Text size:

Common Requirements for Medical Operations for Gender Reassignment

Issuer:Minister of Social Affairs
Type:regulation
In force from:01.06.2002
In force until: In force
Translation published:09.07.2019

Based on clause 14 5) of Health Services Organisation Act (RT I 1994, 10, 133; 1995, 57, 978; 1997, 86, 1462; 1999, 18, 305; 23, 351) and clause 8 (1) 6) of Public Health Act (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415) and resulting from the fact that restrictions for gender reassignment have not been established with the law in Estonia and transsexual persons address the Ministry of Social Affairs with the requests of gender reassignment which they are entitled to according to sections 26 and 28 of the Constitution of the Republic of Estonia, and for the provision of medical assistance thereon, the Minister of Social Affairs establishes:

1. In order to decide on the gender of a person and to perform the medical operations necessary for gender reassignment, the following is required:

1) a person’s application thereon to the Ministry of Social Affairs;

2) a decision of the medical assessment committee formed by the Minister of Social Affairs on the possibility of gender reassignment.

2. In its decision the medical assessment committee shall take into account whether the following conditions appear on the applicant for gender reassignment:

1) occurrence of transsexual identity in the anamnesis at least two years before making of the decision;

2) psychiatrist’s decision which precludes that the gender reassignment request is caused by a mental disorder;

3) concurrency of chromosomal and gonadal sex confirmed by a genetic study.

3. A decision of the medical assessment committee on the occurrence of transsexuality on the applicant for gender reassignment is the basis for the directive of Minister of Social Affairs, which gives permission for the medical operations for gender reassignment of the person:

1) hormonal treatment may be commenced after transsexuality has been diagnosed;

2) in case of social adaptation of the applicant for gender reassignment, gender reassignment surgery is permitted after one year since the issue of a directive on the person. Gender reassignment surgery is not a mandatory operation for an applicant for gender reassignment.

4. The decision of medical assessment committee on gender reassignment shall be given to the applicant for gender reassignment when at least two years have passed since the commencement of medical operations and treatment.

5. In case of social disadaptation, the applicant for gender reassignment may apply for the restoration of birth gender on the basis of a written application and decision of the medical assessment committee.

6. Directive No 91 by the Minister of Social Affairs as of 24 April 1991 on the Establishment of Mandatory Processes for Gender Reassignment shall be repealed upon entry into force of this regulation.

Minister Eiki NESTOR

Secretary general Hannes DANILOV

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 1999, 87, 1087

Tervishoiukorralduse seaduse (RT I 1994, 10, 133; 1995, 57, 978; 1997, 86,1462; 1999, 18, 305; 23,351) paragrahvi 14 punkti 5 ja rahvatervise seaduse (RT I 1995, 57, 978;1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38,569; 1999, 30, 415) paragrahvi 8 lõike 1 punkti 6 alusel ning tulenevalt asjaolust, et Eestis ei ole seadusega kehtestatud piiranguid soovahetuseks ja Sotsiaalministeeriumi poole pöörduvad transseksuaalsed inimesed soovahetamise taotlusega, milleks neil Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvide 26 ja 28 alusel on õigus, ning sellealase arstiabi andmiseks sotsiaalminister kehtestab:

1. Isiku soolise kuuluvuse otsustamiseks ja soovahetuseks vajalike arstlike toimingute sooritamiseks on vajalik:

1) isiku sellekohane avaldus Sotsiaalministeeriumile;

2) sotsiaalministri poolt moodustatud arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soovahetuse võimalikkuse kohta.

2. Arstlik ekspertiisikomisjon lähtub oma otsuse tegemisel alljärgnevate tingimuste esinemisest soovahetuse taotlejal:

1) transseksuaalse identiteedi esinemine anamneesis vähemalt kaks aastat enne otsuse tegemist;

2) psühhiaatri otsus, mis välistab soovahetamise soovi tingituse psüühikahäirest;

3) geneetilise uuringuga kinnitatud kromosomaalse ja gonaadisoo kokkulangevus.

3. Arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soovahetuse taotlejal transseksualismi esinemise kohta on aluseks sotsiaalministri käskkirjale, mis annab loa isiku soo vahetamise arstlikeks toiminguteks:

1) transseksualismi diagnoosimise järgselt võib alustada hormoonravi;

2) soovahetuse taotleja sotsiaalse adaptsiooni korral on soo kirurgiline muutmine lubatud ühe aasta möödudes tema kohta käskkirja väljaandmisest. Soo kirurgiline muutmine ei ole soovahetuse taotlejale kohustusliku iseloomuga toiming.

4. Soovahetuse taotlejale antakse arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soo muutmise kohta vähemalt kahe aasta möödumisel arstlike toimingute ja ravi alustamisest.

5. Sotsiaalse desadaptsiooni korral võib soovahetuse taotleja kirjaliku avalduse ja arstliku ekspertiisikomisjoni otsuse alusel taotleda sünnisoo ennistamist.

6. Käesoleva määruse jõustumisel kaotab kehtivuse sotsiaalministri 24. aprilli 1997. a käskkiri nr 91 «Soovahetuse kohustuslike protseduuride kehtestamine».

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Õiend 11.06.2007 14:20

Parandatud akti tekstist sõnad, mis olid läinud kokku.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json