Text size:

List of subcategories of the construction area activities and exact division of the professional titles and levels of the specialist in charge by the subcategories of activities

Issuer:Minister of Economic Affairs and Infrastructure
Type:regulation
In force from:15.07.2014
In force until:30.06.2015
Translation published:10.02.2015

The regulations is established on the basis of § 41 (4) and § 47(4) of the Building Act.

§ 1.  Scope of application

  This regulation establishes list of subcategories of the construction area activities specified in § 41 (1) of the Building Act and exact division of the professional titles and levels of the specialist in charge by the subcategories of activities.

§ 2.  The subcategories of activities and the division of the professional titles and levels of the specialist in charge

 (1) The list of subcategories of construction area activities and the exact division of the professional titles and levels of the specialist in charge are specified in the Annex to this Regulation.

 (2) If the specialist in charge certifies his or her competence according to the provision of § 723 of the Building Act, the subcategory of the undertaking’s activity is determined with the exactness of the subcategory of the activity specified in the Annex to this Regulation.

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2014, 176

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 41 lõike 4 ja § 47 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ehitusseaduse § 41 lõikes 1 nimetatud ehitusala tegevusalade alaliikide loetelu ning vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete nõude täpne jagunemine tegevusalade alaliikide kaupa.

§ 2.   Tegevusalade alaliigid ning vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete jagunemine

  (1) Ehitusala tegevusalade alaliikide loetelu ning vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete nõude täpne jagunemine tegevusalade alaliikide kaupa on toodud käesoleva määruse lisas.

  (2) Kui vastutav spetsialist tõendab oma pädevust vastavalt ehitusseaduse §-s 723 sätestatule, määratakse ettevõtja tegevusala alaliik käesoleva määruse lisas toodud tegevusala alaliigi täpsusega.

/otsingu_soovitused.json