Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (lühend - ATKEAS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 25 01.07.2008 - 14.03.2009
Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord Rahandusminister määrus 37 01.07.2008 - 14.03.2009
Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord Rahandusminister määrus 35 01.07.2008 - 02.07.2010
Aktsiisikauba valmistamiseks kulutatud toorme ja aktsiisikauba koguse mõõtmiseks, alkoholi puhul ka etanoolisisalduse määramiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 103 01.01.2008 - 31.12.2008
Elektrienergia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 60 01.01.2008 - 31.12.2008
Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord Rahandusminister määrus 56 01.01.2008 - 31.12.2010
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord Rahandusminister määrus 57 01.01.2008 - 31.12.2010
Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused Sotsiaalminister määrus 60 08.09.2007 - 23.12.2012
Aktsiisilaos, mille tegevusloa kehtivus on peatatud, ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikaubaga keelatud toimingute loetelu Rahandusminister määrus 26 19.05.2007 - 31.12.2008
Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord Rahandusminister määrus 49 19.05.2007 - 14.03.2009
Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ja nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed Rahandusminister määrus 61 19.05.2007 - 14.03.2009
Euroopa Komisjoni määrustega nr 2719/92/EMÜ ja nr 3649/92/EMÜ kehtestatud saatelehtede liikumise ja täitmise täpsustatud kord Rahandusminister määrus 103 19.05.2007 - 14.03.2009
Kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurim lubatud kogus kalendriaasta kohta Vabariigi Valitsus määrus 248 01.01.2007 - 31.12.2008
Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 59 01.01.2007 - 31.12.2008
Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord Rahandusminister määrus 39 29.07.2006 - 14.03.2009
Aktsiisikauba kao piirnorm aktsiisikauba ladustamisel ja veol Rahandusminister määrus 37 01.07.2006 - 14.03.2009
Aktsiisi tagastamise taotluse vorm Rahandusminister määrus 53 01.07.2006 - 14.03.2009
Maksumärkide tagastamisel esitatavate dokumentide loetelu Rahandusminister määrus 22 01.07.2006 - 31.12.2008
Piiritust osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus piirituses Rahandusminister määrus 77 01.01.2006 - 31.03.2010
Kütuse aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 79 01.01.2006 - 31.12.2008

Kokku: 32| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json