Atmosfääriõhu kaitse seadus (lühend - AÕKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 31 10.06.2017 - 23.11.2017
Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid Keskkonnaminister määrus 71 01.02.2017 - …
Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 2 20.01.2017 - 08.04.2018
Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, ning sõidukite väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused ning piirväärtustele vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid Keskkonnaminister määrus 36 01.01.2017 - …
Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord Keskkonnaminister määrus 39 01.01.2017 - …
Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid Keskkonnaminister määrus 40 01.01.2017 - …
Bensiini veo ja bensiini terminalides ning teenindusjaamades hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil Keskkonnaminister määrus 85 01.01.2017 - …
Naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heidete arvutusliku määramise meetodid Keskkonnaminister määrus 61 01.01.2017 - …
Liikuvate heiteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm Vabariigi Valitsus määrus 124 01.01.2017 - …
Lubatud heitkoguse ühikute enampakkumise kord Vabariigi Valitsus määrus 126 01.01.2017 - …
Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded Keskkonnaminister määrus 31 01.01.2017 - …
Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 32 01.01.2017 - …
Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu Vabariigi Valitsus määrus 143 01.01.2017 - …
Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 99 01.01.2017 - …
Riigi territooriumi jaotus õhukvaliteedi piirkondadeks ja linnastuteks õhukvaliteedi taseme järgi ning linnastute määratlemiseks vajalik asustustihedus Keskkonnaminister määrus 47 01.01.2017 - …
Uue mootorsõiduki kasutajale antavate andmete loetelu ja kasutaja teavitamise kord Keskkonnaminister määrus 53 01.01.2017 - …
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord, käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded Keskkonnaminister määrus 70 01.01.2017 - …
Looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid Keskkonnaminister määrus 66 01.01.2017 - …
Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord Keskkonnaminister määrus 68 01.01.2017 - …
Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed Keskkonnaminister määrus 81 01.01.2017 - …

Kokku: 54| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json