Veeseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid Vabariigi Valitsus määrus 57 30.03.2009 - 30.09.2019
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid Sotsiaalminister määrus 82 01.02.2009 - 24.06.2009
Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord Sotsiaalminister määrus 152 01.02.2009 - 31.12.2009
Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine Keskkonnaminister määrus 8 01.02.2009 - 31.12.2009
Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 9 01.02.2009 - 11.04.2010
Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded Vabariigi Valitsus määrus 172 01.02.2009 - 18.07.2010
Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord Vabariigi Valitsus määrus 269 01.02.2009 - 31.03.2010
Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded Vabariigi Valitsus määrus 288 01.02.2009 - 31.12.2009
Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 "Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine" muutmine Vabariigi Valitsus määrus 324 01.02.2009 - 31.03.2010
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsus määrus 17 01.02.2009 - 01.05.2014
Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid Keskkonnaminister määrus 18 01.02.2009 - 31.12.2012
Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine Keskkonnaminister määrus 61 01.02.2009 - 14.04.2011
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded Vabariigi Valitsus määrus 171 23.09.2006 - 24.04.2010
Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord Keskkonnaminister määrus 3 22.09.2006 - 20.08.2011
Sõnniku koostise nõuded Põllumajandusminister määrus 85 16.10.2005 - 30.06.2014
Veeuuringuid teostavatele katselaboritele esitatavad nõuded ja analüüsi referentmeetodid Keskkonnaminister määrus 53 23.07.2004 - 31.08.2011
Veeuuringut teostavate katselaborite võrdluskatse kord Keskkonnaminister määrus 83 16.07.2004 - 30.09.2019
Hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi taotlemise, andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning litsentsi vorm Vabariigi Valitsus määrus 201 29.05.2004 - 30.06.2014
Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded Keskkonnaminister määrus 78 24.05.2004 - 31.12.2013
Ohtlike ainete lubatava heite piirväärtused toodanguühiku kohta Keskkonnaminister määrus 76 01.01.2004 - 16.07.2010

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json