Välismaalaste seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Daktüloskopeerimisel kogutud andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse edastamise vormi kehtestamine Siseminister määrus 10 10.03.2006 - 30.09.2010
Sissenõutavate väljasõidukohustuse sundtäitmise kulude loetelu ning välismaalase väljasaatmiskeskuses või politsei arestimajas kinnipidamisega seotud sissenõutavate kulude määrade kehtestamine Siseminister määrus 28 15.05.2004 - 30.09.2010
Välismaalaste seaduse paragrahvi 16¹ lõikes 5 nimetatud kulude hüvitamise kord ja ulatus Vabariigi Valitsus määrus 01.06.2002 - 30.09.2010
Politseiasutuste määramine Siseminister määrus 47 20.05.2005 - 30.09.2010
«Välismaalaste seaduses» sätestatud legaalse sissetuleku määrade kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 126 02.06.2008 - 30.09.2010
Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded ja nendega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Vabariigi Valitsus määrus 209 30.07.2009 - 30.09.2010
Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate dokumentide ja andmete loetelu ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise, viisa tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 150 05.04.2010 - 30.09.2010
Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 199 05.04.2010 - 30.09.2010
Siseministeeriumi valitsemisala asutuste määramine Siseminister määrus 32 01.01.2010 - 30.09.2010
Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise kord Siseminister määrus 24 01.01.2010 - 30.09.2010
"Välismaalaste seaduse" § 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaoludest teavitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 120 01.01.2010 - 30.09.2010
Viisaregistri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 198 05.04.2010 - 30.09.2010
Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord Siseminister määrus 30 01.01.2010 - 30.09.2010
Prokuratuuri taotluses kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise menetluse algatamiseks esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning prokuratuuri taotluse vorm Siseminister määrus 39 01.01.2010 - 30.09.2010
Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise kord Siseminister määrus 28 01.01.2010 - 30.09.2010
Välismaalase õppekeele piisava oskuse tõendamise tingimused ja kord tähtajalise elamisloa taotlemisel kõrgharidustaseme õppekava alusel õppimiseks Haridus- ja teadusminister määrus 11 01.01.2010 - 30.09.2010
Pikaajalise elaniku elamisloa andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord Vabariigi Valitsus määrus 114 01.01.2010 - 30.09.2010
Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 394 01.01.2010 - 30.09.2010
Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 92 01.01.2010 - 30.09.2010
Välismaalase poolt esitatava isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ja tööloa ning tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamise taotluste vormide kehtestamine Siseminister määrus 27 17.04.2010 - 11.03.2011

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json