Veeseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik,mille seisundiklass tuleb määrata,pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord Keskkonnaminister määrus 44 09.08.2009 - 16.07.2010
Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks „Veeseaduse“ § 26.7 tähenduses Keskkonnaminister määrus 37 09.08.2009 - 16.07.2010
Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded Keskkonnaminister määrus 67 09.08.2009 - 07.06.2012
Nõuded veekogu paisutamise, veetaseme alandamise ja veekogu tõkestamise ning paisu kohta Keskkonnaminister määrus 39 03.08.2009 - 26.09.2014
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid Sotsiaalminister määrus 82 25.06.2009 - 31.12.2009
Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid Vabariigi Valitsus määrus 57 30.03.2009 - 30.09.2019
Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord Sotsiaalminister määrus 152 01.02.2009 - 31.12.2009
Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine Keskkonnaminister määrus 8 01.02.2009 - 31.12.2009
Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 9 01.02.2009 - 11.04.2010
Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded Vabariigi Valitsus määrus 172 01.02.2009 - 18.07.2010
Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord Vabariigi Valitsus määrus 269 01.02.2009 - 31.03.2010
Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded Vabariigi Valitsus määrus 288 01.02.2009 - 31.12.2009
Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 "Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine" muutmine Vabariigi Valitsus määrus 324 01.02.2009 - 31.03.2010
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsus määrus 17 01.02.2009 - 01.05.2014
Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid Keskkonnaminister määrus 18 01.02.2009 - 31.12.2012
Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine Keskkonnaminister määrus 61 01.02.2009 - 14.04.2011
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded Vabariigi Valitsus määrus 171 23.09.2006 - 24.04.2010
Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord Keskkonnaminister määrus 3 22.09.2006 - 20.08.2011
Sõnniku koostise nõuded Põllumajandusminister määrus 85 16.10.2005 - 30.06.2014
Veeuuringuid teostavatele katselaboritele esitatavad nõuded ja analüüsi referentmeetodid Keskkonnaminister määrus 53 23.07.2004 - 31.08.2011

Kokku: 33| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json