Text size:

Order of the person in charge of emergency situation for imposing a restriction on the freedom of movement in hall of residence at Raatuse 22, Tartu

Issuer:Prime Minister
Type:order
In force from:02.05.2020
In force until:13.05.2020
Translation published:03.05.2020

Due to the emergency situation declared by the Government of the Republic Order No. 76 “Declaration of an emergency situation in the administrative territory of the Republic of Estonia” of 12 March 2020, the person in charge of emergency situation decides under § 31 (1) and (3) of the Emergency Act to impose a prohibition on stay and a restriction on the freedom of movement for the protection of the life and health of people and overriding public interest in order to prevent the spread of the coronavirus causing the COVID-19 disease as follows:

1. Restriction on the freedom of movement is imposed on people living in the hall of residence at Raatuse 22, Tartu, who have tested positive for the coronavirus causing the COVID-19 disease until their recovery, subjecting them to a prohibition on leaving their apartment in the hall of residence as set out in their rent agreement or as assigned to them; shared rooms by the apartment may be used, if necessary.
[RT III, 02.05.2020, 1 – entry into force 02.05.2020]

11. People who have been in close contact with people referred to in clause 1 and who have been at the residence hall at Raatuse 22 since 17 April 2020 and who have come into contact with people diagnosed with the coronavirus causing the COVID-19 disease on 29 April 2020 or at a later time are required to comply with the requirements provided for in clause 4 of the Prime Minister’s Order No. 52 of 26 March 2020.
[RT III, 02.05.2020, 1 – entry into force 02.05.2020]

2. [Repealed – RT III, 02.05.2020, 1 – entry into force 02.05.2020]

3. The restriction on the freedom of movement set out in clause 1 does not apply:
[RT III, 02.05.2020, 1 – entry into force 02.05.2020]
1) to a person who needs to be admitted to hospital;
2) when a person leaves on the order of a police officer, including if a person is relocated to another apartment in the same hall of residence;
3) in an emergency where people’s life or health is at risk.
4) [repealed – RT III, 02.05.2020, 1 – entry into force 02.05.2020]

4. People referredto in clause 1 are prohibited from coming into contact with other people, except for persons carrying out their duties.
[RT III, 02.05.2020, 1 – entry into force 02.05.2020]

5. [Repealed – RT III, 02.05.2020, 1 – entry into force 02.05.2020]

6. Under § 24 (2) of the Emergency Act, the Police and Border Guard Board shall ensure compliance with the restrictions provided for in clauses 1 through 4 according to the conditions set out in this Order. The University of Tartu, the city of Tartu and MTÜ Tartu Üliõpilasküla (Tartu Student Village, non-profit association) shall ensure the essentials for the persons under the restriction on the freedom of movement. MTÜ Tartu Üliõpilasküla shall ensure that the persons referred to in clause 1 are isolated from each other.
[RT III, 02.05.2020, 1 – entry into force 02.05.2020]

7. Supervision over the measures provided for in clauses 1 through 4 is exercised by the Police and Border Guard Board.
[RT III, 02.05.2020, 1 – entry into force 02.05.2020]

8. The measures established by this Order shall apply until this Order is changed and the need for these measures shall be assessed no later than after every two weeks.

9. Broadcasters shall publish the Order promptly in unaltered form and free of charge.

10. This Order takes effect upon signing.

This Order establishes specific measures for the protection of the life and health of people and overriding public interest, said measures being essential for preventing the spread of the virus. The reasons and considerations are set out in the explanatory memorandum to the Order, which will be published on the website of the Government of the Republic.

Failure to duly comply with measures of emergency situation will prompt the application of the administrative coercive measures set out in § 28 (2) or (3) of the Law Enforcement Act. According to § 47 of the Emergency Act, the amount of penalty payment is 2000 euros.

This Order can be appealed against by filing a challenge pursuant to the procedure provided by the Administrative Procedure Act within 30 days as of the day the relevant person became or should have become aware of the Order. This Order can also be appealed against by filing an action with the administrative court pursuant to the procedure provided for in the Code of Administrative Court Procedure within 30 days as of the day of announcement of this Order.

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 02.05.2020, 2

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada viibimiskeelu ja liikumisvabaduse piirangu inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikut, järgmiselt:

1. Tartus Raatuse 22 ühiselamus elavatele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse positiivse proovi andnud isikutele kehtestatakse liikumisvabaduse piirang kuni tervenemiseni keeluga lahkuda oma üürilepingu järgsest või neile määratud ühiselamu korterist, vajaduse korral võib kasutada korteri juures olevaid ühiskasutatavaid ruume.
[RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

11. Punktis 1 nimetatud isikute lähikontaktsed, kes on viibinud Raatuse 22 ühiselamus alates 17. aprillist 2020. a ning kes on 29. aprillil 2020. a või hiljem kokku puutunud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosi saanud isikutega, on kohustatud järgima peaministri 26. märtsi 2020. a korralduse nr 52 punktis 4 sätestatud nõudeid.
[RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

2. [Kehtetu - RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

3. Punktis 1 nimetatud liikumisvabaduse piirang ei kehti:
[RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]
  1) isiku kohta, kes vajab haiglaravi;
  2) isiku lahkumisel politseiametniku korraldusel, muu hulgas juhul, kui isik paigutatakse ümber sama ühiselamu piires teise korterisse;
  3) isikute elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.
  4) [kehtetu - RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

4. Punktis 1 nimetatud isikutel on keelatud kokku puutuda teiste isikutega, välja arvatud ametiülesandeid täitvad isikud.
[RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

5. [Kehtetu - RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

6. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Politsei- ja Piirivalveametil tagada punktides 1−4 sätestatud piirangute täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt. Tartu Ülikoolil, Tartu linnal ja MTÜ Tartu Üliõpilaskülal tagada liikumisvabaduse piiranguga isikutele eluks hädavajalik. MTÜ Tartu Üliõpilaskülal tagada punktis 1 nimetatud isikute teistest eraldamine.
[RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

7. Punktides 1−4 sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

8. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

9. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

10. Korraldus jõustub allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel..

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json