Text size:

Act on Introduction of Euro

Issuer:Riigikogu
Type:act
In force from:01.03.2016
In force until: In force
Translation published:01.03.2016

Chapter 1 GENERAL PROVISIONS  

§ 1.  Scope of application of Act

  The Act on Introduction of Euro regulates the exchange of Estonian kroons issued on the basis of the Republic of Estonia Money Act (hereinafter in this Chapter kroons) into euros, withdrawal of the kroon from circulation, and dual circulation of the kroon and the euro.

§ 2.  Obligation to accept euros without limitations

 (1) Eesti Pank and credit institutions operating in Estonia are required to accept euro coins and banknotes without limitations.

 (2) Persons not specified in subsection (1) of this section are required to accept up to 50 valid euro coins at a time, regardless of their value, and banknotes without limitations unless the use of another method of payment has been agreed upon.
[RT I, 31.12.2015, 1 - entry into force 01.03.2016]

 (3) Liability for violation of the obligation provided for in this section and in subsection 3 (2) of this Act shall be provided for in the Consumer Protection Act.

§ 3.  Dual circulation of kroon and euro

 (1) Banknotes and coins denominated in kroons shall maintain their status of legal tender for 14 days after the entry into force of this Act.

 (2) During the period specified in subsection (1) of this section, the persons not specified in subsection 2 (1) of this Act are required to accept kroon coins with the value of up to 20 kroons at a time, and banknotes without limitations.

§ 4.  Withdrawal of kroon from circulation

 (1) Issue of kroons shall be terminated by the date which has been determined in the Decision of the Council of the European Union regarding the abrogation of the derogation established in respect of the Republic of Estonia on the basis provided for in Article 140(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter in this section date of abrogation of derogation). As of this date, Eesti Pank is required to withdraw kroons from circulation free of charge.

 (2) Eesti Pank shall accept damaged or mutilated kroon banknotes and coins if more than half of the banknote is presented and the series and number thereof are fully legible, and the nominal value and date of minting of the coin are legible.

 (3) For the purposes of withdrawal of the kroon from circulation, credit institutions are required to exchange kroons into euros in branches providing cash services free of charge for six months after the date of abrogation of derogation. Credit institutions shall exchange damaged or mutilated kroon banknotes and coins into euros under the conditions specified in subsection (2) of this section on the authorisation of Eesti Pank.

§ 5.  Conversion of kroons into euros

 (1) Kroons shall be converted into euros on the basis of the conversion rate between the euro unit and the kroon unit which is determined by the Council of the European Union in accordance with Article 140(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

 (2) The result received pursuant to the procedure provided for in subsection (1) of this section shall be rounded to the accuracy of 1 cent based on the third decimal. If the third decimal is 0–4, the second decimal shall remain unchanged. If the third decimal is 5–9, the second decimal shall be rounded up by one.

 (3) Withdrawal of the kroon from circulation shall not have the effect of altering any term of a legal instrument or of discharging or excusing performance under any legal instrument, nor give a party the right unilaterally to alter or terminate such an instrument unless otherwise provided by the terms of the legal instrument or an agreement of the parties.

 (4) After the end of the dual circulation period, references to kroons in legislation shall be construed as references to euros according to the conversion rate determined pursuant to the procedure provided for in subsection (1) of this section and the received result shall be rounded according to subsection (2) of this section.

 (5) The term "legal instrument" specified in subsection (3) of this section is used within the meaning of Article 1 of the Council Regulation (EC) No 1103/97 on certain provisions relating to the introduction of the euro (OJ L 162, 19.6.1997, p. 1–3).

Chapter 2 IMPLEMENTING PROVISIONS  

Subchapter 1 Amendment and Repeal of Acts  

§ 6. – § 98. [Omitted from this text]

§ 99.  [Repealed – RT I 2010, 44, 261 – entry into force 01.01.2011]

§ 100. – § 127. [Omitted from this text]

§ 128.  [Repealed – RT I 2010, 44, 262 – entry into force 01.01.2011]

§ 129. – § 170. [Omitted from this text]

§ 171.  [Repealed – RT I 2010, 41, 241 – entry into force 01.01.2011]

§ 172. – § 230. [Omitted from this text]

Subchapter 2 Entry into force of Act  

§ 231.  Entry into force of Act

 (1) This Act enters into force on the date which has been determined in the Decision of the Council of the European Union regarding the abrogation of the derogation established in respect of the Republic of Estonia on the basis provided for in Article 140(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

 (2) [Omitted from this text.]

