Text size:

Procedure for calculating the systemic risk buffer

Issuer:Governor of Eesti Pank
Type:regulation
In force from:12.06.2021
In force until:05.12.2021
Translation published:10.08.2021

This decree is established on the basis of subsection 8649 (2)2) of the Credit Institutions Act.

§ 1. Scope of the Decree

 (1) The Decree sets out the procedure for calculating the systemic risk buffer.

 (2) The systemic risk buffer is the amount of own funds that a credit institution is obliged to hold under subsection 8644 (1)4) of the Credit Institutions Act.

 (3) The systemic risk buffer rate is the required amount of own funds expressed as a percentage of risk exposures.

§ 2. Application of the Decree

  The Decree applies to all the credit institutions licensed to operate in Estonia on an individual, sub-consolidated and consolidated basis.

§ 3. The calculation of the systemic risk buffer rate

 (1) The systemic risk buffer rate is calculated using the formula:

where
BSR is the systemic risk buffer expressed in euros;
rT is the systemic risk buffer rate applied to the total risk exposure of the credit institution;
ET is the total risk exposure of the credit institution, which is calculated in accordance with Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013;
i is an index denoting a subset of exposures as defined in subsection 8649 (4) of the Credit Institutions Act;
ri is the systemic risk buffer rate applied to the risk exposures of risk exposure subset i;
Ei is the sum of the risk exposures in risk exposure subset i of the credit institution, which is calculated in accordance with Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013.

 (2) In calculating the systemic risk buffer, the credit institution shall apply to its relevant risk exposures either the systemic risk buffer rate set by Eesti Pank or that set by the European Central Bank under Section 2 of Article 5 of Council Regulation (EU) No 1024/2013, whichever is higher.

 (3) When the systemic risk buffer is calculated under subsection (1) of this section, the systemic risk buffer rate or rates shall be used that apply as at the date or dates that the systemic risk buffer requirement or requirements entered into force for the exposures concerned.

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2021, 2

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 8649 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse süsteemse riski puhvri arvutamise kord.

  (2) Süsteemse riski puhver on omavahendite summa, mida krediidiasutus on kohustatud hoidma krediidiasutuste seaduse § 8644 lõike 1 punkti 4 alusel.

  (3) Süsteemse riski puhvri määr on protsentides väljendatud omavahendite nõue riskipositsioonide suhtes.

§ 2.  Määruse kohaldamine

  Määrus kohaldub kõikidele Eestis tegevusloa saanud krediidiasutustele individuaalsel, allkonsolideeritud ja konsolideeritud alusel.

§ 3.  Süsteemse riski puhvri arvutamine

  (1) Süsteemse riski puhver arvutatakse järgmise valemiga:

kus
BSR on süsteemse riski puhver väljendatuna eurodes;
rT on krediidiasutuse koguriskipositsiooni suhtes kehtestatud süsteemse riski puhvri määr;
ET on krediidiasutuse koguriskipositsioon, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3;
i on indeks, mis tähistab krediidiasutuste seaduse § 8649 lõikes 4 määratletud riskipositsioonide alamrühma;
ri on riskipositsioonide alamrühma i riskipositsioonide suhtes kehtestatud süsteemse riski puhvri määr;
Ei on krediidiasutuse riskipositsioonide alamrühma i riskipositsioonide summa, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3.

  (2) Süsteemse riski puhvri arvutamisel kohaldab krediidiasutus asjakohaste riskipositsioonide suhtes kas Eesti Panga kehtestatud või Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 5 lõike 2 alusel Euroopa Keskpanga kehtestatud süsteemse riski puhvri määra, vastavalt sellele, kumb neist on kõrgem.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt leitava süsteemse riski puhvri arvutamisel võetakse süsteemse riski puhvri määr või määrad arvesse asjakohaste riskipositsioonide suhtes kehtestatud süsteemse riski puhvri nõude või nõuete jõustumise kuupäeva või kuupäevade seisuga.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json