Toote nõuetele vastavuse seadus (lühend - TNVS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 03.06.2012 - …
Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine Vabariigi Valitsus määrus 140 15.08.2014 - …
Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 18 01.06.2015 - …
Toote turule laskmise kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 122 03.04.2015 - …
Tulemasina ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamine Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 65 01.10.2010 - …
Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud pesumasin-kuivati energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 82 17.10.2010 - …
Energiamõjuga toote tähistamise, teabega varustamise ja vastavushindamise üldised nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 25 30.03.2012 - …
Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 11 01.07.2015 - …
Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele Majandus- ja taristuminister määrus 59 01.07.2015 - …
Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 23 11.04.2015 - …
Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 91 18.07.2015 - …
Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 29 20.04.2016 - …
Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 46 09.07.2016 - …
Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad Majandus- ja taristuminister määrus 54 16.09.2016 - …
Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 17 21.03.2016 - …
Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 74 11.04.2016 - …
Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele Majandus- ja taristuminister määrus 32 20.04.2016 - …
Köisteele, selle alamsüsteemile ja ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 9 01.07.2015 - 20.04.2018
Küttegaasiseadmele, selle abiseadmele ja nende vastavushindamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 16 01.07.2015 - 20.04.2018
Pürotehnilisele tootele, selle pakendile, pürotehnilise tootega kaasnevale teabele ja märgistusele ning pürotehnilise toote nõuetele vastavuse tõendamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 30 29.05.2017 - 16.07.2017

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki