Text size:

European Parliament and Council Regulation (EC) No 1082/2006 on a European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) Implementation Act

Issuer:Riigikogu
Type:act
In force from:01.09.2015
In force until:31.12.2017
Translation published:03.07.2015

§ 1.  Provisions applicable to European grouping of territorial cooperation

 (1) This Act regulates the legal status of a European grouping of territorial cooperation (hereinafter EGTC) registered in Estonia and the participation of the Estonian-based members in an EGTC established on the territory of another state, which is not regulated by Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council on a European grouping of territorial cooperation (EGTC) (OJ L 210, 31.07.2006, p. 19–24) (hereinafter Regulation).

 (2) This Act and other national legislation apply to an EGTC if, pursuant to the Regulation, the provisions of national law apply or if the Regulation provides an opportunity to govern certain areas based on the national law.

 (3) The Commercial Associations Act applies to an EGTC unless otherwise provided by the Regulation or this Act.

§ 2.  Members

 (1) Pursuant to Article 3 of the Regulation, the Estonian-based members who may participate in an EGTC include the state through county governments, local governments or associations of local governments, bodies governed by public law specified in Article 3(1)(d) of the Regulation or associations consisting of the above persons.
[RT I, 21.06.2014, 1 - entry into force 01.07.2014]

 (2) If an EGTC performs, pursuant to Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 320–469), and Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal (OJ L 347, 20.12.2013, p. 259−280), the functions of the managing authority, the certifying authority, the audit authority or the joint secretariat of the programmes specified in Article 8 of the latter Regulation, the Estonian-based member who may participate in an EGTC is exclusively the state through the Ministry of Finance.
[RT I, 30.06.2015, 4 - entry into force 01.09.2015]

§ 3.  Competent authorities

 (1) The competent authority specified in Article 4(3) of the Regulation shall be the Government of the Republic. To make the decision specified in Article 4(3) of the Regulation, the proposal to the Government of the Republic shall be submitted by the Ministry of Finance.
[RT I, 30.06.2015, 4 - entry into force 01.09.2015]

 (2) The competent authority specified in Article 4(4) of the Regulation shall be the Ministry of Finance.
[RT I, 30.06.2015, 4 - entry into force 01.09.2015]

 (3) The competent authority specified in Article 6 of the Regulation shall be the Ministry of Finance. If necessary, the Ministry of Finance shall submit the information pursuant to Article 6(5) of the Regulation to the Member States concerned.

 (4) The competent authority specified in Article 13 of the Regulation shall be the Government of the Republic. To make the decision specified in Article 13 of the Regulation, the proposal to the Government of the Republic shall be submitted by the Ministry of Finance.
[RT I, 30.06.2015, 4 - entry into force 01.09.2015]

§ 4.  Business name

  The business name of an EGTC shall contain the appendage Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus [European grouping of territorial cooperation] or the abbreviation ETKR [EGTC]. The appendage and abbreviation shall only be used at the beginning or end of a business name.

§ 5.  Entry in commercial register

 (1) An EGTC shall be entered in the commercial register pursuant to the provisions of the Commercial Associations Act concerning the entry of a commercial association in the commercial register.

 (2) When entering an EGTC in the register, the consent of the Member State specified in Article 4(3) of the Regulation concerning the prospective member's participation in the EGTC shall be submitted to the registrar in addition to the documents specified in subsection 7 (1) of the Commercial Associations Act.

§ 6.  Convention and statutes

 (1) The convention and the statutes approved on the basis thereof shall be notarised.

 (2) The provisions of § 48 of the Commercial Associations Act apply to the amendment of the convention and the statutes.

 (3) When entering any amendments to the convention and any amendments to the statutes in the commercial register, the consent of the Member State for making the corresponding amendment pursuant to Article 4(3) and 4(6) of the Regulation shall also be submitted to the registrar.

