus määrus 269 01.04.2010 - 31.12.2012
Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord Sotsiaalminister määrus 152 01.01.2010 - 31.12.2013
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid Sotsiaalminister määrus 82 01.01.2010 - 13.01.2013
Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded Sotsiaalminister määrus 1 01.01.2010 - …
Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded Vabariigi Valitsus määrus 288 01.01.2010 - 11.07.2013
Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded Keskkonnaminister määrus 67 09.08.2009 - 07.06.2012

Kokku: 37| Näitan: 1- 20|Näita kõiki