Text size:

Setting a minimum level of risk weight for retail exposures secured by real estate property

Issuer:Governor of Eesti Pank
Type:regulation
In force from:30.09.2019
In force until:
Translation published:04.09.2019

The Decree is established under § 241 (2)6) of the Eesti Pank Act and Articles 458(2(d)(vi)) and 458(4) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.06.2013, p 1-337).

§ 1.  Credit institutions in Estonia that use the Internal Ratings Based Approach for calculating risk-weighted exposure amounts must apply a risk weight of at least 15% to retail exposures secured by real estate property to obligors residing in Estonia to calculate the total risk exposure amount as referred to in Article 92 Section 3 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.06.2013, p 1-337).

§ 2.  A credit institution for the purpose of this Decree is a credit institution whose registered office and head office are in Estonia.

§ 3.  Credit institutions must meet the requirement set in § 1 of this Decree at the portfolio level as an average of the exposures concerned. The requirement shall be met on an individual and a consolidated basis.

§ 4.  This decree enters into force on 30 September 2019.

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.09.2019, 1

Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 241 lõike 2 punkti 6 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.06.2013, lk 1–337) artikli 458 lõike 2 punkti d alapunkti vi ja lõike 4 alusel.

§ 1. Eesti krediidiasutused, kes kasutavad riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamiseks sisereitingute meetodit, on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.06.2013, lk 1–337) artikli 92 lõike 3 kohase koguriskipositsiooni arvutamisel kohustatud arvestama kinnisvaraga tagatud jaenõudeid Eesti residentide vastu vähemalt 15% riskikaaluga.

§ 2. Eesti krediidiasutus käesoleva määruse mõistes on krediidiasutus, kelle registrijärgne asukoht ja peakontor on Eestis.

§ 3. Käesoleva määruse §-s 1 sätestatud kohustuse peab krediidiasutus täitma asjakohaste nõuete portfelli suhtes keskmisena nii individuaalselt kui ka konsolideeritud alusel.

§ 4. Määrus jõustub 30. septembril 2019.

/otsingu_soovitused.json