§ 7.  Compulsory dissolution of EGTC

 (1) The resolution specified in Article 14 of the Regulation shall be adopted by the court based on the request of the Government of the Republic. The Government of the Republic shall submit the request at the proposal of the Ministry of Finance.
[RT I, 30.06.2015, 4 - entry into force 01.09.2015]

 (2) If necessary, the Ministry of Finance shall submit the information specified in Article 14(1) of the Regulation to the Member States concerned.
[RT I, 30.06.2015, 4 - entry into force 01.09.2015]

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2015, 45

§ 1.  Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusele kohaldatavad sätted

  (1) Käesolev seadus reguleerib Eestis registreeritud Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (edaspidi ETKR) õiguslikku seisundit ja Eesti-poolsete liikmete mõne teise riigi territooriumil asutatud ETKRis osalemist osas, mida ei reguleeri Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1082/2006 «Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta» (ELT L 210, 31.07.2006, lk 19–24) (edaspidi määrus).

  (2) ETKRi suhtes kohaldatakse käesolevat seadust ja muid riigisiseseid õigusakte, kui määruse järgi tuleb lähtuda riigisisesest õigusest või kui määrus annab võimaluse reguleerida teatavaid valdkondi riigisisese õiguse alusel.

  (3) ETKRile kohaldatakse tulundusühistuseadust, kui määrusest või käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

§ 2.  Liikmed

  (1) ETKRis võivad Eesti-poolsete liikmetena osaleda määruse artikli 3 kohaselt riik maavalitsuse kaudu, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuste liit, määruse artikli 3 lõike 1 punktis d nimetatud avalik-õiguslik juriidiline isik või nimetatud isikute ühendused.
[RT I, 21.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Kui ETKR täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil (ELT L 347, 20.12.2013, lk 259−280), kohaselt viimasena nimetatud määruse artiklis 8 nimetatud programmide korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse, auditeeriva asutuse või ühise sekretariaadi ülesandeid, võib Eesti-poolse liikmena osaleda ETKRis ainult riik Rahandusministeeriumi kaudu.
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

§ 3.  Pädevad asutused

  (1) Määruse artikli 4 lõikes 3 nimetatud pädevaks asutuseks on Vabariigi Valitsus. Määruse artikli 4 lõikes 3 nimetatud otsuse tegemiseks esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku Rahandusministeerium.
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Määruse artikli 4 lõikes 4 nimetatud pädevaks asutuseks on Rahandusministeerium.
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

  (3) Määruse artiklis 6 nimetatud pädevaks asutuseks on Rahandusministeerium. Rahandusministeerium esitab määruse artikli 6 lõike 5 kohase teabe vajaduse korral asjaomastele liikmesriikidele.

  (4) Määruse artiklis 13 nimetatud pädevaks asutuseks on Vabariigi Valitsus. Määruse artiklis 13 nimetatud otsuse tegemiseks esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku Rahandusministeerium.
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

§ 4.  Ärinimi

  ETKRi ärinimi peab sisaldama täiendit Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus või lühendit ETKR. Täiendit ja lühendit võib kasutada üksnes ärinime alguses või lõpus.

§ 5.  Äriregistrisse kandmine

  (1) ETKR kantakse äriregistrisse vastavalt tulundusühistuseaduses tulundusühistu äriregistrisse kandmise kohta sätestatule.

  (2) ETKRi registrisse kandmisel esitatakse registripidajale lisaks tulundusühistuseaduse § 7 lõikes 1 nimetatud dokumentidele ka määruse artikli 4 lõikes 3 nimetatud liikmesriigi nõusolek kavandatava liikme osalemise kohta ETKRis.

§ 6.  Kokkulepe ja põhikiri

  (1) Kokkulepe ja selle alusel vastu võetud põhikiri peavad olema notariaalselt tõestatud.

  (2) Kokkuleppe ja põhikirja muutmisele kohaldatakse tulundusühistuseaduse §-s 48 sätestatut.

  (3) Kokkuleppe muudatuste ja põhikirja muudatuste äriregistrisse kandmisel esitatakse registripidajale ka liikmesriigi nõusolek vastava muudatuse tegemiseks kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 3 ja 6.

§ 7.  ETKRi sundlõpetamine

  (1) Määruse artiklis 14 nimetatud otsuse teeb kohus Vabariigi Valitsuse avalduse alusel. Vabariigi Valitsus esitab avalduse Rahandusministeeriumi ettepanekul.
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Rahandusministeerium esitab määruse artikli 14 lõikes 1 nimetatud teabe vajaduse korral asjaomastele liikmesriikidele.
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json