Atmosfääriõhu kaitse seadus (lühend - AÕKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 31 10.06.2017 - 23.11.2017
Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid Keskkonnaminister määrus 71 01.02.2017 - 29.05.2020
Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister määrus 2 20.01.2017 - 08.04.2018
Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord Keskkonnaminister määrus 39 01.01.2017 - …
Bensiini veo ja bensiini terminalides ning teenindusjaamades hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil Keskkonnaminister määrus 85 01.01.2017 - …
Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus ja selle pidamise kord Keskkonnaminister määrus 83 01.01.2017 - …
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika Keskkonnaminister määrus 73 01.01.2017 - 13.10.2017
Õhukvaliteedi hindamise kord Keskkonnaminister määrus 84 01.01.2017 - 31.12.2017
Paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest väljutatavate saasteainete heidete summaarsed piirkogused Eesti territooriumil ja majandusvööndis ning nende saavutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 125 01.01.2017 - 30.06.2018
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused Vabariigi Valitsus määrus 121 01.01.2017 - 09.08.2018
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu Vabariigi Valitsus määrus 134 01.01.2017 - 09.08.2018
Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord Keskkonnaminister määrus 64 01.01.2017 - 09.08.2018
Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba Keskkonnaminister määrus 67 01.01.2017 - 18.12.2017
Perioodil 2013–2019 elektri tootmise eest eraldatavate tasuta lubatud heitkoguse ühikute eelneva tõhususe võrdlusalus Keskkonnaminister määrus 42 01.01.2017 - 31.12.2020
Paikse heiteallika käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse loa taotluse kohta esitatavad täpsustatud nõuded ja taotluse vorm, heitkoguse loa muutmise taotluse täpsustatud nõuded ja heitkoguse loa vorm Keskkonnaminister määrus 63 01.01.2017 - 27.10.2019
Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Keskkonnaminister määrus 74 01.01.2017 - 27.10.2019
Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid Keskkonnaminister määrus 75 01.01.2017 - 08.03.2019
Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid Keskkonnaminister määrus 86 01.01.2017 - 10.03.2019
Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord Keskkonnaminister määrus 68 01.01.2017 - 02.02.2020
Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 56 01.01.2017 - 08.03.2020

Kokku: 54| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json