Text size:

Imposition of Restrictions on Prescribing and Dispensing Medicinal Products

Issuer:Minister of Social Affairs
Type:order
In force from:09.04.2020
In force until:07.05.2020
Translation published:11.04.2020

This Directive is established under § 52 of the Government of the Republic Act and § 59 (4) of the Health Services Organisation Act:

1. Due to the following:
1.1. on 12 March 2020 by Order No. 76 the Government of the Republic declared an emergency situation in the entire territory of the Republic of Estonia in connection with the worldwide pandemic spread of the corona virus causing the COVID-19 disease and the ensuing threat of mass infections in Estonia;
1.2. owing to the spread of the disease, the nature of the new infectious agent and the resulting scarce resources, the COVID-19 epidemic has become a health emergency;
1.3. increased demand for medicinal products along with other measures established in the international emergency situation may result in difficulties with the availability of medicinal products.

2. Due to the need to ensure people the availability of effective, high quality and safe medicinal products, I decide as follows:
2.1. health care professionals with the right to prescribe medicinal products are allowed to prescribe medicinal products for chronic diseases for no more than two months at a time;
2.2. pharmacies may dispense medicinal products subject to repeat prescription no more than one prescription’s worth for no more than two months;
2.3. when dispensing medicinal products, pharmacies shall consider the quantities of medicinal products purchased earlier and only dispense medicinal products if the medicinal products already purchased do not suffice for the next two months of treatment in the case of continuous treatment or until the end of treatment in the case of fixed-term treatment;
2.4. if the life or health of a person would be compromised by non-dispensing of a medicinal product, the pharmacy may also dispense the medicinal product in an exceptional case if the conditions of clause 2.3. are not met. The dispenser of medicinal products shall document the reason for dispensing a medicinal product;
2.5. pharmacies may dispense over-the-counter medicinal products no more than two packagings per proprietary medicinal product and per customer. Pharmacies may dispense medicinal products containing paracetamol up to 30 tablets per customer.
[RT III, 10.04.2020, 7 – entry into force 09.04.2020]

3. This Directive shall be made available to health care professionals entitled to prescribe medicinal products and to pharmacy service providers.

4. This Directive takes effect on the day it is signed and it shall remain in effect until the need for it ceases to exist but for no longer than until the end of the emergency situation. Persons referred to in clause 3 shall be informed when the need ceases to exist.

This Directive can be appealed against pursuant to the procedure provided for in the Code of Administrative Court Procedure.

Published under § 2 (6) of the Riigi Teataja Act by a decision of the publisher of the Riigi Teataja.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 10.04.2020, 8

Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 52 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 59 lõike 4 alusel:

1. Tulenevalt sellest, et:
1.1. Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. a korraldusega nr 76 kogu Eesti Vabariigi territooriumil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitutud massilise nakatumise ohuga Eestis;
1.2. COVID-19 epideemia on haiguse leviku, uue nakkustekitaja iseloomu ja kaasneva ressursinappuse tõttu võtnud tervishoiualase hädaolukorra mõõtmed;
1.3. ravimite nõudluse suurenemine võib koostoimes teiste rahvusvahelises eriolukorras kehtestatud meetmetega põhjustada ravimite kättesaadavuse raskenemist.

2. Vajadusest tagada elanikkonnale efektiivsete, kvaliteetsete ja ohutute ravimite kättesaadavus, otsustan järgmist:
2.1. ravimite väljakirjutamise õigust omaval tervishoiutöötajal on lubatud krooniliste haiguste ravimeid välja kirjutada korraga mitte rohkem kui kaheks kuuks;
2.2. apteegist võib väljastada korduvretsepti alusel ravimit mitte rohkem kui ühe retsepti ulatuses, mitte rohkem kui kaheks kuuks;
2.3. apteegist ravimit väljastades tuleb arvesse võtta varem välja ostetud ravimikoguseid ja väljastada ravimit üksnes juhul, kui juba soetatud ravimist ei jätku pideva ravi puhul järgnevaks kaheks ravikuuks või fikseeritud ravikestuse puhul ravi lõpuni;
2.4. kui inimese elu või tervis satuks ravimi väljastamata jätmisel ohtu, võib ravimi apteegist väljastada ka erandjuhul, kui punkti 2.3. tingimused ei ole täidetud. Ravimi väljastaja peab ravimi väljastamise põhjuse dokumenteerima;
2.5. apteegist võib väljastada käsimüügiravimit mitte rohkem kui kaks pakendit ravimpreparaadi kohta ja ühe ostja kohta. Paratsetamooli sisaldavat ravimit võib apteegist väljastada kuni 30 tabletti ühe ostja kohta.
[RT III, 10.04.2020, 7 - jõust. 09.04.2020]

3. Käskkiri tehakse kättesaadavaks tervishoiutöötajatele, kes võivad ravimeid välja kirjutada, ja apteegiteenuse osutajatele.

4. Käskkiri jõustub selle allkirjastamise päevast ning kehtib kuni vajaduse äralangemiseni, kuid mitte kauem kui eriolukorra lõpetamiseni. Vajaduse äralangemisest teavitatakse punktis 3 nimetatud isikuid.

Käskkirja on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluses sätestatud korras.


Avaldatud Riigi Teataja seaduse § 2 lõike 6 alusel Riigi Teataja väljaandja otsusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json