 (3) [Omitted from this text.]

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2015, 21

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  Euro kasutusele võtmise seadus reguleerib Eesti Vabariigi rahaseaduse alusel emiteeritud Eesti krooni (edaspidi käesolevas peatükis kroon) eurodeks vahetamist, krooni käibelt kõrvaldamist ning krooni ja euro paralleelkäivet.

§ 2.   Euro piiranguteta vastuvõtmise kohustus

  (1) Eesti Pank ja Eestis tegutsevad krediidiasutused on kohustatud euro münte ja pangatähti vastu võtma piiranguteta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikud on kohustatud vastu võtma korraga kuni 50 kehtivat euro münti sõltumata nende väärtusest, pangatähti aga piiranguteta, kui ei ole muu makseviisi kasutamise kokkulepet.
[RT I, 31.12.2015, 1 - jõust. 01.03.2016]

  (3) Vastutus käesolevas paragrahvis ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 2 sätestatud kohustuse rikkumise eest sätestatakse tarbijakaitseseaduses.

§ 3.   Krooni ja euro paralleelkäive

  (1) Käesoleva seaduse jõustumisest arvates 14 päeva jooksul säilitavad kroonis vääringustatud pangatähed ja mündid seadusliku maksevahendi staatuse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud perioodil on käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetamata isikud kohustatud vastu võtma krooni münte korraga kuni 20 krooni väärtuses, pangatähti aga piiranguteta.

§ 4.   Krooni käibelt kõrvaldamine

  (1) Krooni emiteerimine lõpetatakse päevaks, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel (edaspidi käesolevas paragrahvis erandi kehtetuks tunnistamisepäev). Nimetatud päevast alates on Eesti Pangal krooni teenustasuta käibelt kõrvaldamise kohustus.

  (2) Vigastatud või rikutud krooni pangatähti ja münte võtab Eesti Pank vastu tingimusel, et pangatähest on säilinud rohkem kui pool ning tervikuna on loetav selle seeria ja number ning mündil on loetav vähemalt nimiväärtus ja vermimise aeg.

  (3) Krooni käibelt kõrvaldamise eesmärgil on krediidiasutustel kohustus vahetada kroone eurodeks sularaha teenuseid osutavates kontorites teenustasuta kuue kuu jooksul pärast erandi kehtetuks tunnistamise päeva. Vigastatud või rikutud krooni pangatähti ja münte vahetavad krediidiasutused käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel euroks Eesti Panga volitusel.

§ 5.   Krooni arvestamine euroks

  (1) Krooni ümberarvestamine euroks toimub euro- ja krooniühiku vahelise ümberarvestuskursi alusel, mis määratakse Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikele 3.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras saadud tulem ümardatakse 1 sendi täpsusega kolmanda koha alusel pärast koma. Kui kolmandal kohal pärast koma olev arv on 0–4, jäetakse teisel kohal pärast koma olev number muutmata. Kui kolmandal kohal pärast koma olev number on 5–9, ümardatakse teisel kohal olev number ühe võrra ülespoole.

  (3) Krooni käibelt kõrvaldamine ei muuda õigusliku vahendi ühtki tingimust, ei vabasta ühegi õigusliku vahendi kohase kohustuse täitmisest ega anna poolele õigust sellist vahendit ühepoolselt muuta või lõpetada, kui õigusliku vahendi tingimustest või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.

  (4) Kui pärast paralleelkäibe perioodi lõppu viidatakse õigusaktides kroonile, tõlgendatakse neid viiteid kui viiteid eurole käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras määratud ümberarvestuskursi kohaselt ja saadud tulem ümardatakse vastavalt lõikele 2.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud mõistet «õiguslik vahend» kasutatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1103/97 teatavate euro kasutuselevõtuga seotud sätete kohta (EÜT L 162, 19.6.1997, lk 1–3) artikli 1 tähenduses.

2. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

1. jagu Seaduste muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 6. – § 98. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 99.   [Kehtetu - RT I 2010, 44, 261 - jõust. 01.01.2011]

§ 100. – § 127. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 128.   [Kehtetu - RT I 2010, 44, 262 - jõust. 01.01.2011]

§ 129. – § 170. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 171.   [Kehtetu - RT I 2010, 41, 241 - jõust. 01.01.2011]

§ 172. – § 230. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

2. jagu Seaduse jõustumine 

§ 231.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json