Seotud aktide nimekiri

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kõrghariduse Hindamise Nõukogu 11. detsembri 2006. a otsuse kinnitamine HTM kk 905
Käibemaksuseadus RK s 31.12.2008 - 31.12.2008
Peaministri 8. detsembri 2008. a korralduse nr 377 "Kaitseministri puhkus ja asendamine" muutmine PM k 395
Peaministri 17. detsembri 2008. a korralduse nr 387 "Haridus- ja teadusministri puhkus ja asendamine" muutmine PM k 396
Peaministri puhkus ja asendamine PM k 397
2009. aasta sisserände piirarvu kehtestamine VV k 537
A. Hilpuse nimetamine VP o 411
Välisministri asendamine PM k 398
Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2008. a korralduse nr 282 ““Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine” investeeringute kava 2007–2015 kinnitamine” muutmine VV k 545
Eesti Haigekassa nõukogu liikmete nimetamine VV k 1083 30.12.2008 - 16.12.2009
„Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine” investeeringute kava 2007–2015 kinnitamine VV k 282 30.12.2008 - 17.02.2010
Eesti Vabariigi ja Bulgaaria Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus RK s 30.12.2008 - …
Eesti Vabariigi ja Bulgaaria Vabariigi vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping RK vl
3-1-1-70-08 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 30. detsembri 2008. a kohtumäärus Elvira Ponomarenko kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilve taotluses menetluskulude hüvitamiseks RKKK m
3-1-2-3-08 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 30. detsembri 2008. a kohtuotsus Eero Kanguri süüdistuses KrK § 100 ja § 207 lg-te 1 ja 2 järgi RKKK o
Arengukava „Eesti ettevõtluspoliitika 2007–2013” rakendusplaani aastateks 2009–2012 heakskiitmine VV k 538
Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a korralduse nr 1083-k „Eesti Haigekassa nõukogu liikmete nimetamine“ muutmine VV k 539
Nõusoleku andmine riigimaa hoonestusõigusega koormamiseks VV k 541 30.12.2008 - …
3-4-1-12-08 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 30. detsembri 2008. a määrus Raivo Paala taotluses tuvastada, et menetlus Tartu Maakohtu kriminaalasjas nr 1-07-2186 on olnud ebamõistlikult pikk, mis rikub tema õigust menetlusele mõistliku aja jooksul; et õigustloova akti andmata jätmine ebamõistlikult pika menetlusaja kohta esitatud kaebuste läbivaatamiseks ja õiglase hüvitise määramiseks on vastuolus põhiseaduse ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga; ning määrata õiglane hüvitis põhiõiguste rikkumisega põhjustatud moraalse kahju eest RKPSJK m
„1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni IV lisa muudatuste“ heakskiitmine VV k 540 30.12.2008 - …

Kokku: 77821| Näitan: 1- 20|Näita kõiki